E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Natječaji  >  Natječaji za zapošljavanje u ustanovama u kulturi  >  >>> Arhiva  >  Arhiva 2015.  >  Natječaj za izbor ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Zadru
REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI ARHIV U ZADRU

 
 
Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članaka 54. i 55. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine broj 105/97, 64/00 i 65/09) te članaka 17.,18.,19. 20. Statuta Državnog arhiva u Zadru, raspisuje se
 


NATJEČAJ
za izbor ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Zadru
 
Uvjeti:
 
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odnosno stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07)
- položen stručni ispit iz arhivske struke,
- objavljeni vrijedni stručni ili znanstveni radovi,
- stručne, radne i organizacijske sposobnosti.
 
Iznimno, za ravnatelja/ravnateljicu Arhiva može se imenovati osoba koja nije položila stručni ispit iz arhivske struke, ako se na temelju dosadašnjeg rada može očekivati da će s uspjehom voditi Arhiv i uz obvezu polaganja stručnog ispita u roku od dvije godine od dana imenovanja.
 
Ravnatelja/ravnateljicu Državnog arhiva u Zadru imenuje ministar kulture Republike Hrvatske na vrijeme od četiri godine.
 
Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Uz prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti:
 
- diplomu (izvornik ili ovjeren preslik)
- domovnicu (izvornik ili ovjeren preslik)
- uvjerenje o položenome stručnom ispitu (izvornik ili ovjeren preslik)
- uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana (izvornik)
- popis sa sažetkom vrijednih stručnih i/ili znanstvenih radova
- životopis
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
 
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se Državnom arhivu u Zadru, na adresu: Državni arhiv u Zadru, Ruđera Boškovića bb, 23 000 Zadar s naznakom: „ Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu“
 
O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
 
                                                                                             
DRŽAVNI ARHIV U ZADRU


 
Objava, 26.8.2015.

 
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature