E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Upisnik fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju djelatnost prometa pokretnim kulturnim dobrima i drugim kulturnim predmetima koji imaju umjetničko, povijesno, arheološko i drugo značenje

Sukladno člancima 101.a Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13 i 152/14) i Pravilniku o načinu vođenja i sadržaju upisnika i evidencije o prometu pokretnim kulturnim dobrima i drugim kulturnim predmetima koji imaju umjetničko, povijesno, arheološko i drugo značenje (Narodne novine, broj 77/15) fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost prometa pokretnim kulturnim dobrima i drugim kulturnim predmetima koji imaju umjetničko, povijesno, arheološko i drugo značenje, dužne su podnijeti zahtjev za upis u Upisnik koji vodi Ministarstvo kulture te voditi evidenciju nabave i prodaje te drugih pravnih poslova vezanih uz navedena kulturna dobra i kulturne predmete. Svrha vođenja Upisnika i evidencije  nabave i prodaje te drugih pravnih poslova je sprječavanje protupravnog postupanja u prometu kulturnim dobrima.

Zahtjev za upis u Upisnik fizičke i pravne osobe podnose Ministarstvu kulture u roku 15 dana od dana registracije djelatnosti obavljanja prometa pokretnim dobrima i drugim kulturnim predmetima u sudskom ili drugom odgovarajućem registru. Zahtjevu za upis u Upisnik fizičke osobe dužne su priložiti presliku osobne iskaznice i presliku obrtnice, za trgovca pojedinca i pravnu osobu presliku/prijepis izvatka iz sudskog registra pribavit će Ministarstvo kulture po službenoj dužnosti.

Ministarstvo kulture na svojim mrežnim stranicama objavljuje popis fizičkih i pravnih osoba upisanih u Upisnik. Fizičke i pravne osobe dužne su o svakoj promjeni podataka u Upisniku pisano obavijestiti Ministarstvo kulture u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Upis u Upisnik obavlja se slanjem ispunjenog obrasca zahtjeva ili elektroničkim putem.

Fizičke i pravne osobe upisuju se u Upisnik ispunjavanjem Zahtjeva za upis u Upisnik te ga s propisanim prilozima dostavljaju na adresu Ministarstva kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.

Upis se može izvršiti i elektroničkim putem unosom novog zahtjeva u niže navedeni Upisnik, u kojem slučaju je potrebno dostaviti priloge iz članka 5. Pravilnika u fizičkom obliku na gore navedenu adresu.

Korisnicima Ministarstva kulture, u sklopu Portala otvorenih podataka na raspolaganju je pretraživanje putem ODS platforme (http://data.gov.hr/), s pomoću koje mogu pristupiti javnim podatcima na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku te načinu pristupa ponovne uporabe.

 
   -  
Upisnik fizičkih i pravnih osoba 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature