E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
ilok-vukovar-vucedol
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
ZAŠTITA PRIRODE  >  Zaštićene prirodne vrijednosti  >  Zaštićena područja

Zaštićena područja su prema Zakonu o zaštiti prirode razvrstana u devet prostornih  kategorija:
strogi rezervat (2), nacionalni park (8), posebni rezervat (78), park prirode (11), regionalni park (0), spomenik prirode (103), značajni krajobraz (70), park šuma (38), spomenik parkovne arhitekture (135). Jedno područje nalazi se pod preventivnom zaštitom. Neka od tih područja su pod međunarodnom zaštitom (UNESCO ili RAMSAR područje). Ukupna površina zaštićenih područja je 5124,80 km˛ što je 9,5% kopnenog područja Republike Hrvatske.

Zaštićena područja mogu se prekogranično povezivati sa zaštićenim područjima druge države. Plan upravljanja i mjera zaštićenog područja koje je prekogranično povezano, sporazumno se utvrđuje s nadležnim tijelom države u kojoj se nalazi prekogranični dio zaštićenog područja.

Proglašavanje zaštićenih prirodnih vrijednosti

Nacionalni park i park prirode proglašava Hrvatski sabor. Stroge i posebne rezervate proglašava Vlada RH uredbom na prijedlog Ministarstva. Regionalni park, značajni krajobraz i park-šumu koji se nalaze na području županije ili Grada Zagreba proglašava županijska skupština ili Gradska skupština Grada Zagreba uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva i središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove poljoprivrede i šumarstva. Spomenik prirode i spomenik parkovne arhitekture koji se nalaze na području županije ili Grada Zagreba proglašava županijska skupština ili Gradska skupština Grada Zagreba uz prethodnu suglasnost Ministarstva. Ako Ministarstvo predloži zaštitu, a odgovarajuće predstavničko tijelo ne donese akt o zaštiti u roku od tri mjeseca od  primitka prijedloga, tu prirodnu vrijednost Vlada RH će proglasiti zaštićenom.

Divlje svojte koje su ugrožene proglašava zaštićenim ili stogo zaštićenim svojtama Ministarstvo pravilnikom na prijedlog Državnog zavoda za zaštitu prirode (Zavoda) na temelju procjene ugroženosti pojedinih svojti i obveza koje proizlaze iz međunarodnih ugovora kojega je RH stranka i koji je na snazi.
Zavičajne udomaćene svojte koje su ugrožene utvrđuje i proglašava zaštićenim zavičajnim udomaćenim svojtama ministar na prijedlog Zavoda.

Minerale, sigovine i fosile utvrđuje i proglašava zaštićenim prirodnim vrijednostima ministar na prijedlog Zavoda.

Upravljanje zaštićenim područjem

Zaštićenim prirodnim vrijednostima upravljaju javne ustanove.
JU za upravljanje nacionalnim parkovima i JU za upravljanje parkovima prirode osniva Republika Hrvatska uredbom Vlade Republike Hrvatske, a osnovna im je djelatnost zaštita, održavanje i promicanje zaštićenih područja u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara.
JU za upravljanje ostalim zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima osnivaju jedinice područne (regionalne) samouprave ili Grada Zagreba odlukom županijske skupštine ili Gradske skupštine Grada Zagreba.
Javnom ustanovom upravlja upravno vijeće koje donosi statut, plan upravljanja, godišnji program zašite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja te ostale opće akte kao temeljne dokumente za upravljanje zaštićenim područjem.

 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
Kliknite za više
 Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi  


 
Kliknite za više
 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a
FOTOGALERIJA