Ministarstvo kulture
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Česta pitanja
Prijava programa na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi RH

 
 Temeljem čega se objavljuje Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi
Republike Hrvatske?

•  Što su javne potrebe u kulturi i što se smatra interesom za Republiku
Hrvatsku?

•  Tko može podnijeti prijavu?
•  Kada se prijavljuju programi?
•  Kako se prijavljuju programi?
•  Tko mora napraviti strateški plan?
•  Na što posebno treba obratiti pozornost?
•  Što se smatra nepotpunim prijedlogom programa?
•  Tko donosi odluku o financiranju programa?
•  Po kojim kriterijima se provodi stručno vrednovanje?
•  Kakav je postupak sklapanja ugovora o korištenju proračunskih sredstava?
•  Je li moguća prenamjena sredstava i pod kojim uvjetima?
•  Može li se zatražiti prijenos odobrenih sredstava u sljedeću proračunsku godinu u slučaju nerealizacije programa/projekta?


Temeljem čega se objavljuje Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske?

Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi RH se objavljuje na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09 - http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=75 ) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 69/12, 44/13, 91/13 - http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=75)

U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi.


Što su javne potrebe u kulturi i što se smatra interesom za Republiku Hrvatsku?

Javne potrebe u kulturi su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku.

Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog i razvoj civilnog društva koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.


Tko može podnijeti prijavu?

Pravo podnošenja prijava na temelju Poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi RH imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi, građani i udruge te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.


Kada se prijavljuju programi?

Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske raspisuje se jedanput godišnje. Za sljedeću proračunsku godinu rok za podnošenje prijava jest od 20. srpnja do 15. rujna 2013. godine.

Zbog posebne dinamike planiranja međunarodne suradnje prijedlozi programa prijavljuju se u dva roka:
20. srpnja do 15. rujna 2013.
01. veljače do 15. ožujka 2013.
Prijave izvan navedenih rokova iznimno će se razmatrati samo ako je priložen dokaz o nemogućnosti prijave unutar navedenih rokova.

U okviru javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2014. godinu raspisat će se posebni natječaji:

- po dobivanju odobrenja Europske komisije za dodjelu državne potpore na području knjižne, nakladničke i knjižarske djelatnosti (potpore programima izdavanja knjiga, časopisa i elektroničkih publikacija, književnih manifestacija i organizacija nacionalnih nastupa na inozemnim sajmovima knjiga te književnim programima u knjižarama

- za otkup vrijednih knjiga, poticanje književnog svaralaštva, dodjelu stimulacija za najbolja ostvarenja na području književnog stvaralaštva, za programe promidžbe knjige i čitanja, poticanje glazbenog i dramskog stvaralaštva, za program Ruksak (pun) kulture, za izradu dokumentacije za projekte EU fondova, poduzetništvo u kulturi, neprofitne medije i novinarske radove te programe razvojnih istraživanja, evaluacija i edukacija na području kulture i medija.


Kako se prijavljuju programi?

Prijave se podnose internetski na odgovarajućim obrascima (za svaki program posebna prijavnica te za međunarodnu kulturnu suradnju za svaku zemlju posebna prijavnica) koji su dostupni na mrežnim stranicama Ministarstva kulture RH:

www.min-kulture.hr/prijavnice

Prijavnice popunjene internetski, predlagatelji trebaju dostaviti i u tiskanom obliku s obrazloženjem zahtjeva i svim prilozima, na slijedeću adresu:

Ministarstvo kulture RH
Runjaninova 2
10000 Zagreb

osim prijava za programe zaštite i očuvanja nepokretnih i pokretnih kulturnih dobara, zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara te zaštite i očuvanja arheološke baštine koje se dostavljaju na adresu nadležnog Konzervatorskog odjel Ministarstva kulture RH.


Tko mora napraviti strateški plan?

Prilikom prijavljivanja programa/projekata javnih potreba u kulturi, strateški plan dužne su dostaviti:

- Javne ustanove i druge pravne osobe kojima je osnivač ili suosnivač Republika Hrvatska
- Strukovne udruge u kulturi koje se prijavljuju za programe/projekte redovne djelatnosti ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska i strukovnih udruga u kulturi
- svi koji prijavljuju trogodišnje programe/projekte, bez obzira na status


Na što posebno treba obratiti pozornost?

- Umjetničke organizacije i udruge koje prijavljuju programe/projekte dužene su u prilozima dostaviti i – izvadak iz Registra neprofitnih organizacija

- Uz prijavu programa arheološke baštine za radove na nepokretnim kulturnim dobrima obavezno je popuniti priloženi obrazac „Troškovnik arheoloških istraživanja“.

- Uz prijavu programa arheološke baštine za radove na pokretnim kulturnim dobrima obavezno je popuniti obrazac – „Radovi na pokretnoj arheološkoj baštini“.

- Programe nabave knjižne i neknjižne građe za popunu fondova u narodnim knjižnicama (prethodno dogovorene sa županijskim matičnim službama i osnivačima knjižnica) – predlagatelj prijavljuje pojedinačno.

- Uz prijavu programa digitalizacije u arhivskoj, knjižnično i muzejskoj djelatnosti obavezno je ispuniti priloženi obrazac „Plan projekta digitalizacije“.

- Prilikom prijave na programe međunarodne suradnje pozivno pismo nisu dužni priložiti stručnjaci i izabrani predstavnici koji sudjeluju u radu međunarodnih strukovnih organizacija i njihovih tijela.


Što se smatra nepotpunim prijedlogom programa?

Prijavnice koje ne ispunjavaju tražene uvjete, koje nisu dostavljene u elektroničkome i tiskanom obliku u skladu s navedenim rokom, prijavnice koje nisu dostavljene na odgovarajućem obrascu i ispunjene na računalu, kojima nedostaje neki od priloga te prijavnice korisnika koji nisu izvršili dosadašnje obveze neće se razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2014. godinu.


Tko donosi odluku o financiranju programa?

Prema Pravilniku o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 69/12, 44/13, 91/13- http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=75), stručno vrednovanje podnesenih prijedloga provode kulturna vijeća i stručna povjerenstva za:

1. glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti
2. dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti
3. knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost
4. vizualne umjetnosti
5. kulturno-umjetnički amaterizam
6. inovativne umjetničke i kulturne prakse
7. međunarodnu kulturnu suradnju
8. financiranje međunarodnih projekata
9. informatizaciju
10. investicije i
11. zaštitu i očuvanje kulturnih dobara

Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga za djelatnosti za koje je prema posebnom zakonu osnovano stručno vijeće (Hrvatsko muzejsko vijeće, Hrvatsko vijeće za kulturna dobra, Hrvatsko knjižnično vijeće i Hrvatsko arhivsko vijeće) provodi nadležno stručno vijeće.

Nakon provedenog postupka vrednovanja prijedloga, vijeća i povjerenstva dostavljaju ministru/ici kulture svoj prijedlog koji/a razmatra prijedloge i o njima donosi odluku.
Podnositelji prijedloga bit će obaviješteni o donesenoj odluci.


Po kojim kriterijima se provodi stručno vrednovanje?

Pravilnikom o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi utvrđeni su temeljni kriteriji kojima se rukovode kulturna vijeća i stručna povjerenstva pri stručnom vrednovanju, a to su:

1. kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa,
2. značaj programa za očuvanje kulturne baštine i kulturnog identiteta,
3. primjena novih tehnologija, partnerstvo, koprodukcije i umrežavanje,
4. ekonomičnost i dugoročnost programa,
5. promicanje hrvatske kulture u svijetu i uključenost u europske i međunarodne kulturne mreže i projekte,
6. opći interes za kulturni razvitak kao i posebni interesi prema područjima obrazovanja, znanosti, gospodarstva, turizma itd.,
7. promicanje programa za djecu i mlade,
8. sudjelovanje osoba s invaliditetom u programu te prilagođenost programa osobama s invaliditetom,
9. podrška jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u ostvarivanju programa,
10. podrška međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija u ostvarivanju programa te
11. financijska potpora iz drugih izvora.

Posebni kriteriji pojedinih područja i programa navedeni su u uputama za ispunjavanje on-line prijavnica.


Kakav je postupak sklapanja ugovora o korištenju proračunskih sredstava?

Ugovor se sklapa na temelju odluke o financiranju programa, koju donosi ministar kulture. Sredstva odobrena ugovorom korisniku isplaćuje državna riznica, ovisno o ugovorenom vremenu realizacije programa i priljevu sredstava državnog proračuna.


Je li moguća prenamjena sredstava i pod kojim uvjetima?

Sredstva odobrena ugovorom mogu se koristiti za drugu namjenu (program ili mjesto, odnosno zemlja održavanja) samo uz prethodnu suglasnost Ministarstva kulture te uz uvjet da je drugi program jednako kvalitetan, a mjesto odnosno zemlja održavanja jednako važni. Prenamjena se odobrava sklapanjem aneksa ugovora.


Može li se zatražiti prijenos odobrenih sredstava u sljedeću proračunsku godinu u slučaju nerealizacije programa/projekta?

Nije dopušteno prenošenje sredstava za financiranje programa iz tekuće u sljedeću proračunsku godinu. Primljena sredstva moraju biti vraćena na jedinstveni račun državne riznice u što kraćem roku.
 
Najave  RSS
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
EU fondovi
Vlada Republike Hrvatske
AIK / Agencija za investicije i konkurentnost
Popis umjetničkih strukovnih udruga na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice
Sustav javne nabave