E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Inovativne umjetničke i kulturne prakse  >  Kulturno vijeće za inovativne umjetničke i kulturne prakse  >  Kriteriji za vrednovanje programa inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi
Kulturno vijeće za inovativne umjetničke i kulturne prakse pri vrednovanju programa primjenjuje:
 
 
1. Temeljne kriterije koji su propisani člankom 7. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16):
 
1. kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa
2. važnost programa za očuvanje kulturne baštine i kulturnog identiteta
3. primjena novih tehnologija, partnerstvo, koprodukcije i umrežavanje
4. ekonomičnost i dugoročnost programa
5. promicanje hrvatske kulture u svijetu i uključenost u europske i međunarodne kulturne mreže i projekte
6. opći interes za kulturni razvitak kao i posebni interesi prema područjima obrazovanja, znanosti, gospodarstva, turizma itd.
7. promicanje programa za djecu i mlade
8. sudjelovanje osoba s invaliditetom u programu te prilagođenost programa osobama s invaliditetom
9. podrška jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u ostvarivanju programa
10. podrška međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija u ostvarivanju programa te
11. financijska potpora iz drugih izvora.
 
 
2. Smjernice Kulturnog vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse za vrednovanje programa inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi za 2018. godinu
 
 
Prioriteti za dodjelu sredstava:
 
 • multidisciplinarni programi
U multidisciplinarne programe ulaze raznorodne kulturne djelatnosti u svojim suvremenim oblicima/izražajima uz inovativne pristupe i korištenje novih medija i tehnologija. Takvi programi su predstavljeni kroz kompleksne projekte kojima se potiče suradnja između različitih medija i disciplina s ciljem razvoja novih oblika umjetničkog i kulturnog stvaralaštva. Bitan aspekt multidisciplinarnih programa je istraživački pristup umjetničkoj proizvodnji, kao i razmjena iskustava o različitim dimenzijama umjetničke proizvodnje i kulturnog stvaralaštva.
 
Vizualni izričaji suvremene umjetničke prakse, posebice rad s novim tehnologijama i korištenje novih medija i tehnologije u umjetničkom stvaralaštvu i istraživanju, inkorporiranje multimedijalnih sadržaja u druga područja kulture, interakcija novih područja umjetničkog i kulturnog izražavanja te povezivanje područja umjetnosti, znanosti i tehnologije značajno pridonose razvoju i povećanju vidljivosti rubnih progresivnih područja umjetnosti i kulture koja su ključna mjesta najnaprednije kulturne prakse u području suvremene umjetnosti i kulture. Posebice se podržavaju programi koji u cilju veće diversifikacije programa inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi šire broj korisnika i unaprjeđuju metode razvoja publike.
 
 
 • cjelogodišnji programi
Cjelogodišnji programi podrazumijevaju cjelogodišnje aktivnosti kulturnih klubova i klubova mladih, kulturnih centara i organizacija u kojima se provode kulturne, edukativne i kreativne aktivnosti, potom aktivnosti informacijskih i/ili resursnih centara, platformi i mreža za razvoj mladih umjetnika, kustosa, programskih voditelja i dr. Cjelogodišnje programe karakterizira angažman na polju suvremenog stvaralaštva u području kulture uz visoke kreativne standarde, korištenje inovativnih formi i umjetničkog jezika. Podrška organizacijama u kulturi koje kontinuirano realiziraju profilirane programe osigurava stabilnost nezavisne kulturne scene.
 
 
 • manifestacije
Manifestacije podrazumijevaju festivale, smotre, konferencije, simpozije te suradničke programe koji uključuju inovativne i nove formate suvremenog umjetničkog izraza, interakciju umjetnosti, tehnologije i kulturne proizvodnje koja doprinosi unaprjeđenju područja inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi. Manifestacije mogu biti usmjerene na istraživanja, eksperimentiranja, vizualizacije, u cilju stvaranja kreativnih modela interdisciplinarnih interakcija.
Manifestacije mogu prezentirati tematske i problemske cjeline od značenja za razvoj zajednice kao i njezinu umreženost u međunarodnom kontekstu te otvorenost različitim kulturama (interkulturalnost). 
 
 
 • edukativni programi
Edukativni programi podrazumijevaju dinamične aktivnosti koje se realiziraju u cilju intenzivnijeg uključivanja javnosti u umjetničke i kulturne programe te ih pozicioniraju kao referentna mjesta distribucije znanja. Uključuju programe razgovora, radionica, tematske i problemske tribine, debate, okrugle stolove, seminare, javna predavanja, kreativne radionice za djecu i mlade koje promoviraju svijesti o promatranju, propitkivanju i sudjelovanju u oblikovanju vlastitog vizualnog okruženja i dr. Edukativni programi pridonose razvoju publike i uključivanju građana u kreativne umjetničke i kulturne procese.
Vrednuje se kontinuitet programa, značaj na nacionalnoj razini, značaj za lokalnu zajednicu, relevantnost i voditelja programa/predavača, koncepcija programa i dr. Posebno se vrednuje uspostava mreže produktivnih partnerstava.
 
 
 • umjetnička istraživanja i/ili umjetničke produkcije
Istraživački programi podrazumijevaju programe istraživačkog karaktera koji razvijaju kritičke i eksperimentalne umjetničke pristupe i kustoske i/ili umjetničke pozicije te se istraživački odnose spram umjetničkih medija.
Programe umjetničkog istraživanja karakterizira originalnost i relevantnost u odnosu na suvremeno stvaralaštvo kao i aktivnosti koje će kroz istraživanje rezultirati novim formatima suvremenog umjetničkog izraza. Podržavaju se komplementarni istraživački programi koji nadopunjavaju različite institucionalne i konceptualne međuprostore i koji su usmjereni k istraživanju, razumijevanju, kontekstualizaciji, promociji, prezentaciji i  komunikaciji recentnog suvremenog stvaralaštva.
Umjetnička produkcija uz inovativan karakter produkcije na vizualnoj i diskurzivnoj razini podrazumijeva produkciju novog umjetničkog rada i/ili projekta koji unutar okvira umjetničke i intelektualne proizvodnje problematizira suvremeni umjetnički i kulturni kontekst.
 
 
 • Rock glazba: festivali i klupski programi
Programe prijavljene na programsku djelatnost “Rock glazba: festivali i klupski programi” vrednuje Stručno povjerenstvo za rock glazbu i klupske programe u Republici Hrvatskoj za 2018. godinu sukladno Smjernicama Stručnog povjerenstva za rock glazbu i klupske programe za 2018. godinu (http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=18445).
 
 
Prijavnici se obavezno prilaže:
 
 
 1. Obrazloženje zbog čega je predloženi program javna potreba u kulturi za koju se sredstva osiguravaju Državnim proračunom Republike Hrvatske;
 2. Terminski plan programskih aktivnosti za 2018. godinu;
 3. Detaljan troškovnik programa razrađen ovisno o programskoj djelatnosti na koju se prijedlog programa prijavljuje;
 4. Priložiti relevantni životopis i profesionalno djelovanje na području kulture;
 5. Navesti ciljeve koji se postižu provedbom predloženog programa;
 6. Navesti metode i vrste aktivnosti kojima će se program provesti;
 7. Navesti korisnike koji su obuhvaćeni programom, njihov broj i strukturu;
 8. Navesti je li prostor u kojem se održava program dostupan osobama s invaliditetom;
 9. Potvrda vlasnika prostora o terminu održavanja programa (za predlagatelje koji nemaju vlastiti prostor);
 10. Potvrda nadležnog tijela ukoliko program uključuje korištenje javnog prostora.
 
 
Programske aktivnosti koje nisu prihvatljive za financiranje:
 
 

1. programi koji po svojim temeljnim karakteristikama pripadaju području djelovanja drugih Vijeća, bez obzira na njihovu inovativnost, eksperimentalnost i/ili alternativnost;
2. programi za čiju su realizaciju tražena sredstva samo od Ministarstva kulture;
3. programi koji se odnose na medijsku produkciju, audiovizualno stvaralaštvo (proizvodnja animiranih, igranih, dokumentarnih i eksperimentalnih filmova) i  komplementarne djelatnosti tog stvaralaštva;
4. programi kojima se prenose, umnožavaju i/ili digitaliziraju postojeća djela, a da se time ne stvaraju nova umjetnička djela specifična za temeljno područje;
5. programi koji se odnose na mrežne stranice, portale i druge elektroničke publikacije, mobilne aplikacije i sl.;
6. programi prijavitelja koji nisu podmirili svoje obaveze prema Ministarstvu kulture iz proteklih godina;
7. programi predlagatelja koji nisu dostavili terminski plan programskih aktivnosti te koji nisu prijavljeni u skladu s propozicijama.
 
Prihvatljivi troškovi
 
Programski troškovi koji su u skladu s prijavljenim troškovnikom te su izravno vezani uz, odnosno nastali izravnim provođenjem ugovorenog programa:
 
 

 • troškovi autorskih honorara: umjetnika, kustosa, autora teksta, dizajnera i ostalih suradnika u realizaciji programa (obavezno priložiti kopiju autorskog ugovora ili drugog dokumenta iz kojeg je vidljiva vrsta i opseg obavljenih poslova za koje se isplaćuje honorar);
 • putni troškovi i troškovi smještaja (putni troškovi, prijevoz i gorivo priznaju se isključivo uz kopiju ovjerenog i potpisanog putnog naloga iz kojeg je vidljiva svrha i ukupni trošak puta);
 • troškovi tiska programskih i promidžbenih materijala (programske knjižice, plakati, katalozi i dr.);
 • najam tehničke i druge opreme za realizaciju programa;
 • troškovi transporta i osiguranja;
 • troškovi oglašavanja, objave, zakup medijskog prostora;
 • troškovi naknada za autorska prava (naknade ZAMP-u i sl.).
 
Prihvatljivi troškovi pravdaju se kopijama plaćenih računa kojima treba priložiti obračun svih programskih troškova. Kopije plaćenih računa podrazumijevaju dostavu financijskih dokaza da je korisnik platio račune (u skladu s prijavljenim troškovnikom programa, s označenim rednim brojevima računa) koji moraju biti čitljivi i svi podaci na računu moraju biti jasno vidljivi. Prilikom isplata preko bankovnih računa, u slučajevima kada na računima nije naveden opis obavljene usluge, obavezno je u izvješću precizno navesti na što se račun odnosi. Naknade umjetnicima i stručnim suradnicima moraju biti prikazane na bankovnim računima uz predočenje kopije autorskog ugovora. Dokazi o plaćanju računa su: virman, ovjerena isplatnica, bankovni izvadak s evidentiranom izvršenom transakcijom i dr.
 
 
Neprihvatljivi troškovi
 
Neprihvatljivim troškovima smatraju se:
 
      - mjesečni/godišnji najam prostora;
      - uredski troškovi i potrošni uredski materijal (fotokopiranje, toneri, fascikli, obrasci i sl.);
      - čišćenje i održavanje prostora;
      - kupnja tehničke i informatičke opreme;
      - troškovi reprezentacije (hrana i piće);
      - održavanje internetske stranice i press clipping;
      - članarine, kotizacije, izrada nagrada i priznanja;
      - usluge javnog gradskog prijevoza i taksi usluge;
      - troškovi redovne djelatnosti – režijski, knjigovodstveni i administrativni troškovi  (plaće, dugovi, kamate, bankovne naknade, biljezi i sl.);
      - troškovi koji su već pokriveni iz drugih izvora financiranja. 
 
 
 
3. Izvještaj o evaluaciji programa svih korisnika sredstava osnovom primljenih
    izvještaja o realizaciji financiranih programa za prethodne godine. Izvještaje
    priprema Odjel za vizualnu umjetnost Ministarstva kulture.
 
 
4. Ispunjenost prijavnice sukladno uputama.
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a