E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Muzejsko-galerijska djelatnost  >  Hrvatsko muzejsko vijeće  >  Kriteriji za vrednovanje muzejsko-galerijskih programa
KRITERIJI ZA VREDNOVANJE MUZEJSKO-GALERIJSKIH PROGRAMA

 
 
Prema Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, NN 27/93, NN 38/09) i Pravilniku o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16) Hrvatsko muzejsko vijeće stručno vrednuje prijedloge prijavljene na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu prema sljedećim kriterijima:


Pri vrednovanju muzejsko-galerijskih programa za 2017. godinu posebno će se podržati programi muzejskih ustanova koji su svoju programsku koncepciju profilirali i usmjerili prema osnovnoj djelatnosti muzeja, odnosno prema obradi, zaštiti, istraživanju i prezentaciji vlastitog fundusa, te podizanje razine inventiranosti muzejske građe.

Posebno će se podržavati programi koji uključuju intenziviranje suradnje i razmjenu između muzeja, odnosno organizaciju zajedničkih izložaba i ostalih projekata kao i međunarodnih izložaba, vodeći pri tom računa o reciprocitetu pri razmjeni izložaba i snošenju troškova.

Hrvatsko muzejsko vijeće preporuča da svaka institucija sama sastavi popis prioriteta, odnosno programa čije financiranje smatra prioritetnim te dostavi popis uz programe.

STALNI MUZEJSKI/GALERIJSKI POSTAV

Za pripremne radove na programu za novi stalni postav muzej/galerija prilaže odgovarajuću dokumentaciju za pripremne radove koja sadrži:
- preliminarni muzeološki program;
- idejno rješenje prostora za stalni postav i ostale funkcije muzeja;
- imena autora arhitektonskog, muzeološkog i likovnog programa;
- aproksimativan troškovnik;
- iznos sredstava koji se traži od Grada, Županije, Ministarstva kulture i dr.

Za usvojenu/definiranu muzeološku koncepciju stalnog postava muzej/galerija prilaže odgovarajuću dokumentaciju za definiranu muzeološku koncepciju koja sadrži:
- cjeloviti muzeološki program;
- likovni postav;
- imena autora muzeološke koncepcije;
- imena autora likovnog postava;
- sinopsis postava;
- dvije stručne verifikacije programa / recenzije muzeološkog i arhitektonskog programa stručnjaka iz muzeologije i stručnjaka iz odgovarajućeg znanstvenog područja s odgovarajućim znanstvenim stupnjem, a prema izboru institucije koja vodi program novoga stalnoga postava muzeja/galerije;
- iznos sredstava koji se traži od Grada, Županije, Ministarstva kulture i dr.

Muzeološka koncepcija, koja se dostavlja Hrvatskom muzejskom vijeću s gore navedenom dokumentacijom definira odnos veličine prostora prema namjeni (Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije «Narodne novine», br. 30/06), a mora obuhvatiti konzervatorsku studiju zgrade i prijedlog građevinske obnove i preporuke za sanaciju ukoliko se radi o spomeniku kulture. Idejna koncepcija stalnog postava uključuje analizu i valorizaciju prostora predviđenih za muzejske sadržaje i plan rasporeda muzejskih sadržaja. Sastavni dio muzeološke koncepcije je i historijat muzeja i muzejskih zbirki te dugoročan plan zapošljavanja stručnog i tehničkog osoblja.
Po verifikaciji idejne koncepcije stalnog postava Hrvatsko muzejsko vijeće imenuje Stručno povjerenstvo za praćenje realizacije stalnog postava.
Prije usvajanja recenziranih muzeoloških koncepcija od Hrvatskog muzejskog vijeća, neće se prihvatiti program financiranja stalnog postava kao niti prijedlozi investicija za uređenje zgrada, unutarnjih prostora i dr. koje osnovom mišljenja Hrvatskog muzejskog vijeća razmatra i predlaže Povjerenstvo za investicije, Uprava za gospodarenje i financiranje Ministarstva kulture.

Napomena
Za adaptacije zgrada u svrhu muzejske funkcije nužno je primijeniti i elementarne muzeološke standarde za arhitektonski program.
 
NAKLADNIŠTVO (KATALOG, ZBORNIK, PLAKAT, OSTALO), IZDAVAČKA DJELATNOST MUZEJA

Programi izdavačke djelatnosti muzeja mogu se planirati odnosno financirati po fazama koje se u prijavnici i navode 2-3 godine i sl.
a) pripremni radovi, koji obuhvaćaju
-   po prethodnom istraživanju, odabir radova i prijedlog teksta,
-   uz prijedlog je obvezno priloziti terminski plan realizacije publikacije i specificirati naslov, autor, format i opseg, broj ilustracija, vrsta uveza, naklada i dr. sa specifikacijom svih troškova
-   priložiti detaljne podatke o dosadašnjim odobrenim sredstvima Ministarstva kulture i ostalih izvora
Hrvatsko muzejsko vijeće će sukladno dostavljenoj dokumentaciji vrednovati potrebu i prinos kulturnom razvitku muzejsko-galerijske djelatnosti za financiranje publikacije.
b)  realizacija (obuhvaća troškove dizajna, fotografiranja, prijelom, tisak i dr., za navedeno je potrebno priložiti odgovarajuće ponude)

Uz kataloge povremenih izložbi prednost se daje publikacijama vezanim uz stalni postav (katalozi stalnog postava, katalozi zbirki i fundusa), zbornicima i godišnjacima muzeja, tj. stalnim publikacijama te izdavačkoj djelatnosti vezanoj uz pedagošku djelatnost (vodiči, radni listići, katalozi za djecu). Za kataloge zbirki je obvezno da je za iste utvrđen status kulturnog dobra.

RESTAURIRANJE MUZEJSKE GRAĐE

Predložiti plan preventivne zaštite zbirki i planove restauriranja fonda muzejske građe po etapama:
- priložiti popis prioriteta  s financijskim pokazateljima i etapama realizacije
- pripremiti program osnivanja i/ili primjerenog opremanja preparatorskih radionica u muzejima tehnološkom opremom i materijalom
- prednost pri financiranju programa restauracije ima građa za stalni postav kao i stupanj ugroženosti građe

OTKUP MUZEJSKE GRAĐE

Potrebno je ustanoviti kontinuirani program otkupa temeljen na programima muzeja i galerija sa svrhom popune fondova uz nužnu izradbu liste prioriteta i napose primjenu postojećeg međunarodnog standarda sadržanog u ICOM-ovu Kodeksu profesionalne etike u točci 3. Akvizicije za muzejske zbirke.

U cilju ostvarivanja godišnjih programa utvrđuju se kriteriji za otkup muzejske građe za potrebe:
- popunjavanja stalnih postava galerija i muzeja;
- popunjavanja stručnih i znanstvenih zbirki.

Grad / Županija i Ministarstvo kulture sudjeluju u otkupu muzejske građe za popunjavanje fundusa galerija i muzeja koje imaju umjetničke i ostale zbirke prema njihovom godišnjem programu otkupa, a posebice onih za koje materijalnu osnovu osiguravaju gradovi i županije u iznosu od 50% ukupno traženih sredstava.

Prijedlozi za otkup muzejske građe sadrže naročito:
- naziv i sjedište podnosioca prijedloga;
- ime i prezime autora i naziv umjetnine i ostale muzejske građe koja se predlaže za otkup;
- osnovne podatke o muzejskoj građi;
- obrazloženje razloga za otkup djela;
- stručnu analizu/ocjenu muzejske građe;
- odgovarajuću fotodokumentaciju;
- ponudu za otkup
- izjavu o vlasništvu ovjerenu kod javnog bilježnika.

Muzeji i galerije se obvezuju predočiti i obrazložen godišnji i srednjoročni program popune fundusa kao osnove za politiku otkupa u roku od godinu dana.
Hrvatsko muzejsko vijeće osniva Povjerenstvo  koje analizira godišnji i srednjoročni program popune fundusa i o tome izvještava Vijeće.
Po ocjeni Hrvatskog muzejskog vijeća sredstva za otkup moguće je odobriti kao akontaciju uz obvezu ispunjavanja gore navedenih uvjeta.

IZLOŽBE

Unutar muzejskih programa utvrđivat će se u muzejsko-galerijskoj djelatnosti programi koji sadrže izložbenu djelatnost. Prednost se daje izložbama iz fundusa vezanim uz osnovnu djelatnost muzeja - obrada, zaštita, istraživanje i prezentacija vlastitog fundusa i onima vezanim uz funkciju pripreme stalnog postava, kao i izložbama koje studijski i znanstveno obrađuju građu i prezentiraju nova saznanja.

Studijske izložbe
Studijske izložbe znanstveno obrađuju građu i prezentiraju nova saznanja vezana uz građu iz muzejskih fundusa, građu koja govori o ličnostima, epohama i pojavama, određenim stručnim i znanstvenim problemima, umjetničkim pravcima, temama i pokretima iz prošlosti i sadašnjosti. Studijske izložbe prezentiraju raznolika kulturna, prirodoslovna i tehnička dobra koja su postala dio nacionalne i opće kulture i znanosti.

S obzirom na različite razine stručne i znanstvene obrade, studijske izložbe mogu biti:
a) informativne - najčešće na osnovu dokumenata i fotografija informiraju o osnovnim problemima ili djelatnosti muzeja kao uvod u opsežnije izložbe; izložba mora biti u funkciji programske orijentacije predlagača, a u troškovima pripreme ne mogu se iskazivati oni dijelovi koji su već financirani kroz redovnu djelatnost; izložbu prati pozivnica, katalog i plakat; izložba mora biti otvorena najmanje 30 dana.
b) tematske i kompleksno-tematske - kritički prikazuju znanstveno obrađenu muzejsku građu ili stvaralaštvo pojedinog umjetnika, razdoblja ili epohe, grupe ili tendencije od posebnog značaja za našu umjetnost i kulturu; izložbu prati pozivnica, plakat i katalog sa reprodukcijama u boji ili crno-bijeloj tehnici, zatim s tekstualnim dijelom koji sadrži kritičku studiju, prijevod ili sažetak na jednom od svjetskih jezika te bibliografiju; uz ovaj tip izložbe potrebito je tiskati prospekt s informativnim tekstom; izložba mora biti otvorena najmanje 60 dana.

Izložbe likovne umjetnosti
U likovnoj umjetnosti specifične su:
a) monografske izložbe - obuhvaćaju dio opusa umjetnika čije je djelovanje već afirmirano a od posebnog je značaja za našu umjetnost; izložbu prati pozivnica, plakat i katalog s reprodukcijama u boji ili crno-bijeloj tehnici najznačajnijih djela i s tekstualnim dijelom koji sadrži: predgovor, prijevod ili sažetak na jednom od svjetskih jezika, kataloške jedinice i bibliografiju; izložba mora biti otvorena najmanje 30 dana;
b) skupne izložbe - predstavljaju stvaralaštvo većeg broja umjetnika i daju uvid u recentno likovno stvaralaštvo;
izložbu prati pozivnica, plakat i katalog s reprodukcijama u boji ili crno-bijeloj tehnici najznačajnijih djela i sa tekstualnim dijelom koji sadrži predgovor, prijevod ili sažetak na jednom od svjetskih jezika, kataloške jedinice i biobibliografiju; izložba mora biti otvorena najmanje 30 dana.

Retrospektivne i tematske izložbe
Retrospektivna izložba je kritički prikaz likovnog stvaralaštva pojedinog umjetnika, razdoblja ili epohe, grupe ili tendencije od posebnog značenja za našu umjetnost; izložbu prati pozivnica, plakat, katalog sa reprodukcijama u boji i crno-bijeloj tehnici, tekstualnim dijelom koji sadrži kritičku studiju, prijevod ili sažetak na jednom od svjetskih jezika i biobibliografiju; uz ovaj tip izložbe potrebno je tiskati prospekt s informativnim tekstom; izložba mora biti otvorena najmanje 30 dana.

Pokretne izložbe
Pokretna izložba koncipira se tako da može biti prenijeta izvan prostora matične muzejsko-galerijske ustanove; trajanje: prema potrebi; pokretna izložba može se postaviti u prostoru koji zadovoljava normative o izlaganju i čuvanju eksponata; pokretna izložba ima prvenstveno didaktičko-informativno značenje, a osnovu njenog sadržaja čine fotografije, makete, faksimili i slični mediji; uz izložbu tiska se deplijan.

Međunarodne izložbe
Osnovom Kriterija za ocjenjivanje programa Hrvatskog muzejskog vijeća za izložbe i Kriterija za vrednovanje programa Kulturnog vijeća za međunarodnu kulturnu suradnju obvezna je koordinacija pri razmatranju programa.

Izložbe koje zahtijevaju duže pripreme mogu se planirati odnosno financirati po fazama:
- pripremni radovi;
- realizacija izložbe.

Kod prijave pripremnih radova obvezno je priložiti cjeloviti program i terminski plan realizacije projekta s projekcijom troškova.

Kod pokretnih izložbi sudjeluje se u osiguravanju sredstava za:
- troškove pripreme izložbe;
- troškove transporta i osiguravanja izložaka;
- troškove prospekta.

Prilikom podnošenja programa prilaže se dokumentacija koja sadrži:
- koncepciju programa s obrazloženjem;
- ime autora izložbe;
- mjesto i prostor održavanja i vrijeme trajanja izložbe;
- detaljno razrađen troškovnik;
- dokaz o utvrđenim izvorima financiranja;
- potvrda vlasnika izložbenog prostora za korisnike koji ne posjeduju vlastiti izložbeni prostor.

Međumuzejske razmjene izložaba 
Programe međumuzejske razmjene izložaba predlaže ustanova koja ugošćuje izložbu.
 

PEDAGOŠKA DJELATNOST

Planiranje pedagoških aktivnosti obavezno je u svim muzejima koji imaju stalne postave kao i za veće izložbene projekte:
- radionice;
- izdavačka djelatnost;
- rad s posjetiteljima.

Muzeji koji nemaju stalni postav obvezni su organizirati didaktičke izložbe i radionice uz povremene izložbe.

POSUDBA/POHRANA MUZEJSKE GRAĐE
 
- obvezatno je sklapanje posudbenog ugovora i osiguranje posuđene građe;
- posudbeni ugovori trebaju sadržavati odrednicu u pravu prvoobjave stručnjacima matične ustanove;
- građa koja se nalazi u stalnom postavu ne smije biti posuđena na duže razdoblje
- posuđena građa kod posuđivača mora biti izložena, a ne pohranjena u čuvaonicama;
- sve što nije izloženo u stalnom postavu može se posuditi, ali ukoliko bi posuditelj, mijenjao stalni postav, posuđena muzejska građa mora se vratiti posuditelju;
- posuđivač treba istaknuti na legendi da je posuđena građa u vlasništvu posuditelja;
- cjeline se ne smiju odvajati
 
Posebni kriteriji za ocjenjivanje programa su  razina obrade i inventirane muzejske građe, verificirana muzeološka koncepcija stalnog postava i registracija muzejskih i galerijskih zbirki (utvrđivanje svojstva kulturnog dobra).
 
Hrvatsko muzejsko vijeće ocjenjuje programe prema već utvrđenim kriterijima prioriteta za ocjenjivanje programa  u muzejsko-galerijskoj djelatnosti Pravilnika o izboru i utvrđivanju javnih potreba u kulturi, Zakona o muzejima i Kodeksa profesionalne etike ICOM-a.
 
Hrvatsko muzejsko vijeće pri ocjenjivanju programa primjenjuje izvještaj o evaluaciji programa svih muzeja, galerija i ustanova kulture osnovom primljenih izvještaja o realizaciji financiranih programa za prethodnu godinu. Izvještaj priprema stručna služba nadležne Uprave Ministarstva kulture.
 
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a