E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Vizualne umjetnosti  >  Kulturno vijeće za vizualne umjetnosti  >  Kriteriji za vrednovanje programa vizualnih umjetnosti
Kulturno vijeće za vizualne umjetnosti pri vrednovanju programa primjenjuje:
 
 
1. Temeljne kriterije koji su propisani člankom 7. Pravilnika o izboru i utvrđivanju
    programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16):
 
 
1. kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa
2. važnost programa za očuvanje kulturne baštine i kulturnog identiteta
3. primjena novih tehnologija, partnerstvo, koprodukcije i umrežavanje
4. ekonomičnost i dugoročnost programa
5. promicanje hrvatske kulture u svijetu i uključenost u europske i
međunarodne kulturne mreže i projekte
6. opći interes za kulturni razvitak kao i posebni interesi prema područjima
obrazovanja, znanosti, gospodarstva, turizma itd.
7. promicanje programa za djecu i mlade
8. sudjelovanje osoba s invaliditetom u programu te prilagođenost programa
osobama s invaliditetom
9. podrška jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u ostvarivanju
programa
10. podrška međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija u ostvarivanju
programa te
11. financijska potpora iz drugih izvora.
 
 
2. Smjernice Kulturnog vijeća za vizualne umjetnosti za vrednovanje programa
     vizualnih umjetnosti za 2018. godinu
 
Prioriteti za dodjelu sredstava:
Izložbe
Izložbe koje zahtijevaju istraživanje i uključuju duže pripreme mogu se planirati odnosno financirati po fazama:
a) pripremni radovi (obvezno je priložiti cjeloviti program i terminski plan realizacije izložbe s projekcijom troškova)
b) realizacija izložbe.
 
Vrste izložbe:
Studijske izložbe
Studijske izložbe stručno i znanstveno prezentiraju nova saznanja vezana uz određeno područje, osobu, epohu i pojavu, određene stručne i znanstvene probleme, umjetničke pravce, teme i pokrete iz prošlosti i sadašnjosti.
S obzirom na različite razine stručne i znanstvene obrade, studijske izložbe mogu biti:
a) informativne - najčešće na osnovu dokumenata i fotografija informiraju o određenoj temi; izložba mora biti u funkciji programske orijentacije predlagatelja; izložbu prati pozivnica, katalog i plakat; izložba mora biti otvorena najmanje 30 dana.
b) tematske i kompleksno-tematske - kritički prikazuju stručno i znanstveno obrađenu temu ili stvaralaštvo pojedinog umjetnika, razdoblja ili epohe, grupe ili tendencije od posebnog značaja za hrvatsku umjetnost i kulturu; izložbu prati pozivnica, plakat i katalog, zatim s tekstualnim dijelom koji sadrži kritičku studiju, prijevod ili sažetak na jednom od svjetskih jezika te bibliografiju; uz ovaj tip izložbe potrebno je tiskati deplijan s informativnim tekstom.
 
Monografske izložbe - obuhvaćaju dio opusa umjetnika čije je djelovanje već afirmirano, a od posebnog je značaja za hrvatsku umjetnost; izložbu prati pozivnica, plakat i katalog s reprodukcijama u boji i crno-bijeloj tehnici najznačajnijih djela i s tekstualnim dijelom koji sadrži: predgovor, prijevod ili sažetak na jednom od svjetskih jezika, kataloške jedinice i bibliografiju.
 
Skupne izložbe - predstavljaju stvaralaštvo većeg broja umjetnika i daju uvid u recentno likovno stvaralaštvo;
izložbu prati pozivnica, plakat i katalog s reprodukcijama u boji i crno-bijeloj tehnici najznačajnijih djela i sa tekstualnim dijelom koji sadrži predgovor, prijevod ili sažetak na jednom od svjetskih jezika, kataloške jedinice i biobibliografiju.
 
Retrospektivne i tematske izložbe - kritički prikaz likovnog stvaralaštva pojedinog umjetnika, razdoblja ili epohe, grupe ili tendencije od posebnog značenja za hrvatsku umjetnost; izložbu prati pozivnica, plakat, katalog s reprodukcijama u boji i crno-bijeloj tehnici, tekstualnim dijelom koji sadrži kritičku studiju, prijevod ili sažetak na jednom od svjetskih jezika i biobibliografiju; uz ovaj tip izložbe potrebno je tiskati prospekt s informativnim tekstom.
 
Gostovanja (razmjena izložbi)
Program prijavljuje predlagatelj koji prima izložbu.
 
Preporučeno trajanje izložbe je najmanje 30 dana.
 
Strukovna društva, centri za kulturu i pučka otvorena učilišta dostavljaju jednu prijavnicu za cjelogodišnji izložbeni program unutar koje se specificiraju aktivnosti.
Predlagatelj obvezno uz prijavnicu dostavlja terminski plan programskih aktivnosti za 2018. godinu.
Ostali predlagatelji mogu podnijeti broj prijava sukladno utvrđenom terminskom planu programskih aktivnosti za 2018. godinu.
Za cjelogodišnji izložbeni program obvezno se kao prilog dostavlja razrađeni troškovnik sa specifikacijom troškova za svaku izložbu. Ponude je obvezno priložiti
(izdvojeno prikazati specifikaciju sredstava koja se traže od Ministarstva kulture).
 
 
Za programe izložbi dostavljaju se sljedeći podatci:
-   koncepcija programa s obrazloženjem;
-   autor/ica i suradnici izložbe;
-   autor/ica likovno-tehničkog postava;
-   vrsta i opseg izložbe;
-   vrijeme trajanja izložbe;
-  katalog: naslov, autor/ica, urednik/ica, prevoditelj/ica, format i opseg, broj ilustracija (cb/u boji), terminski plan realizacije, naklada.
 
Produkcijski troškovi za realizaciju umjetničkog rada i autorski honorar umjetniku iskazuju se u cjelovitom programu izložbe.
 
 
Likovne monografije
Likovne monografije mogu se planirati odnosno financirati po fazama:
a)        pripremni radovi, koji obuhvaćaju
•          prethodno istraživanje,
•          odabir radova i prijedlog teksta s dvije stručne recenzije, koncepciju, sinopsis, opis ilustrativnog materijala
•          uz prijedlog je obvezno priložiti terminski plan realizacije i specificirati naslov, autora/e, urednika/e, format i opseg, broj ilustracija, vrstu uveza, nakladu, izdavača i dr. sa specifikacijom svih troškova
b)  realizacija, koja obuhvaća ukupne produkcijske i autorske troškove dizajna, fotografiranja, prijeloma, tiska i dr. Potrebno je priložiti odgovarajuće ponude za tisak.
 
Prednost kod prijedloga za likovne monografije imaju relevantni i istaknuti umjetnici koji nemaju objavljenu likovnu monografiju te sintezna i problemska djela vezana uz povijest i suvremenost hrvatske vizualne umjetnosti.
 
 
Za programe likovnih monografija dostavljaju se sljedeći podatci:
- koncepcija programa s obrazloženjem,
- naslov, autor/ica,
- urednik/ca,
- prevoditelj/ica,
- format i opseg,
- broj ilustracija (cb/u boji),
- vrsta uveza,
- terminski plan realizacije,
- naklada,
- izdavač,
- dokaz o pravu objavljivanja.
 
 
 
Manifestacije
Manifestacije podrazumijevaju bijenalne, trijenalne izložbe i dr., umjetničke likovne kolonije te skupove koji značajno doprinose unaprjeđenju područja vizualnih umjetnosti, koji se kontinuirano održavaju te ukazuju na kontinuitet umjetničkog stvaralaštva i stvaralačkog potencijala hrvatske umjetnosti.
Manifestacije mogu prezentirati tematske i problemske cjeline od značenja za razvoj zajednice kao i njezinu umreženost u međunarodnom kontekstu te otvorenost različitim kulturama (interkulturalnost). 
Manifestacije svojim sadržajem, ciljevima, brojem sudionika i značajem pridonose razvoju i promicanju vizualne umjetnosti na nacionalnoj razini.
Za programe manifestacija dostavljaju se sljedeći podatci:
-   koncepcija manifestacije s obrazloženjem;
-   autor/ica i suradnici;
-   autor/ica likovno-tehničkog postava;
-   vrsta i opseg manifestacije;
-   vrijeme trajanja manifestacije;
-   katalog: naslov, autor/ica, urednik/ica, prevoditelj/ica, format i opseg, broj
    ilustracija (cb/u boji), terminski plan realizacije, naklada;
 
 
Edukativni programi
Edukativni programi podrazumijevaju aktivnosti koje se  realiziraju u cilju intenzivnijeg uključivanja javnosti u programe vizualnih sadržaja i razvoj publike. Programi razgovora, radionica za djecu i mlade i dr., tematske i problemske tribine, okrugli stolovi, seminari,  javna predavanja i ostalo vezani uz pojedine izložbe, teme i manifestacije, stvaraju i razvijaju obrazovni resurs za posjetitelje, škole, obitelji i posebne zainteresirane skupine.
Vrednuje se kontinuitet programa, značaj na nacionalnoj razini, značaj za lokalnu zajednicu, relevantnost i istaknutost voditelja, koncepcija programa i dr. Posebno se vrednuje uspostava partnerskih mreža.
Uz prijavnicu se obvezno prilaže analiza realiziranih edukativnih programa u razdoblju od 2014.-2016. godine.
 
Za edukativne programe dostavljaju se sljedeći podatci:
-   koncepcija programa s obrazloženjem;
-   autor/ica i suradnici;
-   vrsta aktivnosti;
-   opseg edukativnog programa;
-   vrijeme trajanja programa;
-   ciljana publika.
 
 
Istraživački programi
Istraživački programi podrazumijevaju stručno-znanstveno istraživanje u području povijesti umjetnosti i suvremene vizualne umjetnosti koje rezultira novim stručnim i znanstvenim spoznajama, analizama i uvidima koje će kroz publiciranje rezultata značajno doprinijeti polju istraživanja te biti trajno dostupni stručnoj i široj javnosti.
Istraživački programi podrazumijevaju aktivnosti koje su usmjerene na kreativne i inovativne suradničke programe u cilju jačeg povezivanja i vidljivosti u području vizualnih umjetnosti te aktivnosti koje će kroz istraživanje rezultirati novim formatima suvremenog umjetničkog izraza.
Istraživački programi kroz svoju eksperimentalnost i intersektorsku interakciju trebaju pridonijeti jačem pozicioniranju hrvatske vizualne umjetnosti unutar europskog i svjetskog konteksta.
 
Za istraživačke programe dostavljaju se sljedeći podatci:
-   koncepcija programa s obrazloženjem;
-   autor/ica i suradnici;
-   vrsta aktivnosti;
-   opseg istraživačkog programa;
-   vrijeme trajanja programa;
-   ciljana publika.
 
Prijavnici se obvezno prilaže:
 
1. Obrazloženje zbog čega je predloženi program javna potreba u kulturi za koju se sredstva osiguravaju Državnim proračunom Republike Hrvatske;
2. Terminski plan programskih aktivnosti za 2018. godinu;
3. Detaljan troškovnik programa razrađen ovisno o programskoj djelatnosti na
    koju se prijedlog programa prijavljuje;
4. Navesti ciljeve koji se postižu provedbom predloženog programa;
5. Navesti korisnike koji su obuhvaćeni programom, njihov broj i strukturu;
6. Navesti je li prostor u kojem se održava program dostupan osobama s
    invaliditetom;
7. Potvrda vlasnika izložbenog prostora o terminu održavanja programa (za
    predlagatelje koji nemaju vlastiti prostor);
8. Potvrda nadležnog tijela ukoliko program uključuje korištenje javnog prostora.
 
 
Programske aktivnosti koje nisu prihvatljive za financiranje:
 
1.    programi koji po svojim temeljnim karakteristikama ne pripadaju području
vizualne umjetnosti;
2.   programi za čiju su realizaciju tražena sredstva samo od Ministarstva kulture;
3.   izložbeni programi u kojima nije specificirano: naslov izložbe, autorstvo, vrsta
     izložbe, mjesto i vrijeme održavanja, opseg, opis i obrazloženje programa,
     troškovi: autorskih honorara (umjetnika, kustosa, autora teksta, dizajnera i
     ostalih suradnika u realizaciji programa), pripremnih radova, postava,
     transporta, osiguranja, kataloga;
4.   izdvojena prijava pripreme i tiska kataloga uz izložbu (katalog se smatra dijelom prijavljenog izložbenog programa);
5.    programi s troškovnikom u kojem su tražena sredstva isključivo za produkcijske troškove realizacije umjetničkog rada i/ili izložbe (produkcijski troškovi iskazuju se u cjelovitom programu izložbe);
6.    programi likovnih monografija u kojima uz prijedlog nije priložen odabir radova i prijedlog teksta s dvije stručne recenzije, koncepcija, sinopsis, opis ilustrativnog materijala, terminski plan realizacije, naslov, autor/autori, urednik/urednici, format i opseg, broj ilustracija, vrsta uveza, naklada, izdavač sa specifikacijom svih troškova i odgovarajućim ponudama za tisak;
7.    programi prijavitelja koji nisu podmirili svoje obaveze prema Ministarstvu
kulture iz proteklih godina;
8.    programi predlagatelja koji nisu dostavili terminski plan programskih aktivnosti
te koji nisu prijavljeni u skladu s propozicijama.
 
 
Prihvatljivi troškovi
 
Programski troškovi koji su u skladu s prijavljenim troškovnikom te su izravno vezani uz, odnosno nastali izravnim provođenjem ugovorenog programa:
 
- troškovi autorskih honorara: umjetnika, kustosa, autora teksta, dizajnera i ostalih suradnika u realizaciji programa (obavezno priložiti kopiju autorskog ugovora ili drugog dokumenta iz kojeg je vidljiva vrsta i opseg obavljenih poslova za koje se isplaćuje honorar);
- putni troškovi i troškovi smještaja (putni troškovi, prijevoz i gorivo priznaju se isključivo uz kopiju ovjerenog i potpisanog putnog naloga iz kojeg je vidljiva svrha i ukupni trošak puta);
- troškovi pripreme i  tiska programskih i promidžbenih materijala (programske knjižice, pozivnice, plakati, katalozi i dr.);
- najam tehničke i druge opreme za realizaciju programa;
- troškovi transporta i osiguranja;
- troškovi oglašavanja, objave, zakup medijskog prostora;
- troškovi naknada za autorska prava (naknade ZAMP-u i sl.).
 
Neprihvatljivim troškovima smatraju se:
        -  mjesečni/godišnji najam prostora;
      - uredski troškovi i potrošni uredski materijal (fotokopiranje, toneri, fascikli,
        obrasci i sl.);
      - čišćenje i održavanje prostora;
      - kupnja tehničke i informatičke opreme;
      - troškovi reprezentacije (hrana i piće);
      - održavanje internetske stranice i press clipping;
      - članarine, kotizacije, izrada nagrada i priznanja;
      - usluge javnog gradskog prijevoza i taksi usluge;
      - troškovi redovne djelatnosti – režijski, knjigovodstveni i administrativni troškovi (plaće, dugovi, kamate, bankovne naknade, biljezi i sl.);
 - troškovi koji su već pokriveni iz drugih izvora financiranja.
 
 
 
3. Izvještaj o evaluaciji programa svih korisnika sredstava osnovom primljenih
    izvještaja o realizaciji financiranih programa za prethodne godine. Izvještaje
    priprema Odjel za vizualnu umjetnost Ministarstva kulture.
 
 
4. Ispunjenost prijavnice sukladno uputama.
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a