E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod
Europska godina kulturne baštine 2018.

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Inovativne umjetničke i kulturne prakse  >  Kulturno vijeće za inovativne umjetničke i kulturne prakse  >  Poslovnik o radu
 Na temelju članka 9. Zakona o kulturnim vijećima („Narodne novine“ br.  48/04, 44/09, 68/13) Kulturno vijeće za inovativne umjetničke i kulturne prakse na svojoj sjednici 11. srpnja 2017. godine donosi
 
POSLOVNIK O RADU
 
 
Članak 1.
Ovim se Poslovnikom uređuje način rada Kulturnog vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse (u daljnjem tekstu Vijeća).
 
Članak 2.
Izrazi koji se koriste u ovom Poslovniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.
 
Članak 3.
Vijeće je savjetodavno tijelo koje se osniva pri Ministarstvu kulture.
 
Članak 4.
Vijeće održava sjednice u prostorijama Ministarstva kulture.
Rad Vijeća je javan. Vijeće može odlučiti da se javnost isključi kada to zahtijevaju propisi o zaštiti poslovne, službene ili državne tajne, te u drugim opravdanim slučajevima sukladno Zakonu o zaštiti tajnosti podataka („Narodne novine“, br. 108/96) i Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15).
 
Članak 5.
Vijeće se sastoji od predsjednika i četiri člana.
Članove Vijeća imenuje ministar kulture.
Predsjednika Vijeća među sobom biraju članovi Vijeća većinom glasova.
 
Članak 6.
Sjednice Vijeća pripremaju se i sazivaju u skladu s Programom rada i tekućim potrebama.
Sjednice Vijeća priprema nadležni pomoćnik ministra kulture zadužen za poslove inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi u dogovoru s predsjednikom Vijeća.
Sjednica Vijeća može se sazvati na zahtjev 2 (dva) člana Vijeća ili ministra kulture.
Sjednica se održava ako je nazočna većina članova Vijeća.
Vijeće može po potrebi pozvati na sjednice predstavnike drugih tijela i ustanova.
O eventualnoj potrebi odlaska na teren i pružanja stručne pomoći podnositeljima programa, članovi Vijeća će se dogovoriti na sjednici.
Na zahtjev jednog od članova Vijeća, predlagatelji programa mogu se pozvati pred Vijeće zbog detaljnijeg obrazloženja programa.
 
Članak 7.
Vijeće na prijedlog predsjednika donosi svoj godišnji program rada. Program rada sadrži zadaće i poslove Vijeća, te rokove izvršenja u kojima će se rješavati određena pitanja.
 
Članak 8.
Pisani poziv za sjednicu Vijeća zajedno s prijedlogom dnevnog reda i potrebnim materijalima svakom od članova Vijeća dostavlja se najkasnije 7 dana prije održavanja sjednice, a sadrži datum, sat i mjesto održavanja sjednice. Poziv se dostavlja i u elektroničkom obliku.
Iznimno, u slučaju žurnosti, nadležni pomoćnik ministra može sazvati i održati sjednicu telefonskim putem bez dostave pisanog poziva i materijala.
Predsjednik Vijeća može odlučiti da se sjednica održi i bez nazočnosti većine članova Vijeća s tim da odsutni članovi Vijeća glasaju putem telefona, odnosno elektroničkom poštom.
 
Članak 9.
Članovi Vijeća imaju pravo i obvezu prisustvovati sjednicama Vijeća te raspravljati i odlučivati o pitanjima koja su na dnevnom redu.
Sjednicama Vijeća obavezno prisustvuje nadležni pomoćnik ministra ili osoba koju on ovlasti.
U slučaju spriječenosti svaki član Vijeća dužan je unaprijed i pravovremeno obavijestiti Ministarstvo kulture da ne može biti nazočan sjednici.
 
Članak 10.
Dnevni red predlaže nadležni pomoćnik ministra u dogovoru s predsjednikom Vijeća. Dnevni red se po potrebi može proširiti na prijedlog članova Vijeća.
Dnevni red se utvrđuje na početku sjednice većinom glasova nazočnih članova Vijeća.
 
Članak 11.
Sjednici Vijeća predsjedava predsjednik Vijeća.
U slučaju njegove spriječenosti na sjednici se bira jedan od članova koji će sjednici predsjedavati.
Predsjednik Vijeća izlaže teme prema utvrđenom dnevnom redu, daje riječ članovima Vijeća, zaključuje raspravu i predlaže zaključke o svakoj točki na sjednici.
 
Članak 12.
Svoje odluke i zaključke Vijeće donosi većinom glasova od ukupnog broja članova.
Glasovanje je u pravilu javno. Vijeće može odlučiti da se o pojedinim pitanjima iz njegova djelokruga glasuje tajno, pisanim putem.
Član Vijeća ne može sudjelovati u raspravi i izuzet je od odlučivanja Vijeća o pitanju koje se odnosi na umjetnički ili kulturni projekt u kojemu sudjeluje on ili s njim povezane osobe (srodnik po krvi u ravnoj liniji do bilo kojeg stupnja, bračni ili izvanbračni drug) ili se odnosi na kulturni ili umjetnički projekt koji je predložila pravna osoba u kojoj član Vijeća ili s njim povezane osobe imaju vlasnički ili osnivački udio ili sudjeluju u njezinom upravljanju.
Predsjednik Vijeća utvrđuje rezultate glasovanja.
Predsjednik Vijeća potpisuje sve odluke i zaključke koje donosi Vijeće.
 
Članak 13.
Na sjednicama Vijeća vodi se zapisnik koji se sastoji od pregleda dnevnog reda i zaključaka.
Zapisnik ovjerava svojim potpisom predsjednik Vijeća i zapisničar.
Zapisnik Vijeća dostavlja se zajedno s pozivom za sljedeću sjednicu svim članovima Vijeća.
Zapisnik Vijeća obavezno se dostavlja u jednom (1) primjerku Kabinetu ministra.
 
Članak 14.
Vijeće je nakon proteka kalendarske godine za koju je odlučivalo o programima, na prvoj sjednici dužno evaluirati izvedbu i javnu vrijednost odobrenih programa, kao i vlastiti rad.
 
Članak 15.
Stručne, administrativne i financijske poslove za Vijeće obavlja Ministarstvo kulture.
 
Članak 16.
Poslovnik Vijeća, njegove izmjene i dopune donose se većinom glasova svih članova Vijeća.
 
Članak 17.
Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom njegova donošenja.
 

Predsjednica Kulturnog vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse
Ana Hušman
 
Najave  RSS
e-Pisarnica
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Otvorene metode koordinacije

 Kulturne politike i rezidencijalni programi