E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Glazba i glazbeno-scenske umjetnosti  >  Kulturno vijeće za kulturno-umjetnički amaterizam  >  Poslovnik o radu kulturnog vijeća za kulturno-umjetnički amaterizam
MINISTARSTVO KULTURE
Uprava za razvoj kulture i umjetnosti
Služba za glazbu

KLASA: 612-03/14-01/0219
URBROJ: 532-05-01-02/3-14-02
Zagreb, 5. studenoga 2014.


     Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o kulturnim vijećima («Narodne novine», broj 48/04, 44/09 i 68/13) Kulturno vijeće za kulturno-umjetnički amaterizam na sjednici održanoj 5. studenoga 2014. donosi


POSLOVNIK O RADU
KULTURNOG VIJEĆA ZA KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM


 
Članak 1.
     Ovim se Poslovnikom uređuje način rada Kulturnog vijeća za kulturno-umjetnički amaterizam (u daljnjem tekstu: Vijeće).

Članak 2.
     Vijeće je savjetodavno tijelo koje se osniva pri Ministarstvu kulture.

Članak 3.
     Vijeće održava sjednice u prostorijama Ministarstva kulture. Rad Vijeća je javan.

Članak 4.
     Sjednice Vijeća pripremaju se i sazivaju po potrebi, a saziva ih predsjednik Vijeća koji ih priprema u dogovoru s Ministarstvom kulture. Sjednica se održava ako je nazočna većina članova Vijeća.
     Sjednica Vijeća može se sazvati na zahtjev jedne trećine članova ili ministra kulture. Vijeće po potrebi može pozvati predstavnike drugih tijela i/ili ustanova na sjednice.

Članak 5.
     Pisani poziv na sjednicu, zajedno s prijedlogom dnevnoga reda i potrebnim materijalima, dostavlja se svakom članu Vijeća najkasnije osam (8) dana prije održavanja sjednice, a sadrži nadnevak, sat i mjesto održavanja sjednice.
     Iznimno, u slučaju žurnosti, predsjednik Vijeća može sazvati sjednicu bez dostave materijala najkasnije tri (3) dana prije njezina održavanja, s tim da dnevni red predloži na sjednici i predoči potrebni materijal.

Članak 6.
     Članovi Vijeća u obvezi su prisustvovati sjednicama te raspravljati i predlagati na teme koje su na dnevnom redu, osim u slučajevima navedenim u članku 10. Zakona o kulturnim vijećima.
     U slučaju spriječenosti svaki član Vijeća dužan je unaprijed i pravovremeno obavijestiti Ministarstvo kulture o nemogućnosti dolaska.

Članak 7.
     Dnevni red predlaže predsjednik Vijeća.
     Dnevni red se utvrđuje većinom glasova nazočnih članova Vijeća.

Članak 8.
     Sjednici Vijeća predsjedava predsjednik Vijeća.
     U slučaju spriječenosti, na sjednici se bira jedan od članova koji će sjednici predsjedavati.
     Predsjednik Vijeća izlaže teme prema utvrđenom dnevnom redu, daje riječ članovima Vijeća, zaključuje raspravu i predlaže zaključke o svakoj točki na sjednici.

Članak 9.
     Prijedloge i zaključke, Vijeće donosi većinom glasova od ukupnog broja članova. Glasovanje je u pravilu javno, a o pojedinim temama Vijeće može, ukoliko tako odluči, glasovati  tajno, pisanim putem.
     Predsjednik Vijeća utvrđuje rezultate glasovanja te potpisuje sve prijedloge i zaključke koje donosi Vijeće.

Članak 10.
     Na sjednicama Vijeća vodi se zapisnik, koji se sastoji od pregleda dnevnog reda i zaključaka.
     Zapisnik potpisom ovjeravaju predsjednik Vijeća i zapisničar.
     Zapisnik se dostavlja zajedno s pozivom za sljedeću sjednicu svim članovima Vijeća.

Članak 11.
     Stručne, administrativne, tehničke i druge potrebne poslove za Vijeće obavlja Ministarstvo kulture.

Članak 12.
     Poslovnik Vijeća, njegove izmjene i dopune donose se većinom glasova svih članova Vijeća.

Članak 13.
     Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom njegova donošenja.


Predsjednik Kulturnog vijeća za
kulturno-umjetnički amaterizam

       dr. sc. Silvio Braica


Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a