E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
ilok-vukovar-vucedol
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Hrvatsko vijeće za kulturna dobra  >  Bilješke sa sjednica
68. SJEDNICA HRVATSKOG VIJEĆA ZA KULTURNA DOBRA
održana 13. listopada 2015 - mišljenja
 
 
Predmet: Zahtjev za uklanjanje građevine tzv. ex „Revije“/ Makale na k.č. 2623 k.o. Šibenik.
 
Pri donošenju mišljenja na 63. Sjednici Vijeće nije bilo upoznato sa konstruktivnim stanjem građevine. Stručnom ekspertizom koju je izradio Građevinski fakultet u Zagrebu potvrđeno je kako konstrukcija objekta posjeduje oštećenja koja utječu na uporabnost objekta u cjelini. S obzirom na iskazan javni interes i projekt koji je ocijenjen kao strateška investicija za razvoj grada Šibenika, Vijeće je donijelo odluku kojom prihvaća zahtjev i odobrava uklanjanje građevine na k.č. 2623 k.o. Šibenik. Temeljem Članka 64. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99), daje suglasnost za izdavanje prethodnog odobrenja za njeno uklanjanje. Pri izgradnji nove građevine potrebno je osobitu pozornost usmjeriti na odnos postojećih građevina i nove građevine s osobitom pažnjom na panoramske vizure, te ostale uvjete koje će odrediti Konzervatorski odjel u Šibeniku.
 
Predmet: Zahtjev za uklanjanje župnog dvora u Imbriovcu, k.č. br. 1124/21 k.o. Imbriovec
 
Hrvatsko vijeće za kulturna dobra je utvrdilo kako radi kulturno-povijesne važnosti, ne prihvaća uklanjanje zgrade župnog dvora, smatra da ju je potrebno očuvati i odrediti joj prikladnu funkciju. Također je podržalo prijedlog Konzervatorskog odjela u Bjelovaru da se predmetna građevina zaštiti kao pojedinačno kulturno dobro.
 
Predmet: Zahtjev za uklanjanje kapele Presvetog Trojstva, k.č. br. 261 k.o. Brezovac
 
Budući je kapela ocijenjena kao dobro od lokalnog značenja, koja čini sastavni dio ukupnih vrijednosti povijesnog ambijenta i identiteta prostora, Vijeće je donijelo odluku kojom ne odobrava rušenje.
 
Predmet: Zahtjev za uklanjanje stambene kuće i pomoćne građevine u Zagrebu na adresi Jagodnjak 12, k.č. br. 3522 k.o. Centar.
 
Vijeće je donijelo odluku kojom prihvaća rušenje građevine na k.č. br. 3522 k.o. Centar. Temeljem Članka 64. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99), daje suglasnost za izdavanje prethodnog odobrenja za njeno uklanjanje.
 
Predmet: Zahtjev za izgradnju zamjenske stambene građevine u Zagrebu, Nazorova 11, k.č.br. 1304 k.o. Centar

Razmatrajući o zahtjevu i uzimajući u obzir osobitost prostora i naglašenu arhitektonsku vrijednost građevine, te njenu očuvanost i nakon dogradnje 1924. godine, Vijeće smatra da je kuća nedjeljiv dio povijesnog sloja gradnje u predjelu koji je planski reguliran i gdje su oblikovane rezidencijalne zgrade, koje određuju fizionomiju povijesnog prostora grada Zagreba, te ne prihvaća zahtjev za uklanjanje građevine i ponovnu izgradnju. Kao dodatni argument svome mišljenju Vijeće naglašava da je pri oblikovanju kuće u povijesti sudjelovalo nekoliko značajnih hrvatskih arhitekata.
 
Predmet: Način obnove i prezentacije kulturnog dobra “Graditeljski sklop nekadašnje crkve sv. Ilije i Vinka – “Meraja“ radi realizacije projekta „Rekonstrukcija i prikaz ranokršćanske crkve sv. Ilije na Meraji“.
 
Vijeće smatra da se predmet nije ni trebao slati ovome tijelu na raspravu, jer Vijeće ne može ocjenjivati idejna rješenja. Potrebno je preciznije definirati buduću namjenu građevine i utvrditi projektni zadatak, te sukladno projektnom zadatku definirati konzervatorske uvjete.
 
Predmet: Suglasnost o trajnoj pohrani pokretnog arheološkog materijala s nalazišta AN 13 Petrijevci - Čerina
 
Hrvatsko vijeće za kulturna dobra suglasno je da se pokretni arheološki materijal s nalazišta AN 13 Petrijevci-Čerina trajno pohrani u Muzeju Slavonije u Osijeku.
 
Predmet: Suglasnost o trajnoj pohrani pokretnog arheološkog materijala s lokaliteta Osijek - Vojarna
 
Hrvatsko vijeće za kulturna dobra suglasno je da se pokretni arheološki materijal s lokaliteta Osijek-Vojarna trajno pohrani u Muzeju Slavonije u Osijeku.
 
Predmet: Suglasnost o trajnoj pohrani arheoloških nalaza s lokaliteta benediktinske opatije sv. Mihovila Arkanđela na Rudinama
 
Hrvatsko vijeće za kulturna dobra suglasno je s odlukom Hrvatskog muzejskog vijeća da se pokretni arheološki materijal s lokaliteta benediktinske opatije sv Mihovila Arkanđela na Rudinama, trajno pohrani u Gradskom muzeju Požega.
  
Predmet: Suglasnost o trajnoj pohrani arheoloških nalaza s lokaliteta Pavlin Kloštar, Streza – ostaci pavlinskog samostana Svih Svetih
 
Hrvatsko vijeće za kulturna dobra suglasno je da se arheološki materijal s lokaliteta Pavlin Kloštar, Streza trajno pohrani u Gradskom muzeju Bjelovar.
 67. SJEDNICA HRVATSKOG VIJEĆA ZA KULTURNA DOBRA
ODRŽANA 15. LIPNJA 2015 - mišljenjaPredmet: Zgrada stare škole u Baškoj Vodi na k.č. zgr.465 k.o. Bast – Baška Voda, utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra

Prihvaćeno je mišljenje Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra i Konzervatorskog odjela u Splitu da ne postoje zapreke za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra na k.č. zgr.465 k.o. Bast – Baška Voda.


Predmet: Trg Škor u Starom Gradu, Grad Stari Grad, utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra

Hrvatsko vijeće za kulturna dobra nije prihvatilo utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra za Trg Škor u Starom Gradu, Grad Stari Grad. Unatoč činjenici da se Trg Škor nalazi unutar već zaštićene urbanističke cjeline Staroga Grada artikulacija arhitekture uokolo trga nosi više vrijednosti po kojima zaslužuje i administrativno zasebno naglašenu zaštitu.


Predmet: Utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra na k.č.br. 411/2 u k.o. Novska

Prihvaćeno je mišljenje Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra i Konzervatorskog odjela u Sisku da ne postoje zapreke za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra na k.č.br.411/2 (zk.ul. 140) k.o. Novska.


Predmet: Tradicijska kuća tršćara i ambar u Hrastinu u ulici Šandora Petefija 19, na k.č. br. 134, (zk.ul.109) k.o. Hrastin, utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra

Hrvatsko vijeće za kulturna dobra nije prihvatilo prijedlog Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra i Konzervatorskog odjela u Osijeku da se utvrdi prestanak svojstva kulturnog dobra za Tradicijsku kuću tršćaru i ambar u Hrastinu. Vijeće traži od Konzervatorskog odjela u Osijeku dodatno obrazloženje i dokumentaciju o devastaciji kulturnog dobra.


Predmet: Tradicijska kuća tršćara u Vardarcu, Ulica Šandora Petefija 144 na k.č.br. 702, (zk.ul 261) k.o. Vardarac

Hrvatsko vijeće za kulturna dobra nije prihvatilo prijedlog Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra i Konzervatorskog odjela u Osijeku da se utvrdi prestanak svojstva kulturnog dobra za Tradicijsku kuću tršćaru u Vardarcu. S obzirom da od navedene kuće tršćare na licu mjesta više nema traga Vijeće traži od Konzervatorskog odjela u Osijeku dodatno obrazloženje.


Predmet: Utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra na k.č.zem. 748 (zk.ul. 65), k.o. Močići.

Prihvaćeno je mišljenje Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra i Konzervatorskog odjela u Dubrovniku da ne postoje zapreke za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra za k.č.zem. 748 (zk.ul. 65), k.o. Močići.
 66. SJEDNICA HRVATSKOG VIJEĆA ZA KULTURNA DOBRA
ODRŽANA 11. svibnja 2015. - mišljenjaPredmet: Gornja Bistra, Dvorac Oršić plan obnove

Hrvatsko vijeće za kulturna dobra raspravljalo je o zahtjevu za rekonstrukciju i ugradnju knauf ploča u tri prostorije dvorca Oršić u Gornjoj Bistri u kojem je smještena Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi. Uvažavajući jasno iskazani javni interes, Hrvatsko vijeće za kulturna dobra smatra da je intervencija u prostoru moguća i da se podržava privremena dozvola za radove rekonstrukcije u cilju poboljšanja uvjeta pacijenata smještenih u dvorcu. S obzirom na visoku valorizaciju građevine, prije početka radova potrebno je izvršiti ispitivanja koja će uzeti u obzir sve aspekte zaštite i garantirati reverzibilnost i neoštećivanje povijesnih struktura. U tom smislu potrebno je postupati prema uvjetima koje će odrediti Konzervatorski odjel u Zagrebu.


Predmet: Dubrovnik, projekt pristana za brodove Komarda

U raspravi po zahtjevu Omega engeneering d.o.o. iz Dubrovnika vezano na glavni projekt pristana za brodove Komarda u Dubrovniku uz staru luku na poziciji između Lazareta i utvrde Revelin Vijeće je obaviješteno o potrebi informiranja UNESCO-a o zahvatu koji bi mogao utjecati na “izvanrednu univerzalnu vrijednost dobra svjetske baštine” (članak 172. Operativnih smjernica za provedbu Konvencije o svjetskoj baštini). Stoga Vijeće podržava mišljenje Konzervatorskog odjela u Dubrovniku da je za izdavanje posebnih uvjeta nužno izraditi Studiju procjene utjecaja na svjetsku baštinu prema preporuci i metodologiji ICOMOS-a.


Predmet: Dubrovnik, Postavljanje skulpture sv. Vlaha na sjeverni ulaz u Grad

Vijeće je donijelo odluku kojom podržava mišljenje Konzervatorskog odjela u Dubrovniku i ne prihvaća predloženu inicijativu za postavljanje lika sv. Vlaha na sjeverni gradski ulaz. Takav zahvat bilo bi potrebno preispitati i u odnosu na intencije UNESCO-ovih preporuka, budući se radi o lokaciji koja je zaštićena Konvencijom o svjetskoj baštini.


Predmet: Dubrovnik, Vila Rusko zahtjev za uklanjanje dijela ogradnog zida

Raspravljano je o zahtjevu za uklanjanje dijela ogradnog zida radi uspostave garažnog prilaza vile Rusko u Dubrovniku. Vijeće odobrava probijanje otvora ogradnog zida u svrhu uspostave garažnog prilaza, te predlaže da se za konačno rješenje izradi nekoliko varijanti koje bi s obzirom na ambijent nenametljivo definirali formu ulaznom otvoru.


Predmet: Bakar, Kuća u ulici Palada, zahtjev za uklanjanje

Raspravljano je o zahtjevu za uklanjanje kuće u Bakru smještene na k.č. 2497 k.o. Bakar. Budući se radi o kući smještenoj unutar zone „A“ zaštićene urbanističke cjeline grada Bakra, Vijeće smatra kako kuća sa svojim položajem i linijom sudjeluje u oblikovanju prostora, te ne odobrava njezino uklanjanje, a  prihvaća mišljenje Konzervatorskog odjela u Rijeci o očuvanju vanjskog izgleda kuće i slobodnog određivanja namjene i načina konsolidacije.


Predmet: Bribirska glavica, zahtjev za dogradnju „Marunove kuće“

Vijeće je zaključilo da je postojeća kuća narušavajuća te podržava njezino preoblikovanje u zatečenim tlocrtnim gabaritima. Upućuju se projektanti i Konzervatorski odjel u Šibeniku na tješnju suradnju u pronalaženju optimalnog rješenja koje će se na prihvatljiv način nadogradnju učiniti vizualno nenametljivom i nipošto štetnom za spomenički integritet Bribirske glavice.


Predmet: Jastrebarsko, rekonstrukcija raskrižja ulica V. Mačeka, Bana J. Jelačića i Petra Svačića

Vijeće je prihvatilo mišljenje Konzervatorskog odjela u Zagrebu i ne podržava izgradnju kružnog toka. Predloženu intervenciju u prostoru smatra štetnom s obzirom na promjenu karaktera povijesnog naselja grada Jastrebarskog, kao i poništenje povijesne ograde pojedinačno zaštićene kapele sv. Duha. Vijeće preporuča projektirati i provesti varijantna rješenja raskrižja, a sve u dogovoru s nadležnim konzervatorskim odjelom.


Predmet: Topusko, zgrada Žandarmerije, zahtjev za razgradnju

Vijeće je donijelo odluku kojom prihvaća mišljenje Konzervatorskog odjela u Sisku i dozvoljava razgradnju zgrade Žandarmerije u Topuskom. Temeljem Članka 64. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NNRH 69/99), daje suglasnost za izdavanje prethodnog odobrenja za njeno uklanjanje. Ponovna izgradnja na tom mjestu je moguća pod uvjetom njene faksimilne rekonstrukcije, te uz maksimalno korištenje postojeće drvene građe. Dodatne uvjete odredit će Konzervatorski odjel u Sisku.
 65. SJEDNICA HRVATSKOG VIJEĆA ZA KULTURNA DOBRA
ODRŽANA 29. SIJEČNJA 2015. - mišljenja
Predmet: Srđ, Rekonstrukcija tvrđave Fort Imperial u Dubrovniku

Prihvaćeno je idejno rješenje - Varijanta 2 s pristupnom rampom u podzemnu etažu uz sjeverni rub platoa. U doradi projekta Vijeće upućuje projektanta na suradnju s nadležnim Konzervatorskim odjelom. Vijeće također smatra da su neki elementi izvorne arhitektonske artikulacije nedovoljno naglašene (pr. puškarnice na sjevernom pročelju) nedovoljno prisutni u rješenju te bi trebalo preispitati mogućnost njihove interpretacije. Vijeće upućuje Konzervatorski odjelu u Dubrovniku na tješnju suradnju s nadležnim službama u Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture pri iznalaženju odgovarajućeg rješenja u očuvanju i obnovi ovoga kulturnog dobra.


Predmet: Pula, Obnova prostora Katarina – Monumenti

Vijeće je upoznato s problemom obnove područja te je izrazilo pozitivno mišljenje u svezi s ponuđenim projektom obnove. Ujedno smatra prihvatljivom razgradnju zgrade 03 (kako je navedeno u idejnom rješenju) zbog izrazito lošeg stanja i nemogućnosti konsolidacije. Temeljem Članka 64. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NNRH 69/99), daje suglasnost za izdavanje prethodnog odobrenja za njeno uklanjanje. Vijeće preporuča da Konzervatorski odjel u Puli, uvažavajući značaj navedene građevine odredi investitoru vraćanje zgrade 03 u osnovnim oblicima, kada se za to steknu uvjeti, a da se do tada dozvoli predloženi sadržaj iz idejnog rješenja.


Predmet: Srednjovjekovni arheološki lokalitet „Ivanjci-Živkov brijeg“ u Gradinskoj Brezovici, utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra

Prihvaćeno je mišljenje Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra i Konzervatorskog odjela u Požegi da ne postoje zapreke za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra na k.č. br. 83/1, 83/2, 83/3, 84/1, 84/2, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95/1, 95/2, 96, 97, 98, 99/2 i 99/1, sve k.o. Brezovica (stara izmjera: k.č. br. 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95/1, 95/2, 96, 97, 98 i 99/1, sve k.o. Gradinska Brezovica.


Predmet: Stari grad Dubovac, utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra

Vijeće je donijelo odluku kojom podržava prijedlog Konzervatorskog odjela u Karlovcu te smatra da ne postoje zapreke za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra.
 64. SJEDNICA HRVATSKOG VIJEĆA ZA KULTURNA DOBRA
ODRŽANA 11. PROSINCA 2014. GODINE - mišljenjaPredmet: Krapina, Kuća u Magistratskoj 17 u Krapini na k.č. 1609 (zk.ul. broj 2781), k.o. Krapina-grad (stara izmjera k. č. 213 (zk. ul. 4238), k. o. Krapina), utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra

Hrvatsko vijeće za kulturna dobra prihvatilo je mišljenje Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra i Konzervatorskog odjela u Krapini da ne postoje zapreke za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra.


Predmet: Stružec, Tradicijska kuća u Strušcu 217 (23), k.č. br.7 (zk.ul. 833), k.o. Stružec, utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra

Hrvatsko vijeće za kulturna dobra prihvatilo je mišljenje Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra i Konzervatorskog odjela u Sisku da ne postoje zapreke za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra.


Predmet: Dvorac Lovrečina u Kućarima pokraj Vrbovca, k. č. 453/1 (zk. ul. 875), k. o. Gostović, prestanak svojstva kulturnog dobra za navedenu česticu

Hrvatsko vijeće za kulturna dobra prihvatilo je mišljenje Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra i Konzervatorskog odjela u Zagrebu da ne postoje zapreke za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra za navedenu česticu.


Predmet: Osekovo, Tradicijska kuća na k.br. 190 u Osekovu, na k.č. br.1301, z.k.ul. br.906, k.o. Osekovo, utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra

Hrvatsko vijeće za kulturna dobra prihvatilo je mišljenje Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra i Konzervatorskog odjela u Sisku da ne postoje zapreke za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra za navedenu česticu.


Predmet: Zagreb, Tradicijska kuća na adresi Vinec 30a (stara adresa Vinec 14), utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra

Prihvaćeno je mišljenje Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra i Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu da ne postoje zapreke za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra. Temeljem članka 64. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NNRH 69/99), Vijeće daje suglasnost za izdavanje prethodnog odobrenja za uklanjanje, uz uvjet da se za tu tradicijsku kuću prije uklanjanja izradi potpuna dokumentacija s detaljnim arhitektonskim snimkom i fotografijama.


Predmet: Lokalitet Brezje kod Varaždina, dobra na k.č. 10312/6 k.o. Varaždin, utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra

Prihvaćeno je mišljenje Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra i Konzervatorskog odjela u Varaždinu da ne postoje zapreke za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnog dobra.


Predmet: Smanjenje obuhvata kulturnog dobra u Kompleksu nekadašnje mornaričke zrakoplovne postaje Puntižela (Hidrobaza) kod Štinjana.

Vijeće je suglasno s mišljenjem Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra i Konzervatorskog odjela u Puli da se izvrši smanjenje obuhvata tog Kompleksa. Prethodno se od Konzervatorskog odjela u Puli traži točne podatke s naznakama katastarskih čestica.


Predmet: Belišće, Kompleks tvornice S.H. Gutmann, zahtjev za izmjenu Rješenja u dijelu prostornog obuhvata

Vijeće je suglasno s mišljenjem Konzervatorskog odjela u Osijeku o prostornom obujmu zone koja se izuzima od mjera zaštite kulturnih dobara. Preporuča se detaljna valorizacija objekata koji su se smanjenjem obuhvata našli izvan zaštite, te na osnovi utvrđenog pojedinačna zaštita istih.


Predmet: Križevci, Franje Markovinovića 57 na k.č. 282/2 k.o. Koprivnica, zahtjev za uklanjanje kuće

Prema mišljenju Konzervatorskog odjela u Bjelovaru kuća je s nizom intervencija izmijenila izvorno stanje, a zbog dotrajalosti je i napuštena. Razmatrajući zahtjev i uzimajući u obzir da je recentnom gradnjom uz predmetnu kuću narušena ambijentalna vrijednost uličnog poteza Vijeće prihvaća uklanjanje kuće. Temeljem članka 64. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NNRH 69/99), daje suglasnost za izdavanje prethodnog odobrenja za uklanjanje.


Predmet: Velika Mučna, Parohijski dom na k.č.br: 1124/21, k.o. Velika Mučna, Zahtjev za uklanjanje parohijskog doma

Vijeće je suglasno sa zahtjevom te temeljem članka 64. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NNRH 69/99), daje suglasnost za izdavanje prethodnog odobrenja za uklanjanje. Prije uklanjanja potrebno je Parohijski dom detaljno dokumentirati. Ponovna izgradnja na tom mjestu moguća je samo pod uvjetom njene faksimilske rekonstrukcije. Dodatne uvjete odredit će Konzervatorski odjel u Bjelovaru.


Predmet: Split, Ulica Mandalinski put, zahtjev za ukidanje svojstva kulturnog dobra na kat.čest. 5475/1 i 5475/8 k.o. Split, nadopuna zahtjeva

Vijeće smatra da je mišljenje Konzervatorskog odjela iz Splita usvojivo te temeljem članka 64. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NNRH 69/99), daje suglasnost izdavanju prethodnog odobrenja za uklanjanje sadašnjih arhitektura. Također se dopušta traženo okrupnjavanje katastarskih čestica, kako bi se sve uskladilo sa važećim urbanističkim odredbama.
 63. SJEDNICA HRVATSKOG VIJEĆA ZA KULTURNA DOBRA
ODRŽANA 30. LISTOPADA 2014. GODINE - mišljenja


Predmet: Sisak, Nastavak radova rekonstrukcije kolodvora u Sisku

Predloženo je da se pronađeni nalazi dijela rimskog foruma izmjeste uz strogo poštivanje uvjeta propisanih od Ministarstva kulture i Konzervatorskog odjela u Sisku (izrada dodatne dokumentaciju, konzervacija kamena i dr.), a prema zaključcima sastanka održanog u kolovozu 2014. godine. Vijeće dodatno traži da se striktno odredi vlasništvo nalaza te unaprijed odredi prostor u kojem će biti pohranjeni u skladu sa svim muzeološkim standardima. Posebno se preporučuje da se prezentacija nalaza izvrši u pothodniku i zgradi kolodvora na način kako je bilo prikazano u idejnom projektu na sjednici Vijeća.


Predmet: Urušavanje gotičke kuće Zaninović i crkve sv. Ivana u gradu Hvaru

Vijeće je donijelo odluku da je moguća razgradnja svih arhitektonskih i građevinskih elemenata uz rekompoziciju istih s napomenom da je potrebno držati se smjernica koje će odrediti Konzervatorski odjel u Splitu. Temeljem članka 64. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NNRH 69/99), daje suglasnost za izdavanje prethodnog odobrenja za njihovo uklanjanje.


Predmet: Split, Ulica Mandalinski put, zahtjev za ukidanje svojstva kulturnog dobra na kat.čest. 5475/1 i 5475/8 k.o. Split

Vijeće nije odobrilo isključivanje rečenih čestica iz zone B, što znači da vraća predmet u postupak projektiranja na tim česticama po uvjetima urbanizma, a uz striktnu suradnju s nadležnim konzervatorskim odjelom.


Predmet: Zahtjev za uklanjanje i ponovnu izgradnju kuće na kat. čest. zgr. 2623 k.o. Šibenik

Vijeće je donijelo odluku kojom ne odobrava zahtjev za uklanjanje kuće na kat.čest.zgr. 2623 k.o. Šibenik, no daje preporuku da se u dogovoru s Konzervatorskim odjelom u Šibeniku ispitaju sve mogućnosti u smislu zadovoljavanja cjelovite slike tog dijela grada kao i određene memorije na povijesni sloj arhitekture kojoj je kuća u Šibeniku rijetki primjerak.


Predmet: Radovi na obnovi mosta u tvrđavi „Brod“ – nastavak radova

Shodno zahtjevu Konzervatorskog odjela u Slavonskom Brodu potrebno promijeniti raniju koncepciju, dopuniti dokumentaciju te sanirati, konzervirati i prezentirati most prema izvornom izgledu. To znači da se preporuča most obnoviti kao pješački s mogućnošću nužnog, kolnog prometa, dok bi se kolni pristup (opskrba, interventna vozila, obnova) preselio na drugi postojeći odnosno povijesni sjeverni ulaz - Osječka vrata. Uzimajući u obzir sve navedeno Vijeće je donijelo odluku kojom podržava stav Konzervatorskog odjela u Slavonskom Brodu.


Predmet: Zahtjev za smanjenje obuhvata kulturnog dobra za Kompleks nekadašnje mornaričke zrakoplovne postaje Puntižela (Hidrobaza) kod Štinjana

Načelno je prihvaćeno smanjenje zone zaštite, i preporučeno da se postupak obavi u suradnji s projektantom koji je izradio detaljnu konzervatorsku podlogu područja bivše zrakoplovne mornaričke postaje Puntižela, a kojom je utvrđen tretman obnove pojedinih građevina ali i smjernica za razvoj cjelovitog područja.


Predmet: Obavijest o dodjeli Podruma Dioklecijanove palače na korištenje i upravljanje Muzeju grada Splita

Vijeće smatra neophodnim da se prije bilo kakvog djelovanja provjeri prava vlasništva nad Podrumima i to posredstvom nadležnog konzervatorskog odjela. Tek potom moći će se odlučivati o predmetu dodjele Podruma i načinu njihovih korištenja i upravljanja. S potpunijim podacima o navedenome, Vijeće će na jednoj od sljedećih sjednica raspraviti istu problematiku.


Predmet: Suglasnost o trajnoj pohrani pokretnog arheološkog materijala s lokaliteta župna crkva Uznesenja BDM u Gori

Hrvatsko vijeće za kulturna dobra suglasno je da se pokretni arheološki materijal koji je 2003. godine pronađen tijekom istraživanja župne crkve Uznesenja BDM u Gori, trajno pohrani u Gradskom muzeju Sisak. Na temelju čl. 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13) o mjestu pohrane arheoloških nalaza odlučuje Ministarstvo kulture, na prijedlog Hrvatskog vijeće za kulturna dobra i Hrvatskog muzejskog vijeća.


Predmet: Suglasnost o trajnoj pohrani pokretnog arheološkog materijala s lokaliteta Stari grad Košutgrad

Hrvatsko vijeće za kulturna dobra suglasno je da se pokretni arheološki materijal koji je 2012. godine pronađen tijekom istraživanja Starog grada Košutgrada, trajno pohrani u Gradskom muzeju Sisak. Na temelju čl. 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13) o mjestu pohrane arheoloških nalaza odlučuje Ministarstvo kulture, na prijedlog Hrvatskog vijeće za kulturna dobra i Hrvatskog muzejskog vijeća.


Predmet: Suglasnost o trajnoj pohrani pokretnog arheološkog materijala s lokaliteta Utvrda Klinac

Hrvatsko vijeće za kulturna dobra suglasno je da se pokretni arheološki materijal, koji je 2011. godine pronađen tijekom istraživanja Utvrde Klinac, trajno pohrani u Gradskom muzeju Sisak. Na temelju čl. 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13) o mjestu pohrane arheoloških nalaza odlučuje Ministarstvo kulture, na prijedlog Hrvatskog vijeće za kulturna dobra i Hrvatskog muzejskog vijeća.


Predmet: Suglasnost o trajnoj pohrani pokretnog arheološkog materijala s lokaliteta pavlinski samostan BDM u Mikleuški na Moslavačkoj gori

Hrvatsko vijeće za kulturna dobra suglasno je da se pokretni arheološki materijal koji je 2009.-2012. godine pronađen tijekom istraživanja pavlinskog samostana BDM u Mikleuški na Moslavačkoj gori, trajno pohrani u Muzeju Moslavine u Kutini. Na temelju čl. 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13) o mjestu pohrane arheoloških nalaza odlučuje Ministarstvo kulture, na prijedlog Hrvatskog vijeće za kulturna dobra i Hrvatskog muzejskog vijeća.


Predmet: Suglasnost o trajnoj pohrani pokretnog arheološkog materijala s lokaliteta Stari grad Zrin

Hrvatsko vijeće za kulturna dobra suglasno je da se pokretni arheološki materijal koji je 2012. g. pronađen tijekom istraživanja Starog grada Zrina, trajno pohrani u Gradskom muzeju Sisak. Na temelju čl. 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13) o mjestu pohrane arheoloških nalaza odlučuje Ministarstvo kulture, na prijedlog Hrvatskog vijeće za kulturna dobra i Hrvatskog muzejskog vijeća.


Predmet: Suglasnost o trajnoj pohrani pokretnog arheološkog materijala s lokaliteta Vinkovci – Ul. M. Gupca bb (Ervenica/Poljski jarak) i Vinkovci – Duga ulica 26

Hrvatsko vijeće za kulturna dobra suglasno je da se pokretni arheološki materijal koji je tijekom istraživanja 2011. godine pronađen u Vinkovcima – Ul. M . Gupca b.b. (Ervenica/Poljski jarak) te pokretni arheološki materijal koji je tijekom istraživanja 2011. godine pronađen u Vinkovcima – Duga ulica 26, trajno pohrani u Gradskom muzeju Vinkovci. Na temelju čl. 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13) o mjestu pohrane arheoloških nalaza odlučuje Ministarstvo kulture, na prijedlog Hrvatskog vijeće za kulturna dobra i Hrvatskog muzejskog vijeća.


Predmet: Suglasnost o trajnoj pohrani pokretnog arheološkog materijala s lokaliteta pavlinski samostan sv. Petra na Petrovoj gori

Hrvatsko vijeće za kulturna dobra suglasno je da se pokretni arheološki materijal koji je 2006. i 2007. godine pronađen tijekom istraživanja pavlinskog samostana sv. Petra na Petrovoj gori, trajno pohrani u Gradskom muzeju Sisak. Na temelju čl. 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13) o mjestu pohrane arheoloških nalaza odlučuje Ministarstvo kulture, na prijedlog Hrvatskog vijeće za kulturna dobra i Hrvatskog muzejskog vijeća.


Predmet:  Suglasnost o trajnoj pohrani pokretnog arheološkog materijala s lokaliteta Utvrda Bršljanac

Hrvatsko vijeće za kulturna dobra suglasno je da se pokretni arheološki materijal koji je 2012. godine pronađen tijekom istraživanja Utvrde Bršljanac, trajno pohrani u Gradskom muzeju Sisak. Na temelju čl. 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13) o mjestu pohrane arheoloških nalaza odlučuje Ministarstvo kulture, na prijedlog Hrvatskog vijeće za kulturna dobra i Hrvatskog muzejskog vijeća.
 
 

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
Kliknite za više
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Kliknite za više
 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a