E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod
Europska godina kulturne baštine 2018.

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Glazba i glazbeno-scenske umjetnosti  >  Kulturno vijeće za kulturno-umjetnički amaterizam  >  Poslovnik o radu kulturnog vijeća za kulturno-umjetnički amaterizam
MINISTARSTVO KULTURE
Uprava za razvoj kulture i umjetnosti i međunarodnu kulturnu suradnju
Služba za izvedbene i vizualne umjetnosti
KLASA: 612-03/18-01/0153
URBROJ: 532-03-01-01-01/6-18-02
Zagreb, 7. studenoga 2018.
 
 
Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o kulturnim vijećima («Narodne novine», broj 48/04, 44/09 i 68/13) Kulturno vijeće za kulturno-umjetnički amaterizam na sjednici održanoj 7. studenoga 2018. donosi
 
 

POSLOVNIK O RADU

KULTURNOG VIJEĆA ZA KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM

 
 
Članak 1.
Ovim se Poslovnikom uređuje način rada Kulturnog vijeća za kulturno-umjetnički amaterizam (u daljnjem tekstu: Vijeće).
 
Članak 2.
Vijeće je savjetodavno tijelo koje se osniva pri Ministarstvu kulture.
 
Članak 3.
Vijeće održava sjednice u prostorijama Ministarstva kulture. Rad Vijeća je javan.
 
Članak 4.
Sjednice Vijeća pripremaju se i sazivaju po potrebi, a saziva ih predsjednik Vijeća koji ih priprema u dogovoru s nadležnim čelnikom i stručnom službom. Sjednica se održava ako je nazočna većina članova Vijeća.
Sjednica Vijeća može se sazvati na zahtjev jedne trećine članova ili ministrice kulture. Vijeće po potrebi može pozvati predstavnike drugih tijela i/ili ustanova na sjednice.
 
Članak 5.
Pisani poziv na sjednicu, zajedno s prijedlogom dnevnoga reda i potrebnim materijalima, svakome od članova Vijeća dostavlja se najkasnije osam (8) dana prije održavanja sjednice, a sadrži nadnevak, sat i mjesto održavanja sjednice.
Iznimno, u slučaju žurnosti, predsjednik Vijeća može sazvati sjednicu bez dostave materijala, najkasnije tri (3) dana prije njezina održavanja. Dnevni red i potrebni materijal predlažu se na aktualnoj sjednici.
 
Članak 6.
Članovi Vijeća u obvezi su prisustvovati sjednicama te raspravljati i predlagati na teme koje su na dnevnom redu, osim u slučajevima navedenim u članku 10. Zakona o kulturnim vijećima.
U slučaju spriječenosti svaki član Vijeća dužan je unaprijed i pravovremeno obavijestiti Ministarstvo kulture o nemogućnosti dolaska.
Sjednicama Vijeća prisustvuje nadležni čelnik ili osoba koju on ovlasti.
 
Članak 7.
Dnevni red, koji se utvrđuje većinom glasova nazočnih članova, predlaže predsjednik Vijeća.
 
Članak 8.
Sjednici Vijeća predsjedava njegov predsjednik. U slučaju spriječenosti, na sjednici se bira jedan od članova koji će predsjedavati.
Predsjednik Vijeća izlaže teme prema utvrđenom dnevnom redu, daje riječ članovima Vijeća, zaključuje raspravu i predlaže zaključke o svakoj točki na sjednici.
 
Članak 9.
Prijedloge i zaključke, Vijeće donosi većinom glasova od ukupnog broja članova. Glasovanje je u pravilu javno, a o pojedinim temama Vijeće može, ukoliko tako odluči, glasovati  tajno, pisanim putem.
Predsjednik Vijeća utvrđuje rezultate glasovanja te potpisuje sve prijedloge i zaključke koje donosi Vijeće.
 
Članak 10.
Na sjednicama Vijeća vodi se zapisnik, koji potpisom ovjerava predsjednik Vijeća i zapisničar. Zapisnik se dostavlja zajedno s pozivom za sljedeću sjednicu svim članovima Vijeća.
 
Članak 11.
Stručne poslove za Vijeće obavljaju stručne službe Ministarstva kulture.
 
 
Članak 12.
Poslovnik Vijeća, njegove izmjene i dopune donose se većinom glasova svih članova Vijeća.
 
Članak 13.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom njegova donošenja.
 
 
 
 
Predsjednik Kulturnog vijeća za
kulturno-umjetnički amaterizam
 
                                                                       dr. sc. Silvio Braica, v. r.
 
Najave  RSS
e-Pisarnica
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Otvorene metode koordinacije

 Kulturne politike i rezidencijalni programi