E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Glazba i glazbeno-scenske umjetnosti  >  Kulturno vijeće za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti  >  Smjernice za prihvaćanje prijedloga programa glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti za 2018. godinu
U provođenju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu, Kulturno vijeće za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti primjenjuje sljedeće Smjernice za prihvaćanje prijedloga programa glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti za 2018. godinu, u skladu s Pravilnikom o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16).
 
 
Smjernice za prihvaćanje prijedloga programa
 glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti za 2018. godinu
 
 
Članak 1.
Ministarstvo kulture sudjelovat će u osiguranju dijela financijskih sredstava za ostvarenje programa glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti. Kulturno vijeće za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti (u nastavku: Vijeće) razmatrat će i predlagati potporu za programska područja:
 
1. nakladnička djelatnost (notno izdavaštvo, diskografija, publicistika)
2. međunarodne majstorske škole/seminari/radionice
3. natjecanja mladih umjetnika
4. festivali/manifestacije
5. koncertna mreža gostovanja
6. ostali programi glazbenih sadržaja
 
Članak 2.
Pri donošenju stručnih mišljenja, Vijeće će razmatrati programe koji su od kulturnog interesa za Republiku Hrvatsku i to programe koji „hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču međukulturni dijalog, razvoj civilnog društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano“ (čl. I. Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu – dalje: Poziv).  
 
Članak 3.
Vijeće neće razmatrati prijavnice „koje ne ispunjavaju tražene uvjete (Poziva), koje nisu dostavljene u elektroničkome i tiskanome obliku u navedenom roku, prijavnice koje nisu dostavljene na odgovarajućem obrascu i ispunjene na računalu, kojima nedostaje neki od priloga te prijavnice korisnika koji nisu izvršili dosadašnje obveze“ (čl. IV. Poziva).
 
Članak 4.
Vijeće će predlagati potpore u skladu s „ocjenom izvršenja vezanom uz dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture“ (čl. II. Poziva). Takvi prijedlozi utjecat će na konačne odluke o potporama u 2018. kod onih programa čija financijska i programska izvješća ukazuju na sporno izvršavanje ugovorenih obveza, nenamjensko korištenje sredstava, uključujući opomene, zahtjeve za povrat sredstava i sudske postupke.
 
Članak 5.
Pri donošenju prijedloga Vijeće će primjenjivati temeljne kriterije navedene u čl. 7. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (dalje: Pravilnik), koji se usklađuju sa  specifičnostima programske nadležnosti Vijeća:
 
1. kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa
2. važnost programa za očuvanje kulturne baštine i kulturnog identiteta
3. primjena novih tehnologija, partnerstvo, koprodukcije i umrežavanje
4. ekonomičnost i dugoročnost programa
5. promicanje hrvatske kulture u svijetu i uključenost u europske i međunarodne kulturne mreže i projekte
6. opći interes za kulturni razvitak kao i posebni interesi prema područjima obrazovanja, znanosti, gospodarstva, turizma, itd.
7. promicanje programa za djecu i mlade
8. sudjelovanje osoba s invaliditetom u programu te prilagođenost programa osobama s invaliditetom
9. podrška jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u ostvarivanju programa
10. podrška međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija u ostvarivanju programa
11. financijska potpora iz drugih izvora
 
Članak 6.
Vijeće će kod predlaganja prioritetno voditi računa o proračunskim zadanostima (Državni proračun Republike Hrvatske).
 
Članak 7.
Vijeće će svojim prijedlozima poticati programe kod kojih su:
     
- uključena djela nacionalne literature (suvremena i iz ranijih razdoblja)
- uključeni mladi hrvatski glazbenici te samostalni umjetnici
- jasno i detaljno obrazloženi programski i financijski sadržaji  
- neosporna izvršenja ranijih obveza prema Ministarstvu kulture
- uključene kvalitetne inicijative u manjim kulturnim sredinama, posebno tamo gdje predstavljaju njezin kulturni identitet
 
Članak 8.
Kulturno vijeće vodit će računa o posebnostima programskih područja:
 
- Nakladnička djelatnost kao deficitarna djelatnost kulturne proizvodnje – promicanje nacionalnoga glazbenog stvaralaštva svih razdoblja te suvremenog izvodilaštva. Potpuno izvršenje uvjeta Poziva za prijavitelja pretpostavlja sređene odnose između umjetnika i registriranoga nakladnika. Ti odnosi potvrđuju se odgovarajućim pisanim suglasnostima i prilažu prijavnici.
 
- Međunarodni seminari, radionice i majstorski tečajevi te natjecanja mladih umjetnika – promicanje izvrsnosti, usavršavanja i afirmacije novih glazbenih naraštaja.
 
- Festivali i manifestacije – promicanje hrvatske izvodilačke i stvaralačke scene u okviru  festivala nacionalnoga statusa, festivala i manifestacija nacionalnog i međunarodnog značenja, regionalnih, dijelom i lokalnih festivala i manifestacija te onih posvećenih hrvatskoj glazbi, jazzu i srodnim vrstama, kao i specijalistički orijentiranim programima.
o   Festivali i manifestacije čiji primarni kontekst ne stavlja glazbenu umjetnost u prvi plan razmatrat će se u skladu s prioritetnim ciljevima Strateškoga plana Ministarstva kulture 2016.-2018.
o   Festivali i manifestacije koje se održavaju po prvi puta razmatrat će se u skladu s proračunskim zadanostima, temeljenim kriterijima Pravilnika te Smjernicama za prihvaćanje prijedloga programa glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti za 2018. godinu.
 
- Koncertna gostovanja – promocija hrvatske izvedbene umjetnosti i nacionalnoga repertoara. Potpuno izvršenje uvjeta Poziva za prijavitelja pretpostavlja sređene odnose između umjetnika i lokalnih organizatora. Ti odnosi potvrđuju se odgovarajućim pisanim suglasnostima i prilažu prijavnici.
 
Članak 9.
U okvirima predviđenoga godišnjeg proračuna Vijeće vodit će računa o kontinuitetu pojedinačnih programa (primjer: nakladnička djelatnost).
 
Članak 10.
Način utvrđivanja postupka predlaganja potpora Vijeće donosi samostalno. Po završenom postupku Vijeće prijedloge upućuje ministrici kulture. Poslove za Vijeće obavlja stručna služba Ministarstva kulture. Eventualne prigovore predlagatelja rješava Ministarstvo kulture po prethodno pribavljenom stručnom mišljenju Vijeća.
 


Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a