E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
ilok-vukovar-vucedol
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Muzejsko-galerijska djelatnost  >  Hrvatsko muzejsko vijeće  >  Bilješke sa sjednica i sažeci sjednica

Sažetak 23. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 19. siječnja 2016. godine

     Na 23. sjednici Hrvatskog muzejskog vijeća održana je prezentacija izmjena i dopuna muzeološke koncepcije stalnog postava Gradskog muzeja Požega. Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo prezentirane izmjene i dopune muzeološke koncepcije stalnog postava Gradskog muzeja Požega.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je podržalo inicijativu gđe Jasmine Reis za osnivanjem Kuće Šenoa u Zagrebu i osnovalo je Stručno povjerenstvo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Kuće Šenoa u Zagrebu u sastavu: mr. sc. Dubravka Osrečki Jakelić, muzejska savjetnica, Muzej za umjetnost i obrt, Željka Kolveshi, prof., muzejska savjetnica, Muzej grada Zagreba i Eva Brunović, dipl. pov. umj., načelnica, Sektor za izvedbenu, likovnu, muzejsku i arhivsku djelatnost Ministarstva kulture.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je suglasno da se arheološki nalazi s područja podmorja otoka Mljeta, lokalitet Pličina sv. Pavao kod Saplunare trajno smjeste u Dubrovačkim muzejima.
     U nastavku sjednice Hrvatsko muzejsko vijeće je razmatralo prijedlog Nacrta izmjena i dopuna Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci od 11. siječnja 2016. godine. Hrvatsko muzejsko vijeće je dopunilo i izmijenili cit. Pravilnik te ga uputilo primjedbe Upravi za pravne i financijske poslove Ministarstva kulture na daljnje postupanje.


Sažetak 22. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 4. studenog 2015. godine

     Slijedom zaključaka s 21. sjednice, Hrvatsko muzejsko vijeće je prema postojećim kriterijima za vrednovanje programa definiralo konačni prijedlog programa muzejsko-galerijske djelatnosti u okviru Programa kulturnog razvitka za 2016. godinu.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je donijelo sljedeće zaključke:
     - od 1071 vrednovanih prijedloga programa muzejsko-galerijske djelatnosti (od čega 6 trogodišnjih programa) za sufinanciranje u 2016. godini predloženo je 512
     - od ukupno 6 prijavljenih trogodišnjih programa, ni jedan program nije predložen za financiranje te su isti vrednovani s pozicije jednogodišnjih programa

     Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo Nacrt izmjena i dopuna Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci i uputilo ga Upravi za pravne i financijske poslove Ministarstva kulture na daljnje postupanje.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je temeljem zapisnika sa sastanka održanog 30. listopada 2015. godine razmatralo prijedloge Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju uvjete za obavljanje poslova višeg kustosa i muzejskog savjetnika kao i prijedloge Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višega muzejskoga pedagoga, muzejskoga pedagoga savjetnika, višega dokumentarista, dokumentarista savjetnika, višega informatičara, informatičara savjetnika, višega restauratora, restauratora savjetnika, višega preparatora, višega muzejskoga tehničara i višega fotografa sa sastanka održanog 29. travnja 2015. godine. Prijedlozi Povjerenstava su prihvaćeni i upućeni na daljnje postupanje.
     Na kraju sjednice Hrvatsko muzejsko vijeće je razmatralo  zahtjev Hrvatskog povijesnog muzeja za izlučivanjem muzejske građe (893 predmeta) iz Numizmatičke zbirke Hrvatskog povijesnog muzeja. S obzirom kako načine izlučivanja muzejske građe uređuje članak 30. Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06), Hrvatsko muzejsko vijeće je uputilo Hrvatski povijesni muzej na dostavu razrađenog prijedloga za navedeno izlučivanje, odnosno popis građe s planiranim načinom izlučivanja. Po primljenoj dopuni Hrvatsko muzejsko vijeće će dati svoje mišljenje.


Sažetak 21. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 19. do 23. listopada 2015. godine

     Prema postojećim kriterijima za vrednovanje programa, smjernicama za razmatranje jednogodišnjih i trogodišnjih programa članovi Hrvatskog muzejskog vijeća razmotrili su i vrednovali programe muzejske-galerijske djelatnosti.
     Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2016. godinu ukupno je pristiglo 1071 programa muzejsko-galerijske djelatnosti, od čega je 6 programa prijavljeno za trogodišnje financiranje.
Hrvatsko muzejsko vijeće je po vrednovanju svih programa muzejsko-galerijske djelatnosti donijelo sljedeće zaključke:
     - programe s nepotpunim prijavama koji ne zadovoljavaju uvjete natječaja Vijeće nije vrednovalo
     - programe otkupa muzeja i galerija Vijeće će razmotriti naknadno kada se upotpuni dokumentacija
     - programi kataloga zbirki koje nisu cjelovito obrađene i registrirane kao kulturno dobro nisu predloženi za financiranje
     - programi konzervatorsko-restauratorskih radova razmatrani su ukoliko je priložena ponuda ovlaštenog restauratora
     - od ukupno 6 prijavljenih trogodišnjih programa, niti jedan program nije predložen za financiranje te su vrednovani s pozicije jednogodišnjih programa
     - programi Međunarodnog dana muzeja i Noći muzeja su podržani isključivo ukoliko je u programu specificirana aktivnost
     - Vijeće preporuča financiranje programa nabave stručne literature za državne muzeje
     - konačan prijedlog Programa kulturnog razvitka za 2016. godinu definirat će se na sljedećoj sjednici Vijeća, za koju će stručna služba pripremiti sažetak svih prijedloga Vijeća za financiranje programa

     Hrvatsko muzejsko vijeće razmatralo je prijedlog Nacrta izmjena i dopuna Pravilnika o očevidniku muzeja i galerija, te muzeja, galerija i zbirki unutar pravnih osoba kao i drugih pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju muzejsku djelatnost koji su pripremile stručne službe Ministarstva kulture te je prihvatilo predloženi Nacrt.
     Hrvatsko muzejsko vijeće razmatralo je i prijedlog Nacrta izmjena i dopuna Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci koji je pripremila Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga izmjena i dopuna Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci. Po raspravi, uvrštene su izmjene. Hrvatsko muzejsko vijeće će na sljedećoj sjednici u studenom definirati končan prijedlog Nacrta izmjena i dopuna Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je primilo na znanje izvještaj Etnografskog muzeja, Zagreb o obavljenom uvidu u stalni postav Romske kuće Udruge izvornih Roma – Lovara u Velikom Trojstvu.


Sažetak 20. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 29. rujna 2015. godine

     Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo Nacrt izmjena i dopuna Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida, pohrane i posudbe muzejske građe i muzejske dokumentacije koji je pripremila Radna grupa te ga uputila Upravi za pravne i financijske poslove Ministarstva kulture na daljnje postupanje.
     Temeljem zatraženog mišljenja Brodsko-posavske županije vezano uz spajanje Muzeja Brodskog Posavlja i Spomen galerije Ivana Meštrovića, Vrpolje Hrvatsko muzejsko vijeće je zaključilo kako nema dovoljno elemenata za davanje mišljenja. Brodsko-posavska županija je upućena na dostavu studije opravdanosti odnosno elaborata o spajanju Muzeja Brodskog Posavlja i Spomen galerije Ivana Meštrovića, Vrpolje.
     U nastavku sjednice Hrvatsko muzejsko vijeće je imenovalo Stručno povjerenstvo u sastavu dr. sc. Jacqueline Balen, viša kustosica, Arheološki muzej u Zagrebu i mr. sc. Toni Glučina, kustos, Arheološki muzej Narona koji će obići Muzeje i galerije Konavala i utvrditi uvjete za trajnu pohranu arheoloških nalaza pronađenih na lokalitetu Sokol grad u Dunavama i trajnu pohranu arheoloških nalaza pronađenih na lokalitetu Peranova greda u Zastolju.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo izvještaj Stručnog povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja samostana sv. Frane u Šibeniku.
     Vezano za zamolbe za trajnom pohranom, Hrvatsko muzejsko vijeće je suglasno da se pokretni arheološki nalazi s lokaliteta VE Jelinak12 trajno pohrane u Muzeju grada Trogira te da se pokretni arheološki nalazi s lokaliteta „Osijek, Vojarna – građevinski fakultet 2006.-2008.“ trajno pohrane u Muzeju Slavonije, Osijek.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je razmatralo i podržalo sljedeće otkupe muzejske građe: Hrvatski povijesni muzej - Otkup dva pištolja – Česka zbrojovk, Moderna galerija - Otkup slike Ignjata Joba „Moj dom“, 1935. i Gradski muzej Varaždin - Otkup muzejske građe za Povijesni odjel, Galeriju starih i novih majstora i Etnografski odjel.


