E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Vizualne umjetnosti  >  Stručno povjerenstvo za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu  >  Poslovnik o radu
 Na temelju članka 6. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br.  55/16) i Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu od 15. travnja 2019., KLASA: 612-03/19-01/0072, URBROJ: 532-02/1-19-01, Stručno povjerenstvo za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu na svojoj sjednici 3. lipnja 2019. godine donosi
 
POSLOVNIK O RADU
 
Članak 1.
Ovim se Poslovnikom uređuje način rada Stručnog povjerenstva za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Povjerenstva).
Zadaća Povjerenstva je vrednovanje i predlaganje programa vizualnog stvaralaštva prijavljenih na Javni poziv za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika za 2019. godinu.
 
Članak 2.
Izrazi koji se koriste u ovom Poslovniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.
 
Članak 3.
Povjerenstvo je savjetodavno tijelo koje se osniva pri Ministarstvu kulture.
 
Članak 4.
Povjerenstvo održava sjednice u prostorijama Ministarstva kulture.
Rad Povjerenstva je javan. Povjerenstvo može odlučiti da se javnost isključi kada to zahtijevaju propisi o zaštiti poslovne, službene ili državne tajne, te u drugim opravdanim slučajevima sukladno Zakonu o tajnosti podataka („Narodne novine“, br. 79/07, 86/12) i Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15).
 
Članak 5.
Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana.
Članove Povjerenstva imenuje ministar kulture.
Predsjednika Povjerenstva među sobom biraju članovi Povjerenstva većinom glasova.
 
Članak 6.
Sjednice Povjerenstva pripremaju se i sazivaju u skladu s programom rada i tekućim potrebama.
Sjednice Povjerenstva priprema nadležni pomoćnik ministra kulture zadužen za poslove poticanja stvaralaštva vizualnih umjetnika, u dogovoru s predsjednikom Povjerenstva.
Sjednica Povjerenstva može se sazvati na zahtjev 2 (dva) člana Povjerenstva ili ministra kulture.
Sjednica se održava ako je nazočna većina članova Povjerenstva.
Povjerenstvo može po potrebi pozvati na sjednice predstavnike drugih tijela i ustanova.
 
Članak 7.
Povjerenstvo na prijedlog predsjednika donosi svoj program rada. Program rada sadrži zadaće i poslove Povjerenstva, te rokove izvršenja u kojima će se rješavati određena pitanja.
 
Članak 8.
Poziv na sjednicu Povjerenstva s prijedlogom dnevnog reda i potrebnim materijalima svakom od članova Povjerenstva dostavlja se najkasnije 7 dana prije održavanja sjednice, a sadrži datum, sat i mjesto održavanja sjednice. Poziv se dostavlja u elektroničkom obliku.
Iznimno, u slučaju žurnosti, nadležni pomoćnik ministra može sazvati i održati sjednicu telefonskim putem bez dostave pisanog poziva i materijala.
Predsjednik Povjerenstva može odlučiti da se sjednica održi i bez nazočnosti većine članova Povjerenstva s tim da odsutni članovi Povjerenstva glasuju putem telefona odnosno elektroničkom poštom.
 
Članak 9.
Članovi Povjerenstva imaju pravo i obvezu prisustvovati sjednicama Povjerenstva te raspravljati i odlučivati o pitanjima koja su na dnevnom redu.
Sjednicama Povjerenstva obavezno prisustvuje nadležni pomoćnik ministra ili osoba koju on ovlasti.
U slučaju spriječenosti svaki član Povjerenstva dužan je unaprijed i pravovremeno obavijestiti Ministarstvo kulture da ne može biti nazočan sjednici.
 
Članak 10.
Dnevni red predlaže nadležni pomoćnik ministra u dogovoru s predsjednikom Povjerenstva.
Dnevni red se po potrebi može proširiti na prijedlog članova Povjerenstva.
Dnevni red se utvrđuje na početku sjednice većinom glasova nazočnih članova Povjerenstva.
 
Članak 11.
Sjednici Povjerenstva predsjedava predsjednik Povjerenstva.
U slučaju njegove spriječenosti na sjednici se bira jedan od članova koji će predsjedavati sjednici.
Predsjednik Povjerenstva izlaže teme prema utvrđenom dnevnom redu, daje riječ članovima Povjerenstva, zaključuje raspravu i predlaže zaključke.
 
 
Članak 12.
Svoje odluke i zaključke Povjerenstvo donosi većinom glasova od ukupnog broja članova.
Glasovanje je u pravilu javno. Povjerenstvo može odlučiti da se o pojedinim pitanjima iz njegova djelokruga glasuje tajno, pisanim putem.
Član Povjerenstva ne može sudjelovati u raspravi i izuzet je od odlučivanja Povjerenstva o pitanju koje se odnosi na umjetnički ili kulturni projekt u kojemu sudjeluje on ili s njim povezane osobe (srodnik po krvi u ravnoj liniji do bilo kojeg stupnja, bračni ili izvanbračni drug) ili se odnosi na kulturni ili umjetnički projekt koji je predložila pravna osoba u kojoj član Povjerenstva ili s njim povezane osobe imaju vlasnički ili osnivački udio ili sudjeluju u njezinom upravljanju.
Predsjednik Povjerenstva utvrđuje rezultate glasovanja.
Predsjednik Povjerenstva potpisuje sve odluke i zaključke koje donosi Povjerenstvo.
 
Članak 13.
Na sjednicama Povjerenstva vodi se zapisnik koji se sastoji od pregleda dnevnog reda i zaključaka.
Zapisnik ovjerava svojim potpisom predsjednik Povjerenstva i zapisničar.
Zapisnik Povjerenstva obavezno se dostavlja u jednom (1) primjerku Kabinetu ministra.
 
Članak 14.
Stručne, administrativne i financijske poslove za Povjerenstvo obavlja Ministarstvo kulture.
 
Članak 15.
Poslovnik Povjerenstva, njegove izmjene i dopune donose se većinom glasova svih članova Povjerenstva.
 
Članak 16.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom njegova donošenja.
 

Predsjednica Stručnog povjerenstva za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu
Valentina Radoš
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature