E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod
Europska godina kulturne baštine 2018.

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Financiranje programa  >  Odobreni programi u 2018.  >  Odobreni programi zaštite i očuvanja orgulja u 2018. godini

Odobreni programi zaštite i očuvanja orgulja u 2018. godini  .pdf  / .xls 
 


(pregled sa stanjem 19.02.2018.)

Na "Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu" za programe zaštite i očuvanja orgulja prijavljeno je 54 programa, a ukupna financijska potraživanja iznosila su 29.634.484,80 kn.

Nakon razmatranja pristiglih zahtjeva, procjene prioriteta i potreba te u skladu s financijskim mogućnostima Ministarstva kulture, za financiranje su uvrštena 26 programa u ukupnom iznosu od 4.952.500,00 kn.

Prijedlog financiranja programa donesen je na temelju stručnog mišljenja nadležnih konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture RH, te Povjerenstva za orgulje. Prijedlog je razmatran i verificiran od strane Hrvatskog vijeća za kulturna dobra i odobren od ministrice kulture.

Programske aktivnosti provode se isključivo na području Republike Hrvatske, a prihvatljive vrste programa obuhvaćaju:
- konzervatorsko-restauratorska istraživanja,
- izradu dokumentacije,
- izvođenje radova (restauracija, konzervacija i dr.).
 
Ocjena opravdanosti financiranja programa zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara donesena je na temelju sljedećih kriterija:
1. programi s visokim stupnjem fizičke ugroženosti kulturnog dobra (osobito hitne intervencije)
2. programi čiji je nastavak radova u završnoj fazi, neovisno o stupnju ugroženosti, kao i programi koji su se u prethodnom razdoblju uspješno izvršavali
3. programi zaštite i očuvanja za koje je pripremljena dokumentacija o izvršenim istražnim radovima, te konzervatorsko-restauratorski elaborat za izvođenje radova
4. programi istražnih radova i izrade dokumentacije o istražnim radovima koji prethode konzervatorsko-restauratorskim zahvatima
5. programi obnove i prezentacije kulturnog dobra od značaja za zajednicu za koje su izrađene konzervatorske smjernice
6. programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u vlasništvu Republike Hrvatske
7. programi zaštite i očuvanja za koje su osigurana sredstva sufinanciranja (potrebno priložiti dokaz o sufinanciranju, npr. izjavu, odluku i sl.), osobito ako su sredstva veća od onih koja se traže od Ministarstva kulture
8. programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara na prostoru od posebne državne skrbi
9. programi na kulturnom dobru koje ima visok stručni, znanstveni i nacionalni značaj.
Najave  RSS
e-Pisarnica
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Otvorene metode koordinacije

 Kulturne politike i rezidencijalni programi