E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod
Europska godina kulturne baštine 2018.

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
POSTUPAK DOBIVANJA DOPUŠTENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA NA ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA


Dopuštenje za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara izdaje se temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, br. 69/99, 151/03, 157/03 Ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17 i 90/18) i Pravilnika o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 98/18).
 
Kome se izdaje dopuštenje

Dopuštenje se izdaje fizičkoj osobi za koju se utvrđuje stručna osposobljenost, ako ona već nije utvrđena na drugi način (stručno zvanje). Dopuštenje se izdaje bez vremenskog ograničenja. Dopuštenje ne trebaju ishoditi fizičke osobe koje imaju stručno zvanje za obavljanje restauratorsko-konzervatorskih poslova određene uže specijalnosti stečeno prema članku 101. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara  ili zakonu kojim se uređuje muzejska djelatnost.
Pravnim osobama se ne izdaje dopuštenje, s obzirom da je na snazi zakonska predmnijeva da pravne osobe imaju dopuštenje ako osiguraju rad fizičke osobe za koju je utvrđena stručna osposobljenost tj. one koja ima dopuštenje ili odgovarajuće stručno zvanje. Ova pravna predmnijeva  primjenjuje se i na obrtnika koji osigura rad fizičke osobe za koju je utvrđena stručna osposobljenost kako je prethodno navedeno, za slučaj kada obrtnik kao fizička osoba nema za te poslove dopuštenje u smislu Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine br. 90/18).
 
Za koje poslove se izdaje dopuštenje

Pravilnikom o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, br. 98 /18) čl. 2. navodi se popis poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara koji se obavljaju na temelju dopuštenja:
 1. konzervatorsko-restauratorska istraživanja invazivnim metodama s izradom elaborata istraživanja
 2. izrada prijedloga konzervatorsko-restauratorskih postupaka na pokretnom kulturnom dobru
 3. izvođenje radova preventivne konzervacije na kulturnom dobru prema užoj specijalnosti
 4. izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova na kulturnom dobru prema užoj specijalnosti
 5. izrada konzervatorskih elaborata za nepokretno kulturno dobro
 6. izrada arhitektonskog snimka postojećeg stanja nepokretnog kulturnog dobra
 7. izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za radove na nepokretnom kulturnom dobru
 8. poslovi projektiranja sustava tehničke zaštite na kulturnom dobru.

Izvođači građevinskih radova (izvođenje građevinskih radova na nepokretnom kulturnom dobru) više ne trebaju ishoditi dopuštenje prema ovom Zakonu i Pravilniku, ali za izvođenje radova je potrebno prethodno pribaviti odobrenje za izvođenje radova od nadležnog tijela sukladno članku 62. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.
 
 
Koje su pravne posljedice za već izdana dopuštenja

1. Fizičke osobe
Dopuštenja izdana fizičkim osobama na određeno vrijeme sukladno Pravilniku o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 74/03 i 44/10) za poslove koji su propisani člankom 2.  novog Pravilnika ostaju na snazi.
 Dopuštenja izdana fizičkim osobama sukladno Pravilniku o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 74/03 i 44/10)  za poslove koji nisu predviđeni člankom 2. novog Pravilnika brisat će se iz Upisnika po isteku vremena na koje su ta dopuštenja izdana.
 Za fizičke osobe kojima je stručna osposobljenost za obavljanje određenih poslova utvrđena dopuštenjem izdanom temeljem Pravilniku o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 74/03 i 44/10) koje dopuštenje je prestalo važiti, neće se ponovno utvrđivati stručna osposobljenost u slučaju podnošenja zahtjeva za izdavanje dopuštenja, osim ako su se stekli uvjeti za oduzimanje dopuštenja iz članka 14. stavka 1. novog Pravilnika.

2. Pravne osobe
Što se tiče dopuštenja izdanih pravnim osobama sukladno Pravilniku o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 74/03 i 44/10), ta dopuštenja ostaju na snazi do isteka vremena na koje su ta dopuštenja izdana.

Postupak podnošenja zahtjeva

Zahtjev za izdavanje dopuštenja podnosi se na obrascu (prilog I) Ministarstvu kulture, Upravi za zaštitu kulturne baštine, Zagreb, Runjaninova 2. Ovaj obrazac se dostavlja Ministarstvu kulture u elektroničkom obliku s prilozima na e-mail pisarnica@min-kulture.hr  ili u tiskanom obliku s prilozima.
(prilog II) Izjava o poduzimanju potrebnih mjera iz članka 7. Pravilnika o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

E-POSTUPAK za ishođenje dopuštenja za poslove zaštite i očuvanja kulturnih dobara
• Obrazac se ispuni i vlastoručno potpiše
• Obrazac se pošalje na e-poštu nadležnog postupkovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima – u skeniranom PDF obliku.
• Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem
• Dopuštenje za poslove zaštite i očuvanja kulturnih dobara može se na zahtjev od nadležnog postupkovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom.

Dodatne informacije za poslove na nepokretnim kulturnim dobrima mogu se dobiti na e-mail: silvija.niksic@min-kulture.hr, a za poslove na pokretnim kulturnim dobrima na e-mail: branka.pintaric@min-kulture.hr

 
Najave  RSS
e-Pisarnica
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Otvorene metode koordinacije

 Kulturne politike i rezidencijalni programi