E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod
Europska godina kulturne baštine 2018.

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Pokretna kulturna baština  >  Izvoz, iznošenje i uvoz kulturnih dobara
Izvoz/iznošenje i uvoz kulturnih dobara


Pitanja izvoza/iznošenja i uvoza kulturnih dobara Republike Hrvatske detaljno su regulirana: Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (69/99,151/03,157/03, 136/12), Pravilnikom o uvjetima za davanje dozvole radi izvoza i iznošenja kulturnih dobara iz Republike Hrvatske (NN 75/13) i Uredbom Vijeća (EZ) br. 116/2009 od 18. prosinca 2008. o izvozu kulturnih dobara.
 
U skladu s međunarodnim i europskim propisima, izvoz/iznošenje nacionalnog blaga je zabranjeno. Sukladno tome Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Republike Hrvatske propisuje da kulturna dobra, kao i sva dobra pod preventivnom zaštitom predstavljaju nacionalno blago te nije dopušten njihov trajni, vremenski neograničen izvoz/iznošenje iz Republike Hrvatske.

Iznimno je člankom 68. Zakona dopušteno da se kulturno dobro može privremeno izvesti/iznijeti iz Republike Hrvatske u inozemstvo radi izlaganja, ekspertiza, obavljanja radova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ili drugih opravdanih razloga uz odobrenje nadležnog tijela - konzervatorskog odjela Ministarstva kulture ili za područje Grada Zagreba, Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu. Privremeni izvoz/iznošenje kulturnog dobra iz Republike Hrvatske može se odobriti najdulje na godinu dana od dana prelaska državne granice, s mogućnošću produljenja do pet godina.

Pokretna kulturna dobra koja podliježu kontroli izvoza/iznošenja iz zemlje mogu biti (članak 8. Zakona):
 • zbirke predmeta u muzejima, galerijama, knjižnicama i drugim ustanovama kao i drugim pravnim osobama te državnim i upravnim tijelima uključujući i kod fizičkih osoba;
 • crkveni inventar i predmeti;
 • arhivska građa, zapisi, dokumenti, pisma i rukopisi;
 • filmovi;
 • arheološki nalazi;
 • antologijska djela likovnih i primijenjenih umjetnosti i dizajna;
 • etnografski predmeti;
 • stare i rijetke knjige, novac, vrijednosni papiri; poštanske marke i druge tiskovine;
 • dokumentacija o kulturnim dobrima;
 • kazališni rekviziti, skice, kostimi i sl.;
 • uporabni predmeti (namještaj, odjeća, oružje i sl.), prometna i prijevozna sredstva i uređaji, predmeti koji su značajna svjedočanstva razvitka znanosti i tehnologije.
Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji stupio je na snagu novi Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole radi izvoza i iznošenja kulturnih dobara iz Republike Hrvatske usklađen s propisima EU . Osim sustava izvoza/iznošenja kulturnih dobara propisani su i uvjeti za izvoz ili iznošenje predmeta koji nemaju svojstvo kulturnog dobra.

Pod izvozom kulturnih dobara iz Republike Hrvatske podrazumijeva se izvoz u treće zemlje izvan carinskog područja Europske unije, a pod iznošenjem kulturnih dobara iz Republike Hrvatske podrazumijeva se iznošenje u države članice Europske unije.
 
Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji kriteriji za izvoz/iznošenje kulturnog dobra ostali su nepromijenjeni, no postupak i obrasci prilagođeni su donesenim odredbama.
 
Postupak izdavanja dozvole za privremeni izvoz/iznošenje kulturnog dobra
 
Zahtjev za izvoz/iznošenje kulturnog dobra podnosi se nadležnom konzervatorskom odjelu Ministarstva kulture na području kojeg se kulturno dobro nalazi odnosno za područje Grada Zagreba Gradskom Zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu.
 
Zahtjev se podnosi popunjavanjem odgovarajuće tiskanice, otisnute na hrvatskom i engleskom jeziku. Tiskanice se popunjavaju strojno ili rukom čitljivim, velikim slovima i ne smiju sadržavati brisanja, ispravljanja ili druge izmjene.
 
Tiskanice dozvola za izvoz ili iznošenje kulturnih dobara, te potvrda za izvoz/iznošenje predmeta koji nemaju svojstvo kulturnog dobra mogu se nabaviti u konzervatorskim odjelima Ministarstva kulture i Gradskom Zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu.  
 
Uz tiskanicu je potrebno priložiti:
 • dokumente iz kojih su vidljivi svi relevantni podaci o kulturnom dobru i njegovom pravnom položaju (vlasništvo i drugo) u vrijeme podnošenja zahtjeva zajedno sa svim drugim pripadajućim dokumentima (računi, stručne procjene i drugo), ako je to potrebno,
 • jasno i vidljivo ovjerenu fotografiju kulturnog dobra od nadležnog tijela ili, kada je to potrebno, a prema slobodnoj ocjeni nadležnog tijela, više fotografija veličine 8x12 cm. Fotografije moraju prikazivati kulturno dobro u cijelosti, na prepoznatljiv način,
 • dokumente kojima se dokazuje imovinsko jamstvo za slučaj oštećenja, uništenja ili protupravnog otuđenja dobra, sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.
Prilozi se mogu po potrebi i na temelju odluke nadležnog tijela, zamijeniti detaljnim popisom kulturnih dobara. Svaku stranicu popisa kulturnih dobara potrebno je ovjeriti žigom i potpisom čelnika nadležnog tijela.
 
Vrste dozvola za izvoz kulturnih dobara iz Republike Hrvatske u treće zemlje
 
Uredba Komisije (EU) br. 1081/2012 kojom se provodi Uredba Vijeća (EZ) br. 116/2009 o izvozu kulturnih dobara (SL L 324, 22.11.2012.) propisuje obrasce za davanje dozvole za izvoz kulturnih dobara u treće zemlje te se oni izravno primjenjuju sukladno navedenoj Uredbi.
 
Vrste dozvola za izvoz kulturnog dobra u treće zemlje
 
1. standardna dozvola za izvoz
2. posebna otvorena dozvola za izvoz
3. opća otvorena dozvola za izvoz
 
1. standardna dozvola za izvoz
 
Za svako kulturno dobro izdaje se zasebno standardna dozvola. U slučaju da pošiljka sadrži veći broj kulturnih dobara nadležno tijelo će odlučiti o izdavanju jedne ili više dozvola za izvoz.
 
Standardna dozvola za izvoz vrijedi najviše godinu dana.
 
2. posebna otvorena dozvola za izvoz
 
Posebna otvorena dozvola može se izdati za određeno kulturno dobro koje se privremeno, učestalo odnosno uobičajeno izvozi iz Republike Hrvatske u svrhu korištenja i/ili izlaganja
Posebna otvorena dozvola obuhvaća, ponovljen izvoz kulturnog dobra od strane određene osobe ili organizacije.
Kulturno dobro mora biti u vlasništvu ili zakonitom posjedu fizičke ili pravne osobe odnosno organizacije koja koristi i/ili izlaže to kulturno dobro. Dozvola za izvoz može biti isključivo izdana pod uvjetom da je nadležno tijelo utvrdilo da podnositelj zahtjeva ima sva potrebna jamstva za povrat kulturnog dobra u Republiku Hrvatsku u dobrom stanju, te da je dobro opisano ili označeno tako da ne postoji sumnja u trenutku privremenog izvoza da je dobro koje se izvozi doista kulturno dobro opisano u posebnom otvorenom odobrenju.
Rok važenja posebne otvorene dozvole za izvoz vrijedi najviše godinu dana, s mogućnošću produljenja do 5 godina.
 
3. opća otvorena dozvola za izvoz
 
Opća otvorena dozvola za izvoz kulturnih dobara može se izdati muzejima i drugim institucijama u svrhu privremenog izvoza iz Republike Hrvatske predmeta, koji su sastavni dio njihove trajne zbirke, a radi učestalog odnosno uobičajenog izlaganja u trećim zemljama. Opća otvorena dozvola obuhvaća privremeni izvoz bilo kojeg kulturnog dobra koje je dio stalne zbirke muzeja ili druge ustanove.

Dozvola može biti izdana isključivo pod uvjetom da je nadležno tijelo utvrdilo da podnositelj zahtjeva ima sva potrebna jamstva u svrhu povrata kulturnog dobra u Republiku Hrvatsku u dobrom stanju. Dozvola može biti izdana za izvoz različitih vrsta predmeta iz trajne zbirke u svakom slučaju privremeni izvoz. Dozvola se može koristiti za izvoz grupa različitih vrsta predmeta istovremeno ili u slijedu.

Rok važenja opće otvorene dozvole za izvoz vrijedi najviše godinu dana, s mogućnošću produljenja do 5 godina.

Dozvole za izvoz izvoznik je dužan prilikom privremenog izvoza kulturnoga dobra priložiti carinskoj deklaraciji.
 
Vrste dozvola za iznošenje kulturnog dobra iz Republike Hrvatske u države članice Europske unije
 
1. standardna dozvola za iznošenje
2. posebna otvorena dozvola za iznošenje
3. opća otvorena dozvola za iznošenje
 
1. standardna dozvola za iznošenje
Za svako kulturno dobro izdaje se zasebno standardna dozvola. U slučaju da pošiljka sadrži veći broj kulturnih dobara nadležno tijelo će odlučiti o izdavanju jedne ili više dozvola za iznošenje.
Standardna dozvola za iznošenje vrijedi najviše godinu dana.
 
2. posebna otvorena dozvola za iznošenje
Posebna otvorena dozvola može se izdati za određeno kulturno dobro koje se privremeno, učestalo odnosno uobičajeno iznosi iz Republike Hrvatske u svrhu korištenja i/ili izlaganja
Rok važenja posebne otvorene dozvole za iznošenje vrijedi najviše godinu dana, s mogućnošću produljenja do 5 godina.
 
3. opća otvorena dozvola za iznošenje
Opća otvorena dozvola za iznošenje kulturnih dobara može se izdati muzejima i drugim institucijama u svrhu privremenog iznošenja iz Republike Hrvatske predmeta, koji su sastavni dio njihove trajne zbirke, a radi učestalog odnosno uobičajenog izlaganja u trećim zemljama. Opća otvorena dozvola obuhvaća privremeno iznošenje bilo kojeg kulturnog dobra koje je dio stalne zbirke muzeja ili druge ustanove.
Rok važenja opće otvorene dozvole za iznošenje vrijedi najviše godinu dana, s mogućnošću produljenja do 5 godina.
 
Proširenje pojma kulturnog dobra u svrhu izvoza/iznošenja prema starosti predmeta i graničnoj novčanoj vrijednosti

Prema Dodatku I. Uredbe Vijeća (EZ) br. 116/2009 Europske komisije pojam kulturnih dobara utvrđuje se na drugačiji način od onoga propisanoga nacionalnim zakonodavstvom. Uredba propisuje listu kulturnih dobara uvažavajući pri tome dva kriterija: starost predmeta i granične novčane vrijednosti.
 
Prema kriteriju starosti kulturnih dobara su predmeti: 
 • stariji od 50 godina: slike i platna, akvareli, gvaševi i pasteli, mozaici, originalne gravure, grafike, serigrafije i litografije s odgovarajućim pločama i originalni posteri, originalne skulpture ili kipovi i kopije izrađene istim postupkom kao i original, fotografije, filmovi i njihovi negativi, arhivsko gradivo, inkunabule i manuskripti, uključujući zemljovide i muzičke partiture, pojedinačno ili u zbirkama, muzički instrumenti, zbirke od povijesnog, etnografskog ili numizmatičkog značenja, zbirke i primjerci iz zooloških, botaničkih mineraloških ili anatomskih zbirki paleontološkog staklo, predmeti od zlata i srebra, namještaj, ure, satovi i njihovi dijelovi, predmeti od drveta, lončarski predmeti, tapiserije, tepisi, tapete, optički, fotografski i kinematografski aparati, oružje,
 • stariji od 75 godina: prijevozna sredstva,
 • stariji od 100 godina: arheološki predmeti, elementi koji su sastavni dio umjetničkih, povijesnih ili vjerskih spomenika koji nisu u jednom komadu, knjige pojedinačno ili u zbirkama,
 • stariji od 200 godina – tiskani zemljovidi. 
 
Prema kriteriju vrijednosti za pojedine kategorije kulturnih dobara (u eurima):
 
 • svaka vrijednost - arheološki predmeti, spomenici koji nisu u jednom komadu, inkunabule i manuskripti, arhivsko gradivo,
 • 15.000 - mozaici i crteži, gravure, fotografije, tiskani zemljovidi, 
 • 30.000 - akvareli, gvaševi i pasteli, 
 • 50.000 - kipovi, knjige, zbirke, prijevozna sredstva, bilo koji drugi predmet, 
 • 150.000 - slike. 


Vrijednost navedenih dobara mora biti jednaka ili veća od granične novčane vrijednosti.
 
Za gore navedena dobra prema kriterijima iz Dodatka I. Uredbe Vijeća (EZ) br. 116/2009 potrebno je dobiti dozvolu za izvoz.
 
Izvoz/iznošenje kulturnih dobara koja nisu navedena u Dodatku I. Uredbe Vijeća (EZ) br. 116/2009, a zaštićena su nacionalnim zakonodavstvom.
 
Za kulturna dobra, kao i sva dobra pod preventivnom zaštitom koja predstavljaju nacionalno blago i potječu s teritorija Republike Hrvatske vrijednosni kriterij se ne primjenjuje, no primjenjuju se isti obrasci. Za iznošenje nacionalnog blaga iz Republike Hrvatske u države članice kao i za izvoz u treće zemlje vrijedi isto pravilo.
 
Odbijanje izdavanja odobrenja za izvoz/iznošenje kulturnog dobra
 
Konzervatorski odjel Ministarstva kulture odnosno Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu može odbiti izdavanje dozvole za izvoz/iznošenje ako se radi o dobru od iznimnog nacionalnog, umjetničkog ili povijesnog značaja. Ako se odbije izdavanje odobrenja za izvoz/iznošenje kulturnog dobra iz Republike Hrvatske obavijest o tome dostavlja se svim nadležnim tijelima sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, nadležnim tijelima Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstvu financija – Carinskoj upravi.
 
Izvoz/iznošenje predmeta koji nemaju svojstvo kulturnog dobra

Za izvoz/iznošenje predmeta kojem nije utvrđeno svojstvo kulturnog dobra potrebno je pribaviti potvrdu nadležnog tijela kojom se utvrđuje da se ne radi o kulturnom dobru, te da ne postoji zapreka za njegov izvoz odnosno iznošenje iz Republike Hrvatske. Nadležno Konzervatorski odjel Ministarstva kulture odnosno Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu, izdat će potvrdu temeljem koje se predmet može izvesti u inozemstvo. Potvrda se izdaje na obrascu sadržanom u dodatku IV Pravilnika.
 
Uvoz

Kulturna dobra mogu se uvoziti i unositi u Republiku Hrvatsku uz odobrenje zemlje iz koje uvoze ili unose. Uvoznik kulturnog dobra ili osoba koja unosi kulturno dobro, dužna je bez odgađanja prijaviti kulturno dobro nadležnom tijelu. (članak 70. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara).


 

Najave  RSS
e-Pisarnica
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Otvorene metode koordinacije

 Kulturne politike i rezidencijalni programi