E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Fondovi EU  >  Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ (2014. – 2020.)
Ministarstvo kulture Posredničko je tijelo razine 1 u Sustavu upravljanja i kontrole Europskih strukturnih i investicijskih fondova za programsko razdoblje 2014. – 2020. za Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ (2014.- 2020.) te je nadležno za Prioritetnu os 2 Socijalno uključivanje, Investicijski prioritet 9i Aktivna uključenost, uključujući s ciljem promicanja jednakih mogućnosti te aktivnog sudjelovanja i poboljšanja zapošljivosti, Specifični cilj 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije, kao i za Prioritetnu os 4 Dobro upravljanje, Investicijski prioritet 11ii Izgradnja kapaciteta za sve dionike koji osiguravaju obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje, osposobljavanje te zapošljavanje i socijalne politike, uključujući uz pomoć sektorskih i teritorijalnih paktova radi omogućavanja reformi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, Specifični cilj 11.ii.1 Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja.

U sklopu Specifičnog cilja 9.i.1 financirat će se mjere jačanja mreža i inicijativa koje promoviraju pristup interkulturalnim aktivnostima i socijalnu integraciju ranjivih skupina. Interkulturalne aktivnosti posebno će biti usmjerene na mlade i starije osobe, a cilj im je promicanje socijalne kohezije na razini lokalnih zajednica. Kultura i mediji stvaraju kvalitetnu platformu za socijalnu integraciju različitih marginaliziranih skupina, kao što su mladi i starije osobe, kao i za proširenje interkulturalnih programa namijenjenih različitim manjinama u svrhu povećanja njihove vidljivosti, poticanju aktivnog sudjelovanja u zajednici i promicanju njihovih prava. Ove inicijative također će podržati angažman umjetnika i medijskih djelatnika. Aktivnosti će uključivati podršku medijima u zajednici, organizaciju radionica, seminara, treninga, predstava, raznih interaktivnih događanja, itd. usmjerenih na poboljšanje pristupačnosti umjetnosti i kulture, razvijanje kreativnosti mladih te aktivno i zdravo starenje.

U okviru Specifičnog cilja 11.ii.1 podržat će se razvoj programa (društveno) kulturnih centara (uključujući konkretne programe organizacija civilnog društva koji se provode u društveno-kulturnim centrima i male adaptacijske zahvate društveno-kulturnih centara) usmjerenih na razvoj vođen zajednicom (community led development) te učinkovita civilno-javna partnerstva koja se temelje na izgradnji zajedničkih rješenja uočenih problema.


Za sve dodatne informacije o programima financiranima iz Europskog socijalnog fonda za koje je Ministarstvo kulture Posredničko tijelo razine 1, molimo da nam se obratite putem e-pošte: esf@min-kulture.hr  


Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature