E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod
Europska godina kulturne baštine 2018.

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Glazba i glazbeno-scenske umjetnosti  >  Kulturno vijeće za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti  >  Arhiva  >  Kriteriji za prihvaćanje prijedloga programa glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti za 2015. godinu
U provođenju točke II./3 Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2015. godinu primjenjuju se sljedeći kriteriji u skladu s Pravilnikom o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09, 69/12, 44/13 i 91/13):
 
 
K R I T E R I J I
za prihvaćanje prijedloga programa
 glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti za 2015. godinu
 
 
Članak 1.
Ministarstvo kulture sudjelovat će u osiguranju dijela financijskih sredstava za ostvarenje programa glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti. Kulturno vijeće za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti (u nastavku: Kulturno vijeće) razmatrat će i predlagati potporu za:
 
1.      nakladničku djelatnost (notno izdavaštvo, diskografija, publicistika)
2.      međunarodne majstorske škole / seminare / radionice
3.      međunarodna glazbena natjecanja
4.      glazbene festivale / manifestacije
5.      koncertnu mrežu gostovanja
6.      ostale programe glazbenih sadržaja
 
Članak 2.
Pri donošenju stručnih mišljenja, Kulturno vijeće davat će prednost sadržajima od interesa za Republiku Hrvatsku. Takvima se smatraju programi koji „hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog, razvoj civilnog društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te koji se odvijaju kontinuirano“ (citat: Čl. I. teksta Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2015. godinu). 
 
Članak 3.
Kulturno vijeće razmatrat će prijedloge programa koji su dostavljeni u propisanom natječajnom roku na temelju potpunih programskih i financijskih pokazatelja. „Prijavnice koje ne ispunjavaju tražene uvjete, koje nisu  dostavljene u elektroničkom i tiskanom obliku u skladu s navedenim rokom, prijavnice koje nisu dostavljene na odgovarajućem obrascu i ispunjene na računalu, kojima nedostaje neki od priloga te prijavnice korisnika koji nisu izvršili dosadašnje obveze, neće se razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2015. godinu“ (citat: Čl. IV., St. 4. teksta Poziva).

Članak 4.
Kulturno vijeće razmatrat će programe i predlagati potporu u skladu „s ocjenom izvršenja vezanom uz dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture“ (prema Čl. II. Poziva). Takve ocjene utjecat će na odluke o potporama kod programa koje ukazuju na sporno izvršavanje ugovornih obveza vezanih uz financijska i programska izvješća, nenamjensko korištenje sredstava, opomene / zahtjeve za povrat sredstava te sudske postupke.
 
Članak 5.
Pri stručnom vrednovanju podnesenih prijedloga, Kulturno vijeće primjenjivat će temeljne kriterije kako je navedeno u Čl. 7. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi, a koji se usklađuju sa specifičnostima nadležnoga područja:
 
1. kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa
2. značaj programa za očuvanje kulturne baštine i kulturnog identiteta
3. primjena novih tehnologija, partnerstvo, koprodukcije i umrežavanje
4. ekonomičnost i dugoročnost programa
5. promicanje hrvatske kulture u svijetu i uključenost u europske i
međunarodne kulturne mreže i projekte
6. opći interes za kulturni razvitak kao i posebni interesi prema područjima
obrazovanja, znanosti, gospodarstva, turizma, itd.
7. promicanje programa za djecu i mlade
8. sudjelovanje osoba s invaliditetom u programu te prilagođenost
programa osobama s invaliditetom
9. podrška jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
u ostvarivanju programa
10. podrška međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija u
ostvarivanju programa
11. financijska potpora iz drugih izvora
 
Članak 6.
Kulturno vijeće pri razmatranju programa prioritetno će voditi računa o proračunskim zadanostima (Državni proračun Republike Hrvatske).
 
Članak 7.
Kulturno vijeće posebnu će pozornost obratiti na programe u kojima su: 
-     uključena djela hrvatskih skladatelja (suvremenih i iz ranijih razdoblja)
-     uključeni mladi hrvatski glazbenici te samostalni umjetnici
-     priloženi jasni i detaljno razrađeni prijedlozi financijske konstrukcije,
uz konkretan programski sadržaj
-     provjerljivi transparentnost poslovanja i financijska odgovornost korisnika u protekloj godini (po potrebi i ranije)
-     uključene kvalitetne inicijative u manjim kulturnim sredinama, posebno tamo gdje kontinuiranim djelovanjem predstavlja kulturni identitet te sredine
 
Članak 8.
Kulturno vijeće vodit će računa o posebnostima nadležnih područja:
-    Nakladnička djelatnost – programi koji promiču prvenstveno nacionalno glazbeno-scensko stvaralaštvo svih razdoblja (notno, diskografsko, audiovizualno, publicističko). Ovo deficitarno područje kulturne proizvodnje i u 2015. izdvaja se kao prioritetna programska djelatnost. Svaka od tih djelatnosti pretpostavlja registriranog nakladnika kao nositelja programa ili suglasnost registriranog nakladnika.
-    Međunarodni seminari, radionice i majstorski tečajevi / Međunarodna natjecanja mladih umjetnika, dijelom i nacionalna – programi koji promiču usavršavanje mladih glazbenih umjetnika kao jedan od oblika njihove daljnje afirmacije.
-    Festivali i manifestacije – programi koji promiču izvrsnost nacionalne stvaralačke i reproduktivne scene i to kroz festivale nacionalnog statusa, festivale nacionalnog i međunarodnog značenja, regionalne festivale i festivale posvećene hrvatskoj glazbi, jazz manifestacije, specijalističke festivale te dijelom lokalne glazbene manifestacije.
-          Koncertna gostovanja – programi koji promiču kulturu umjetničke
interpretacije, nacionalni repertoar te hrvatske soliste i ansamble (prema postavljenim uvjetima o suglasnostima lokalnih organizatora i obvezi izvedbi skladbi hrvatskih skladatelja).
 
Članak 9.
Festivali i manifestacije koje se održavaju po prvi puta razmatrat će u skladu s proračunskim zadanostima, a kriteriji uključuju dosadašnje pozitivne organizacijske rezultate predlagatelja programa, uključenje hrvatskog umjetničkog stvaralaštva i hrvatskih glazbenika te provjerljivu stabilnost financijske konstrukcije (po eventualnom zahtjevu Kulturnog vijeća dodatno je osigurava predlagatelj programa).
Festivali i manifestacije čiji primarni kontekst ne stavlja glazbenu umjetnost u prvi plan, razmatrat će se u skladu s prioritetnim ciljevima dokumenta „Strateški plan Ministarstva kulture 2014. – 2016.“. 
                                                          
Članak 10.
U okvirima predviđenog godišnjeg proračuna, Kulturno vijeće vodit će računa o kontinuitetu pojedinačnih programa koji se odvijaju kroz nekoliko godina (naglasak na područje nakladničke djelatnosti – notna i diskografska izdanja) te o trogodišnjim programima za koje je predlagatelj programa dostavio odgovarajuće strateške planove.
 
Članak 11.
Odluku o načinu utvrđivanja postupka pri predlaganju potpora, Kulturno vijeće donosi samostalno. Po završenom postupku, Kulturno vijeće prijedloge upućuje ministru kulture. Eventualne prigovore predlagatelja programa rješava Ministarstvo kulture po prethodno pribavljenom stručnom mišljenju Kulturnog vijeća. Poslove za Kulturno vijeće obavlja stručna služba Ministarstva kulture.
 

 
Najave  RSS
e-Pisarnica
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Otvorene metode koordinacije

 Kulturne politike i rezidencijalni programi