E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
ilok-vukovar-vucedol
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KontaktMinistarstvo kulture Republike Hrvatske
Runjaninova 2, 10 000 Zagreb
OIB: 37836302645
MBS: 0931608
Telefon: 01 4866 666 (centrala)

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje tijela državne uprave:
pisarnica@min-kulture.hr
 Kabinet ministrice

Glavno tajništvo Ministarstva
    
Uprava za međunarodne kulturne odnose, europske poslove i javnu
komunikaciju

 
Uprava za zaštitu kulturne baštine
 
Uprava za razvoj kulture i umjetnosti

Uprava za pravne i financijske poslove

Samostalna služba za unutarnju reviziju


 ____________________________________________
 

Smatrate li da je neko pravo građana ugroženo nezakonitim ili nemarnim radom tijela
državne uprave i tijela s javnim ovlastima, molimo, obratite se pučkom pravobranitelju.


Trg hrvatskih velikana 6
10000 Zagreb, Republika Hrvatska

Tel: +385 1 4851 275
Tel: +385 1 4851 853

Fax: +385 1 6431 628
e-pošta: info@ombudsman.hr
www.ombudsman.hr

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
Kliknite za više
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Kliknite za više
 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a