Sažetak 19. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 15. srpnja 2015. godine

     Na 19. sjednici Hrvatsko muzejsko vijeće je utvrdilo kako su sukladno odredbama članka 17. Zakona o muzejima (NN br. 142/98, 65/09) ispunjeni svi stručni uvjeti za osnivanje Muzeja Apoksiomena.


Sažetak 18. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 2. lipnja 2015. godine

     Hrvatsko muzejsko vijeće je na 18. sjednici raspravilo Konačan prijedlog Zakona o muzejima.


Sažetak 17. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 29. svibnja 2015. godine

     Na 17. sjednici Hrvatskog muzejskog vijeće održana je prezentacija muzeološke koncepcije stalnog postava „Oluja '95“ na Kninskoj tvrđavi. S obzirom na kratke vremenske rokove za dovršetak stalnog postava „Oluja '95“ Kninskog muzeja Knin, Hrvatsko muzejsko vijeće je dostavljenu muzeološku koncepciju ocijenilo kao dobru podlogu za daljnju razradu scenarija stalnog postava i likovnog postava. Hrvatsko muzejsko vijeće je zadužilo Povjerenstvo za nadzor realizacije muzeološke koncepcije Oluja '95“ u sastavu mr. sc. Vesna Jurić Bulatović, pomoćnica ministra, mr. sc. Dubravka Osrečki Jakelić, predsjednica Hrvatskog muzejskog vijeća i Eva Brunović, voditeljica, Ministarstvo kulture, da kontinuirano nadzire realizaciju stalnog postava i o istome obavještava Hrvatsko muzejsko vijeće.
     Nastavno na zaključke Hrvatskog muzejskog vijeća sa 12. sjednice održane 7. srpnja 2014. godine, a vezano uz izmjene i dopune idejne podloge muzeološke koncepcije Dvora Veliki Tabor, održana je prezentacija izmjena i dopuna muzeološke koncepcije stalnog postava Dvora Veliki Tabor. Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo prezentiranu muzeološku koncepciju stalnog postava Dvora Veliki Tabor i uputilo Muzeje Hrvatskog zagorja na dostavu recenzija koje će stručno obuhvatiti sve aspekte prezentirane muzeološke koncepcije.
     Vezano za zaključak Hrvatskog muzejskog vijeća sa 14. sjednice održane od 1. do 4. prosinca 2014. godine, uz zahtjev za osnivanje muzeja unutar Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru i upute na dostavu definirane misije i vizije budućeg muzeja kako bi se razmotrila opravdanost i potreba za formiranjem nacionalnog arheološkog muzeja unutar sustava hrvatskih muzeja u gradu Zadru, Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru je dostavio traženu dokumentaciju. S obzirom na djelatnosti Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru koje su uređene Uredbom o osnivanju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (NN br. 33/08), Hrvatsko muzejsko vijeće smatra stručno opravdanim da se u sklopu obavlja izložbena djelatnost vezana uz djelatnost Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru.
     U nastavku sjednice Hrvatsko muzejsko vijeće je podržalo inicijativu Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca za osnivanje Muzeja samostana sv. Frane u Šibeniku te osnovalo Stručno povjerenstvo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja samostana sv. Frane u Šibeniku u sastavu: mr. sc. Toni Glučina, ravnatelj, Arheološki muzej Narona, Marina Lambaša, viša kustosica, Muzej grada Šibenika i Tereza Teklić, prof., viša stručna savjetnica, Služba za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost, Uprava za razvoj kulture i umjetnosti Ministarstva kulture.
Hrvatsko muzejsko vijeće je podržalo inicijativu Udruge izvornih Roma-Lovara za trajnim očuvanjem i prezentiranjem najznačajnijih i najvrjednijih predmeta koji svjedoče o povijesti Roma na području Bjelovarsko-bilogorske županije te je predložilo Etnografskom muzeju, Zagreb, nositelju matične djelatnosti za etnografske muzeje, obavljanje uvida u novi prostor Udruge izvornih Roma-Lovara, u kojem je smješten stalni postav te podnošenje izvještaja o tome Hrvatskom muzejskom vijeću.
     Hrvatsko muzejsko vijeće razmatralo je zamolbu Konzervatorskog odjela u Splitu za verifikacijom prezentacije kružnog hrama Dioklecijanove palače u prizemlju Palače Skočibučić-Lukaris na Peristilu u Splitu. Hrvatsko muzejsko vijeće smatra kako se prezentacija ostatka kružnog hrama i kamene plastike predviđa u prostoru koji nema muzejsku namjenu, stoga  verifikacija navedenog prezentacijskog zahvata nije u nadležnosti Hrvatskog muzejskog vijeća.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo Izvještaj Stručnog povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Iluzija. Utvrđeno je kako sukladno članku 17. Zakona o muzejima (NN br. 142/98, 65/09) ne postoje svi stručni uvjeti za osnivanje Muzeja Iluzija. 
     Također je prihvaćen Izvještaj Stručnog povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Grada Ivanić-Grada. Hrvatsko muzejsko vijeće je utvrdilo kako su sukladno odredbama članka 17. Zakona o muzejima (NN br. 142/98, 65/09) ispunjeni svi stručni uvjeti za osnivanje Muzeja Grada Ivanić-Grada.
     Prihvaćena je zamolba Gradskog muzeja Požega da se arheološki nalazi s lokaliteta benediktinske opatije Sv. Mihovila Arkanđela na Rudini trajno smjeste u Gradskom muzeju Požega.
Vezano za otkup muzejske građe, Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo zamolbe Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti za otkup slike Ivana Generalića „Požar na selu“, 1937. te Muzeja suvremene umjetnosti za otkup dvije slike Lovre Artukovića, „Viseći autoportret“, 2009.-2014. i „Solarij“, 2013.-2014. Hrvatski povijesni muzej je upućen na dostavu popisa građe za stalni postav te godišnji i srednjoročni plan popunjavanja fundusa kao osnove za otkupnu politiku Hrvatskog povijesnog muzeja.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je temeljem zapisnika sa sastanka održanog 30. travnja 2015. godine, razmatralo prijedloge Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju uvjete za obavljanje poslova višeg kustosa i muzejskog savjetnika te prijedloge Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višega muzejskoga pedagoga, muzejskoga pedagoga savjetnika, višega dokumentarista, dokumentarista savjetnika, višega informatičara, informatičara savjetnika, višega restauratora, restauratora savjetnika, višega preparatora, višega muzejskoga tehničara i višega fotografa sa sastanka održanog 29. travnja 2015. godine. Prijedlozi su prihvaćeni i upućeni na daljnje postupanje.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je imenovalo Radne skupine za izradu izmjena i dopuna Pravilnika o očevidniku muzeja te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN br. 96/99), Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN br. 115/01), Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN br. 108/02), Pravilnika o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN br. 120/02, 82/06), Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN br. 30/06) te Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanju stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN br. 97/10, 112/11).

     Po temi Zakona o muzejima Hrvatsko muzejsko vijeće održat će u utorak, 2. lipnja 2015. godine tematsku sjednicu na kojoj će se razmotriti Konačan prijedlog Zakona o muzejima.


Sažetak 16. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 17. ožujka 2015. godine

     Hrvatsko muzejsko vijeće je raspravljalo o Nacrtu prijedloga Zakona o muzejima. Načelnik Sektora za normativne i upravno pravne poslove Tomislav Jelić je uvodno obrazložio članke prijedloga Zakona o muzejima koji su u javnosti izazvala određena reagiranja te je izvijestio o metodologiji daljnjeg rada na Nacrtu prijedloga Zakona o muzejima. Hrvatsko muzejsko vijeće je po temi daljnje operacionalizacije zaključilo kako će i na dalje Povjerenstvo za izradu Nacrta prijedloga Zakona o muzejima raspraviti isti prije konačnog razmatranja na sjednici Hrvatskog muzejskog vijeća.
     U nastavku sjednice prezentirana je muzeološka koncepcija stalnog postava Etnografskog muzeja u Zagrebu koju su održali Damodar Frlan, prof. ravnatelj i dr. sc. Zvjezdana Antoš, koordinatorica i glavna autorica muzeološke koncepcije stalnog postava Etnografskog muzeja u Zagrebu. Hrvatsko muzejsko vijeće načelno je prihvatilo prezentiranu muzeološku koncepciju i sukladno kriterijima za vrednovanje programa stalnih muzejskih postava Hrvatskog muzejskog vijeća, uputilo Etnografski muzej, Zagreb na dostavu prijedloga rješenja prostornog i likovnog postava.
     Prezentirana je i muzeološka koncepcija stalnog postava Muzeja betinske drvene brodogradnje koju su održali Kate Šikić Čubrić, privremena ravnateljica, dr.sc. Jadran Kale, muzejski savjetnik, Muzej grada Šibenika i Marko Barišić, dizajner. Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo i odobrilo muzeološku koncepciju Muzeja betinske drvene brodogradnje.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je osnovalo Stručno povjerenstvo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Ivanić-Grada, u sastavu: Željka Kolveshi, prof., muzejska savjetnica, Muzej grada Zagreba, dr. sc. Jacqueline Balen, viša kustosica, Arheološki muzej u Zagrebu i   Eva Brunović, dipl.povj.umj., voditeljica Službe za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost, Ministarstvo kulture. Osnovano je i Stručno povjerenstvo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Iluzija, i to u sastavu: mr. sc. Snježana Pintarić, muzejska savjetnica, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb,  Milvana Arko-Pijevac, dipl. ing. biol., muzejska savjetnica, Prirodoslovni muzej Rijeka i Eva Brunović, dipl.povj.umj, voditeljica Službe za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost Ministarstva kulture. Oba povjerenstva su zadužena za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje navedenih muzeja te će o svom radu izvijestiti Hrvatsko muzejsko vijeće. Po primitku Izviješća Hrvatsko muzejsko vijeće će dati svoje mišljenje.
     Hrvatsko muzejsko vijeće podržalo je zamolbu Hrvatskog povijesnog muzeja za otkup reljefnog poprsja biskupa  J.J.Strossmayera“, autora Franca Gorše, iz 1925. godine i bakropis Jakoba Alta pod nazivom „General Josip Dedović“, iz 1823. godina, zamolbu Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek za otkup djela Julija Knifera „AP XB“ te zamolbu Arheološkog muzeja u Splitu za otkup tri zlatnika. Zbog nepotpune dokumentacije, Hrvatskog muzejsko vijeće je uputilo Muzej suvremene umjetnosti na dopunu zamolbe za otkup slike Lovre Artukovića.


Sažetak 15. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 16. siječnja 2015. godine u 10.00 sati u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2
 
     Slijedom zaključaka sa 14. sjednice, Hrvatsko muzejsko vijeće je prema postojećim kriterijima za vrednovanje programa vrednovalo programe za koje je zatražena dopuna te je definiralo konačni prijedlog programa muzejsko-galerijske djelatnosti u okviru Programa kulturnog razvitka za 2015. godinu.
Hrvatsko muzejsko vijeće je donijelo sljedeće zaključke: 
- od 1042 vrednovanih prijedloga programa muzejsko-galerijske djelatnosti (od čega 13 trogodišnjih programa) za sufinanciranje u 2015. godini predloženo je 469 programa u ukupnom iznosu od 6.866.500,00 kn
- od ukupno 13 prijavljenih trogodišnjih programa, ni jedan program nije predložen za financiranje te su isti vrednovani s pozicije jednogodišnjih programa
- programi matične djelatnosti Vijeće će vrednovati nakon sastanka po temi Sustava muzeja koji je planiran za veljaču
Prema kriterijima za vrednovanje programa muzejsko-galerijske djelatnosti, Hrvatsko muzejsko vijeće je razmotrilo ukupno 30 programa konzervatorsko-restauratorskih radova na građi muzejskih ustanova te donijelo sljedeće zaključke:
- za 23 programa je utvrđeno kako se konzervatorsko-restauratorski radovi provode za potrebe izlaganja prijavljene muzejske građe u stalnom postavu muzeja, za pripreme izložbi koje sufinancira i Ministarstvo kulture te izrazito lošeg stanja građe i preporuča se financiranje. 
- za 6 programa je utvrđeno kako se ne radi o prioritetnim programima konzervacije i restauracije muzejske građe te Hrvatsko muzejsko vijeće ne preporučuje njihovo financiranje
- za program:  HAZU, Strossmayerova galerija, Slika Carla Maratte „Papa Leo I.“, kopija po Rafaelu, nastavak konzervatorsko-restauratorskih radova nije utvrđeno da li je riječ o nastavku ili završetku konzervatorsko-restauratorskih radova. Ukoliko je riječ o završetku radova, Hrvatsko muzejsko vijeće preporučuje financiranje
 
     Na temelju članka 6. Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN br. 97/10, NN 112/11), Hrvatsko muzejsko vijeće je nastavno na prijedlog Liste mentora za izradu pismenog rada za stjecanje stručnog zvanja u muzejskoj struci, koja je definirana na 13. sjednici Vijeća u listopadu 2014. godine, razmotrilo Listu mentora za izradu pismenog rada za stjecanje stručnog zvanja u muzejskoj struci te će je definirati najkasnije do  27. siječnja 2015. 
     Pomoćnica ministrice mr. sc. V. Jurić Bulatović izvijestila je Hrvatsko muzejsko vijeće o sastanku po temi realizacije stalnog postava Muzeja Sinjske alke, koji je s predstavnicima Viteškog alkarskog društva, arhitektima i dizajnericom likovnog postava održan 29. prosinca 2014. godine u Ministarstvu kulture. Istaknula je kako je planiran raspis natječaja za građevinsko-instalacijske radove i opremu te da okvirni terminski plan realizacije predviđa početak radova polovicom ožujka te uređenje i montažu do 1. srpnja 2015. godine. Za likovnu izvedbu alkarske povorke, koja obuhvaća 10 konjskih i 14 ljudskih figura, prikupljeno je ukupno 5 ponuda s različitim prijedlozima načina izrade. Predloženo je da se prijedlog izvedbe navedene povorke prezentira na sljedećoj sjednici Hrvatskog muzejskog vijeća.
     Hrvatsko muzejsko vijeće upućuje ravnateljicu Muzejskog dokumentacijskog centra Višnju Zgagu, koordinatoricu Upravnog vijeća Nacionalnog kataložnog pravilnika, i Muzejski dokumentacijski centar da kroz Sustav matičnosti informira mrežu muzeja o  izradi Nacionalnog kataložnog pravilnika s obzirom kako će se isti trebati uskladiti s Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi.
      Nastavno za zaključke sa 12. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća, a vezano uz izmjene idejne podloge muzeološke koncepcije Dvora Veliki Tabor prema tlocrtnoj razradi, Hrvatsko muzejsko vijeće upućuje Muzeje Hrvatskog zagorja na dostavu izmijenjene i dopunjene muzeološke koncepcije Dvora Veliki Tabor u skladu sa suvremenim kretanjima u muzejskoj struci kako bi se ista prezentirala na sljedećoj sjednici Hrvatskog muzejskog vijeća. Hrvatsko muzejsko vijeće upućuje Hrvatski restauratorski zavod na očitovanje o uvažavanju i provedbi zaključaka Hrvatskog muzejsko vijeća.
     Po temi Zakona o muzejima, pomoćnica ministrice mr. sc. V. Jurić Bulatović je izvijestila kako je Nacrt Zakona dorađen sukladno uputama i očitovanju nadležnih tijela državne uprave i Ureda za zakonodavstvo te usuglašen s Direktivom 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. godine o uslugama na unutarnjem tržištu. Naglasila je kako su kroz dorade između ostalog optimalizirani uvjeti funkcioniranja muzeja u obavljanju gospodarske djelatnosti, osnivanja podružnica muzejskih i galerijskih ustanova u Republici Hrvatskoj sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije te proširenja stručnih muzejskih zvanja na zvanja koja su postala sastavni dio muzejskog stručnog osoblja. Nacrt Zakona o muzejima će tijekom siječnja biti upućen u zakonodavnu proceduru Vlade RH.


 
Arhiva
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
Kliknite za više
 Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi  


 
Kliknite za više
 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a
FOTOGALERIJA