E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Zaštitni radovi  >  Zaštitni radovi na nepokretnim kulturnim dobrima
Zaštitni radovi na nepokretnim kulturnim dobrima
 
Zahtjev (prijedlog programa radova) za sufinanciranje zaštitnih radova na nepokretnome kulturnom dobru može se podnijeti za pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro i za nepokretna dobra unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline, odnosno zaštićenoga krajolika upisanih u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.
 
Prijava/zahtjev programa za financiranje zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara (može se odnositi na jednu fazu radova):
 
1. prijava za prethodna istraživanja (konzervatorska, restauratorska i sl.)
2. prijava za izradu potrebne dokumentacije (snimak postojećega stanja, izvedbeni projekt, konzervatorski elaborat, troškovnik zaštitnih istraživanja i sva potrebna dokumentacija, ovisno o vrsti kulturnoga dobra, potrebna za izvođenje radova)
3. prijava za izvođenje radova.
 
Uz sve prijave za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara potrebno je priložiti dokumentaciju i ispuniti troškovnik (u prilogu prijavnice).
Ako predlagatelj programa ne posjeduje potrebnu projektnu ili konzervatorsku dokumentaciju, razmatrat će se uvrštenje u Program javnih potreba samo za izradu potrebne dokumentacije.
S obzirom na vrijeme trajanja programa, prijaviti se može jednogodišnji ili trogodišnji program/projekt zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara, a svi zainteresirani, bez obzira na status, dužni su u prilozima prijavnici za trogodišnji program/projekt dostaviti i strateški plan.
 
Prijavnica za financiranje programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara sastoji se od tri dijela:
1. podataka o predlagatelju programa
2. podataka o kulturnome dobru
3. podataka o programu.
 
Sva su tri dijela jednako važna i potrebno ih je pažljivo ispuniti.
 1. Podatci o predlagatelju programa
Nužno je dostaviti točne podatke kako bi internetska prijava bila valjana zajedno sa svim obveznim prilozima kojima se dokazuje vlasništvo na kulturnome dobru. 
 1. Podatci o kulturnome dobru – Ovaj dio prijavnice informatički je povezan s Registrom kulturnih dobara Republike Hrvatske!
Predlagatelj u ovome dijelu prijavnice u rubriku „pravni status“ upisuje broj zaštite (npr. Z-4258 ili P-4105 bez razmaka) iz rješenja o upisu kulturnoga dobra u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske te se podatci – naziv kulturnoga dobra, adresa, smještaj i županija – automatski povlače iz Registra.
 
Registar je objavljen na stranici Ministarstva kulture te je broj zaštite, osim u rješenju, vidljiv i na internetski objavljenom Registru (http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6212), odnosno do broja zaštite može se doći pozivom u nadležni konzervatorski odjel.
 
Podatke o vlasniku (svi vlasnici iz ZK uloška), korisniku, katastarskoj općini, broju katastarske čestice i broju ZK uloška te sažeti opis kulturnoga dobra, stanje i pregled zaštitnih radova predlagatelj upisuje sam.
Ako prijavitelj podnosi zahtjev za kulturno dobro koje nije pojedinačno zaštićeno, već se nalazi unutar zaštićene povijesne cjeline ili krajolika, potrebno je navesti broj zaštite te cjeline, odnosno krajolika, a u nazivu programa (u trećem dijelu prijavnice: podatci o programu) navesti točnu adresu građevine na kojoj se predmnijeva program/projekt zaštite i očuvanja kako bi se program mogao dalje pratiti. 
 1. Podatci o programu
Kako bi se program mogao pratiti, važno je navesti u podatcima o programu točan naziv programa.
Za naziv programa za pojedinačno zaštićena kulturna dobra potrebno je navesti naziv naselja i naziv kulturnoga dobra (primjer: Zagreb, Palača Štern, Jurišićeva 3), dok je za nepokretna dobra unutar zaštićene povijesne cjeline ili krajolika potrebno, osim naselja, navesti i točnu adresu građevine na kojoj se predmnijeva program/projekt zaštite i očuvanja (primjer: Bale, stambena kuća, Ulica Borgo 8).
 
Za trogodišnje programe potrebno je u odgovarajuće rubrike prijavnice točno navesti tražena sredstva i izvore ostalih sredstava za svaku pojedinu godinu financiranja. Na isti se način mora razraditi detaljan opis radova, terminski razrađenih po godinama, te odgovarajući troškovnik radova u prilogu.
 
OBVEZNI PRILOZI:
- troškovnik (obrazac u prilogu prijavnice);
- dokaz o vlasništvu;
- e-izvadak, ne stariji od 6 mjeseci, s podatcima o katastarskoj općini, katastarskoj čestici te zemljišnoknjižni uložak kojim se dokazuje vlasništvo na nekretnini za koju se podnosi prijava na natječaj;
-ako je kulturno dobro u vlasništvu Republike Hrvatske, potrebno je priložiti punomoć od DUUDI-ja (Državni ured za upravljanje državnom imovinom) da prijavitelj može koristiti sredstva državnoga proračuna u cilju obnove prijavljene nekretnine („Potvrda od DUUDI-ja“ – obrazac dostupan na stranici Ministarstva kulture: http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=252);
- ako kulturno dobro ima više vlasnika, predlagatelj programa/projekta dužan je priložiti ovjerene punomoći svih suvlasnika kulturnoga dobra („Punomoć suvlasnika kulturnog dobra“ – obrazac dostupan na stranici Ministarstva kulture: http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=252);
-ako korisnik kulturnoga dobra nije vlasnik, dužan je priložiti punomoć vlasnika da može prijaviti program te po primitku ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture sklapa ugovor o međusobnome potraživanju sredstava Ministarstva kulture s vlasnicima kulturnoga dobra („Ugovor o međusobnom potraživanju“ – obrazac dostupan na stranici Ministarstva kulture: http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=252);
- privremeni skrbnik kulturnoga dobra, kojega je imenovalo nadležno tijelo, dužan je priložiti preslik odluke o imenovanju.
 
Ocjena opravdanosti financiranja programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara donosi se prema sljedećim kriterijima:
 1. programi zaštite i očuvanja za kulturna dobra koja imaju riješen pravni status zaštite;
 2. programi zaštite i očuvanja za koje je pripremljena projektna dokumentacija za izvođenje radova;
 3. programi za koje se traži izrada dokumentacije (konzervatorski elaborat sa smjernicama za obnovu i prezentaciju kulturnoga dobra, arhitektonski snimak postojećega stanja i idejni projekt, glavni i izvedbeni projekt);
 4. programi izrade dokumentacije koja prethodi konzervatorsko-restauratorskim zahvatima;
 5. programi s visokim stupnjem fizičke ugroženosti kulturnoga dobra (osobito hitne intervencije);
 6. programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u vlasništvu Republike Hrvatske;
 7. višegodišnji programi – nastavak radova koji su u završnoj fazi, neovisno o stupnju ugroženosti, i programi koji su se u prethodnom razdoblju uspješno izvršavali
 8. osigurana sredstva sufinanciranja (potrebno priložiti dokaz o sufinanciranju (npr. izjavu, odluku i sl.), osobito ako su veća od sredstava koja se traže od Ministarstva kulture;
 9. programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara na prostoru od posebne državne skrbi;
 10. programi na kulturnome dobru koje ima visok stručni, znanstveni i nacionalni značaj;
 11. programi s prioritetne liste proizašle iz zajedničkoga programa Vijeća Europe i Europske komisije „Integrated Rehabilitation project Plan/Survey on the Architectural and Archaeological Heritage“ IRPP/SAAH (regionalni program jugoistočne Europe);
 12. programi zaštite i očuvanja koji uključuju mjere energetske učinkovitosti i ugradnje obnovljivih izvora energije.
 
Nositelj i provedba programa
Nositelj programa zaštite i očuvanja za pojedino kulturno dobro čiji je zahtjev uvršten u Program financiranja javnih potreba u kulturi RH za određenu godinu jest podnositelj zahtjeva, izuzev kada podnositelj programa ne zadovoljava obveze koje kao vlasnik, odnosno imatelj prava ima prema Zakonu o zaštiti kulturnih dobara. Tada novoga nositelja programa imenuje Ministarstvo kulture, odnosno nadležno tijelo.
 
Način financiranja
U potpunom iznosu mogu se financirati sljedeći radovi:
- izrada foto- i arhitektonske dokumentacije postojećega stanja
- konzervatorska istraživanja (arhivska, arheološka, restauratorska) s izradom konzervatorskog elaborata sa smjernicama za obnovu i prezentaciju kulturnoga dobra;
- geomehanička, građevinska i konstruktivna istraživanja;
- izrada arhitektonske i građevinske dokumentacije;
- radovi zaštite i očuvanja na kulturnim dobrima u državnome vlasništvu.
 
Za sve ostale radove nužno je da vlasnik ili imatelj prava osigura sufinanciranje.
 
Nadzor nad izvođenjem programa i izrada izvješća
 
Konzervatorski nadzor po službenoj dužnosti provodi nadležno tijelo – konzervatorski odjel.
Stručni nadzor kod izvođenja građevinsko-obrtničkih radova provodi osoba s ovlaštenjem prema važećem Zakonu o prostornom uređenju i gradnji.
 
Korisnik sredstava dužan je dostaviti stručno i financijsko izvješće o izvršenome programu.
Izvješće je potrebno izraditi u dva primjerka te ga dostaviti nadležnom konzervatorskom odjelu Ministarstva kulture.
Konzervatorski odjel jedan primjerak dokumentacije dostavlja Ministarstvu kulture, Upravi za zaštitu kulturne baštine, s dopisom kojim potvrđuje da su radovi izvedeni u skladu s ugovorom i konzervatorskim smjernicama.•  Obrasci
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a