E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Hrvatsko vijeće za kulturna dobra

Temeljem Zakona o zaštiti o očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine br. 69/1999) osniva se Hrvatsko vijeće za kulturna dobra, radi praćenja i unaprjeđivanja stanja kulturnih dobara.

Vijeće: raspravlja o općim pitanjima iz područja zaštite i očuvanja kulturnih dobara i daje preporuke za unaprjeđivanje djelatnosti zaštite i očuvanja kulturnih dobara, upoznaje se s programima zaštite kulturnih dobara i njihovom provedbom, predlaže ministru kulture donošenje odluke o proglašenju ugroženoga kulturnog dobra, daje mišljenje o uklanjanju nepokretnoga kulturnog dobra, daje mišljenje u postupku donošenja rješenja iz članka 15. ovoga Zakona, raspravlja o prijepornim pitanjima u području zaštite i očuvanja kulturnih dobara i predlaže rješenja.

Vijeće ima predsjednika i 8 članova. Predsjednika i tri člana Vijeća imenuje ministar kulture iz reda istaknutih stručnjaka za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara. Članovi Vijeća po položaju jesu: ravnatelj Hrvatskoga restauratorskog zavoda, ravnatelj Hrvatskoga državnog arhiva, glavni ravnatelj Nacionalne i sveučilišne knjižnice. Članovi Vijeća su predstavnik Hrvatskoga muzejskog vijeća i predstavnik tijela državne uprave nadležnog za zaštitu prirode i okoliša.

Vijeće radi u sjednicama na kojima je nazočna natpolovična većina članova, donosi zaključke većinom glasova nazočnih članova, a odluke većinom od ukupnog broja članova. Prema potrebi Vijeće može osnivati stručna povjerenstva radi rasprave stručnih pitanja na očuvanju i zaštiti kulturnih dobara. Vijeće donosi poslovnik o svom radu.

Administrativne poslove Vijeća obavlja Ministarstvo kulture, a sredstva za njegov rad osiguravaju se u državnom proračunu.


Predsjednik Hrvatskog vijeća za kulturna dobra
Miljenko Domijan, prof. 

Članovi Hrvatskog vijeća za kulturna dobra:
Zvonko Bojčić, prof.
dr. sc. Sanja Cvetnić
dr. sc. Karin Šerman

Članovi Hrvatskog vijeća za kulturna dobra su i:
Ružica Marić, predstavnica Hrvatskog muzejskog vijeća
dr. sc. Joško Belamarić, predstavnik Ministarstva zaštite okoliša i energetike

Članovi Hrvatskog vijeća za kulturna dobra po položaju su:
ravnatelj/ica Hrvatskog restauratorskog zavoda
ravnatelj/ica Hrvatskog državnog arhiva
glavni/a ravnatelj/ica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

 

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature