E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Obavijesti o prvokupu za kulturna dobra u Republici Hrvatskoj

Obavijesti o prvokupu za kulturna dobra u Republici Hrvatskoj


 
Vlasnik koji namjerava prodati kulturno dobro dužan je isto prije prodaje istodobno ponuditi Republici Hrvatskoj, županiji, Gradu Zagrebu, gradu ili općini na čijem se području to kulturno dobro nalazi.
 
Ova obveza ne postoji za prodaju nekretnine koja se nalazi unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline, a koja nekretnina nije kao kulturno dobro zaštićena posebnim rješenjem.
 
U vezi s ponudom prodaje kulturnog dobra Republici Hrvatskoj, vlasnik kulturnog dobra dužan se obratiti Ministarstvu državne imovine sa zahtjevom navodeći:
  • Ime i prezime,
  • Adresu i kućni broj za predmetnu nekretninu,
  • Oznaku katastarske čestice, oznaku z.k.uloška te katastarsku općinu u kojoj se nekretnina nalazi;
  • Navod o kupoprodajnoj cijeni nekretnine.       
 
Ovakav zahtjev Ministarstvo državne imovine upućuje Ministarstvu kulture na očitovanje, te po dobivanju istog Ministarstvo državne imovine donosi zaključak kojim odlučuje o korištenju prava prvokupa za Republiku Hrvatsku.  
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a