E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Glazba i glazbeno-scenske umjetnosti  >  Kulturno vijeće za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti  >  Poslovnik o radu kulturnog vijeća za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti
MINISTARSTVO KULTURE
Uprava za razvoj kulture i umjetnosti i međunarodnu kulturnu suradnju
Služba za izvedbene i vizualne umjetnosti
KLASA: 612-03/17-01/0120
URBROJ: 532-05-01-02/2-17-02
Zagreb, 2. lipnja 2017.
 
 
Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o kulturnim vijećima («Narodne novine», broj 48/04, 44/09 i 68/13) Kulturno vijeće za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti na svojoj sjednici od 2. lipnja 2017. donosi

 
 

POSLOVNIK O RADU KULTURNOG VIJEĆA ZA GLAZBU I GLAZBENO-SCENSKE UMJETNOSTI

 
Članak 1.
Ovim se Poslovnikom uređuje način rada Kulturnoga vijeća za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti (u daljnjem tekstu: Vijeće).
 
Članak 2.
Vijeće je savjetodavno tijelo koje se osniva pri Ministarstvu kulture.
 
Članak 3.
Vijeće održava sjednice u prostorijama Ministarstva kulture. Rad Vijeća je javan.
Članak 4.
Sjednice Vijeća pripremaju se i sazivaju po potrebi, a saziva ih predsjednik/-ca Vijeća. Sjednice Vijeća priprema predsjednik/-ca Vijeća u dogovoru s Ministarstvom kulture. Sjednica se može sazvati na zahtjev jedne trećine članova Vijeća ili ministrice kulture.
Sjednica se održava ako je nazočna većina članova Vijeća. Vijeće po potrebi može pozvati na sjednice predstavnike drugih tijela i ustanova.
 
Članak 5.
Pisani poziv za sjednicu Vijeća, zajedno s prijedlogom dnevnog reda i potrebnim materijalima, dostavlja se svakom članu Vijeća najkasnije 8 dana prije održavanja sjednice, a sadrži nadnevak, sat i mjesto održavanja sjednice.
 
Iznimno, u slučaju žurnosti, predsjednik/-ca Vijeća može sazvati sjednicu bez dostave materijala najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice tako da dnevni red predloži na sjednici i predoči potrebni materijal.
 
Članak 6.
Članovi Vijeća u obvezi su prisustvovati sjednicama te raspravljati i predlagati na teme koje su na dnevnom redu, osim u slučajevima navedenim u članku 10. Zakona o kulturnim vijećima prema kojemu član Vijeća ne može sudjelovati u raspravi i izuzet je od odlučivanja Vijeća o pitanju koje  se odnosi na umjetnički ili kulturni projekt u kojemu sudjeluje on ili s njim povezane osobe (srodnik po krvi u ravnoj liniji do bilo kojeg stupnja, bračni ili izvanbračni drug) ili se odnosi na kulturni ili umjetnički projekt koji je predložila pravna osoba u kojoj član Vijeća ili s njim povezane osobe imaju vlasnički ili osnivački udio ili sudjeluju u njezinom upravljanju. Izuzimanje člana Vijeća od raspravljanja i predlaganja unosi se u zapisnik iz članka 10. ovoga Poslovnika.
 
U slučaju spriječenosti svaki član dužan je unaprijed i pravovremeno obavijestiti Ministarstvo kulture da ne može biti nazočan sjednici.
 
Članak 7.
Dnevni red predlaže predsjednik/-ca Vijeća. Dnevni red se utvrđuje većinom glasova nazočnih članova Vijeća.
 
Članak 8.
Sjednici Vijeća predsjedava predsjednik/-ca Vijeća. U slučaju njegove spriječenosti na sjednici se bira jedan od članova koji će sjednici predsjedavati.
 
Predsjednik/-ca Vijeća izlaže teme prema utvrđenom dnevnom redu, daje riječ članovima Vijeća, zaključuje raspravu i predlaže zaključke o svakoj točki na sjednici.
 
Članak 9.
Svoje odluke i zaključke Vijeće donosi većinom glasova od ukupnoga broja članova. Predsjednik/-ca Vijeća utvrđuje rezultate glasovanja. Glasovanje je u pravilu javno.
Vijeće može odlučiti da se o pojedinim pitanjima iz njegova djelokruga glasuje tajno, pisanim putem. Predsjednik/-ca Vijeća potpisuje sve prijedloge i zaključke koje donosi Vijeće.
 
Članak 10.
Na sjednicama Vijeća vodi se zapisnik koji se sastoji od pregleda dnevnog reda i zaključaka. Zapisnik ovjerava svojim potpisom predsjednik/-ca Vijeća i zapisničar.
Zapisnik Vijeća dostavlja se zajedno s pozivom za sljedeću sjednicu svim članovima Vijeća.
 
Članak 11.
Stručne, administrativne, tehničke i druge potrebne poslove za Vijeće obavlja Ministarstvo kulture.
 
Članak 12.
Poslovnik Vijeća, njegove izmjene i dopune donose se većinom glasova svih članova/-ica Vijeća.
 
Članak 13.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom njegova donošenja.
 
 
Predsjednica Kulturnog vijeća za glazbu
i glazbeno-scenske umjetnosti
 
prof. dr. sc. Hana Breko Kustura, v. r.
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature