E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod
Europska godina kulturne baštine 2018.

Iz medija
Novosti  >  Nacrt Javnog poziva za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u 2018. godini – poziv za dostavu mišljenja i prijedloga   >  Pilot projekt Javni poziv za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u 2018. godini
Pilot projekt Javni poziv za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u 2018. godini


Cilj mjera je potpora vizualnim umjetnicima u daljnjem profesionalnom razvoju vlastite umjetničke prakse kako bi se dodatno ojačali kvaliteta i vitalnost polja suvremenog vizualnog stvaralaštva.

Potporama se želi istaknuti značaj procesa promišljanja usmjerenog na individualni kreativni razvoj, uspostaviti uvjete cjelovitog i kontinuiranog profesionalnog djelovanja umjetnika te osigurati umjetnicima vrijeme i prostor neophodne za istraživanje i stjecanje novih znanja unutar područja njihove umjetničke prakse.                          

Potpore će se dodjeljivati u dvije kategorije:    

A/ Potpora stvaranju, produkciji i distribuciji radova iz područja vizualnih umjetnosti               
Prihvatljive aktivnosti u ovoj kategoriji su:         
1. umjetničko istraživanje
- omogućiti istraživanje u svrhu realizacije novog rada ili projekta te razvijanje novih umjetničkih ideja i koncepcija, samostalno ili uspostavljanjem novih suradnji s hrvatskim ili međunarodnim institucijama, organizacijama ili umjetničkim kolektivima
- umjetničko istraživanje ne podrazumijeva nužno realizaciju ili produkciju novog rada
 
2. realizacija novih radova
- omogućiti produkciju i postprodukciju novih radova, neovisno o planu izlaganja na prethodno dogovorenoj izložbi
 
3. prezentacija rada
- omogućiti rad na pripremi izložbe ili projekta dogovorenog u suradnji s kulturnom institucijom ili organizatorima projekta (hrvatskim ili međunarodnim)
- omogućiti sudjelovanje na značajnim međunarodnim sajmovima vizualnih umjetnosti u suradnji s  inozemnim i domaćim galerijama
- podizanje vidljivosti radova korištenjem digitalnih tehnologija
                
 
B/ Jednokratna potpora namijenjena sufinanciranju troškova radnog prostora
 
Prihvatljive aktivnosti, ukoliko ih Ministarstvo kulture već nije financiralo kroz druge mjere (redovna djelatnost, investicijska potpora, programi poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama i sl.) u ovoj kategoriji su:
 
1. troškovi uređenja radnog prostora/ateljea ili pokrivanje troškova njegova najma
- najviše 50 % režijskih troškova do 12 mjeseci
 
2. nabava opreme za rad
 
Pravo podnošenja prijava imaju
- državljani Republike Hrvatske
- vizualni umjetnici koji profesionalno djeluju u jednom od navedenih područja: slikarstvo, kiparstvo,  
grafika, suvremene umjetničke prakse            
- umjetnici koji profesionalno djeluju više od 5 godina                 
               
 
Neprihvatljive prijave
 
- nije se moguće prijaviti istovremeno na obje kategorije
- dobitnici potpora ne mogu podnijeti prijave sljedeće 3 godine (kategorija A)
- dobitnici potpora ne mogu podnijeti prijave sljedećih 5 godina (kategorija B)
- nepotpune prijave kao i prijave dostavljene izvan roka neće se razmatrati
               
 
Potrebna dokumentacija           
Prijava:
  • ispunjena prijavnica u Word dokumentu 
  • umjetnički portfolio u elektroničkom (USB, CD, DVD ili potpore.vizualnomstvaralastvu@min-kulture.hr) i/ili papirnatom obliku
  • detaljni opis programa / projekta koji umjetnik prijavljuje
  • precizno razrađen terminski plan aktivnosti (za aktivnosti A 1, 2 i 3) usklađen s traženim  iznosom potpore na koju se prijava odnosi
  • preslika ugovora o najmu (aktivnost B 1)
  • specifikacija i predračun za nabavu opreme (aktivnost B 2)
  • potpisana izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja iz javnih sredstava za isti projekt (ili istu aktivnost unutar projekta)
Izvještaj:            
 
- detaljan opis izvršenog programa i financijski izvještaj temeljem obrazaca
- programska dokumentacija
 
Za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u 2018. godini u proračunu Ministarstva kulture na proračunskoj aktivnosti A 565033 osigurano je 1.000.000,00 Kn
 
Odobravat će se sljedeće potpore
Kategorija A - aktivnosti 1, 2 i 3 :
  • 2 godišnje potpore u iznosu od 84.000 Kn
  • 5 polugodišnjih potpora u iznosu od 42.000 Kn
  • 10 tromjesečnih potpora u iznosu od 21.000 Kn
 
Kategorija B :
                - aktivnost 1: uređenje radnog prostora/ateljea ili pokrivanje troškova njegova najma (najviše 50% režijskih troškova do 12 mjeseci),  do 25.000 Kn
- aktivnost 2: nabava opreme za rad,do 20.000 Kn
Prihvatljivi troškovi      
                - troškovi honorara (naknade za rad)
                - troškovi putovanja (aktivnosti A1 i A3)
                - troškovi kotizacije za nastupe na sajmovima (aktivnost A3)
                - mjesečni / godišnji najam radnog prostora (aktivnost B1)
                - nabava tehničke ili druge opreme namijenjene realizaciji ili prezentaciji novih radova i/ili opremanju radnog prostora (aktivnost B2)
                - troškovi izrade i administriranja internetske stranice (aktivnost A3)
                - troškovi nabave literature (aktivnost A1)
 
Neprihvatljivi troškovi
                - uredski troškovi i potrošni materijal (fotokopiranje, toneri, fascikli, obrasci i sl.)
                - čišćenje i održavanje prostora
                - troškovi reprezentacije (hrana i piće)
                - usluge javnog gradskog prijevoza i taksi usluge
                - troškovi koji su već pokriveni iz drugih izvora financiranja
 
Vrednovanje prijava
Sve u roku pristigle prijave s potpunom dokumentacijom razmotrit će članovi Vijeća za vizualne umjetnosti i Vijeća za inovativne umjetničke prakse te uputiti prijedlog ministrici kulture koja će donijeti odluku o dodjeli potpora umjetnicima.
S korisnicima potpora za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika sklopit će se ugovor kojim će se urediti prava i obaveze umjetnika i Ministarstva kulture.
 
Temeljni  kriteriji
Vrednovat će se kvaliteta prethodnog umjetničkog rada u odnosu na suvremenu umjetničku
produkciju te kvaliteta predloženog istraživanja i budućeg umjetničkog razvoja. 
 
Kriteriji za A kategoriju
- razina sadržajne artikulacije predloženog koncepta
- elementi inovativnosti i istraživačkog pristupa
- razina uspostavljenog suodnosa sa suvremenim kulturnim kontekstom          
- kvaliteta uspostavljene partnerske suradnje
- ukupni doprinos daljnjem razvoju polja suvremene umjetnosti
 
Kriteriji za B kategoriju
- postojeće stanje opremljenosti prostora za rad
- iznosi prethodnog ulaganja u prostor za rad
- trenutni radni uvjeti umjetnika
 
Temeljne obaveze umjetnika kojima je odobrena potpora:
                1. poštovanje svih odredbi Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture
                2. pravodobno podnošenje izvještaja, najkasnije mjesec dana od ugovorenog roka završetka projekta
                3. umjetnici su obavezni istaknuti logo Ministarstva kulture na svim publikacijama vezanima uz projekt za koji su odobrena sredstva. Logo Ministarstva kulture može se preuzeti na poveznici https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=411
 
Rokovi i način podnošenja prijava
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave na mrežnim stranicama Ministarstva kulture.
Prijave s traženom dokumentacijom mogu se poslati poštom ili osobno predati u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, 10000 Zagreb.
Sva pitanja vezana uz ovaj poziv mogu se u natječajnom roku postavljati elektroničkim putem slanjem upita na sljedeću adresu: potpore.vizualnomstvaralastvu@min-kulture.hr
 

 
>> Prijavnica

>> Detaljan opis izvršenog programa i financijski izvještaj temeljem obrazaca 


               
 
Najave  RSS
e-Pisarnica
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Otvorene metode koordinacije

 Kulturne politike i rezidencijalni programi