E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
ilok-vukovar-vucedol
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Propisi  >  Porezne olakšice za donatore kulture i umjetnosti

Zakon o porezu na dobit (''Narodne novine'' broj 177/04, 90/05 i 57/06) u članku 7. točka 11. regulira da

„porezna osnovica se povećava za darovanja u naravi ili novcu, učinjena u tuzemstvu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, ako su ta darovanja veća od 2% prihoda ostvarenog u prethodnoj godini.

Iznimno, svota može biti i veća od 2% prihoda prethodne godine ako je dana prema odlukama nadležnih ministarstva o provedbi financiranja posebnih programa i akcija.“

Zakon o porezu na dohodak (''Narodne novine'' broj 177/04) u članku 36. stavak 27. regulira da

„porezni obveznici mogu uvećati osobni odbitak za darovanja dana u tuzemstvu u naravi i u novcu doznačenim na žiroračun, a u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, sportske i vjerske svrhe, udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, do visine 2% primitaka za koje je u prethodnoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak.

Iznimno, osobni odbitak se uvećava za darovanja dana iznad propisane visine, pod uvjetom da su dana prema odlukama nadležnih ministarstava o provedbi i financiranju posebnih programa i akcija, ali ne i za redovnu djelatnost primatelja darovanja.“

Dakle, sva darivanja, bilo u novcu ili u naravi, koja ne premašuju 2% ostvarenih ukupnih prihoda darovatelja u prethodnoj godini, priznaju se kao izdaci samim slovom Zakona. Izdaci iznad tog iznosa također se smatraju izdacima ali pod uvjetom da su dani prema programima i rješenju Ministarstva kulture.

O svakom darovanju, bilo u naravi ili u novcu, darovatelj i daroprimatelj moraju imati zaključen ugovor ili drugu valjanu ispravu. Za darovanja veća od 2% ukupnih prihoda ostvarenih prethodne godine, koja su dana u kulturne svrhe, Ministarstvo kulture na zahtjev darovatelja istome izdaje rješenje.

U svrhu priznavanja poreznih olakšica za darovanja dana u kulturne svrhe darovatelj je dužan pri godišnjem obračunu poreza na dobit i poreza na dohodak, Poreznoj upravi predočiti ugovor o darovanju, nalog za prijenos, potvrdu o primitku stvari, prava i usluga, te spomenuto rješenje Ministarstva kulture ako su darovanja veća od 2% ostvarenih prihoda darovatelja u prethodnoj godini.

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
Kliknite za više
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Kliknite za više
 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a
FOTOGALERIJA