E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
MEĐUNARODNA SURADNJA   >  Uprava za razvoj kulture i umjetnosti i međunarodnu kulturnu suradnju   >  Služba za bilateralnu i multilateralnu kulturnu suradnju   >  Multilateralna suradnja
Ministarstvo kulture sudjeluje u radu radnih tijela i skupina sljedećih multilateralnih organizacija i asocijacija:

Vijeće Europe, Srednjoeuropska inicijativa, Jadransko-jonska inicijativa, Radna zajednica Alpe-Jadran, Kvadrilaterala i Savjet ministara kulture jugoistočne Europe.

Ministarstvo kulture pruža administrativnu potporu i financijski podupire sudjelovanje umjetnika i kulturnih djelatnika u multilateralnim programima Vijeća Europe te regionalnih asocijacija i inicijativa.
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a