E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Dramske umjetnosti  >  Stručno povjerenstvo za suvremeni ples i pokret  >  Poslovnik o radu
Na temelju članka 6. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16), Stručno povjerenstvo za suvremeni ples i pokret na svojoj sjednici od 5. srpnja 2017. godine donosi


POSLOVNIK O RADU
 
 
Članak 1.
     Ovim se Poslovnikom uređuje način rada Stručnog povjerenstva za suvremeni ples i pokret (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Članak 2.
     Povjerenstvo je savjetodavno tijelo koje se osniva pri Ministarstvu kulture.

Članak 3.
     Povjerenstvo održava sjednice u prostorijama Ministarstva kulture.
     Rad Povjerenstva je javan. Povjerenstvo može odlučiti da se javnost isključi kada to zahtijevaju propisi o zaštiti poslovne, službene ili državne tajne, te u drugim opravdanim slučajevima sukladno Zakonu o zaštiti tajnosti podataka («Narodne novine», br. 108/96) i Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15).

Članak 4.
     Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana.
     Članove Povjerenstva imenuje ministar kulture.
     Predsjednika Povjerenstva među sobom biraju članovi Povjerenstva većinom glasova.

Članak 5.
     Sjednice Povjerenstva pripremaju se i sazivaju u skladu s Programom rada i tekućim potrebama.
     Sjednice Povjerenstva priprema nadležni pomoćnik ministra kulture zadužen za poslove dramske i plesne umjetnosti te izvedbene umjetnosti u dogovoru s predsjednikom Povjerenstva.
     Sjednica Povjerenstva  može se sazvati na zahtjev 2 (dva) člana Povjerenstva ili ministra kulture.
     Sjednica se održava ako je nazočna većina članova Povjerenstva.
     Povjerenstva može po potrebi pozvati na sjednice predstavnike drugih tijela i ustanova.
     O eventualnoj potrebi odlaska na teren i pružanja stručne pomoći podnositeljima programa, članovi
     Povjerenstva će se dogovoriti na sjednici.

Članak 6.
     Pisani poziv za sjednicu Povjerenstva zajedno s prijedlogom dnevnog reda i potrebnim materijalima svakom od članova Povjerenstva dostavlja se najkasnije 7 dana prije održavanja sjednice, a sadrži datum, sat i mjesto održavanja sjednice. Poziv se dostavlja i u elektroničkom obliku.
     Iznimno, u slučaju žurnosti, nadležni pomoćnik ministra može sazvati i održati sjednicu telefonskim putem bez dostave pisanog poziva i materijala.
     Predsjednik Povjerenstva može odlučiti da se sjednica održi i bez nazočnosti većine članova Povjerenstva s tim da odsutni članovi Povjerenstva glasaju putem telefona, odnosno elektroničkom poštom.
 
Članak 7.
     Članovi Povjerenstva imaju pravo i obvezu prisustvovati sjednicama Povjerenstva te raspravljati i odlučivati o pitanjima koja su na dnevnom redu.
     Sjednicama Povjerenstva obavezno prisustvuje nadležni pomoćnik ministra ili osoba koju on ovlasti.
     U slučaju spriječenosti svaki član Povjerenstva dužan je unaprijed i pravovremeno obavijestiti Ministarstvo kulture da ne može biti nazočan sjednici.
 
Članak 8.
     Dnevni red predlaže nadležni pomoćnik  ministra u dogovoru s predsjednikom  Povjerenstva. Dnevni red se po potrebi može proširiti na prijedlog članova Povjerenstva.
     Dnevni red se utvrđuje na početku sjednice većinom glasova nazočnih članova Povjerenstva .
Članak 9.
     Sjednici Povjerenstva predsjedava predsjednik Povjerenstva .
     U slučaju njegove spriječenosti na sjednici se bira jedan od članova koji će sjednici predsjedavati.
     Predsjednik Povjerenstva izlaže teme prema utvrđenom dnevnom redu, daje riječ članovima Povjerenstva, zaključuje raspravu i predlaže zaključke o svakoj točki na sjednici.
 
Članak 10.
     Svoje odluke i zaključke Povjerenstvo donosi većinom glasova od ukupnog broja članova.
     Glasovanje je u pravilu javno. Povjerenstvo može odlučiti da se o pojedinim pitanjima iz njegova djelokruga glasuje tajno, pisanim putem.
     Član Povjerenstva ne može sudjelovati u raspravi i izuzet je od odlučivanja Povjerenstva o pitanju koje se odnosi na umjetnički ili kulturni projekt u kojemu sudjeluje on ili s njim povezane osobe (srodnik po krvi u ravnoj liniji do bilo kojeg stupnja, bračni ili izvanbračni drug) ili se odnosi na kulturni ili umjetnički projekt koji je predložila pravna osoba u kojoj član Povjerenstva ili s njim povezane osobe imaju vlasnički ili osnivački udio ili sudjeluju u njezinom upravljanju.
     Predsjednik Povjerenstva utvrđuje rezultate glasovanja.
     Predsjednik Povjerenstva potpisuje sve odluke i zaključke koje donosi Povjerenstvo.
 
Članak 11.
     Na sjednicama Povjerenstva vodi se zapisnik koji se sastoji od pregleda dnevnog reda i zaključaka.
     Zapisnik ovjerava svojim potpisom predsjednik Povjerenstva i zapisničar.
     Zapisnik Povjerenstva dostavlja se zajedno s pozivom za sljedeću sjednicu svim članovima Povjerenstva.
     Zapisnik Povjerenstva obavezno se dostavlja u jednom (1) primjerku Kabinetu ministra.
Članak 12.
     Stručne, administrativne i financijske poslove za Povjerenstva obavlja Ministarstvo kulture.
 
Članak 13.
     Poslovnik Povjerenstva, njegove izmjene i dopune donose se većinom glasova svih članova Povjerenstva.
Članak 14.
     Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom njegova donošenja.

 
                
Predsjednik Povjerenstva za suvremeni ples i pokret
                  Matija Ferlin
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a