E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Zaštitni radovi
Izrada programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara
 
„Cilj je Republike Hrvatske zaštititi, očuvati i unaprijediti zaštitu kulturne baštine te potaknuti i razvijati njezino korištenje na održiv način.“ (Strategija zaštite, očuvanja i održivoga gospodarskog korištenja kulturne baštine Republike Hrvatske za razdoblje 2011. – 2015.)
U skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi Ministarstvo kulture svake godine objavljuje u javnim glasilima i na svojoj internetskoj stranici Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske.
 
Poziv se objavljuje najkasnije do kraja mjeseca srpnja za sljedeću proračunsku godinu za jednogodišnje i trogodišnje programe/projekte.
Za prijavu trogodišnjih programa/projekata javnih potreba u kulturi svi zainteresirani, bez obzira na status, dužni su u prilozima prijavnici dostaviti i strateški plan.
 
Na temelju dostavljenih zahtjeva sastavlja se program zaštite i očuvanja kulturnih dobara. S obzirom na vrstu kulturnih dobara upisanih u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, prijaviti se može: program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara, program zaštite i očuvanja arheološke baštine, program zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara i program zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara.
 
Zahtjev (prijedlog programa radova) Ministarstvu kulture za uvrštenje u program zaštite i očuvanja kulturnih dobara, kao dijela Programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske, može se dostaviti za svako kulturno dobro. Zahtjev s prijedlogom programa radova dostavlja se za svako kulturno dobro zasebno.
 
Zahtjev za uvrštenje kulturnoga dobra u program zaštite i očuvanja kulturnih dobara dostavljaju vlasnici i nositelji prava te drugi imatelji kulturnoga dobra, općine, gradovi i županije na čijem se području nalazi kulturno dobro.
 
Predlagatelj programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara prijavu/zahtjev programa ispunjava na posebnoj internetskoj prijavnici na stranicama Ministarstva kulture. Završenu i vlastoručno potpisanu prijavnicu dostavlja nadležnom konzervatorskom odjelu, a nadležni konzervatorski odjel prikupljene zahtjeve zajedno sa svojim mišljenjem prosljeđuje na daljnju obradu Upravi za zaštitu kulturne baštine.
 
Zahtjev mora biti zaprimljen u zadanome roku, mora sadržavati pravilno ispunjen obrazac prijavnice te sve potrebne priloge.
 
Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara verificira Hrvatsko vijeće za kulturna dobra. Na prijedlog Hrvatskoga vijeća za kulturna dobra program zaštite i očuvanja kulturnih dobara donosi ministrica.
 
Prihvaćeni program zaštite i očuvanja kulturnih dobara objavljuje se na službenoj internetskoj stranici Ministarstva kulture, a budućim korisnicima sredstava za prihvaćene programe dostavljaju se ugovori.
 
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature