E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Vizualne umjetnosti  >  Kulturno vijeće za vizualne umjetnosti  >  Kriteriji za vrednovanje programa monografija iz područja kulture i umjetnosti

Programi monografija iz područja kulture i umjetnosti
 

Kulturna vijeća primjenjuju sljedeće kriterije:
 

1. Temeljne kriterije koji su propisani člankom 7. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16):

1. kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa

2. važnost programa za očuvanje kulturne baštine i kulturnog identiteta

3. primjena novih tehnologija, partnerstvo, koprodukcije i umrežavanje

4. ekonomičnost i dugoročnost programa

5. promicanje hrvatske kulture u svijetu i uključenost u europske i međunarodne kulturne mreže i projekte

6. opći interes za kulturni razvitak kao i posebni interesi prema područjima obrazovanja, znanosti, gospodarstva, turizma itd.

7. promicanje programa za djecu i mlade

8. sudjelovanje osoba s invaliditetom u programu te prilagođenost programa osobama s invaliditetom

9. podrška jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u ostvarivanju programa

10. podrška međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija u ostvarivanju programa te

11. financijska potpora iz drugih izvora.


2. Smjernice za vrednovanje programa monografija iz područja kulture i umjetnosti

Podržat će se programi objavljivanja monografija iz područja kulture i umjetnosti s posebnim naglaskom na vizualne umjetnosti – monografije istaknutih umjetnika koji nemaju objavljenu monografiju. Posebna pažnja usmjerena je na vrednovanje izdanja koja obuhvaćaju relevantne teme iz svih umjetničkih područja i odlikuju se multidisciplinarnim pristupom te sintezna i problemska izdanja vezana uz povijest i suvremenost hrvatske kulture i umjetnosti.

Prioriteti za dodjelu sredstava:

   -  vizualne umjetnosti

   -  film i medijska umjetnost

   -  glazba

   -  kazalište

   -  književnost

   -  ples

   -  ostalo.

Monografije se mogu planirati odnosno su financirati po fazama:

a) pripremni radovi, koji obuhvaćaju

- prethodno istraživanje

- potpisanu recenziju relevantnog stručnjaka za pojedino umjetničko područje

- podatke o monografiji, autoru, autoru grafičkih priloga, priređivaču/uredniku

- dokaz o pravu objavljivanja (potpisan ugovor s autorima teksta i grafičkih priloga/ugovor o pravu objavljivanja)

- ponuda za tisak monografije

- prijedlog teksta u elektroničkom obliku (cd, usb)

Uz prijedlog se prilaže terminski plan realizacije.

b) realizacija, koja obuhvaća ukupne produkcijske i autorske troškove dizajna, fotografiranja, prijeloma, tiska i dr. Potrebno je priložiti odgovarajuće ponude za tisak.

Prednost kod prijedloga za monografije iz područja kulture i umjetnosti imaju istaknuti umjetnici koji nemaju objavljenu monografiju te sintezna i problemska djela vezana uz povijest i suvremenost hrvatske kulture i umjetnosti.


3. Izvještaj o evaluaciji programa svih korisnika sredstava osnovom primljenih izvještaja o realizaciji financiranih programa za prethodne godine. Izvještaje priprema Odjel za vizualnu umjetnost Ministarstva kulture.


4. Ispunjenost prijavnice sukladno uputama.
 

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature