E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
MEĐUNARODNA SURADNJA   >  Kulturno vijeće za međunarodnu kulturnu suradnju  >  Poslovnik o radu
Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o kulturnim vijećima (Narodne novine br. 48/04) Kulturno vijeće za međunarodnu kulturnu suradnju i europske integracije na svojoj sjednici od 02. lipnja 2004. godine donosi

Poslovnik o radu

Članak 1.
Ovim se Poslovnikom uređuje način rada Kulturnog vijeća za međunarodnu kulturnu
suradnju i europske integracije (u daljnjem tekstu Vijeća).

Članak 2.
Vijeće je savjetodavno tijelo koje se osniva pri Ministarstvu kulture.

Članak 3.
Vijeće održava sjednice u prostorijama Ministarstva kulture.
Rad Vijeća je javan. Javnost se osigurava javnim sjednicama i/ili priopćenjem Vijeća.

Članak 4.
Sjednice Vijeća pripremaju se i sazivaju po potrebi.
Sjednice Vijeća saziva predsjednik Vijeća.
Sjednice Vijeća priprema predsjednik Vijeća u dogovoru s nadležnim pomoćnikom ministra.
Sjednica Vijeća može se sazvati na zahtjev jedne trećine članova Vijeća ili ministra kulture.
Sjednica se održava ako je nazočna većina članova Vijeća.
Vijeće može po potrebi pozvati na sjednice predstavnike drugih tijela i ustanova.

Članak 5.
Pisani poziv za sjednicu Vijeća zajedno s prijedlogom dnevnog reda i potrebnim
materijalima svakom od članova Vijeća dostavlja se najkasnije 8 dana prije održavanja sjednice, a sadrži nadnevak, sat i mjesto održavanja sjednice.
Iznimno, u slučaju žurnosti, predsjednik Vijeća može sazvati sjednicu bez dostave materijala, a najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice s tim da dnevni red predloži na samoj sjednici i predoči potrebni materijal.

Članak 6.
Članovi Vijeća imaju pravo i obvezu prisustvovati sjednicama Vijeća te raspravljati i odlučivati o pitanjima koja su na dnevnom redu.
Sjednicama Vijeća obavezno prisustvuje nadležni pomoćnik ministra kulture ili osoba koju on ovlasti.
U slučaju spriječenosti svaki član Vijeća dužan je unaprijed i pravovremeno obavijestiti Ministarstvo kulture da ne može biti nazočan sjednici.

Članak 7.
Dnevni red predlaže predsjednik Vijeća.
Dnevni red se utvrđuje većinom glasova nazočnih članova Vijeća.

Članak 8.
Sjednici Vijeća predsjedava predsjednik Vijeća.
U slučaju njegove spriječenosti na sjednici se bira jedan od članova koji će sjednici predsjedavati.
Predsjednik Vijeća izlaže teme prema utvrđenom dnevnom redu, daje riječ članovima Vijeća, zaključuje raspravu i predlaže zaključke o svakoj točki na sjednici.

Članak 9.
Svoje odluke i zaključke Vijeće donosi većinom glasova od ukupnog broja svojih članova.
Glasovanje je u pravilu javno. Vijeće može odlučiti da se o pojedinim pitanjima iz njegova djelokruga glasuje tajno, pisanim putem.
Predsjednik Vijeća utvrđuje rezultate glasovanja.
Predsjednik Vijeća potpisuje sve odluke i zaključke koje donosi Vijeće.

Članak 10.
Na sjednicama Vijeća vodi se zapisnik koji se sastoji od pregleda dnevnog reda i zaključaka.
Zapisnik ovjerava svojim potpisom predsjednik Vijeća i zapisničar.
Zapisnik Vijeća dostavlja se zajedno s pozivom za slijedeću sjednicu svim članovima Vijeća.
Zapisnik Vijeća obavezno se dostavlja u jednom (1) primjerku Kabinetu ministra kulture.

Članak 11.
Stručne, administrativne i financijske poslove za Vijeće obavlja Ministarstvo kulture.

Članak 12.
Poslovnik Vijeća, njegove izmjene i dopune donose se većinom glasova svih članova Vijeća.

Članak 13.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom njegova donošenja.

 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature