E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Glazba i glazbeno-scenske umjetnosti  >  Kulturno vijeće za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti  >  Poslovnik o radu kulturnog vijeća za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti
MINISTARSTVO KULTURE
Uprava za razvoj kulture i umjetnosti
Služba za glazbu

KLASA: 612-03/14-01/0210
URBROJ: 532-05-01-02/3-14-02
Zagreb, 24. listopada 2014.


     Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o kulturnim vijećima («Narodne novine», broj 48/04, 44/09 i 68/13) Kulturno vijeće za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti na svojoj sjednici od 24. listopada 2014. donosi


POSLOVNIK O RADU
KULTURNOG VIJEĆA ZA GLAZBU I GLAZBENO-SCENSKE UMJETNOSTI

 
 
Članak 1.
     Ovim se Poslovnikom uređuje način rada Kulturnog vijeća za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti (u daljnjem tekstu: Vijeće).

Članak 2.
     Vijeće je savjetodavno tijelo koje se osniva pri Ministarstvu kulture.

Članak 3.
     Vijeće održava sjednice u prostorijama Ministarstva kulture. Rad Vijeća je javan.

Članak 4.
     Sjednice Vijeća pripremaju se i sazivaju po potrebi, a saziva ih predsjednik Vijeća.
     Sjednice Vijeća priprema predsjednik Vijeća u dogovoru s Ministarstvom kulture.
     Sjednica se može sazvati na zahtjev jedne trećine članova Vijeća ili ministra kulture.
     Sjednica se održava ako je nazočna većina članova Vijeća.
     Vijeće može po potrebi pozvati na sjednice predstavnike drugih tijela i ustanova.

Članak 5.
     Pisani poziv za sjednicu Vijeća zajedno s prijedlogom dnevnog reda i potrebnim materijalima dostavlja se svakom članu Vijeća najkasnije 8 dana prije održavanja sjednice, a sadrži nadnevak, sat i mjesto održavanja sjednice.
     Iznimno, u slučaju žurnosti, predsjednik Vijeća može sazvati sjednicu bez dostave materijala najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice, s tim da dnevni red predloži na sjednici i predoči potrebni materijal.

Članak 6.
     Članovi Vijeća u obvezi su prisustvovati sjednicama te raspravljati i predlagati na teme koje su na dnevnom redu, osim u slučajevima navedenim u članku 10. Zakona o kulturnim vijećima.
     U slučaju spriječenosti svaki član dužan je unaprijed i pravovremeno obavijestiti Ministarstvo kulture da ne može biti nazočan sjednici.


Članak 7.
     Dnevni red predlaže predsjednik Vijeća.
     Dnevni red se utvrđuje većinom glasova nazočnih članova Vijeća.

Članak 8.
     Sjednici Vijeća predsjedava predsjednik Vijeća.
     U slučaju njegove spriječenosti na sjednici se bira jedan od članova koji će sjednici predsjedavati.
     Predsjednik Vijeća izlaže teme prema utvrđenom dnevnom redu, daje riječ članovima Vijeća, zaključuje raspravu i predlaže zaključke o svakoj točki na sjednici.

Članak 9.
     Svoje odluke i zaključke Vijeće donosi većinom glasova od ukupnog broja svojih članova.
     Predsjednik Vijeća utvrđuje rezultate glasovanja.
     Glasovanje je u pravilu javno.
     Vijeće može odlučiti da se o pojedinim pitanjima iz njegova djelokruga glasuje tajno, pisanim putem.
     Predsjednik Vijeća potpisuje sve odluke i zaključke koje donosi Vijeće.

Članak 10.
     Na sjednicama Vijeća vodi se zapisnik koji se sastoji od pregleda dnevnog reda i zaključaka.
     Zapisnik ovjerava svojim potpisom predsjednik Vijeća i zapisničar.
     Zapisnik Vijeća dostavlja se zajedno s pozivom za sljedeću sjednicu svim članovima Vijeća.
Članak 11.
     Stručne, administrativne, tehničke i druge potrebne poslove za Vijeće obavlja Ministarstvo kulture.

Članak 12.
     Poslovnik Vijeća, njegove izmjene i dopune donose se većinom glasova svih članova Vijeća.

Članak 13.
     Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom njegova donošenja.Predsjednik Kulturnog vijeća za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti

Željko Brkanović
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a