E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Natječaji  >  Javni pozivi  >  >>> ARHIVA  >  Javni pozivi u 2017. godini  >  Javni poziv za predlaganje programa/projekata poduzetništva u kulturi za 2017. godinu. (Rok: 25.5.2017.)
Ministarstvo kulture na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90, 27/93 i 38/09) i Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16) objavljuje  


J A V N I  P O Z I V
ZA PREDLAGANJE PROGRAMA/PROJEKATA PODUZETNIŠTVA U KULTURI
ZA 2017. GODINU

 
 
I.
Predmet je Javnoga poziva dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva kulture za programe/projekte poduzetništva u kulturi za 2017. godinu.
Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a pravo prijave imaju subjekti maloga gospodarstva koji obavljaju djelatnosti u kulturi – trgovačka društva prema Zakonu o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13 i 110/15), obrtnici prema Zakonu o obrtu (NN 143/13), zadruge prema Zakonu o zadrugama (NN 34/11, 125/13 i 76/14), ustanove (osim ustanova kojima je osnivač tijelo javne vlasti) prema Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i umjetničke organizacije i samostalni umjetnici prema Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96 i 44/96).
Uvjeti i kriteriji za odobravanje sredstava te namjena sredstava utvrđeni su u programu Poduzetništvo u kulturi za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Program).
Ministarstvo kulture zadržava pravo izmjena i dopuna Programa.

II.
Područja u kulturi koja se potiču Programom su sljedeća:
· nakladništvo i knjižarstvo
· izvedbene umjetnosti
· vizualne (likovne) umjetnosti.
Potpore se odobravaju za sljedeće poslovne aktivnosti:
· ponajprije za sufinanciranje 50 % troškova bruto plaće novozaposlene osobe kao dijela troška projekta, ne više od 4.000,00 kn mjesečno po osobi, najviše do 12 mjeseci (broj zaposlenih prema izvješću mora biti veći od prijavljenoga stanja na JOPPD obrascu);
· nabavu novih tehnologija – tehničke, informatičke i multimedijske opreme i programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti;
· promidžbene aktivnosti (ulaganje u povećanje/širenje publike).
III.
Za provedbu Javnoga poziva za predlaganje programa/projekata poduzetništva u kulturi za 2017. godinu u proračunu Ministarstva kulture na proračunskoj aktivnosti A784003 osigurano je ukupno 2,000.000,00 kuna. Potpore se odobravaju u visini do 85 % prihvatljivih troškova predloženoga projekta. Najniža pojedinačna potpora iznosit će 20.000,00 kuna, a najviša 100.000,00 kuna.
IV.
Prijava na temelju Javnoga poziva treba sadržavati prijavnicu te dokumentaciju navedenu u točki 10. Programa.
Prijavnice se mogu pronaći na adresi www.min-kulture.hr/prijavnice. Razmatrat će se samo prijave koje uključuju ispravno ispunjenu online prijavnicu.
Ispisane prijavnice sa svom traženom dokumentacijom, uz naznaku „Poduzetništvo u kulturi - prijava“, mogu se poslati poštom ili osobno predati u pisarnici Ministarstva kulture, Zagreb, Runjaninova 2.
Neće se razmatrati zahtjevi koji nisu dostavljeni na ispunjenim prijavnicama u elektroničkome i tiskanom obliku u navedenome roku, kao i oni navedeni u točki 11. Programa. 

V.
Dostavljene zahtjeve razmatrat će posebno osnovano Povjerenstvo. Odluku o odabiru i dodjeli sredstava donosi ministar kulture na temelju prijedloga Povjerenstva.
Informacije o zaprimljenim zahtjevima (popis korisnika s iznosom i namjenom dodijeljenih sredstava te pregled odbijenih zahtjeva) objavit će se na mrežnim stranicama Ministarstva kulture www.min-kulture.hr.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti do 19. svibnja 2017. godine u Ministarstvu kulture.
VI.
Korisnici su dužni dodijeljena bespovratna sredstva utrošiti prema ugovorenim namjenama te u ugovorom utvrđenome roku dostaviti Ministarstvu kulture Izvješće o korištenju sredstava s pripadajućom dokumentacijom.
Ministarstvo kulture zadržava pravo praćenja realizacije i kontrole namjenskoga korištenja dodijeljenih sredstava.

VII.

Javni poziv traje od 25. travnja do 25. svibnja 2017. godine, a objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva kulture.

 
Zagreb, 25. travnja 2017.


Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature