E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
MEĐUNARODNA SURADNJA   >  Uprava za razvoj kulture i umjetnosti i međunarodnu kulturnu suradnju   >  Služba za bilateralnu i multilateralnu kulturnu suradnju   >  Multilateralna suradnja  >  Europske integracije i asocijacije  >  Vijeće Europe

Vijeće Europe je međunarodna, međuvladina organizacija sa sjedištem u Strasbourgu, Francuska, čiji su glavni zadaci jačanje demokracije, zaštite ljudskih prava i pravne države na europskom kontinentu. Osim promicanja tih temeljnih načela, Vijeće Europe je vrlo aktivno i u zaštiti zajedničke europske kulturne baštine.
Vijeće Europe osnovalo je 5. svibnja 1949. u Londonu deset zemalja. Danas ta najstarija europska organizacija obuhvaća više od 800 milijuna Europljana u 46 država članica. Hrvatska je postala članicom Vijeća Europe 1996. godine
Vijeće Europe čine dva glavna tijela: Odbor ministara, Parlamentarna skupština te tri institucije: Europski sud za ljudska prava, Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Europe i Povjerenik za ljudska prava.
Tajništvo VE čine članice svih zemalja, a na čelu mu je Glavni tajnik (Terry Davis) koji koordinira i usmjerava aktivnosti Vijeća Europe. Službeni jezici su engleski i francuski.
Europskom kulturnom konvencijom uspostavljen je okvir za rad Vijeća Europe na područjima obrazovanja, kulture, kulturne baštine, sporta i mladeži. Vijeće za kulturnu suradnju (CDCC) upravlja obrazovnim i kulturnim programima.
Ministarstvo kulture sudjelovalo je u pripremi i potpisalo Okvirnu konvenciju Vijeća Europe o vrijednosti kulturne baštine za društvo (Faro, Portugal, 26. i 27. listopada 2005.) te u pripremi Deklaracije Vijeća Europe o strategiji za razvoj interkulturalnog dijaloga, koja je usvojena u sklopu završne svečanosti  obilježavanja 50.- te obljetnice Europske kulturne konvencije i konferencije ministara kulture zemalja članica Vijeća Europe u Faro-u, Portugal, 26. i 27. listopada 2005.
U okviru obilježavanja 50. obljetnice Europske kulturne konvencije u Hrvatskoj održana su tri kulturna događaja s logom Vijeća Europe: koncert Zagrebačkih solista i 23. Muzički biennale Zagreb, te izložba 'Augusteum Narone' u Vatikanu.

www.coe.int

 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a