E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Zvanja u struci  >  Objava dvanaestog ispitnog roka za polaganje stručnog ispita u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti u 2018.
  
OBAVIJEST PRISTUPNICIMA O OBVEZI POLAGANJA STRUČNOG ISPITA
 
Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 44/17) stručni ispit u konzervatorsko restauratorskoj djelatnosti obavezno polažu samo zaposlenici koji obavljaju restauratorsko-konzervatorske poslove na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara u javnim ustanovama za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara i drugim specijaliziranim pravnim osobama kojima su osnivači Republika Hrvatska, županija, Grad Zagreb, gradovi i općine.
Druge fizičke osobe mogu (no nisu obvezne) stjecati stručna zvanja za obavljanje restauratorsko-konzervatorskih poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara u skladu s Pravilnikom o stručnim zvanjima u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 59/09, 117/12, NN 57/13). Stručno zvanje stečeno polaganjem stručnog ispita nije uvjet za podnošenje zahtjeva za izdavanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.
 
 
OBJAVA DVANAESTOG ISPITNOG ROKA ZA POLAGANJE STRUČNIH ISPITA ZA STJECANJE TEMELJNIH STRUČNIH ZVANJA U KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKOJ DJELATNOSTI
 
STRUČNI ISPIT
U KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKOJ
DJELATNOSTI

- OBAVIJEST O PROMJENI TERMINA ODRŽAVANJA ISPITA – 2018.
Zbog složenih preduvjeta vezanih uz organizaciju stručnog ispita u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti mijenja se najavljeni termin održavanja. Umjesto 25. i 26. listopada stručni ispit će se održati 19. i 20. studenog 2018. u Ministarstvu kulture, Runjaninova 2, Zagreb.
O točnom vremenu i rasporedu polaganja stručnog ispita te o uplaćivanju naknade obavijestit ćemo Vas pravovremeno.

Pristupnici podnose prijavu za polaganje Povjerenstvu za stručne ispite, a u prijavi je potrebno priložiti dokumente kojima se dokazuje pravo na pristupanje stručnom ispitu (prema članku 14. Pravilnika o stručnim zvanjima u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja, NN 59/09, 117/12 i 57/13):
 
1) prijavu za polaganje ispita s kratkim životopisom pristupnika, s naznačenim stručnim zvanjem i užom specijalnosti za koju se prijavljuje stručni ispit
2) dokaz o završenoj odgovarajućoj školi ili fakultetu, te ranije stečenom stručnom zvanju pristupnika (ukoliko se prijavljuje dopunski stručni ispit)
3) potvrdu o radnom mjestu i ustanovi zaposlenja, ako je pristupnik zaposlen
4) popis obavljenih konzervatorsko-restauratorskih poslova, uz potvrdu poslodavaca i nadležnog konzervatorskog odjela Ministarstva kulture, odnosno Hrvatskoga restauratorskog zavoda, o obavljenim konzervatorsko-restauratorskim poslovima u ukupnom trajanju od najmanje dvije godine u prijavljenoj užoj specijalnosti, s mišljenjem osobe koja je obavljala konzervatorsko-restauratorski nadzor
                *za priznavanje navedenih konzervatorsko-restauratorskih poslova obavezna je potvrda konzervatorskog odjela ili Hrvatskoga restauratorskog zavoda, koja mora biti izdana na ime pristupnika i mora sadržavati popis obavljenih poslova u prijavljenoj užoj specijalnosti
*vremensko trajanje svakog pojedinog posla na potvrdi konzervatorskog odjela ili HRZ-a mora biti iskazano s datumima početka i kraja obavljenog posla, kako bi se priznavalo ukupno sakupljeno radno iskustvo od barem dvije godine u prijavljenoj užoj specijalnosti do datuma prijave za ispit;
 
- potvrde bez navedenih podataka neće se uzeti u razmatranje
 
U radno iskustvo u struci ubrajaju se poslovi obavljani nakon stjecanja diplome ili svjedodžbe potrebne za prijavljeno temeljno stručno zvanje i to ne stariji od posljednjih pet godina
 
5) izdvojen jedan rad po izboru s popisa iz točke 4) sa sažetim opisom samostalno izvedenih radova po fazama i popratnom fotodokumentacijom
6) dokaz o eventualno stečenom akademskom stupnju iz područja konzervatorske ili konzervatorsko-restauratorske djelatnosti
7) prijedlog praktičnog stručnog rada i temu pisane radnje ovjerenu od strane mentora s Liste mentora iz članka 22. Pravilnika
*praktičan stručni rad odabire se u okviru konzervatorsko-restauratorskih poslova koji su u tijeku kako bi mentor mogao pratiti postupke i kvalitetu radova
*iznimno se može odabrati stručni rad u okviru konzervatorsko-restauratorskih poslova obavljanih u roku od godine dana do prijave stručnog ispita, ukoliko pristupnik više ne radi na stručnim konzervatorsko-restauratorskim poslovima koji su u tijeku
*uz prijedlog praktičnog stručnog rada i teme pisane radnje obavezno je naznačiti datume obavljanja konzervatorsko-restauratorskih poslova za odabrani praktični stručni rad 
 
Za dopunski stručni ispit koji se polaže radi stjecanja druge uže specijalnosti priznaje se radno iskustvo u drugoj užoj specijalnosti tijekom zadnjih pet godina.
 
Prijavu za polaganje ispita, prijedlog teme pisane radnje i tražene dokumente pristupnik je obvezan podnijeti Povjerenstvu do 30. svibnja 2018. g. Prijave se šalju u Upravu za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture, Runjaninova 2, Zagreb, s naznakom - za stručni ispit u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti.
 
Povjerenstvo utvrđuje ispunjava li pristupnik uvjete za polaganje stručnog ispita. Netočne ili nepotpune prijave neće se uzeti u daljnje razmatranje i smatrat će se da pristupnik ne zadovoljava uvjete za polaganje stručnog ispita.
Pristupnike koji ispunjavaju uvjete tajnik Povjerenstva obavještava o prihvaćanju teme njihove pisane radnje, o mjestu, vremenu i rasporedu polaganja stručnog ispita, kao i o uplaćivanju naknade. Pisanu radnju u dva primjerka s mišljenjem mentora i ocjenom pristupnici mogu predati najkasnije do 1. listopada 2018. tajnici Povjerenstva, Ariani Hajdin, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Ministarstvo kulture, Runjaninova 2, Zagreb.


Objava: 11.5.2018.
 

 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature