E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Natječaji  >  Javni pozivi  >  >>> ARHIVA  >  Javni pozivi u 2014. godini  >  Javni poziv za iskaz interesa kandidata za imenovanje dva člana Povjerenstva nezavisnih stručnjaka za izbor hrvatske Europske prijestolnice kulture za 2020. godinu (Rok: 22.10.2014.)
Na temelju članka 6. Odluke br. 445/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavljanju inicijative Unije za Europske prijestolnice kulture u razdoblju od 2020. do 2033. i o  stavljanju izvan snage Odluke br. 1622/2006/EZ (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L:2014:132:TOC)
 
MINISTARSTVO KULTURE

objavljuje

J A V N I  P O Z I V

za iskaz interesa kandidata za imenovanje dva člana
Povjerenstva nezavisnih stručnjaka za izbor hrvatske Europske prijestolnice kulture za 2020. godinu
 
 
1.  Povjerenstvo nezavisnih stručnjaka (u daljnjem tekstu: „Povjerenstvo“) osniva se radi provedbe postupaka odabira i praćenja izbora hrvatske Europske prijestolnice kulture za 2020. godinu. Uloga Povjerenstva je ocijeniti prijave gradova kandidata, usuglasiti listu gradova koji ulaze u fazu konačnog odabira, predložiti jedan grad za dodjelu naslova Europske prijestolnice kulture i novčane nagrade Melina Mercouri, pratiti pripreme imenovanog grada sve do godine naslova (faza praćenja) te na kraju faze praćenja podnijeti izvješće na temelju kojeg će Komisija odlučiti hoće li određenom gradu dodijeliti novčanu nagradu Melina Mercouri.

2. Povjerenstvo se sastoji od 12 članova.  Za potrebe faza predodabira i konačnog odabira, europske institucije i tijela (Europski parlament, Vijeće, Komisija i Odbor regija) imenuju deset stručnjaka za članove Povjerenstva, dok su dva člana (u daljnjem tekstu: nacionalni članovi), stručnjaci koje imenuje ministrica kulture Republike Hrvatske u skladu s važećim nacionalnim procedurama i u suradnji s Europskom komisijom.

3. U skladu s člankom 6. Odluke 445/2014/EU, stručnjaci su državljani Unije, nezavisni su i nisu u stvarnom ili mogućem sukobu interesa u odnosu na određeni grad kandidat te imaju značajno iskustvo i stručnost u području kulture, kulturnom razvoju gradova ili organizaciji manifestacije Europske prijestolnice kulture ili nekoga drugog međunarodnog kulturnog događaja sličnog opsega i razmjera.

4.  Zadaće Povjerenstva uključuju:

            - vrednovanje kandidata i izradu pisanih analiza prihvaćenih i odbijenih prijava pristiglih na Poziv za podnošenje prijava za inicijativu Unije Europska prijestolnica kulture za 2020. godinu u RH, prema kriterijima definiranim člankom 5. Odluke 445/2014/EU 
 
            - prisustvovanje na sastancima s predstavnicima gradova te mogući obilazak gradova, u izbornoj i predizbornoj fazi te u fazi praćenja prema sl. rasporedu:
 
 Godina  Rad Povjerenstva  Broj radnih
 dana u
 godini
 -  procjena
 2015.
 Faza predodabira (sastanci i pisanje izvještaja):
 Pripremni rad: Prije sastanka predodabira, imenovano
 Povjerenstvo treba pažljivo pročitati pristigle prijave
 gradova kako bi moglo donijeti ocjenu svake prijave
 prema kriterijima i ciljevima koji su definirani u članku
 2. i 5. Odluke 445/2014/EU
 
 Sastanak predodabira: Imenovano Povjerenstvo
 sudjeluje na sastanku predodabira koji je organiziran
 u Ministarstvu kulture Republike Hrvatske. Duljina
 sastanaka ovisi o broju pristiglih prijava. Na kraju
 sastanaka, Povjerenstvo zajednički predlaže listu
 gradova kandidata koji nastavljaju u fazu odabira.
 
 Izvješće: Nakon sastanaka, Povjerenstvo u izvješću
 iznosi mišljenje o svakoj pristigloj prijave,
 s preporukama za gradove kandidate koji
 nastavljaju u Fazu odabira.
 To izvješće će biti proslijeđeno Europskoj komisiji
 i Ministarstvu kulture te će biti javno objavljeno.
 
 6
 2016.
 Faza odabira (sastanci i pisanje izvješća):
 Pripremni rad: Nakon sastanka predodabira, gradovi
 kandidati koji nastavljaju u fazu odabira imaju
 vremena za doradu svoje prijave.
 Prije sastanka odabira, Povjerenstvo treba pažljivo
 pročitati dorađene prijave gradova, kako bi moglo
 donijeti ocjenu svake prijave prema kriterijima i
 ciljevima koji su definirani u članku 2. i 5. Odluke
 445/2014/EU.
 
 Sastanak odabira: Povjerenstvo sudjeluje na sastanku
 odabira, koji je organiziran u Ministarstvu kulture
 Republike Hrvatske. Duljina sastanaka ovisi o broju
 gradova kandidata koji su izabrani za nastavak u fazu
 odabira. Na kraju sastanaka, Povjerenstvo donosi
 preporuku o gradu koji će nositi naslov Europske
 prijestolnice kulture 2020. godine.
 
 Izvješće: Nakon sastanaka, Povjerenstvo u izvješću
 predlaže grad koji će nositi naslov Europske
 prijestolnice kulture 2020. godine. Izvješće također
 treba sadržavati savjete predloženom gradu vezano
 uz pripremne radove do same godine naslova. To će
 se izvješće proslijediti Europskoj komisiji i Ministarstvu
 kulture te javno objaviti.
 
 Posjeti gradovima: Posjeti Povjerenstva gradovima
 koji su ušli u fazu konačnog odabira su mogući nakon
 roka za podnošenje dorađenih prijava, a prije
 sastanaka konačnog odabira.
 
 6
 2017.  Faza praćenja
 (sastanci i 
 pisanje
 izvještaja)

 Pripremni rad: Prije sastanka u Fazi
 praćenja, imenovani grad treba
 poslati privremeno izvješće Europskoj
 komisiji koja ga zatim prosljeđuje 
 Povjerenstvu. Svaki član Povjerenstva
 treba pažljivo pročitati izvješće kako bi
 mogao odgovarati na pitanja koja će
 predstavnici grada postavljati tijekom
 sastanka.
 
 Sastanci: Imenovano Povjerenstvo
 sudjeluje na tri sastanka koja će
 odrediti Europska komisija za svaki
 imenovani hrvatski grad. Ti sastanci 
 između gradskih predstavnika i 
 članova Povjerenstva se održavaju
 u Bruxellesu, u prostorima Europske
 komisije.
 
 Izvješće: Nakon svakog sastanka,
 Povjerenstvo u izvješću daje komentar
 na trenutno stanje priprema i koraka
 koje bi gradovi trebali poduzeti. To će
 se izvješće proslijediti Europskoj
 komisiji i Ministarstvu kulture te javno
 objaviti.
 
 Posjeti gradovima: U dogovoru s
 Europskom komisijom, članovi
 Povjerenstva mogu posjetiti imenovani
 grad kad god je to potrebno tijekom 
 Faze praćenja. Te posjete organizira
 Europska komisija.
 
 2
 2018.  Faza praćenja
 (sastanci i
 pisanje  
 izvještaja)
 2
 2019.  Faza praćenja
 (sastanci i 
 pisanje  
 izvještaja)
 2
           
5. Uvjeti prijave:
- dobro poznavanje engleskog jezika, te mogućnost pismenog i usmenog izražavanja na još jednom stranom jeziku;
- osam godina profesionalnog rada i znanja iz područja kulture, umjetnosti, upravljanja kulturnim događajem ili razvoja gradova ili vezanost uz dosadašnje projekte Europske prijestolnice kulture, ili nekog drugog međunarodnog kulturnog događaja sličnog opsega i razmjera;
- kandidat stavlja na raspolaganje najmanje 16 radnih dana u razdoblju do 2019. godine za sastanke i obaveze vezane uz rad Povjerenstva.
 
6. Kriteriji za isključenje:
Ne mogu se prijaviti osobe koje:
- su pravomoćno osuđeni za kazneno djelo u Hrvatskoj ili u inozemstvu;
- imaju dug prema mirovinskom ili zdravstvenom osiguranju;
- imaju  porezni dug;
- su u sukobu interesa.
Kandidat treba dostaviti Izjavu kojom potvrđuje kako se ne nalazi niti u jednoj od gore navedenih situacija. U slučaju sumnje, Ministarstvo kulture ima pravo zatražiti dodatnu službenu dokumentaciju kojom se ta izjava potvrđuje.
 
7.  Dva nacionalna člana Povjerenstva biraju se za mandat u trajanju od dana imenovanja do podnošenja završnog izvještaja te s njima Ministarstvo kulture potpisuje Ugovor.

8.  Nacionalnim članovima Povjerenstva isplatit će se naknada u  visini koja odgovara visini naknade koju imaju i ostali članovi Povjerenstva imenovani od strane Europske komisije sukladno Javnom pozivu Europske komisije za imenovanje Povjerenstva za „Europsku prijestolnicu kulture“. Za sve odlaske na službena putovanja vezano uz rad Povjerenstva, nacionalnim članovima Ministarstvo kulture podmiruje troškove dnevnica, transporta i hotelskog boravka. Visina naknade i troškova uredit će se ugovorom.

9. Kandidati su obvezni dostaviti:
     a)  prijavni obrazac (prijava);
     b)  životopis (može se koristiti Europass obrazac);
     c)  izjavu kojom kandidat izjavljuje da nije državni dužnosnik, državni službenik, ni osoba na dužnosti u tijelima političke stranke:
     d)  izjavu kojom kandidat potvrđuje da se ne nalazi niti u jednoj od situacija navedenih u čl. 6. (Kriteriji za isključenje) ovog Poziva.

10.  Sukladno Pravilima provedbe natječaja za Europsku prijestolnicu kulture nacionalne članove Povjerenstva bira i imenuje ministrica kulture Republike Hrvatske na temelju iskazanog interesa i procjene prijava kandidata.

11.  Prijave se podnose do 22. listopada 2014. u 16 sati na sljedeću adresu:

Ministarstvo kulture
Runjaninova 2
10 000 Zagreb

s naznakom: Prijava za Povjerenstvo nezavisnih stručnjaka - Europska prijestolnica kulture za 2020. godinu

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati: epk@min-kulture.hr ili 01 4866-285.

Objava, Zagreb, 22. rujna 2014. godine
 
 
 
.
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a