E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Glazba i glazbeno-scenske umjetnosti  >  Kulturno vijeće za kulturno-umjetnički amaterizam  >  Smjernice za prihvaćanje prijedloga programa kulturno-umjetničkog amaterizma za 2019. godinu
U provođenju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu primjenjuju se sljedeće Smjernice za prihvaćanje prijedloga programa kulturno-umjetničkog amaterizma za 2019. godinu, u skladu s Pravilnikom o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16):
 
 
Smjernice za prihvaćanje prijedloga programa
 kulturno-umjetničkog amaterizma za 2019. godinu
 
 
Članak 1.
Ministarstvo kulture sudjelovat će u osiguranju dijela financijskih sredstava za ostvarenje programa kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog). Kulturno vijeće za kulturno-umjetnički amaterizam (u nastavku: Vijeće) predlagat će potporu za šest programskih područja: smotre/manifestacije/festivali/natjecanja, nabava glazbenih instrumenata i nabava nošnji, seminari/radionice/poduka tradicijskih znanja i umijeća, koncertna gostovanja i obilježavanje značajnih obljetnica, nakladnička djelatnost (diskografska, notna, publicistička) te ostale vrste glazbenih i folklornih programa.
 
Članak 2.
Prema čl. I. Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu (dalje: Poziv), Vijeće će razmatrati programe koji „hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog, razvoj civilnog društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano“. 
 
Članak 3.
Prema čl. IV. Poziva, Vijeće „neće razmatrati prijavnice koje ne ispunjavaju tražene uvjete Poziva, koje nisu  dostavljene u elektroničkom i tiskanom obliku u navedenom roku, prijavnice koje nisu dostavljene na odgovarajućem obrascu i ispunjene na računalu, kojima nedostaje neki od priloga te prijavnice korisnika koji nisu izvršili dosadašnje obveze“.
 
Članak 4.
Prema čl. II. Poziva, Vijeće će predlagati potpore u skladu „s ocjenom izvršenja vezanom uz dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture“. Ocjene izvršenja utjecat će na prijedloge vezane uz one programe čija su financijska i programska izvješća ukazala na sporno izvršavanje ugovornih obveza, nenamjensko korištenje sredstava, opomene, zahtjeve za povrat sredstava i sudske postupke.
Članak 5.
U svojemu radu Vijeće će primjenjivati temeljne kriterije iz čl. 7. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi:
 
1. kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa
2. važnost programa za očuvanje kulturne baštine i kulturnog identiteta
3. primjena novih tehnologija, partnerstvo, koprodukcije i umrežavanje
4. ekonomičnost i dugoročnost programa
5. promicanje hrvatske kulture u svijetu i uključenost u europske i međunarodne kulturne mreže i projekte
6. opći interes za kulturni razvitak kao i posebni interesi prema područjima obrazovanja, znanosti, gospodarstva, turizma, itd.
7. promicanje programa za djecu i mlade
8. sudjelovanje osoba s invaliditetom u programu te prilagođenost programa osobama s invaliditetom
9. podrška jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u ostvarivanju programa
10. podrška međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija u ostvarivanju programa
11. financijska potpora iz drugih izvora
 
Vijeće će kriterije kako je navedeno uskladiti sa specifičnostima programskih područja za koje su nadležni.
Članak 6.
Kod predlaganja programa za 2019. godinu Vijeće će prioritetno voditi računa o raspoloživim proračunskim vrijednostima (Državni proračun Republike Hrvatske).
 
Članak 7.
U okvirima raspoloživih proračunskih vrijednosti za 2019. godinu Vijeće će voditi računa o kontinuitetu onih programa koji su od važnosti za matičnu i širu zajednicu, posebno u kontekstu razvoja kulturno-umjetničkih udruga čije je djelovanje temelj kulturnog života i kulturnih aktivnosti u slabije razvijenim sredinama, u brdsko-planinskim područjima i na područjima od posebne državne skrbi.
Članak 8.
Vijeće će davati prednost kvalitetnim programima vezanim uz različite oblike održavanja ili rekonstrukcije autohtone zavičajne baštine (glazbala, nošnje), osobito u sredinama gdje je ona ugrožena. Pritom se izuzima tradicijska baština koja je upisana u Registar zaštićenih nematerijalnih kulturnih dobara Republike Hrvatske.
 
Članak 9.
Vijeće je u 2019. imenovalo tri programska područja prioritetnima: 1.) nabavu i popravak glazbala/nabavu i otkup zavičajnih nošnji, 2.) nakladničku djelatnost te 3.) seminare/radionice/poduke tradicijskih znanja i umijeća.
 
 
 
Članak 10.
Vijeće će voditi računa o programima usklađenim s načelima održivoga razvoja, o programima u čijemu oblikovanju i provedbi angažirano sudjeluje matična zajednica, o održanju kontinuiteta programa duge tradicije te ciklusa nabave (glazbala/nošnje), kao jednog od tri prioritetna programska područja u 2019. godini.
 
Članak 11.
Vijeće će voditi računa o programskim sadržajima kulturno-umjetničkih udruga koje u svoje aktivnosti uključuju priznate stručnjake kao savjetodavne i kritičke sudionike u provedbi prijavljenih programa.
Članak 12.
Vijeće će razmatrati programe u skladu s važnošću razvoja glazbene amaterske kulture te očuvanja regionalnih (zavičajnih) baštinskih vrijednosti u Republici Hrvatskoj s ciljem poticanja njihove raznolikosti i produktivnosti.   
Članak 13.
Vrednovanje i financiranje programa manjinskih udruga i ustanova ostvaruju se autonomno preko Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Prijedloge programa manjinskih udruga koji će se ocjenjivati prema kvaliteti i važnosti za jačanje međuetničkoga dijaloga, Vijeće će razmatrati u skladu s raspoloživim proračunskim vrijednostima tekuće godine.
 
Članak 14.
Programi koji se održavaju po prvi puta Vijeće će razmatrati selektivno i u skladu s  raspoloživim proračunskim vrijednostima tekuće godine.
 
Članak 15.
Programi čiji primarni kontekst nije tradicijska baština ili neki od oblika glazbenoga djelovanja kulturno-umjetničkih udruga, Vijeće će razmatrati u skladu s prioritetnim ciljevima „Strateškoga plana Ministarstva kulture 2019. - 2021.“ (Opći cilj 1.: Razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i proizvodnje, Posebni cilj 1.3.: Poticanje razvoja izvedbenih umjetnosti). 
 
Članak 16.
Odluku o načinu utvrđivanja postupka predlaganja potpora Vijeće donosi samostalno. Po završenom postupka, Vijeće upućuje prijedloge ministrici kulture. Eventualne prigovore predlagatelja programa rješava Ministarstvo kulture po prethodno pribavljenom stručnom mišljenju Vijeća. Poslove za Kulturno vijeće obavlja stručna služba Ministarstva kulture.
 
Predsjednik Kulturnoga vijeća za
kulturno-umjetnički amaterizam
 
                                                                                   dr. sc. Silvio Braica, v. r.
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature