E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Glazba i glazbeno-scenske umjetnosti  >  Kulturno vijeće za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti  >  Smjernice za prihvaćanje prijedloga programa glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti za 2019. godinu
U provođenju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu, Kulturno vijeće za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti primjenjuje sljedeće Smjernice za prihvaćanje prijedloga programa glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti za 2019. godinu, u skladu s Pravilnikom o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16).
 
 
Smjernice za prihvaćanje prijedloga programa glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti za 2019. godinu
 
 
Članak 1.
Ministarstvo kulture sudjelovat će u osiguranju dijela financijskih sredstava za ostvarenje programa glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti. Kulturno vijeće za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti (dalje: Vijeće) predlagat će potporu za šest programskih područja – glazbeno nakladništvo (notno, diskografsko, publicističko), majstorski seminari, mreža koncertnih gostovanja, festivali/manifestacije, natjecanja mladih umjetnika i programi ostalih glazbenih sadržaja. 
 
Članak 2.
Prema čl. I. Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu (dalje: Poziv), Vijeće će razmatrati programe koji „hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog, razvoj civilnog društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano“.  
 
Članak 3.
Prema čl. IV. Poziva, Vijeće „neće razmatrati prijavnice koje ne ispunjavaju tražene uvjete Poziva, koje nisu  dostavljene u elektroničkom i tiskanom obliku u navedenom roku, prijavnice koje nisu dostavljene na odgovarajućem obrascu i ispunjene na računalu, kojima nedostaje neki od priloga te prijavnice korisnika koji nisu izvršili dosadašnje obveze“.
 
Članak 4.
Prema čl. II. Poziva, Vijeće će predlagati potpore u skladu „s ocjenom izvršenja vezanom uz dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture“. Ocjene izvršenja utjecat će na prijedloge vezane uz one programe čija su financijska i programska izvješća ukazala na sporno izvršavanje ugovornih obveza, nenamjensko korištenje sredstava, opomene, zahtjeve za povrat sredstava i sudske postupke.
 
 
 
Članak 5.
U svojemu radu Vijeće će primjenjivati temeljne kriterije iz čl. 7. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi:
 
1. kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa
2. važnost programa za očuvanje kulturne baštine i kulturnog identiteta
3. primjena novih tehnologija, partnerstvo, koprodukcije i umrežavanje
4. ekonomičnost i dugoročnost programa
5. promicanje hrvatske kulture u svijetu i uključenost u europske i međunarodne kulturne mreže i projekte
6. opći interes za kulturni razvitak kao i posebni interesi prema područjima obrazovanja, znanosti, gospodarstva, turizma, itd.
7. promicanje programa za djecu i mlade
8. sudjelovanje osoba s invaliditetom u programu te prilagođenost programa osobama s invaliditetom
9. podrška jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u ostvarivanju programa
10. podrška međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija u ostvarivanju programa
11. financijska potpora iz drugih izvora
 
Vijeće će kriterije kako je navedeno uskladiti sa specifičnostima programskih područja za koje su nadležni.
 
Članak 6.
Kod predlaganja programa za 2019. godinu Vijeće će prioritetno voditi računa o raspoloživim proračunskim vrijednostima (Državni proračun Republike Hrvatske).
 
Članak 7.
U okvirima raspoloživih proračunskih vrijednosti za 2019. godinu Vijeće će voditi računa o kontinuitetu onih programa koji se programski i konceptualno sustavno razvijaju.
 
Članak 8.
Vijeće je u 2019. godini imenovalo tri programske skupine prioritetnima:
 
  1. glazbeno nakladništvo
  2. mrežu koncertnih gostovanja
  3. majstorske seminare
 
Članak 9.
U okviru mreže koncertnih gostovanja u Republici Hrvatskoj prioritetno će se poticati diseminacija programa: a) u županijama u kojima je dostupnost koncertnih programa deficitarna, b) u županijama čija su središta slabije razvijena ili slabije povezana, c) u županijama čije sredine ne uspijevaju osigurati kontinuitet glazbenih događanja.
U okviru mreže koncertnih gostovanja Vijeće će prioritetno predlagati programe kojima se promiče: a) kvaliteta i sadržajna profiliranost koncertnih programa, b) hrvatski glazbenici i ansambli, c) izvedbe djela hrvatskih skladatelja, d) suradnja između glazbenih umjetnika i lokalnih organizatora u skladu s uvjetima Poziva.  
 
   Članak 10.
U okviru glazbenoga nakladništva (notno, diskografsko, publicističko), kao deficitarnoj djelatnosti kulturne proizvodnje, Vijeće će prioritetno predlagati programe kojima se promiče: a) kvaliteta i sadržajna profiliranost izdanja, b) hrvatski skladateljski rukopisi iz svih razdoblja, c) izvodilački potencijali hrvatskih glazbenih umjetnika i ansambala, d) hrvatski kulturni proizvod. Valjana registracija nakladnikove djelatnosti, uključujući distribuciju izdanja, odvija se u skladu s uvjetima Poziva.
 
    Članak 11.
U okviru majstorskih seminara (nacionalnih i međunarodnih), kojima pripadaju radionice i majstorski tečajevi, Vijeće se prioritetno predlagati programe kojima se promiče: a) izvrsnost mladih glazbenika, b) njihovo umjetničko usavršavanje, c) afirmacija novih glazbenih naraštaja.
 
    Članak 12.
U okviru festivala i manifestacija Vijeće će promicati vrijednosti hrvatske reproduktivne i stvaralačke scene te konceptualne programske sadržaje (festivali nacionalnoga statusa, festivali i manifestacije profiliranoga programa različitih glazbenih  usmjerenja, specijalistički orijentirani festivali i manifestacije).
 
      Članak 13.
Programe manifestacija koje se održavaju prvi puta te programi manifestacija čiji primarni kontekst nije glazbena umjetnost, Vijeće će razmatrati u okviru raspoloživih proračunskih vrijednosti za 2019. godinu.
 
      Članak 14.
Vijeće će voditi računa o programima za koje je prijavitelj osigurao dio sredstava iz drugih izvora financiranja. Iznimku čini mreža koncertnih gostovanja zbog specifičnog udjela lokalnih organizatora.
 
       Članak 15.
Način utvrđivanja postupka predlaganja potpora Vijeće donosi samostalno. Po završenom postupku Vijeće prijedloge upućuje ministrici kulture. Poslove za Vijeće obavlja stručna služba Ministarstva kulture. Eventualne prigovore predlagatelja rješava Ministarstvo kulture po prethodno pribavljenom stručnom mišljenju Vijeća.
 
                                                                                 
Predsjednica Kulturnog vijeća za glazbu
i glazbeno-scenske umjetnosti
 
prof. dr. sc. Hana Breko Kustura, v. r.
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature