E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
MINISTARSTVO KULTURE  >  Kulturna vijeća  >  Nacionalno vijeće za kulturu   >  Arhiva  >  Sjednica Nacionalnog vijeća za kulturu, 29.01.2007.
U ponedjeljak, 29. siječnja 2007. pod predsjedanjem ministra kulture Republike Hrvatske mr. sc. Bože Biškupića održana je sjednica Nacionalnog vijeća. Sjednici su bili nazočni predsjednici svih kulturnih vijeća koja djeluju kao savjetodavna tijela Ministarstva kulture: Jagoda Martinčević, Želimir Mesarić, Ante Peterlić, Josip Bratulić, Mikica Maštrović, Slaven Tolj, Goranka Horjan, Ferdinand Meder, Jozo Ivanović, Davorka Bastić, Vinko Ivić. Sjednici je prisustvovao Vladimir Marković, predsjednik Hrvatskog povjerenstva za UNESCO.
 
Na sjednici su doneseni sljedeći zaključci:
 
MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST
 
* Sustav mreže muzeja unaprijedit će se opremanjem konzervatorsko – restauratorskih radionica prve razine u suradnji s Hrvatskim restauratorskim zavodom.
* U cilju uspostavljanja sigurnosti muzejskih fundusa utvrdit će se standard sigurnosnih mjera i opreme koji mora uspostaviti svaka muzejska ustanova, a sredstva za provedbu ovog programa osigurat će Ministarstvo kulture.
* Pojačano će se nastaviti poslovi na inventarizaciji i obradi muzejske građe jer je iz izvještaja o nadzoru razvidno da su te aktivnosti bile zapostavljene.
* Nastavit će se opremanje svih muzeja i galerija informatičkom opremom i programima u cilju stvaranja uvjeta za jedinstvenu obradu muzejske građe.
* Poticat će se međumuzejska suradnja, a osobito izložbene aktivnosti koje mogu biti uključene u programe međunarodne kulturne suradnje.
* Nastavit će se intenzivna investicijska ulaganja u dovršenje novih muzeja i galerija i izrade novih stalnih postava u postojećim muzejima.
* Ministarstvo kulture predložiti će osnivačima muzejskih ustanova da pri imenovanju članova upravnih vijeća imenuju muzejske stručnjake kako bi i na taj način unaprijedili upravljanje i razvitak muzejskih ustanova.
 
 
LIKOVNE UMJETNOSTI 
 
* Poticat će se likovni programi i manifestacije, osobito izložbe koje mogu biti uključene u međunarodnu kulturnu suradnju te se stoga zadužuje Vijeće da pripremi prijedlog takvih programa.
* Osobito će se poticati kompleksne izložbe u kojima se predstavlja raznolikost kulturnih izričaja, kao što su izložbe Hrvatskog suvremenog crteža, Dalmatinska zagora, Suvremena hrvatska skulptura, Hrvatska pomorska baština itd..
 
    
NOVE MEDIJSKE KULTURE
 
* Cijeneći posebnost nezavisne kulturne scene Republike Hrvatske, a u cilju njezina daljnja razvoja i nadalje će se poticati programi koji teže inovativnim modelima povezivanja i umrežavanja kao i njihovo uključivanje u međunarodnu kulturnu suradnju.
* Intenzivirat će se komunikacija s gradskim i općinskim upravama u cilju davanja podrške kvalitetnim programima.
 
 
KNJIŽNICE
 
* U cilju realizacije prioriteta iz prijedloga strategije razvoja narodnih knjižnica nastavit će se intenzivna kapitalna ulaganja u suradnji s lokalnom samoupravom u opremu i prostore narodnih knjižnica, te sufinanciranje nabave knjižnične građe i upotpunjavanje mreže bibliobusne službe, kao i pojačanu informatizaciju.
* Zatražit će se od Nacionalne i sveučilišne knjižnice da pojača skrb o narodnim knjižnicama, te da potiče osnivanje novih narodnih knjižnica.
 
 
KNJIGA I NAKLADNIŠTVO
 
* Podržavaju se napori usmjereni na zaključenje Sporazuma o jedinstvenoj cijeni knjige što bi osobito pridonijelo dostupnosti knjige za čitatelje te istodobno dalo snažnu potporu očuvanju knjižarske mreže, a u suradnji s Ministarstvom znanosti,obrazovanja i športa i Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva.
* Podržavaju se napori Ministarstva kulture usmjereni na predstavljanje hrvatske knjige na međunarodnim sajmovima kao i nastojanjima da se potiče prijevod hrvatskih književnih djela na strane jezike.
 
 
ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNIH DOBARA
 
* Objavljivanje Registra kulturnih dobara RH kao i označavanje nepokretnih kulturnih dobara značajan je iskorak koji u cijelosti treba provesti u što je moguće kraćem narednom razdoblju jer se time ostvaruje mogućnost uključivanja šire javnosti u procese zaštite i očuvanja kulturne baštine.
* Do sada provedena zaštitna arheološka istraživanja kao i sustavno publiciranje izvješća važan su doprinos zaštiti i očuvanju kulturnih dobara a osobito kada prethode realizaciji infrastrukturnih projekata.
* Uvažavajući velik broj podvodnih arheoloških lokaliteta važnim prioritetom smatra se otvaranje Centra za podvodnu arheologiju u Zadru kao i plan da se u okviru Centra uspostavi međunarodno edukacijsko središte.
* U cilju zaštite i očuvanja ruralne tradicijske arhitekture potrebno je dati prioritet pri dodjeli financijske potpore kako bismo očuvali ovaj izuzetno značajan segment u fundusu Hrvatske kulturne baštine.
* Zadužuju se Hrvatsko vijeće za kulturna dobra i Hrvatsko muzejsko vijeće da utvrde kriterije koje mora ispunjavati ustanova koja će preuzeti skrb o zaštiti i prezentaciji Apoksiomena, kao i da rasprave kriterije za zaštitu memorijalnih područja vezanih uz ratove i ratna stradavanja.
 

SKUPNI PROGRAMI
 
* Podržava se Nacionalni program digitalizacije muzejske, knjižnične i arhivske građe kao važan strateški program koji će omogućiti jednaku dostupnost građe i time će ovaj važan segment postati sastavnica e-Hrvatske.
* Realizacija projekta istraživanja obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol predstavlja primjer interdisciplinarnog pristupa i strateškog projekta u obnovi ratom razorene baštine i njezinom uključivanju u gospodarski razvitak.
  
 
DRAMSKA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST 
 
* U cilju provedbe Zakona o kazalištu nužno je pravovremeno donošenje svih podzakonskih propisa.
* Potrebno je podržati nastojanja za uvođenjem profesionalne kazališne produkcije u Vinkovcima, Čakovcu, Karlovcu, Sisku, Puli, Zadru i Šibeniku te nadalje poticati razvijanje mreže međukazališne suradnje i gostovanja.
* Nadalje će se poticati unapređenje mreže glazbenih gostovanja, te povećati broj programa usmjerenih prema „bijelim područjima“.
* Uočen je nedostatak visokog obrazovanja za klasični i suvremeni ples te će se uputiti inicijativa Ministarstvu obrazovanja, znanosti i športa za njegovo osnivanje.
* U suradnji s Muzejom Grada Zagreba uspostavit će se kazališna muzejska zbirka. 
 
 
FILM I KINEMATOGRAFIJA 
 
* Podržavaju se nastojanja za što skorije donošenje Zakona o audiovizualnim djelatnostima kojima će se uspostaviti odgovarajuće institucionalne pretpostavke nužne za daljnji razvoj Hrvatskog filma i kinematografije te osigurati kontinuirano financiranje audiovizualnog stvaralaštva.
* Cijeneći uspjehe Hrvatskog filma potrebno je i nadalje poticati aktivnosti na njegovoj međunarodnoj promociji.
* Podržana je inicijativa ministra kulture o potrebi osnivanja muzeja hrvatskog filma.
* Na adresu županija i gradova uputit će se preporuka da nastoje očuvati postojeću mrežu kinodvorana, te da potiču osnivanje novih, kako bi time omogućili građanima upoznavanje s filmskim stvaralaštvom, kao i da podržavaju neprofesionalno filmsko stvaralaštvo.
 
 
ARHIVSKA DJELATNOST
 
* U cilju daljnje decentralizacije arhivske službe osigurani su uvjeti za osnivanje novih područnih državnih arhiva u Šibeniku, Vukovaru i Štrigovi, što je veliki iskorak ne samo u usklađivanju arhivske službe s upravno-teritorijalnim ustrojem RH, nego i u jačanju njezine ukupne institucionalne sposobnosti. U tijeku su i aktivnosti na osiguranju uvjeta za osnivanje arhiva u Križevcima.
* Za potrebe Hrvatskog državnog arhiva osiguran je prostor i objekti bivše vojarne Kerestinec u kojoj su već ostvareni uvjeti za uspostavu arhivskog spremišta, a tijeku je izrada projekta kojim će se na cjelovit način riješiti prostorne potrebe ustanove. Isto tako u tijeku je adaptacija objekta za potrebe Državnog arhiva u Dubrovniku te uređenje objekta arhivskog spremišta na Korčuli.
Poseban iskorak u povećanju dostupnosti gradiva i arhivskih usluga građanima predstavlja uspostava informacijskih sustava arhiva izgradnjom jedinstvene baze podataka o arhivskom gradivu u Hrvatskoj, njegovim imateljima i stvarateljima.
* Intenzivirati povezivanje Hrvatskog muzejsko-dokumentacijskog centra Domovinskog rata s državnim arhivima, muzejima, i svim drugim ustanovama i službama, te sa građanima u cilju prikupljanja i obrade dokumentacije iz Domovinskog rata.
* Arhivska služba treba i nadalje poklanjati posebnu pozornost povratu gradiva iz drugih zemalja.
 
  
MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA
 
* Vijeće za međunarodnu kulturnu suradnju i europske integracije u suradnji s drugim kulturnim vijećima izradit će plan predstavljanja hrvatske kulture u državama Europske unije, te intenzivirati suradnju s državama članicama EU uspostavljenu na bilateralnim osnovama. 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature