E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Dokumentacijske zbirke  >  Informacijsko-dokumentacijski poslovi kulturne baštine  >  Međunarodna suradnja

European Heritage Network - HEREIN
   
Europska mreža o baštini (European Heritage Network - HEREIN) informacijski je sustav kojeg je 1999. pokrenulo Vijeća Europe. Isprva zamišljen kao vremenski ograničen projekt, HEREIN je danas prerastao u informacijski sustav neograničena trajanja, a okuplja tijela državne uprave europskih zemalja zadužena za zaštitu kulturne baštine. Kako pravo uključenja u sustav ima svaka zemlja potpisnica Europske kulturne konvencije, od inicijalnih šest proširio se na dvadeset pet europskih zemalja: Andoru, Armeniju, Belgiju, Bugarsku, Cipar, Dansku, Estoniju, Finsku, Francusku, Gruziju, Hrvatsku, Irsku, Latviju, Litvu, Luksemburg, Mađarsku, Norvešku, Poljsku, Portugal, Rumunjsku, Slovačku, Sloveniju, Španjolsku, Švedsku i Veliku Britaniju.
  
Ciljevi su HEREIN-a: olakšati pristup kulturnoj baštini i informacijama o njoj uz pomoć suvremene informacijske tehnologije, te osigurati stalan interaktivni informacijski sustav o kulturnoj baštini namijenjen kako upravnim tijelima, stručnjacima i ostalim sudionicima u baštinskim djelatnostima, tako i najširoj javnosti.
 
Osim komparativne baze podataka o nacionalnim baštinskim politikama država potpisnica Europske kulturne konvencije koja čini okosnicu ovog online sustava (http://www.european-heritage.net/), on nudi i druge sadržaje poput portala baštine, virtualnih izložbi, višejezičnog tezaurusa s područja graditeljske i arheološke baštine, stručnog foruma, te kalendara važnijih zbivanja vezanih uz zaštitu kulturne baštine.
Hrvatski nacionalni koordinator: Igor Maroević, dipl. povj. umjetnosti i etnolog

Europska mreža o baštini (pdf, 645 Kb), mr. sc. Lana Križaj


Dunav - put kulture

U okviru Radnog tijela 'Kultura i znanost' Radne zajednice podunavskih regija (RZPR), Ministarstvo kulture Republike Hrvatske od 1996. sudjeluje na izradi kulturno-turističke karte 'Dunav - put kulture'. Počevši od studenog 2002. godine Odjel za INDOK poslove kulturne baštine Uprave za kulturni razvitak i kulturnu politiku uključen je u dionicu izrade digitalne kulturne karte podunavskog područja, sa zadatkom pribavljanja digitaliziranih fotografija kulturne baštine obuhvaćene ovim zemljovidom, digitaliziranih planova gradova s toga područja, te pripremom ostalih podloga i sadržaja dostupnih na mrežnoj adresi http://www01.noel.gv.at/donau/.

Karta obuhvaća lokalitete podunavske regije u pojasu do 50 km udaljenosti od samog toka Dunava. S područja Republike Hrvatske obuhvaćen je četrdeset i jedan (41) lokalitet sa stotinu osamdesetisedam (187) kulturnih dobara, ilustriranih sa četrdesetak fotografija. S namjerom pribavljanja kvalitetne i reprezentativne fotodokumentacije za lokalitete i spomenike obuhvaćene ovom kartom, a jednako tako težeći podizanju kvalitete fototečnog fonda i uspostavljanju osnovnih standarda fotodokumentiranja kulturne baštine, fototečna služba Odjela za INDOK poslove kulturne baštine započela je u jesen 2004. sa sustavnim fotodokumentiranjem lokaliteta i spomenika obuhvaćenih 'Kulturnom kartom Dunava'. Dio snimljenih materijala dostupan je na hrvatskom kulturnom portalu Culturenet.hr, u segmentu Kultura u slici - Baština, galeriji slika: Arheološka baština u Gradskom muzeju Vinkovci
 

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature