E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
E-postupak ishođenja odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti u području kulture  >  Muzejska djelatnost – osnivanje muzeja i galerija te muzeja, galerija i zbirki unutar pravnih osoba
Muzejska djelatnost – osnivanje muzeja i galerija te muzeja, galerija i zbirki unutar pravnih osoba
 
Uvjeti za obavljanje djelatnosti
Muzeji i galerije te muzeji, galerije i zbirke unutar pravnih osoba mogu se osnovati ako postoji:
 • muzejska građa
 • muzejska dokumentacija
 • prostor
 • oprema i sredstva za rad
 • stručno osoblje.
 
Iznimno, izložbena galerija može se osnovati ako postoji:
 • muzejska dokumentacija
 • prostor
 • oprema i sredstva za rad
 • stručno osoblje.
 
Ministarstvo kulture vodi očevidnik muzeja i galerija te muzeja, galerija i zbirki unutar pravnih osoba, kao i drugih pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju muzejsku djelatnost. Prijavu za upis u Očevidnik podnosi ravnatelj, odnosno vršitelj dužnosti ravnatelja ili privremeni ravnatelj odnosno voditelj. Prijava se podnosi u roku od 8 dana od dana pravomoćnosti rješenja o upisu muzeja i galerije, odnosno muzejske djelatnosti pravne ili fizičke osobe, u sudski ili drugi odgovarajući registar.
 
Potrebni dokumenti
Postojanje uvjeta za osnivanje utvrđuje rješenjem Ministarstvo kulture po prethodno pribavljenom mišljenju Hrvatskoga muzejskog vijeća.
Zahtjevu se prilažu:
 • za muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju – popis predmeta s osnovnim identifikacijskim podacima, podaci o građi (naziv, dimenzije, materijal, autor, fotodokumentacija), podaci o smještaju i mjestu čuvanja, sažeti opis građe (zbirke)
 • opis prostora i tlocrt te analiza i valorizacija prostora predviđenih za muzejske sadržaje
 • izjava osnivača o osiguranju opreme i sredstava za rad
 • izjava osnivača o zapošljavanju stručnog osoblja
 • akt o osnivanju
 
Upis u Očevidnik muzeja i galerija te muzeja, galerija i zbirki unutar pravnih osoba, kao i drugih pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju muzejsku djelatnost obavlja ispunjavanjem Obrasca prijave za upis u Očevidnik muzeja i galerija, te muzeja, galerija zbirki unutar pravnih osoba kao i drugih pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju muzejsku djelatnost.
 


E-POSTUPAK za ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti

• Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
• Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima – u skeniranom PDF obliku
• Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
• Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može na zahtjev od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva.
• Nakon dobivanja odobrenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O POSTOJANJU UVJETA ZA OSNIVANJE MUZEJA I GALERIJA TE MUZEJA, GALERIJA I ZBIRKI UNUTAR PRAVNIH OSOBA

OBRAZAC PRIJAVE ZA UPIS U OČEVIDNIK MUZEJA I GALERIJA, TE MUZEJA, GALERIJA I ZBIRKI UNUTAR PRAVNIH OSOBA KAO I DRUGIH PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU MUZEJSKU DJELATNOST

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: pisarnica@min-kulture.hr
s naslovom: e-zahtjev – Jedinstvena kontaktna točkaNadležno tijelo i propisi
Ministarstvo kulture
Runjaninova 2, 10 000 Zagreb
pisarnica@min-kulture.hr
 
Zakon o muzejima (NN 110/15),
Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/99)
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01)
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02)
Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 120/02,
82/06)
Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06)
Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10, 112/11)
 
Odobrenje za obavljanje djelatnosti
Rješenje o postojanju uvjeta za osnivanje muzeja donosi Ministarstvo kulture u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.
 
Pravni lijekovi
Protiv rješenja Ministarstva kulture nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom, gdje u prvom stupnju odlučuje mjesno nadležni upravni sud (Zagreb, Osijek, Rijeka i Split) u roku 30 dana od dana dostave rješenja.
 
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature