E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
Financiranje  >  ANKETA: Financiranje javnih potreba u kulturi RH za 2019. godinu

      >>>  Upitnik i Tablični izvještaj o financiranju kulture_2019.


Ministarstvo kulture u sklopu redovite dokumentacijsko-analitičke djelatnosti provodi istraživanje o financiranju javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske. Svrha istraživanja jest dobiti ažurne i usporedive podatke o cjelini javnog financiranja kulture u Republici Hrvatskoj za potrebe odlučivanja o državnom programu javnih potreba u kulturi te donošenja nove nacionalne strategije kulturnog razvitka. U kontekstu punopravnog članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji, istraživanje treba poslužiti i kao važan prilog usklađivanju financijskih pokazatelja hrvatske s europskom kulturnom statistikom.
 
Molimo Vas da nam za istraživanje u 2019. godini odgovorite na Upitnik o predlaganju i donošenju programa javnih potreba u kulturi te na pitanje o ukupnom i proračunu za kulturu vaše jedinice lokalne samouprave (županije, grada ili općine) ostvarenom u 2018. i planiranom za 2019. godinu (Tablica 1.). Kada je riječ o ostvarenom proračunu za kulturu u 2018., molimo Vas da podatke prikažete odvojeno za financiranje redovne djelatnosti ustanova kulture kojih ste osnivači i vlasnici (Tablica 2. – rashodi za zaposlene te materijalni i financijski rashodi) od financiranja programa javnih potreba u kulturi bez obzira na status predlagatelja (Tablica 3.).
 
Uz tražene podatke priložite: (1) Izvješće o realizaciji programa javnih potreba u kulturi u 2018. godini; (2) Program javnih potreba u kulturi s financijskim planom za 2019. godinu; (3) Natječaj/poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi s obrascima za 2018. godinu; (4) Pregled članova kulturnih vijeća, povjerenstava ili odbora uključenih u predlaganje programa javnih potreba u kulturi; (5) Adresar kulturnih ustanova, udruga i manifestacija te (6) Pregled aktualnih problema u kulturi vaše jedinice lokalne samouprave.


Traženi podaci bit će obrađeni zajedno s podacima Ministarstva kulture odnosno financiranja javnih potreba u kulturi na državnoj razini, a radi uspostavljanja baze podataka nacionalnog registra javnokulturnih potreba (na državnoj i lokalnoj razini).
 
Molimo Vas da nam popunjeni upitnik s prilozima dostavite elektroničkom poštom na adresu analitika-anketa@min-kulture.hr najkasnije do 5. travnja 2019. godine.
 
U elektroničkom obliku upitnik je dostupan na web adresi www.min-kulture.hr/financiranje. Za eventualna pitanja možete se obratiti gđi Sanji Markušev-Jelačić na e-mail sanja.markusev-jelacic@min-kulture.hr ili tel.: 01/4866-512; 01/4866-580.
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature