E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Zaštitni radovi  >  Zaštitni radovi na pokretnim kulturnim dobrima
Zahtjev (prijedlog programa) Ministarstva kulture za uvrštenje u program zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara, kao dijela Programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske, može se dostaviti za svako pokretno kulturno dobro (pojedinačno zaštićeno ili kao dio zbirke). Popis zaštićenih pokretnih dobara nalazi se na službenim stranicama Ministarstva kulture: https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6212.  
Zahtjevi dostavljeni izvan roka Poziva neće se razmatrati.
 

Formalni uvjeti Poziva i osnovne smjernice provedbe programa
 
 
Prijava za financiranje zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara može se odnositi na sljedeće faze radova:
 
 

  1. prijava za prethodna istraživanja (konzervatorsko-restauratorska)
  2. prijava za izradu potrebne dokumentacije (konzervatorsko-restauratorski elaborat, troškovnik zaštitnih istraživanja i sva potrebna dokumentacija, ovisno o vrsti kulturnoga dobra, potrebna za izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova)
  3. prijava za izvođenje radova.

 
Napomena: kod pokretnoga kulturnog dobra za koje se predmnijeva da je sve tri navedene faze moguće izvršiti u jednoj godini podnosi se jedna prijava s posebno razrađenim gore navedenim fazama radova.
Uza sve prijave za programe zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara potrebno je priložiti obveznu dokumentaciju – ispunjeni troškovnik (u prilogu prijavnice) i fotografiju pokretnoga kulturnog dobra te dodatnu dokumentaciju, koja ovisi o vrsti radova.
 
Obrazac je potrebno ispuniti na računalu (internetski) te ga završenog, ispunjenog, ispisati. Rukom ispisani obrasci neće biti uzeti u razmatranje.
Internetski ispunjen obrazac, objavljen u okviru ovoga Poziva, potrebno je u pisanom obliku, s potpisom odgovorne osobe i uz obvezne priloge, dostaviti poštom nadležnom konzervatorskom odjelu na mišljenje.
Popis konzervatorskih odjela nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva kulture.
 
Ako predlagatelj programa ne posjeduje potrebnu konzervatorsko-restauratorsku dokumentaciju, razmatrat će se uvrštenje u Program javnih potreba samo za istraživanje i izradu potrebne dokumentacije.
 
Prijavnica za financiranje programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara sastoji se od tri dijela:
 

  1. podataka o predlagatelju programa
  2. podataka o kulturnome dobru
  3. podataka o programu.

 
Sva su tri dijela jednako važna i potrebno ih je pažljivo ispuniti.
 
Vremensko razdoblje za provedbu programa za jednogodišnje programe odnosi se na period od potpisivanja ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture do 15. studenoga tekuće godine.
 

Prilikom izrade programa zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara vrednovanje zaprimljenih zahtjeva provodi se na temelju glavnih kriterija:

1. programi zaštite i očuvanja za kulturna dobra koja imaju riješen pravni status zaštite – registrirana, odnosno preventivno zaštićena kulturna dobra;
2. programi zaštite i očuvanja za koje je pripremljen elaborat za izvođenje radova;
3. programi za koje se traži izrada dokumentacije (konzervatorski elaborat sa smjernicama za obnovu i prezentaciju kulturnoga dobra);
4. programi izrade dokumentacije koja prethodi konzervatorsko-restauratorskim zahvatima;
5. programi s visokim stupnjem fizičke ugroženosti kulturnoga dobra (osobito hitne intervencije);
6. programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u vlasništvu Republike Hrvatske;
7. višegodišnji programi – nastavak radova koji su u završnoj fazi, neovisno o stupnju ugroženosti, i programi koji su se u prethodnome razdoblju uspješno izvršavali;
8. programi zaštite i očuvanja za koje su osigurana sredstva sufinanciranja (potrebno priložiti dokaz o sufinanciranju (npr. izjavu, odluku i sl.), osobito ako su veća od sredstava koja se traže od Ministarstva kulture;
9. programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara na prostoru od posebne državne skrbi;
10. programi na kulturnome dobru koje ima visok stručni, znanstveni i nacionalni značaj.
 
 
Predlagatelj programa
 
Predlagatelj za pokretno kulturno dobro može biti vlasnik, korisnik, opunomoćenik, odnosno skrbnik za pokretno kulturno dobro koje je upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.
 
Ako podnositelj prijave nije vlasnik kulturnoga dobra, dužan je priložiti punomoć vlasnika da može prijaviti program te po primitku ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture sklapa ugovor o međusobnome potraživanju sredstava Ministarstva kulture s vlasnicima kulturnoga dobra.
 
 
Procjena prijava i donošenje odluke o dodjeli bespovratnih sredstava
 
Program zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara predlaže Hrvatsko vijeće za kulturna dobra, a donosi ga ministrica.
Prihvaćeni program zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara objavljuje se na službenoj internetskoj stranici Ministarstva, a budućim korisnicima sredstava za prihvaćene programe dostavljaju se ugovori o korištenju sredstava Ministarstva.
 
 
Nadzor nad izvođenjem programa i izrada izvješća
 
Konzervatorski nadzor po službenoj dužnosti provodi nadležno tijelo – konzervatorski odjel. Adrese nadležnih konzervatorskih odjela nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva kulture.
Korisnik sredstava dužan je Ministarstvu dostaviti stručno i financijsko izvješće o izvršenome programu koje je ovjerio nadležni konzervatorski odjel.
Stručno i financijsko izvješće potrebno je izraditi u dva primjerka te ga poslati nadležnom konzervatorskom odjelu.
Konzervatorski odjel zadržava jedan primjerak i dokumentacije za sebe, a drugi šalje u Ministarstvo kulture te uz njega prilaže dopis kojim potvrđuje ili odbija da su radovi izvedeni u skladu s ugovorom i konzervatorskim smjernicama.
 

                

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature