E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Natječaji  >  Javni pozivi  >  >>> ARHIVA  >  Javni pozivi u 2008. godini  >  Javni poziv za dostavu projekata iz područja zaštite prirode u svrhu financiranja iz sredstava Državnog proračuna raspoloživih u 2008. godini (Rok: 28.04.2008.)
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske na temelju članka 1. i članka 9. stavka 1. podstavka 18. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” br. 47/90 i 27/93, 135/06), a u svezi sa člankom 172. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine br. 70/05) i člankom 2. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” br. 7/01 i 60/01) objavljuje
 
Javni poziv
 
za dostavu projekata iz područja zaštite prirode u svrhu financiranja iz sredstava Državnog proračuna raspoloživih u 2008. godini
 
 
I.
1.       Na ovaj Javni poziv mogu se prijavljivati projekti iz područja zaštite prirode sukladno Zakonu o zaštiti prirode i/ili Strategiji i akcijskom planu zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN 81/99).
 
II.
1.       Djelokrug predlagatelja projekta mora biti iz područja zaštite prirode.
2.       Pravna i/ili fizička osoba koja predlaže projekt mora imati prethodno iskustvo u području zaštite prirode.
 
III.
1.       Prijava na Javni poziv treba sadržavati:
 - prijavnicu,
 - detaljan opis projekta,
 - dokaz o prethodnom iskustvu predlagatelja u području zaštite prirode.
 
2.       Prijavnice se mogu dobiti u Ministarstvu kulture i na internetskoj adresi: 
        www.min-kulture.hr
 
IV.
1.       Ministarstvo pridržava pravo odabrati projekt i odrediti iznos kojim će ga financirati.
2.       Po projektu se odobrava najviše 50.000 kuna (slovima: pedesettisuća kuna).
3.       Prednost imaju projekti koji do sada nisu dobili financijsku potporu Ministarstva kulture.
 
V.
      Prijave sa svom traženom dokumentacijom, uz naznaku „za Javni natječaj – priroda“, mogu se predati osobno ili poslati poštom  na adresu: Ministarstvo kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.
                                                                       
VI.
 1.   Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave poziva.
2. Prijava projekta koja ne sadrži sve tražene podatke i dokumentaciju navedenu u prijavnici, kao i prijava koja se ne dostavi u navedenom roku neće se razmatrati.
 
KLASA: 612-07/08-49/031
URBROJ: 532-08-01-01/1-08-01
Zagreb, 21. ožujka 2008. godine
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a