E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Arhivska djelatnost  >  Hrvatsko arhivsko vijeće   >  Bilješke sa sjednica

Sažetak sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća održane 21. ožujka 2016. u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2
 
     Sjednici je nazočila zamjenica ministra kulture dr. sc. Ane Lederer koja je uuvodno pozdravila prisutne.  
           
     Osnovom  zahtjeva Grada Vinkovaca o neukidanju Arhivskog sabirnog centra u Vinkovcima koji se razmatrao na prošloj sjednici, Državni arhiv u Vukovaru je dostavio očitovanje o rokovima dovršetka i spremišnim kapacitetima nove zgrade koja se gradi u Vukovaru. S obzirom kako dodatno očitovanje Grad Vinkovaca koje je zatraženo nije pristiglo, HAV će prije usvajanja konačnog stava, pričekati zatraženo kako je navedeno.
 
     G. Razum je izvijestio HAV da je Stručno povjerenstvo za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci Vijeću dostavilo tri Izvješća o obavljenoj prosudbi o ispunjavanju uvjeta za stjecanje višeg stručnog zvanja, a koja obuhvaćaju 15 zahtjeva za stjecanje viših zvanja. Vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog Stručnog povjerenstva.
 
     G. Kušen je kao predsjednik Hrvatskog arhivističkog društva obrazložio dostavljeni prijedlog da se svi državni arhivi u Hrvatskoj uvrste u Popis pravnih osoba od posebnog državnog interesa, što je Vijeće jednoglasno usvojilo.
 
     Vijeće je jednoglasno usvojilo  i Izvješće o radu Povjerenstva za stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva za 2015. godinu, koje je  predstavila predsjednica povjerenstva gđa. Ivana Prgin, kao i Izvješće o radu Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci za 2015. godinu, koje je predstavio predsjednik Vijeća, g. Rubčić.
 
     Vijeće je raspravljalo o upitu Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci o mogućnosti polaganja stručnog ispita iz arhivske struke kandidata zaposlenih u baštinskim ustanovama. Nakon kratke rasprave, većina članova je zaključeno je da trenutno ne postoji pravna mogućnost da se osobama koje nisu zaposlene u arhivskim ustanovama dopusti polaganje stručnog ispita iz arhivske struke. Navedeno se može definirati pri izradi novog Zakona o arhivskom gradivu i arhivima.
 
     Prijedlog g. Rubčića da se rad dr. sc. Marka Jurića s Pravnog fakulteta koji se bavi sukobom propisa o pravu na pristup informacijama i propisa o zaštiti osobnih podataka, na koji je uputio g. Ćirić, dostavi članovima Radne skupine za donošenje novog Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, je jednoglasno usvojen. 


Sažetak sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća održane 27. listopada 2015. godine u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2
 
     Hrvatsko arhivsko vijeće (dalje: HAV) je na svojoj sjednici, prema temeljnim kriterijima uređenima člankom 7. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 69/12, 44/13, 91/13 i 72/15)  te ciljevima navedenima u Uputama za predlaganje programa arhivske djelatnosti za 2016. godinu, razmotrilo i vrednovalo programe arhivske djelatnosti prijavljene na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu.
  
     Članovi Hrvatskog arhivskog vijeća su razmotrili i vrednovali ukupno 130 programa arhivske djelatnosti, i to 128 jednogodišnjih programa i 2 trogodišnja programa koji su pristigli na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2016. godinu.  Ukupni traženi iznos od Ministarstva kulture je 9.514.132,69 kn.
     
     Članovi Hrvatskog arhivskog vijeća su usuglasili  svoje prijedloge i primjedbe, te definirali nacrt prijedloga programa arhivske djelatnosti za 2016. godinu.
 
     U nastavku sjednice HAV je predložilo ministru kulture da se Irena Bobovčan imenuje za ispitivačicu iz predmeta Osnove državnog i pravnog poretka Republike Hrvatske i zakonodavstva u području kulture pri Povjerenstvu za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci, a Hrvoje Pavičić za njezinog zarnjenika.
 

Sažetak sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća održane 29. rujna 2015. godine u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2
 
     Hrvatsko arhivsko vijeće (dalje: HAV) je nakon izglasavanja dnevnog reda i verifikacije zapisnika s prethodne sjednice, pristupilo raspravi o usvajanju prijedloga i davanju mišljenja o izmjeni i dopuni Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva. Nakon provedene rasprave pristupilo se glasovanju po ovoj temi te je većinom glasova usvojen predloženi nacrt Prijedloga o izmjeni i dopuni Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva.
   
     U nastavku sjednice prihvaćen je prijedlog teksta Stručnog mišljenja o čuvanju i zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva uz dvije izmjene predloženog teksta, na način kako slijedi:
„Na temelju čl. 43., st. 3. i 4. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00 i 65/09) državni arhivi mogu dati STRUČNO MIŠLJENJE o ispunjavanju uvjeta čuvanja i zaštite arhivskog  i registraturnog gradiva izvan sustava državnih arhiva, a u skladu s odredbama čl. 11-15. Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/04 i 106/07) prilikom obavljanja stručnog nadzora  i/ili na zahtjev stvaratelja-imatelja gradiva.“
 
     Nakon rasprave o zahtjevima za prijevremenu dostupnost pojedinih arhiva te obrazloženja gđe. Lemić o mišljenima Povjerenstva za dostupnost, članovi Vijeća su većinom glasova donijeli slijedeće zaključke:
-    daje se suglasnost za prijevremenu dostupnost arhivskoga gradiva Državnom arhivu u Osijeku i  Državnom arhivu  u Zagrebu uz uvjet da se korisnici obvežu na korištenje gradiva isključivo u tražene svrhe te uz pisano prihvaćanje obaveze o zaštiti osobnih podataka.
     HAV će Ministarstvu kulture i Ministarstvu pravosuđa uputiti zamolbe za imenovanjem članova u Povjerenstvo za dostupnost.
 
     Nakon rasprave o zahtjevu Državnog arhiva u Osijeku o razgraničenju fondova s Državnim arhivom u Virovitici predloženo je da se od  Državnog arhiva u Osijeku zatraži obrazloženje po temi razgraničenja gradiva. Nakon dodatnog pojašnjenja g. Kušena o administrativnom ustroju i historijatu stvaratelja gradiva o kojem se radi u ovom konkretnom zahtjevu, jednoglasno je zaključeno da DAOS navedeno gradivo preda u DAVT.
 
     Nakon rasprave o zahtjevu Državnog arhiva u Splitu o digitalizaciji Arhiva mapa za Istru i Dalmaciju u suradnji s tvrtkom Arcanum, gđa. Lemić je predstavila dosadašnja iskustva suradnje HDA i Arcanuma na projektu Mapire te obrazložila prisutnima aktivnosti u okviru Projekta. HAV je jednoglasno podržalo zahtjev.
 
     Vezano uz zamolbe za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci gđa. Lemić je obrazložila da je Vijeće do sada zaprimilo devet molbi koje čekaju na rješavanje. Pristigli zahtjevi proslijedit će se povjerenstvu na daljnje rješavanje.  


Sažetak sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća održane 10. srpnja 2015. godine u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2
   
     Hrvatsko arhivsko vijeće (dalje: HAV) je nakon izglasavanja dnevnog reda i verifikacije zapisnika s prethodne sjednice, pristupilo raspravi o Nacrtu pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva.
           
     G. Jelić iz Ministarstva kulture je sažeo zaključke članova HAV-a koji će se unijeti u Nacrt pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva, a to su:
-    stvaratelj i imatelj arhivskog i registraturnog gradiva, izuzev onog prve i druge kategorije trajne vrijednosti, a koji nema prostor, može osigurati prostor za smještaj gradiva kod subjekata registriranih za arhivsku djelatnost i uz odobrenje nadležnog državnog arhiva nakon što se ustanovi postojanje adekvatnih uvjeta za smještaj
-    stvaratelj i imatelj gradiva odgovara za isto osnovom Zakona o arhivima i arhivskom gradivu, Pravilnikom o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja arhiva, te Uredbom o uredskom poslovanju
-    stvaratelj i imatelj gradiva koji već koristi drugi prostor dužan je uskladiti svoje postupanje s gradivom u roku od 6 mjeseci.
 
Predloženo je da se isti dan formuliraju navedeni zaključci u tekst, koji će se potom poslati svim članovima HAV-a.
 

Zapisnik sa 4. sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća održane 27. siječnja 2015. godine u 11 sati u Hrvatskom državnom arhivu 
 
     Predsjednica dr. sc. Vlatka Lemić (Hrvatski državni arhiv), članovi Vijeća: Erna Perak (Ministarstvo vanjskih i europskih poslova), Marjan Katušić (Ministarstvo obrane), Arijana Blažek (Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta), Željko Žuljević (Ministarstvo unutarnjih poslova), dr. sc. Dražen Kušen  (Hrvatsko arhivističko društvo),  dr. sc. Stjepan Razum (Hrvatska biskupska konferencija), Krunoslav Ćirić (Ministarstvo  uprave), Mirjana Galović i Darko Rubčić (Ministarstvo kulture), te tajnik Vijeća Zlatko Draganović (Hrvatski državni arhiv).Zbog izostanka sa sjednice unaprijed se ispričao Željko Čvorak (Ministarstvo pravosuđa).
 
Sjednicu je otvorila predsjednica Vijeća te predložila sljedeći dnevni red:
   1.  Verifikacija zapisnika 1., 2. i 3. sjednice Vijeća
   2.  Povjerenstva Vijeća, rad i novi sastavi
   3.  Prijedlozi programa arhivske djelatnosti za 2015.
   4.  Problematika čuvanja gradiva izvan arhiva
   5.  Razno
 
Ad 1.
     Zapisnik 1. sjednice Vijeća je jednoglasno prihvaćen uz opasku da se isprave pogrešno napisano ime člana Vijeća Marjana Katušića i naziv Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta, što je potrebno učiniti i u kasnijim zapisnicima. Dogovoreno je da će zapisnici Vijeća koji će biti objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva kulture sadržavati samo dnevni red i zaključke bez tijeka rasprave.
     Raspravljajući o zapisniku 2. sjednice Vijeća, S. Razum je zatražio da se u raspravi pod točkom 2. dnevnog reda ispravi kako je primjedbu na članak 16. Poslovnika o radu Vijeća dao on, a ne K. Ćirić.
     D. Rubčić je pitao što je učinjeno po zaključku točke 6. ove sjednice, na što mu je Z. Draganović odgovorio kako se čeka imenovanje predstavnika Ureda za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade RH. Zapisnik 2. sjednice Vijeća potom je jednoglasno prihvaćen. Zapisnik 3. sjednice Vijeća jednoglasno je prihvaćen bez rasprave.
 
Ad 2.
     V. Lemić je izvijestila prisutne da su napisane sve odluke o imenovanjima članova povjerenstava Vijeća te da je danas stigla odluka Ministarstva kulture o imenovanju Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci.  Povjerenstvo za davanje mišljenja o prijevremenoj dostupnosti gradiva imenovano je s danom 20. siječnja 2015.Sva povjerenstva trebaju Vijeću dostaviti svoje prijedloge rada, predložiti naknade za svoj rad te dostaviti prijedloge za imenovanje tajnika svakog povjerenstva. Povjerenstvo za stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva predložilo je Vijeću imenovanje Vesne Šteinglin za tajnicu Povjerenstva. Vijeće je ovaj prijedlog prihvatilo jednoglasno.
     V. Lemić je potom predložila Vijeću kandidate za članove Stručnog povjerenstva za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci, i to S. Razuma za predsjednika Stručnog povjerenstva, B. Zakošeka (DARI) i Z. Jukić (DAOS) za članove, a D. Kolić (DAZD) i Z. Hendija (DAZG) za zamjenike članova.      U raspravi koja je uslijedila D. Rubčić je predložio da uz S. Razuma i B. Zakošeka treći član Stručnog povjerenstva bude zaposlenik HDA. V. Lemić je odgovorila da je S. Razum zaposlenik HDA te da je namjera u radu povjerenstava osigurati zastupljenost stručnjaka iz različitih državnih arhiva. S. Razum je izjavio da prihvaća prijedlog imenovanja za predsjednika nakon čega je Vijeće zaključilo raspravu i jednoglasno prihvatilo prijedlog da se u Stručno povjerenstvo za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci imenuju S. Razum kao predsjednik, B. Zakošek (DARI) i Z. Jukić (DAOS) kao članovi, a D. Kolić (DAZD) i Z. Hendija (DAZG) kao zamjenici članova.
 
Ad 3.
     M. Galović je izvijestila da je temeljem predloženih programa u arhivskoj djelatnosti u 2015., o kojima je raspravljano na prošloj sjednici, ukupan iznos dosegao 3.860.000,00 kn od 4.000.000,00 kn koliko je proračunom predviđeno za arhivsku djelatnost. Osvrnula se na zahtjev Saveza društava Naša djeca Hrvatske koji je također podnio zahtjev za financiranjem programa u iznosu od 112.000,00 kn koji bi bio utrošen na sređivanje i obradu gradiva Saveza nastalog u razdoblju od 1950-ih do danas, u količini od 800 d/m. Na kraju rasprave o ovom zahtjevu predloženo je da se Savezu odobre samo sredstva tražena za nabavu zaštitne opreme (ambalaže) u iznosu od 20.000,00 kuna, što je Vijeće jednoglasno prihvatilo.
     Predloženo je da se od udruge Kontra zatraži povrat nenamjenski utrošenih sredstava. Na kraju rasprave Vijeće je jednoglasno prihvatilo predložene iznose financiranja programa arhivske djelatnosti u 2015. te se oni upućuju Ministarstvu kulture na odobrenje.
 
Ad 4. - Zaključak
     Sukladno članku 2. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima kojim je propisano da je arhivsko i registraturno gradivo od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu i kao takvo se smatra kulturnim dobrom, predlaže se da se javno arhivsko i registraturno gradivo kao i gradivo privatnih imatelja koje je upisano u Upisnik vlasnika arhivskog gradiva Republike Hrvatske u privatnom vlasništvu koje podrazumijeva gradivo kategoriziranih stvaratelja I. i II. kategorije isključivo čuva u državnim arhivima, odnosno u sustavu javne arhivske službe.
 
Ad 5.
     D. Kušen je postavio pitanje teme kojom će se obilježiti ovogodišnji Međunarodni dan arhiva, naime  Hrvatsko arhivističko društvo je Kolegiju ravnatelja predložilo da tema bude Ostavine, pa ga zanima što je dogovoreno na nedavnom sastanku Kolegija. V. Lemić je odgovorila da je postignut načelni dogovor da ove godine kao i lani tema bude Prvi svjetski rat, a da ostavine budu obrađene sljedeći put. D. Kušen će u ime Hrvatskog arhivističkog društva preuzeti koordinaciju s drugim arhivskim ustanovama u obilježavanju Međunarodnog dana arhiva.
 

 
 

 
 Arhiva

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a