E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Vizualne umjetnosti  >  Kulturno vijeće za vizualne umjetnosti  >  Kriteriji za vrednovanje programa vizualnih umjetnosti
Kulturno vijeće za vizualne umjetnosti stručno vrednuje prijedloge prijavljene na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu prema sljedećim kriterijima:

1. Kvaliteta programa:
- sadržajna izvrsnost i vrijednost: važnost teme koja se obrađuje, stručnost
- inventivnost i inovativnost
- uporaba primjerenih metodologija i tehnologija te visoka razina produkcije i prezentacije
- komunikativnost i održivost 

2. Značenje programa za očuvanje i unaprjeđivanje kulturnog identiteta RH:
- kulturni razvitak zemlje; u kojoj mjeri program pridonosi prepoznavanju, očuvanju i medijaciji kulturnog identiteta
- promicanje vizualnih umjetnosti u Hrvatskoj i u svijetu

3. Financiranje programa i iz drugih izvora:
- lokalna uprava i samouprava
- međunarodne organizacije i fondovi
- međuvladine i nevladine organizacije
- ostalo (partneri, sponzori, donatori, vlastita sredstva)

4. Međuinstitucionalna suradnja i razmjena, partnerstvo u RH

5. Međunarodna kulturna suradnja:
- prezentacija i kontekstualizacija hrvatskih vizualnih umjetnosti na međunarodnoj sceni
- razmjena programa i partnerstvo na međunarodnom nivou

6. Intersektorska suradnja i širenje područja interesa na obrazovanje, znanost, gospodarstvo, turizam i druga nelikovna područja

7. Odgovorno upravljanje sredstvima, razrađen budžet i transparentnost utroška i realizacije programa iz prošlogodišnjih razdoblja

Prema podprogramskim djelatnostima:

a) izložba
Prijedlozi retrospektivnih, samostalnih, skupnih, tematskih i dr. izložaba koje će pri realizaciji biti popraćeni primjerenom dokumentacijom (pozivnica, tiskana ili u elektroničkom obliku, plakat i katalog, u tiskanom ili elektroničkom obliku, s tekstom ili sažetkom te prijevodom na jednom od svjetskih jezika).
Uz prijedloge je potrebno specificirati: naslov izložbe, autorstvo, vrstu izložbe, mjesto i vrijeme održavanja, opseg, opis i obrazloženje programa, troškove: autorskih honorara (umjetnika, kustosa, autora teksta, dizajnera i ostalih suradnika u realizaciji projekta), pripremnih radova, postava, transporta, osiguranja, kataloga i ostalu dokumentaciju te podatke o svim dosad odobrenim sredstvima. Produkcijski troškovi za realizaciju umjetničkog rada i izložbe iskazuju se u cjelovitom programu izložbe.

Izložbe koje zahtijevaju duže pripreme, osim trogodišnjih programa, mogu se planirati odnosno financirati po fazama:
• pripremni radovi
• realizacija izložbe
Pripremni radovi za pojedini izložbeni projekt financiraju se samo jedanput. Kod prijave pripremnih radova obvezno je priložiti cjeloviti program i terminski plan realizacije projekta s projekcijom troškova.
Posebno će se vrednovati i podržavati međugalerijski, međumuzejski i međuinstitucionalni  programi razmjena izložaba uz koje je potrebno priložiti detaljan terminski plan održavanja izložbe (mjesto i vrijeme).
Određene izložbe mogu se kategorizirati kao «Izložbe od nacionalnog značenja» odnosno od osobitog interesa za Republiku Hrvatsku koje će osnovom preporuke Vijeća imati prioritetnu financijsku konstrukciju i preporuku za institucionalnu, međugradsku i međunarodnu razmjenu i suradnju.

b) likovna monografija
Likovna monografija može se planirati odnosno financirati po fazama, ukoliko se ne radi o trogodišnjim programima:
a. pripremni radovi, koji obuhvaćaju
• prethodno istraživanje,
• odabir radova i prijedlog teksta s dvije stručne recenzije, koncepciju, sinopsis, opis ilustrativnog materijala
• uz prijedlog je obvezno priložiti terminski plan realizacije i specificirati naslov, autora/e, urednika/e, format i opseg, broj ilustracija, vrstu uveza, nakladu, izdavača i dr. sa specifikacijom svih troškova
b)  realizacija obuhvaća ukupne produkcijske i autorske troškove dizajna, fotografiranja, prijeloma, tiska i dr. Potrebno je priložiti odgovarajuće ponude za tisak.

Prednost kod prijedloga za likovne monografije imaju relevantni i istaknuti umjetnici koji nemaju objavljenu likovnu monografiju (prema Fondu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Bibliografija likovnih monografija od 1945. godine do danas) te sintezna i problemska djela vezana uz povijest i suvremenost hrvatske vizualne kulture.

c) manifestacija
Podržavaju se manifestacije koje imaju i ukazuju na kontinuitet umjetničkog stvaralaštva i stvaralačke potencijale hrvatske umjetnosti, kao i njezinu umreženost u međunarodnom kontekstu, te manifestacije koje prezentiraju tematske i problemske cjeline od značenja za razvoj zajednice.

d) vizualna kultura
Podržavaju se edukativni programi, umjetničke kolonije i radionice, rezidencijalni programi, produkcija umjetnosti u javnom prostoru, tematske i problemske tribine, okrugli stolovi, seminari,  javna predavanja i ostalo. Vrednuje se kontinuitet programa, važnost za lokalnu zajednicu, relevantnost i istaknutost umjetnika koji sudjeluju, koncepcija porgrama i dr.

e) dizajn i arhitektura
Sadržaji programa dizajna i arhitekture realiziraju se u formi izložaba, likovnih monografija, manifestacija, predavanja i dr. Prednost imaju prijedlozi koji pridonose pozicioniranju hrvatskog dizajna i arhitekture unutar europskog i svjetskog konteksta, koji su usmjereni ka kontinuiranom praćenju razvoja ovih djelatnosti na hrvatskoj sceni i daju stvaralački poticaj u cilju samorazvoja dizajna i arhitekture.


Pri razmatranju programa primjenjuje se izvještaj o evaluaciji programa svih korisnika sredstava osnovom primljenih izvještaja o realizaciji financiranih programa za prethodnu godinu. Izvještaje priprema stručna služba nadležne Uprave Ministarstva kulture.

Kulturno vijeće za vizualne umjetnosti će sukladno potrebama održavati zajedničke sjednice s ostalim Kulturnim vijećima kako bi se razmotrili i ocijenili prijedlozi programa koji su zbog oblika umjetničkog stvaralaštva i kulturnog djelovanja interdisciplinarni, multidisciplinarni, intermedijalni i transmedijalni.
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a