E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Upisnik koncesija na kulturnom dobru
 
Sukladno članku 43.b stavku 9. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13 i 152/14) i Pravilniku o upisniku koncesija na kulturnom dobru (Narodne novine, br. 77/15) obje strane potpisnice ugovora o koncesiji dužne su upisati se u Upisnik.

Upis u Upisnik obavlja se slanjem ispunjenog obrasca ili elektroničkim putem.

Obrasci temeljem kojeg se vrši upis su:
- Prijava za upis podataka u Upisnik koncesija na kulturnom dobru dostavlja se u roku od 10 dana od potpisivanja ugovora o koncesiji  (obrazac 1),
- Prijava za upis promjene podataka u Upisnik koncesija na kulturnom dobru dostavlja se u roku od 10 dana od dana nastanka promjene (obrazac 2),
- Prijavu za upis podataka o prestanku ugovora o koncesiji u Upisnik koncesija na kulturnom dobru dostavlja se u roku 10 dana od dana prestanka ugovora o koncesiji radi upisa podataka o prestanku ugovora  (obrazac 3).

Uz ispunjenu prijavu za upis podataka u Upisnik davatelj koncesije dužan je dostaviti ugovor o koncesiji u izvorniku ili kao ovjerenu presliku. Uz prijavu za upis promjena prilažu se svaka izmjena i dopuna, odnosno dodatak ugovora o koncesiji, u izvorniku ili kao ovjerena preslika. U prijavi za upis promjena obvezno treba upisati broj Upisnog lista, podatke o davatelju koncesije i koncesionaru, te podatke na koje se promjene odnose.

Obrasci se moraju ispuniti čitko, tintanom ili kemijskom olovkom ili moraju biti popunjeni na računalu te se ovjeravaju službenim pečatom davatelja koncesije.
Obrasci i potrebna dokumentacija podnose se na adresu: Ministarstvo kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.

Upis se može izvršiti i elektroničkim putem unosom novog zahtjeva u niže navedeni Upisnik, u kojem slučaju je potrebno dostaviti propisane priloge u fizičkom obliku na gore navedenu adresu.
Korisnicima Ministarstva kulture, u sklopu Portala otvorenih podataka na raspolaganju je pretraživanje putem ODS platforme (http://data.gov.hr/), s pomoću koje mogu pristupiti javnim podatcima na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku te načinu pristupa ponovne uporabe.

 
     -  Upisnik koncesija na kulturnom dobruNajave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature