E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Zvanja u struci  >  Prijava za polaganje stručnog ispita u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti
 PRIJAVA ZA POLAGANJE STRUČNIH ISPITA ZA STJECANJE TEMELJNIH STRUČNIH ZVANJA U KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKOJ DJELATNOSTI – 2016. godina
 
 
Pristupnici podnose prijavu za polaganje Povjerenstvu za stručne ispite, a u prijavi je potrebno priložiti dokumente kojima se dokazuje pravo na pristupanje stručnom ispitu (prema članku 14. Pravilnika o stručnim zvanjima u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja, NN 59/09, 117/12 i 57/13):
 
1) prijavu za polaganje ispita s kratkim životopisom pristupnika, s naznačenim stručnim zvanjem i užom specijalnosti za koju se prijavljuje stručni ispit
2) dokaz o završenoj odgovarajućoj školi ili fakultetu, te ranije stečenom stručnom zvanju pristupnika (ukoliko se prijavljuje dopunski stručni ispit)
3) potvrdu o radnom mjestu i ustanovi zaposlenja, ako je pristupnik zaposlen
4) popis obavljenih konzervatorsko-restauratorskih poslova, uz potvrdu poslodavaca i nadležnog konzervatorskog odjela Ministarstva kulture, odnosno Hrvatskoga restauratorskog zavoda, o obavljenim konzervatorsko-restauratorskim poslovima u ukupnom trajanju od najmanje dvije godine u prijavljenoj užoj specijalnosti, s mišljenjem osobe koja je obavljala konzervatorsko-restauratorski nadzor
     *za priznavanje navedenih konzervatorsko-restauratorskih poslova obavezna je potvrda konzervatorskog odjela ili Hrvatskoga restauratorskog zavoda, koja mora biti izdana na ime pristupnika i mora sadržavati popis obavljenih poslova u prijavljenoj užoj specijalnosti
     *vremensko trajanje svakog pojedinog posla na potvrdi konzervatorskog odjela ili HRZ-a mora biti iskazano s datumima početka i kraja obavljenog posla, kako bi se priznavalo ukupno sakupljeno radno iskustvo od barem dvije godine u prijavljenoj užoj specijalnosti do datuma prijave za ispit;
 
     - potvrde bez navedenih podataka neće se uzeti u razmatranje
 
U radno iskustvo u struci ubrajaju se poslovi obavljani nakon stjecanja diplome ili svjedodžbe potrebne za prijavljeno temeljno stručno zvanje i to ne stariji od posljednjih pet godina
 
5) izdvojen jedan rad po izboru s popisa iz točke 4) sa sažetim opisom samostalno izvedenih radova po fazama i popratnom fotodokumentacijom
6) dokaz o eventualno stečenom akademskom stupnju iz područja konzervatorske ili konzervatorsko-restauratorske djelatnosti
7) prijedlog praktičnog stručnog rada i temu pisane radnje ovjerenu od strane mentora s Liste mentora iz članka 22. Pravilnika
     *praktičan stručni rad odabire se u okviru konzervatorsko-restauratorskih poslova koji su u tijeku kako bi mentor mogao pratiti postupke i kvalitetu radova
     *iznimno se može odabrati stručni rad u okviru konzervatorsko-restauratorskih poslova obavljanih u roku od godine dana do prijave stručnog ispita, ukoliko pristupnik više ne radi na stručnim konzervatorsko-restauratorskim poslovima koji su u tijeku
     *uz prijedlog praktičnog stručnog rada i teme pisane radnje obavezno je naznačiti datume obavljanja konzervatorsko-restauratorskih poslova za odabrani praktični stručni rad  
 
Za dopunski stručni ispit koji se polaže radi stjecanja druge uže specijalnosti priznaje se radno iskustvo u drugoj užoj specijalnosti tijekom zadnjih pet godina.
 
Prijavu za polaganje ispita, prijedlog teme pisane radnje i tražene dokumente pristupnik je obvezan podnijeti Povjerenstvu do 1. srpnja 2016. g. Prijave se šalju u Upravu za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture, Runjaninova 2, Zagreb, s naznakom - za stručni ispit u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti.
 
Povjerenstvo utvrđuje ispunjava li pristupnik uvjete za polaganje stručnog ispita. Netočne ili nepotpune prijave neće se uzeti u daljnje razmatranje i smatrat će se da pristupnik ne zadovoljava uvjete za polaganje stručnog ispita.
Pristupnike koji ispunjavaju uvjete tajnik Povjerenstva obavještava o prihvaćanju prijave za ispit.
 
Informacija o točnom datumu i mjestu polaganja stručnog ispita, kao i o predavanju stručne radnje bit će objavljena na web-stranici Ministarstva kulture tijekom siječnja 2017.
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a