E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod
Europska godina kulturne baštine 2018.

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Muzejska djelatnost  >  Hrvatsko muzejsko vijeće  >  Bilješke sa sjednica i sažeci sjednica

Sažetak zapisnika 15. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 7. lipnja 2018.
 
 
Na sjednici su bili prisutni članovi Hrvatskog muzejskog vijeća: Ružica Marić, prof.; dr. sc. Iris Biškupić Bašić, Matea Brstilo Rešetar, Biserka Rauter Plančić, prof. i Pavica Vilać, prof. Sjednici nisu nazočili: dr. sc. Darko Babić i prof., Darko Komšo, dipl. arh. zbog prethodno utvrđenih obveza; po 3. točki: Muzej Cetinske krajine; ravnateljica i suradnici; iz Ministarstva kulture: Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost, Uprava za arhive, knjižnice i muzeje.
 
Sjednici je predsjedavala Ružica Marić, prof., predsjednica Hrvatskog muzejskog vijeća.
 
Dnevni red:
 
1.   Usvajanje dnevnoga reda
2.   Potvrda usvojenog teksta zapisnika 14. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća
3.   Muzej Cetinske krajine-Sinj, Prijedlog idejnog rješenja stalnog postava Muzeja Cetinske krajine-Sinj
4.   Centar za ekspedicionizam, istraživanja i kulture „Braća Seljan, Zamolba za utvrđivanje uvjeta za osnivanje „Zbirka eksponata planinarstva i ekspedicionizma Grada Karlovca“
5.   Pomorski muzej Orebić, Zamolba za suglasnost za osnivanje Pomorskog muzeja Orebić kao samostalne ustanove – dopuna dokumentacije
6.   Zamolba za prenamjenu ugovornih uvjeta o korištenju osiguranih sredstava:
a)   Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, „5. međunarodni festival arheološkog filma (MFAF)“ à izmjena svrhe/namjene korištenja sredstava
7.   Zamolbe za otkupom građe za muzeje u 2018. godini na temelju zatražene dopune dokumentacije:
a)   Narodni muzej Zadar, Otkup Zbirke Borelli – dopuna dokumentacije
b)   HAZU, Zamolba za financiranje otkupa slike Ecce Homo Andree Meldolla Schiavonea
c)   Gradski muzej Vinkovci, Zamolba za otkup autorske mape fotografija Zvonimira Tanockog – portreti vinkovačkih likovnih umjetnica i umjetnika
8.   Razno: Upit o dopuni djelatnosti Gradskih galerija Osijek
 
Dnevni red je jednoglasno usvojen, uz sljedeću dopunu:
-     točka 6.
b)   Muzej Slavonije, Zamolba za prenamjenom odobrenih sredstava s programa „Monografija Kino Urania u Osijeku“ na odobreni projekt za 2018. godinu „Godina 1918. – kontinuitet, diskontinuitet, naslijeđe“
-     točka 7.
c)   Hrvatski povijesni muzej, Zamolba za otkup puške kremenjače, spremnika za puščani prah i izvezenog pojasa (dijelovi odore Bokeljske mornarice) i otkup vojne mornaričke sablje iz doba Kraljevine Jugoslavije
-     točka 8.
b)   Prijedlog novog člana na listi mentora u Povjerenstvu za polaganje stručnih ispita u muzejskoj struci
 
Točka 1. odnosila se na izlaganje idejnog rješenja stalnog postava Muzeja Cetinske krajine – Sinj. Ravnateljica Muzeja Cetinske krajine - Sinj Daria Domazet sa suradnicima i autorima likovne koncepcije stalnog postava: Damirom Gamulinom di.di. i Antunom Sevšekom d.i.a. (u dijelu suradnje za multimediju: Nives Sertić, dipl.art.) prezentirala je prijedlog idejnog rješenja stalnog postava Muzeja Cetinske krajine-Sinj. Recenzije su napisali: dr. sc. Ines Prica, znanstvena savjetnica i ravnateljica Instituta za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu i prof. dr. sc. Tomislav Šola.
Izrada muzeološke koncepcije i idejnog rješenja likovnog postava slijed je obnove zgrade Muzeja Cetinske krajine kao dijela integriranog projekta "Sinj u sridu" - projekta obnove i uređenja jedinstvene kulturne baštine Sinja s ciljem njene veće turističke valorizacije. Projekt je sufinanciran je od strane Europskog fonda za regionalni razvoj. Dio projekta koji se odnosi na Muzej Cetinske krajine obuhvaća:
-     Rekonstrukciju, obnovu i opremanje zgrade Palacina i njezinog dvorišta, čiji je nositelj Grad Sinj kao vlasnik ovog objekta kulturne baštine.
-     Nabavu opreme i usluga u svrhu obavljanja muzejske djelatnosti, čiji je nositelj Muzej Cetinske krajine
-     Aktivnosti promocije i vidljivosti Palacina i Muzeja Cetinske krajine, čiji je nositelj Muzej Cetinske krajine – Sinj
Hrvatsko je muzejsko vijeće, nakon završetka izlaganja i na temelju dostavljene dokumentacije,  sukladno članku 38. Pravilnika o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije („Narodne novine“, br. 30/06) odobrilo prijedlog idejnog rješenja stalnoga postava Muzeja Cetinske krajine u zgradi Palacina.
 
Slijedom zaprimljene zamolbe Centra za ekspedicionizam, istraživanja i kulturu „Braća Seljan“ za utvrđivanje uvjeta za osnivanje „Zbirke eksponata planinarstva i ekspedicionizma Grada Karlovca“ Hrvatsko muzejsko vijeće osnovalo je Stručno povjerenstvo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje „Zbirke eksponata planinarstva i ekspedicionizma Grada Karlovca“ u sljedećem sastavu: dr. sc. Iris Biškupić Bašić, članica Hrvatskog muzejskog vijeća i muzejska savjetnica u Etnografskom muzeju Zagreb; Nikolina Belančić Arki, kustosica, Gradski muzej Karlovac i mr. sc. Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost Ministarstva kulture.
 
Temeljem zaključka 13. sjednice HMV-a od 7. ožujka 2018. godine, Općina Orebić dostavila je zatraženu dopunu dokumentacije. Vijeće je pregledom priložene dopune utvrdilo da su sukladno odredbama članka 17. Zakona o muzejima („Narodne novine“, br. 110/15) ispunjeni svi uvjeti za osnivanje Pomorskog muzeja Orebić kao samostalne ustanove te podržava izdvajanje Pomorskog muzeja Orebić kao ustrojbene jedinice iz Općine Orebić i preporučuje osnivanje Pomorskog muzeja Orebić kao samostalne ustanove.
 
U nastavku sjednice Hrvatsko muzejsko vijeće razmatralo je zamolbe za prenamjenu ugovornih uvjeta o korištenju osiguranih sredstava te zaključilo sljedeće:
-     pregledom pristigle zamolbe Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika za prenamjenom dodijeljenih sredstava i dostavljene dokumentacije Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika, utvrđena je opravdanost i utemeljenost zamolbe te se daje suglasnost da se sredstva osigurana za program „5. međunarodni festival arheološkog filma (MFAF)“ ugovorom namijenjena za trošak tiskovina odobre i za ostale prihvatljive programske troškove koji se odnose na dio troškova najama tehnike i troškova putovanja gostiju;
-     pregledom pristigle zamolbe Muzeja Slavonije za prenamjenom dodijeljenih sredstava s programa „Monografija Kino Urania u Osijeku“ i dostavljene dokumentacije, a s obzirom na u cijelosti odobrenu visinu traženih sredstava za program „Godina 1918. – kontinuitet, diskontinuitet, naslijeđe“, Vijeće ne predlaže prenamjenu sredstava  za predmetni program;
Nadalje, u nastavku sjednice, u skladu s predviđenim dnevnim redom  HMV je razmatralo zamolbe za otkupima građe za muzeje:
-     pregledom pristigle dopune dokumentacije Narodnog muzeja Zadar o otkupu predmeta iz Zbirke Borelli te dokaza o osiguranim sredstvima iz proračuna županije Zadarsko-kninske, Vijeće je predložilo sufinanciranje otkupa građe iz Zbirke Borelli;
-     pregledom pristigle zamolbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za financiranje otkupa slike „Ecce homo“ Andree Meldolla Schiavonea, Vijeće je podržalo ideju da predmetna umjetnina dođe u Republiku Hrvatske i bude dijelom hrvatske kulturne baštine, no s obzirom na visinu naznačene otkupnine koja premašuje okvire budžeta za programe otkupa u Ministarstvu kulture, a o kojima svoje mišljenje daje Hrvatsko muzejsko vijeće, predmetni zahtjev uputio se Kabinetu Ministarstva kulture na konačnu odluku;
-     pregledom pristigle dopune dokumentacije Gradskog muzeja Vinkovci o otkupu autorske mape fotografija Zvonimira Tanockog – portreti vinkovačkih likovnih umjetnica i umjetnika te dokaza o sufinanciranju otkupa od strane osnivača Grada Vinkovaca, Vijeće je predložilo sufinanciranje otkupa autorske mape fotografija Zvonimira Tanockog – portreti vinkovačkih likovnih umjetnica i umjetnika;
-     pregledom pristigle dokumentacije Hrvatskog povijesnog muzeja o građi predloženoj za otkup, Vijeće je predložilo financiranje otkupa puške kremenjače, spremnika za puščani prah i izvezenog pojasa (dijelovi odore Bokeljske mornarice) te otkupa vojne mornaričke sablje iz doba Kraljevine Jugoslavije.
 
U nastavku sjednice, Hrvatsko muzejsko vijeće je na temelju dostavljenog upita Gradskih galerija Osijek o mogućnosti dopune postojeće djelatnosti Gradskih galerija Osijek djelatnošću pripreme i izvedbe kazališnih predstava, djelatnosti slobodnih umjetnika i drugih scenskih priredbi, zaključilo da predmetni zahtjev nije u njegovoj nadležnosti s obzirom na to da Gradske galerije Osijek nisu registrirane za obavljanje muzejske djelatnosti, pa slijedom toga nisu upisane u Očevidnik muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba.
Slijedom zaprimljene obavijesti o tome da muzejska savjetnica Hrvatskog povijesnog muzeja Ela Jurdana odlazi u starosnu mirovinu, a obnašala je poslove mentora za izradu pismenog rada za stjecanje zvanja u muzejskoj struci za zvanje kustosa (za povijesne muzeje i zbirke), Hrvatsko muzejsko vijeće predložilo je višu kustosicu Vlatku Filipčić Maligec, voditeljicu Muzeja seljačkih buna za novu mentoricu za izradu pismenog rada  (za područje povijesti).


Sažetak zapisnika 14. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 26. travnja 2018.
 
 
Na sjednici su bili prisutni članovi Hrvatskog muzejskog vijeća Ružica Marić, prof., dr. sc. Darko Babić, dr. sc. Iris Biškupić Bašić, Matea Brstilo Rešetar, prof., Darko Komšo, dipl. arh., Biserka Rauter Plančić, prof. i Pavica Vilać, prof.; po 7. točki: Maja Kocijan, ravnateljica Muzejskog dokumentacijskog centra; iz Ministarstva kulture: Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost, Tereza Teklić, viša stručna savjetnica i Ana Matković, stručna suradnica u Službi za muzejsku djelatnost Uprave za arhive, knjižnice i muzeje.
 
Sjednici je predsjedavala Ružica Marić, prof., predsjednica Hrvatskog muzejskog vijeća.
 
Dnevni red:
 
1.   Usvajanje dnevnoga reda
2.   Potvrda usvojenog teksta zapisnika 13. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća
3.   Udruga Žumberčana branitelja Domovinskog rata, Zamolba za utvrđivanje uvjeta za osnivanje „Muzejske zbirke Udruge Žumberčana branitelja Domovinskog rata“
4.   Muzej grada Rijeke, Zamolba za trajnom pohranom torpeda pronađenog u moru kod otoka Ugljana
5.   Zamolba za prenamjenu sredstava:
a)   Muzej „Matija Skurjeni“, Izložba „Drago Jurak – veliki slikar iz male Pušće“, prenamjena za izložbu „Željko Korošec – mala retrospektiva“
6.   Zamolba za otkupom građe za muzeje u 2018. godini na temelju zatražene dopune dokumentacije:
a)   Muzej grada Šibenika, Zamolba za otkup akvarela Waltera Tyndalea „Šibenska katedrala“ od Galerije Chris Beetles iz Londona
b)   Narodni muzej Zadar, Otkup Zbirke Borelli
c)   Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka, Zamolba za otkup ciklusa fotografija Sandre Vitaljić „Neplodna tla“, 10 fotografija, 2009. – 2012.
d)   Muzej – Museo Lapidarium, Zamolba za otkup fotografija austrijskog umjetnika Heinza Cibulke „Brdo“ (1976.) i ambijentalne instalacije Olega Morovića „Porno mix plaža“ (2017.)
7.   Muzejski dokumentacijski centar, Predstavljanje plana rada Sustava muzeja za 2018. godinu
8.   Izvješća Stručnih povjerenstava Hrvatskog muzejskog vijeća za utvrđivanje postojanja uvjeta za stjecanje višeg muzejskog zvanja
9.   Razno
 
 
Dnevni red je jednoglasno usvojen, uz sljedeću dopunu:
točka 9. Razno
a)   Galerija Klovićevi dvori, Zamolba za financiranje Retrospektivne izložbe Vladimira Becića
 
Hrvatsko muzejsko vijeće je na temelju zamolbe Udruge Žumberčana branitelja Domovinskog rata za utvrđivanje uvjeta za osnivanje „Muzejske zbirke Udruge Žumberčana branitelja Domovinskog rata“ osnovalo Stručno povjerenstvo za utvrđivanje postojanja uvjeta za njezino osnivanje, i to u sastavu: Matea Brstilo Rešetar, članica Hrvatskog muzejskog vijeća i ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja, Zagreb; Josipa Maras Kraljević, viši arhivist, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata i mr. sc. Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost Ministarstva kulture.
 
Hrvatsko muzejsko vijeće je na temelju zamolbe za trajnom pohranom torpeda pronađenog u moru kod otoka Ugljana predložilo da se, sukladno članku 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 44/17), torpedo s početka 20. stoljeća pronađen u moru kod otoka Ugljana trajno pohrani u Muzeju grada Rijeke.
 
Temeljem pristigle zamolbe Muzeja „Matija Skurjeni“ za prenamjenom dodijeljenih sredstava i dostavljene dokumentacije, Hrvatsko muzejsko vijeće utvrdilo je opravdanost i utemeljenost zamolbe te je suglasno da se sredstva osigurana za program „Izložba Drago Jurak – veliki slikar iz male Pušće“ prenamjene za potrebe programa „Izložba Željko Korošec – mala retrospektiva“.
 
Hrvatsko muzejsko vijeće razmatralo je zamolbe za otkupom građe za muzeje u 2018. godini na temelju zatražene dopune dokumentacije:
-     na temelju pristigle dokumentacije Muzeja grada Šibenika o akvarelu Waltera Tyndalea „Šibenska katedrala“ u vlasništvu Galerije Chris Beetles iz Londona te dokaza o osiguranim sredstvima iz proračuna Grada Šibenika predloženo je sufinanciranje otkupa akvarela Waltera Tyndalea;
-     slijedom zaključka Vijeća od 13. sjednice kojim se Narodni muzej Zadar upućuje na dostavu potvrde osnivača o osiguranim sredstvima za sufinanciranje otkupa u iznosu od 50% vrijednosti građe Zbirke Borelli ili potvrdu da je Narodni muzej Zadar iz drugih izvora osigurao sufinanciranje otkupa u iznosu od 50% vrijednosti građe, Narodni muzej Zadar nije dostavio traženu dokumentaciju te Vijeće sukladno tome zamolbu nije razmatralo;
-     na temelju pristigle dokumentacije Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u zamolbi za otkup ciklusa fotografija Sandre Vitaljić „Neplodna tla“, 2009. – 2012. te dokaza o sufinanciranju otkupa od strane osnivača Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, predloženo je sufinanciranje otkupa ciklusa fotografija Sandre Vitaljić „Neplodna tla“, 2009. – 2012.;
-     na temelju pristigle dokumentacije Muzeja – Musea Lapidariuma za otkup fotografskog ciklusa austrijskog umjetnika Heinza Cibulke „Brdo“ (1976.) i ambijentalne instalacije Olega Morovića „Porno mix plaža“ (2017.) te dokaza o sufinanciranju otkupa od strane osnivača, predloženo jesufinanciranje otkupa fotografskog ciklusa Heinza Cibulke „Brdo“ (1976.) te otkupa ambijentalne instalacije Olega Morovića „Porno mix plaža“ (2017.).
 
Slijedom zaključka Hrvatskog muzejskog vijeća s prethodne sjednice HMV-a kojim se Muzejski dokumentacijski centar upućuje da utvrdi strukturu funkcioniranja Sustava muzeja, da donese prijedlog objedinjenog plana rada Sustava muzeja za 2018. godinu te da definira konačni prijedlog obrasca za pisanje izvješća o provedenom stručnom nadzoru, ravnateljica Muzejskog dokumentacijskog centra gospođa Maja Kocijan predstavila je tražene podatke i dokumentaciju. M. Kocijan uvodno je predstavila plan rada Sustava muzeja za 2018. godinu, pregled svih matičnih muzeja prve i druge razine te obrazac za pisanje izvješća o provedenom stručnom nadzoru. Vijeće se usuglasilo da Muzejski dokumentacijski centar treba čim prije sazvati sjednicu Vijeća Sustava muzeja kako bi se to tijelo i službeno očitovalo o predloženom Planu rada Sustava muzeja za 2018. godinu te predložilo i program rada za 2019. godinu koji bi se pravovremeno mogao pripremiti i uskladiti za prijavu na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu.
Hrvatsko muzejsko vijeće ocijenilo je predloženi Plan rada Sustava muzeja za 2018. godinu djelomičnim za ostvarenje zadanih mu ciljeva te upućuje Muzejski dokumentacijski centar na doradu predloženog Plana rada prema sljedećim naputcima:
-           Plan rada Sustava muzeja za 2018. godinu mora donijeti program koji će u cijelosti utrošiti osigurana namjenska sredstva Ministarstva kulture za provođenje programa matične djelatnosti u 2018. godinu (podsjećamo na dopis od 12. travnja 2018.).
-           Sustav muzeja obuhvaća svih šest matičnih muzeja prve razine. Hrvatsko muzejsko vijeće stoga očekuje da svi oni, dakle i  Muzej za umjetnost i obrt kao matični muzej prve razine za umjetničke muzeje i muzeje primijenjenih umjetnosti, budu obuhvaćeni Planom, a ne smo pet kako ste prezentirali.
-           Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže Muzejskom dokumentacijskom centru (MDC) da se Planom predvide i aktivnosti koje će inicirati usustavljivanje matičnosti s muzejima druge razine, a sve u cilju utvrđivanja konačne strukture funkcioniranja Sustava muzeja sa zajedničkim ciljem cjelovitog razvoja muzejske djelatnosti u Republici Hrvatskoj.
Vijeće također predlaže sljedeći hodogram:
-     matičari muzeja druge razine, u dogovoru s matičarem muzeja prve razine, obavljaju poslove matične djelatnosti i o tome pismeno izvještavaju Vijeće Sustava muzeja i Muzejski dokumentacijski centar  koji Hrvatskom muzejskom vijeću i Ministarstvu kulture upućuje konačno godišnje izvješće o provedenoj matičnosti za cijeli sustav muzeja u formi numeričkog, narativnog i analitičnog izvješća.
-     Hrvatsko muzejsko vijeće na svojoj redovnoj sjednici analizira izvješće, daje mišljenje te prijedloge i sugestije za daljnji rad koje pismenim putem upućuje MDC-u tj. Vijeću Sustavu muzeja.
 
Hrvatsko muzejsko vijeće utvrdilo je i prijedlog Obrasca za pisanje izvješća o provedenom stručnom nadzoru u sklopu matične djelatnosti te prijedlog Obrasca za izradu godišnjih izvješća pojedinog muzeja.
             
U nastavku sjednice, Hrvatsko muzejsko vijeće je na temelju izvješća sa sastanka Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju uvjete za obavljanje poslova višeg kustosa i muzejskog savjetnika održanog 23. travnja 2018. godine, razmatralo prijedloge Stručnog povjerenstva za stjecanje viših zvanja u muzejskoj struci i u cijelosti prihvatilo zaključke Stručnog povjerenstva. Slijedom toga Vijeće je donijelo sljedeće zaključke:
 
Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže ministrici kulture da se u zvanje višeg kustosa unaprijede sljedeći kandidati:
- Jelena Jovanović, profesor talijanskog jezika i književnosti i diplomirani arheolog i talijanist, Arheološki muzej u Splitu, Split;
- Andreja Šimičić, profesor povijesti umjetnosti i komparativne književnosti, Muzej Slavonije, Osijek;
- Josip Boban, diplomirani inženjer biologije i ekologije mora, Prirodoslovni muzej i zoološki vrt, Split;
- Ljubomir Radić, diplomirani arheolog i profesor povijesti, Hrvatski pomorski muzej Split, Split;
- Ana Kuzman, diplomirani inženjer marikulture, Prirodoslovni muzej Dubrovnik, Dubrovnik;
- Valentina Radoš, profesor povijesti umjetnosti, Muzej likovnih umjetnosti, Osijek;
- Jasna Ujčić Grudenić, diplomirani arheolog i povjesničar umjetnosti, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Rijeka;
- Barbara Margaretić, profesor povijesti i etnologije, Dubrovački muzeji, Etnografski muzej, Dubrovnik;
- Sanja Vrgoč, profesor biologije i kemije, Prirodoslovni muzej i zoološki vrt, Split;
- dr. sc. Marija Bošnjak, diplomirani inženjer geologije i doktor znanosti iz znanstvenog područja prirodne znanosti polje geologija, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb;
- Daniela Bilopavlović Bedenik, diplomirani povjesničar umjetnosti i etnolog, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb;
- Branka Hajdić, diplomirani etnolog, Dubrovački muzeji, Etnografski muzej, Dubrovnik;
- Mihaela Kulej, profesor filozofije i povijesti umjetnosti, Gradski muzej Virovitica, Virovitica;
- Daria Domazet, profesor povijesti i diplomirani arheolog, Muzej Cetinske krajine – Sinj, Sinj.
 
Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže ministrici kulture da se u zvanje muzejskog savjetnika unaprijede sljedeći kandidati:
- Ante Grubišić, profesor geografije i povijesti, Muzej Slavonije, Osijek;
- mr. sc. Lana Okroša Rožić, diplomirani arheolog i magistar znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti polje arheologije, Gradski muzej Križevci, Križevci;
- mr. sc. Sanda Kočevar, profesor engleskog jezika i književnosti i povijesti, Gradski muzej Karlovac, Karlovac;
- Jasminka Babić, profesor povijesti umjetnosti i engleskog jezika i književnosti, Galerija umjetnina, Split;
- Sanja Japundžić, diplomirani inženjer geologije, Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb;
 
Hrvatsko muzejsko vijeće je, na temelju zapisnika Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višega muzejskoga pedagoga, muzejskoga pedagoga savjetnika, višega dokumentarista, dokumentarista savjetnika, višega informatičara, informatičara savjetnika, višega restauratora, restauratora savjetnika, višega preparatora, višega muzejskoga tehničara i višega fotografa sa sastanka održanog 24. travnja 2018. godine, razmatralo prijedloge za stjecanje viših zvanja u muzejskoj struci i u cijelosti prihvatilo zaključke Stručnog povjerenstva. Slijedom toga Hrvatsko muzejsko vijeće donijelo je sljedeći zaključak:
 
Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže ministrici kulture da se u zvanje viši muzejski pedagog unaprijedi sljedeći kandidat:
- Aleksandra Piteša, profesor engleskog jezika i povijesti, Dubrovački muzeji, Dubrovnik
 
Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže ministrici kulture da se u zvanje viši muzejski informatičar unaprijedi sljedeći kandidat:
- Tihomir Tutek, profesor pedagogije i informatike, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Rijeka
 
Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže ministrici kulture da se u zvanje viši muzejski tehničar unaprijedi sljedeći kandidat:
- Višnja Igrc, likovni tehničar šivanja tekstila, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb;
- Darko Jelenc, elektroinstalater, Javna ustanova Ante i Wiltrude Topić Mimara – Muzej Mimara, Zagreb;
- Vladimir Petrović, elektromehaničar električnih strojeva, Javna ustanova Ante i Wiltrude Topić Mimara – Muzej Mimara, Zagreb;
- Darko Sorić, elektrotehničar, Javna ustanova Ante i Wiltrude Topić Mimara – Muzej Mimara, Zagreb;
- Sanja Dušić, komercijalist, Muzej Slavonije, Osijek.
 
Slijedom zaključka Hrvatskog muzejskog vijeća s 12. sjednice sukladno kojem je od Galerije Klovićevi dvori zatražena dopuna dokumentacije zamolbe za financiranje Retrospektivne izložbe Vladimira Becića iz koje će biti razvidno tko je autor predložene izložbe, koliko bi ukupno djela izložba obuhvatila i koje bi sve institucije posudbom svojih djela bile uključene u realizaciju projekta te na koji način bi se, osim sredstava Ministarstva kulture, osigurala financijska potpora za izložbu, Galerija Klovićevi dvori dostavila je dodatno obrazloženje, koje je Vijeće razmotrilo i zaključilo da podržava organizaciju retrospektivne izložbe Vladimira Becića, no ni iz dodatne dokumentacije nisu razvidni svi relevantni podaci o Retrospektivnoj izložbi Vladimira Becića, te je Vijeće ponovno uputilo Galeriju Klovićevi dvori na dostavu dopune dokumentacije. Po dostavljenoj dokumentaciji Vijeće će ponovno razmotriti zamolbu Galerije Klovićevi dvori za financiranje retrospektivne izložbe Vladimira Becića.


Zapisnik 13. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 7. ožujka 2018. 
 
 
Na sjednici prisutni:
članovi Hrvatskog muzejskog vijeća: Ružica Marić, prof., dr. sc. Darko Babić, dr. sc. Iris Biškupić Bašić, Matea Brstilo Rešetar, prof., Darko Komšo, dipl. arh., Biserka Rauter Plančić, prof. i Pavica Vilać, prof.;
po 8. točki: Maja Kocijan, ravnateljica Muzejskog dokumentacijskog centra;
iz Ministarstva kulture: Jelena Glavić-Perčin, načelnica Sektora za muzejsku i knjižničnu djelatnost, Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost, Tereza Teklić, viša stručna savjetnica i Ana Matković, stručna suradnica u Službi za muzejsku djelatnost Uprave za arhive, knjižnice i muzeje.
 
Sjednici je predsjedavala Ružica Marić, prof., predsjednica Hrvatskog muzejskog vijeća.
 
Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:
 
 1. Usvajanje dnevnoga reda
 2. Potvrda usvojenog teksta zapisnika 12. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća
 3. Općina Orebić, Zamolba za suglasnost za osnivanje Pomorskog muzeja Orebić kao samostalne ustanove
 4. Muzeji i galerije Konavala, Zamolba za trajnom pohranom arheoloških nalaza pronađenih na lokalitetu Đurovića špilja
 5. Izvještaj Stručnog povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Zbirke akademskog kipara Zlatka Čulara pri Kulturno-turističkom centru Stari grad Konjščina
 6. Zamolba za prenamjenu sredstava:
  1. Muzej antičkog stakla u Zadru, Izložba bugarske umjetnice Ekaterine Getsove „Staklene skulpture“
 7. Zamolba za otkupom građe za muzeje u 2018. godini na temelju zatražene dopune dokumentacije:
  1. Creski muzej, Otkup zbirke razglednica i grafika Cresa
  2. Narodni muzej Zadar, Otkup Zbirke Borelli
 8. Muzejski dokumentacijski centar, Predstavljanje plana rada Sustava muzeja za 2018. godinu
 9. Razno
 
 
Ad. 1. Usvajanje dnevnoga reda
 
Dnevni red je jednoglasno usvojen, uz sljedeću dopunu:
točka 7. Zamolba za otkupom građe:
c) Muzej Slavonije, Osijek, Otkup građe za Povijesni odjel i Odjel umjetničkog obrta Muzeja Slavonije

Ad. 2. Potvrda usvojenog teksta zapisnika 12. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća
 
            Zapisnik 12. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća usvojen je bez primjedbi.       
 
Ad. 3. Općina Orebić, Zamolba za suglasnost za osnivanje Pomorskog muzeja Orebić kao samostalne ustanove
 
            Općinsko vijeće Općine Orebić uputilo je Hrvatskom muzejskom vijeću zamolbu za suglasnost za osnivanje Pomorskog muzeja Orebić kao samostalne ustanove. Zamolbi je priložena Odluka o osnivanju Pomorskog muzeja Orebić, koju je Općinsko vijeće Općine Orebić donijelo 13. prosinca 2017. godine te Izvješće Muzejskog dokumentacijskog centra o provedenom stručnom nadzoru u Pomorskom muzeju Orebić u sklopu matične djelatnosti u rujnu 2017. godine.
            Uslijedila je rasprava po temi.
 
            Zaključak: Hrvatsko muzejsko vijeće podržava izdvajanje Pomorskog muzeja Orebić iz sastava Općine Orebić te osnivanje Pomorskog muzeja Orebić kao samostalne ustanove.
S obzirom da iz dostavljene dokumentacije nije razvidno na koji način će Pomorski muzej Orebić djelovati kako samostalna ustanova, Hrvatsko muzejsko vijeće upućuje Općinu Orebić da u roku od mjesec dana dostavi sljedeće:
- strateški plan razvoja Pomorskog muzeja Orebić,
- plan rješavanja prostornih problema za prezentaciju i zaštitu muzejske građe te
- plan zapošljavanja stručnih djelatnika u Pomorskom muzeju Orebić.
Po primitku tražene dokumentacije, Hrvatsko muzejsko vijeće će se očitovati o zamolbi Općine Orebić za suglasnost za osnivanje Pomorskog muzeja Orebić kao samostalne ustanove.
 
Ad. 4. Muzeji i galerije Konavala, Zamolba za trajnom pohranom arheoloških nalaza pronađenih na lokalitetu Đurovića špilja
 
            Muzeji i galerije Konavala uputili su zahtjev za davanje suglasnosti za trajnom pohranom arheoloških nalaza pronađenih na lokalitetu Đurovića špilja u Močićima – Zračna luka Dubrovnik, k.č. 2363/1, k.o. Močići prilikom probnih arheoloških istraživanja. Probna arheološka istraživanja vršena su temeljem rješenja Ministarstva kulture početkom 2006. godine pod stručnim vodstvom Helene Puhara.
 
Zaključak: Hrvatsko muzejsko vijeće sukladno članku 47. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 44/17) predlaže da se pokretni arheološki nalazi pronađeni tijekom probnih arheoloških istraživanja na lokalitetu Đurovića špilja u Močićima – Zračna luka Dubrovnik, k.č. 2363/1, k.o. Močići trajno pohrane u Muzejima i galerijama Konavala. 
 
Ad. 5. Izvještaj Stručnog povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Zbirke akademskog kipara Zlatka Čulara pri Kulturnom turističkom centru Stari grad Konjščina
 
            Općina Konjščina uputila je Hrvatskom muzejskom vijeću zamolbu za utvrđivanje postajanja uvjeta za osnivanje Zbirke akademskog kipara Zlatka Čulara pri Kulturnom turističkom centru Stari grad Konjščina. Po temi utvrđivanja postojanja uvjeta za osnivanje Zbirke akademskog kipara Zlatka Čulara pri Kulturnom turističkom centru Stari grad Konjščina održan je 21. veljače 2018. godine u Konjščini sastanak Stručnog povjerenstva s općinskim načelnikom Mirkom Krznarom, pročelnicom Općine Konjiščina Nevenkom Benjak i akademskim kiparom Zlatkom Čularom. O sastanku je detaljnije izvijestila ravnateljica Moderne galerije Biserka Rauter Plančić, članica Povjerenstva.
                        Zaključak: Hrvatsko muzejsko vijeće prihvatilo je Izvještaj sa sastanaka održanog po temi utvrđivanja postojanja uvjeta za osnivanje Zbirke akademskog kipara Zlatka Čulara pri Kulturnom turističkom centru Stari grad Konjščina.
Hrvatsko muzejsko vijeće utvrđuje da sukladno odredbama članka 17. Zakona o muzejima („Narodne novine“, broj 110/15) nisu ispunjeni svi stručni uvjeti za osnivanje Zbirke akademskog kipara Zlatka Čulara pri Kulturnom turističkom centru Stari grad Konjščina.
S obzirom na ciljeve i planirane aktivnosti Općine Konjščina oko rada Kulturnog turističkog centra Stari grad Konjščina, Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže da Općina Konjščina pristupi izmjenama Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Kulturni turistički centar Stari grad Konjščina d.o.o. te da se pod predmet poslovanja pojam 'muzejska djelatnost' izmijeni s 'galerijska djelatnost' kako bi se omogućio aktivan izložbeni i izlagački program u okviru Centra odnosno uredio galerijski prostor u sklopu kojeg bi se organizirale privremene izložbe.
Izdvojeno mišljenje Vijeća:
Hrvatsko muzejsko vijeće daje preporuku Ministarstvu kulture da u radu stručnih povjerenstava Hrvatskog muzejskog vijeća za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje muzejskih ustanova sudjeluje i pravnik iz Uprave za pravne i financijske poslove i programe Europske unije Ministarstva kulture, u cilju poboljšanja rada povjerenstava na terenu.
 
Ad. 6. Zamolba za prenamjenu sredstava:
 
 1. Muzej antičkog stakla u Zadru, Izložba bugarske umjetnice Ekaterine Getsove „Staklene skulpture“
 
Muzej antičkog staklu u Zadru uputio je zamolbu za prenamjenom dodijeljenih sredstava za program Izložba bugarske umjetnice Ekaterine Getsove „Staklene skulpture", u iznosu od 30.000,00 kn zbog nemogućnosti realizaciji navedene izložbe. Prenamjena sredstava zatražena je za potrebe programa Izložba suvremenog mađarskog autora Pétera Gergely Lendvaia.
 
Zaključak: Hrvatsko muzejsko vijeće razmatralo je dostavljenu zamolbu Muzeja antičkog stakla u Zadru za prenamjenom dodijeljenih sredstava za program Izložba bugarske umjetnice Ekaterine Getsove „Staklene skulpture“ za potrebe programa Izložba suvremenog mađarskog autora Pétera Gergely Lendvaia.
S obzirom da dostavljena dokumentacija nije cjelovita te sukladno članku V. Ugovora o korištenju sredstava Ministarstva kulture nije dostavljen prijedlog novog troškovnika provedbe programa, Hrvatsko muzejsko vijeće upućuje Muzej antičkog stakla u Zadru na dopunu dokumentacije odnosno prijedlog troškovnika za provedbu izložbe suvremenog mađarskog autora Pétera Gergely Lendvaia.
Po primitku tražene dokumentacije, Hrvatsko muzejsko vijeće će ponovno razmotriti zamolbu Muzeja antičkog stakla u Zadru za prenamjenom dodijeljenih sredstava.
 
Ad. 7. Zamolbe za otkupom građe za muzeje u 2018. godini na temelju zatražene dopune dokumentacije:
 
 1. Creski muzej, Otkup Zbirke razglednica i grafika Cresa
 
Zaključak: Na temelju pristigle dokumentacije o Zbirci razglednica i grafika Cresa predloženoj za otkup te dokaza o sufinanciranju otkupa od strane osnivača Creskog muzeja, Grada Cresa, Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže sufinanciranje otkupa Zbirke razglednica i grafika Cresa u ukupnom iznosu od 17.500,00 kn.
 
 1. Narodni muzej Zadar, Otkup Zbirke Borelli
 
Zaključak: Hrvatsko muzejskog vijeće upućuje Narodni muzej Zadar na dostavu potvrde Zadarske županije, osnivača Narodnog muzeja Zadar, o osiguranim sredstvima za sufinanciranje otkupa u iznosu od 50% vrijednosti građe Zbirke Borelli ili potvrdu da je Narodni muzej Zadar iz drugih izvora osigurao sufinanciranje otkupa u iznosu od 50% vrijednosti građe.
Po primitku tražene dokumentacije, Hrvatsko muzejsko vijeće će ponovno razmotriti zamolbu Narodnog muzeja Zadar za otkupom građe iz Zbirke Borelli.
 
c) Muzej Slavonije, Osijek, Otkup građe za Povijesni odjel i Odjel umjetničkog obrta Muzeja Slavonije
 
            Zaključak: Hrvatsko muzejsko vijeće ne predlaže za financiranje otkup građe za Povijesni odjel i Odjel umjetničkog obrta Muzeja Slavonije.
 
 
Ad. 8. Muzejski dokumentacijski centar, Predstavljanje plana rada Sustava muzeja za 2018. godinu
 
            Slijedom zaključka Hrvatskog muzejskog vijeća s 12. sjednice kojim je Muzejski dokumentacijski centar upućen na izradu godišnjeg plana rada matičnih muzeja 1. i 2. razine te održavanje sastanka svih matičara u cilju usklađivanja programa provedbe matične djelatnosti matičnih muzeja i utvrđivanja prioritetnih tema kao i kriterija za provedbu matične djelatnosti, Hrvatsko muzejsko vijeće je na sjednicu pozvalo Maju Kocijan, ravnateljicu Muzejskog dokumentacijskog centra da predstavi plan rada Sustava muzeja za 2018. godinu.
            R. Bilić uvodno je podsjetila Hrvatsko muzejsko vijeće na koji način je Sustav muzeja uređen Pravilnikom o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 120/02, 82/06), koji su poslovi obuhvaćeni matičnom djelatnošću, na strukturu matičnih muzeja prve i druge razine te zadaće Vijeća Sustava muzeja i Vijeća za matičnu djelatnost. Također, podsjetila je da je Hrvatsko muzejsko vijeće u listopadu prošle godine uputilo Muzejski dokumentacijski centar na organizaciju sjednice Vijeća Sustava muzeja te da je isti održan tek krajem siječnja 2018. godine.
Istaknula je i da je Ministarstvo kulture početkom ožujka uputilo dopise kojima je zatraženo izvješće o radu Vijeća Sustava muzeja za 2016. godinu vezano uz usklađivanje rada unutar Sustava muzeja i očitovanje Vijeća za matičnu djelatnost o uputama za provođenje matične djelatnosti kojima se definiraju osobito sastav stručnih tijela i komisija koji je provode, zatim očitovanje o kriterijima za ustanovljavanje stanja muzeja, načinima pružanja stručne pomoći, pristupima zaštiti građi i uputama za koordinaciju rada muzeja zbirki iste vrste.
Od Muzejskog dokumentacijskog centra zatražena je, u svrhu praćenja rada muzeja i analize stanja u muzejskoj djelatnosti, dostava podataka za sve ustanove upisane u Očevidnik muzeja te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba te dostava zbirnog godišnjeg izvješća s relevantnim numeričkim podacima svih muzeja upisanih u Očevidnik muzeja. U tu je svrhu stručna služba Ministarstva kulture pripremila i obrasce koji su dostavljeni uz dopis.
            M. Kocijan izvijestila je da je krajem siječnja, nakon četiri godine, održana prva sjednica Vijeća Sustava muzeja. Zaključak navedene sjednice bio je da se do kraja veljače dostave planovi rada matičnih muzeja prve razine za 2018. godinu, a da matični muzeji 1. razine od matičnih muzeja 2. razine prikupe njihove planove rada. Muzejski dokumentacijski centar obvezao se sastaviti obrazac za izradu izvješća o provedenom stručnom nadzoru u sklopu matične djelatnosti. Napravljena je prva verzija obrasca koja sadrži i naputak matičarima za pisanje izvješća o provedenoj matičnoj djelatnosti. Istaknula je da je navedeni obrazac dostavljen na adrese matičnih muzeja 1. razine kako bi se mogle prikupiti primjedbe i prijedlozi. Napomenula je da su samo Etnografski muzej, Zagreb i Hrvatski povijesni muzej dostavili očitovanja. Vezano uz dostavu planova rada, naglasila je da su u roku zaprimili samo planove rada za 2018. godinu od Hrvatskog povijesnog muzeja i Tehničkog muzeja Nikola Tesla. Ostali matični muzeje 1. razine dostavili su opće planove, dok je jedan matični muzej dostavio prijavnicu koja je poslana na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu.
Muzejski dokumentacijski centar stoga nije mogao prezentirati cjeloviti plan rada Sustava muzeja za 2018. godinu.
            M. Kocijan istaknula je i nekoliko problema Sustava muzeja odnosno prijedloga za poboljšanje funkcioniranja matične djelatnosti: nedostatna financijska sredstava za provedbu matične djelatnosti, izmjena Pravilnika o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 120/02, 82/06), nova organizacija rada unutar Vijeća Sustava muzeja (pravovremeno traženje planova rada matičnih muzeja u cilju pripreme i objedinjavanja godišnjeg plana rada za prijavu na natječaj Ministarstva kulture), opremljenost matičnih muzeja 1. razine (postojanje restauratorskih radionica i kadrovski kapaciteti), osiguravanje sredstava za rad matičara, mogućnost imenovanja i viših kustosa, a ne samo muzejskih savjetnika za matičare.
            J. Glavić-Perčin istaknula je da bi s Ministarstvom kulture trebalo provjeriti mogućnosti financiranja matičnosti muzejske djelatnosti. Ističe da je matičnost iznimno bitna budući da je ona prije svega razvojna djelatnost.
            Tijekom rasprave po temi, Hrvatsko muzejsko vijeće se usuglasilo da bi Muzejski dokumentacijski centar kao koordinator Sustava muzeja treba biti odgovoran za unaprjeđenje stručnog rada u muzejima te usklađivanja rada unutar Sustava muzeja, dok bi se stručni nadzori nad radom muzeja te pružanje stručne pomoći trebalo prepustiti matičnim muzejima prve i druge razine.
            M. Brstilo Rešetar naglasila je da je nužno da se sastanci Vijeća Sustava muzeja i Vijeća za matičnu djelatnost češće održavaju kako bi se definirao jasan plan provedbe stručnog nadzora. Također smatra da bi muzejima trebalo putem mrežnih stranica Muzejskog dokumentacijskog centra omogućiti online prijavu za stručnu pomoću. Na taj način bi se pravovremeno mogli obavijestiti matičari prve i druge razine i dogovoriti plan izlaska na teren. Plan aktivnosti bi trebalo sastaviti na regionalnoj osnovi, kako bi se točno mapirali realni problemi i potrebe za stručnom pomoći.
 
            Zaključak: Hrvatsko muzejsko vijeće upućuje Muzejski dokumentacijski centar da u roku od mjesec dana utvrdi strukturu funkcioniranja Sustava muzeja (pregled matičara prve i druge razine) te da donese prijedlog objedinjenog plana rada Sustava muzeja za 2018. godinu koji uključuje i financijski projekciju rada. Potrebno je i definiranje konačnog prijedloga obrasca za pisanje izvješća o provedenom stručnom nadzoru za koji Hrvatsko muzejsko vijeće preporučuje da bude u formi tablice s numeričkim podatcima o aktivnostima nužnim za praćenje cjelokupnog rada muzeja.
 
Hrvatsko muzejsko vijeće će do sljedeće sjednice Vijeća pregledati materijale Muzejskog dokumentacijskog centra (pristigle programe rada matičnih muzeja prve razine, obrazac za pisanje izvješće o provedenom stručnom nadzoru i naputak za pisanje izvješća o provedenoj matičnoj djelatnosti) te iznijeti svoje primjedbe i prijedloge. Stručna služba Ministarstva kulture će članovima Vijeća dostaviti i materijale odnosno tablice koje su poslane Muzejskom dokumentacijskom centru, a odnose se na prikupljanje numeričkih podataka za praćenje rada muzeja i analize stanja svih muzeja upisanih u Očevidnik muzeja te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba.
 
 
Ad. 9. Razno
 
            Slijedom zaključka Hrvatskog muzejskog vijeća s 9. sjednice prema kojem Hrvatsko muzejsko vijeće daje suglasnost da se muzejska građa s arheološkog lokaliteta Bribirska glavica izluči iz fundusa Muzeja grada Šibenika radi formiranja Zbirke Bribirska glavica pri Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika – Split, Uprava za pravne i financijske poslove i programe Europske unije Ministarstva kulture izvijestila je da je Muzej grada Šibenika dostavio Ministarstvu kulture popis građe s Bribirske glavice s pregledom 13813 predmeta koja bi bila predmet izlučivanja. Od toga je ukupno 315 predmeta inventarizirano.
Kako bi se mogla donijeti odluka o premještanju građe sukladno čl. 13. st. 1. Zakona o muzejima („Narodne novine“, br. 110/15), a budući da je arheološka građa državno vlasništvo sukladno čl. 19. st. 1. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 44/17), Uprava za pravne i financijske poslove i programe Europske unije uputila je Službu za muzejsku djelatnost da od Muzeja grada Šibenika zatraži suglasnost Muzejskog vijeća i Stručnog vijeća kao i suglasnost osnivača Muzeja grada Šibenika, Grada Šibenika, za premještanjem predmetne muzejske građe u Muzej hrvatskih arheoloških spomenika – Split. Također je potrebno zatražiti i od Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika – Split dostavu suglasnosti Muzejskog vijeća i Stručnog vijeća za prihvat predmetne muzejske građe te izjavu da će u roku od četiri mjeseca inventarizirati dobivenu muzejsku građu.
Hrvatsko muzejsko vijeće ne slaže se s nužnošću određenja roka inventarizacije muzejske građe Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika – Split od četiri mjeseca. Vijeće smatra da je dovoljno zatražiti očitovanje Muzeja da će navedenu građu primiti te stručno i znanstveno obraditi.
   


Sažetak 12. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 31. siječnja 2018. godine
 
   Na sjednici su bili prisutni članovi Hrvatskog muzejskog vijeća Ružica Marić, prof.; dr. sc. Darko Babić; dr. sc. Iris Biškupić Bašić; Matea Brstilo Rešetar, prof.; Biserka Rauter Plančić, prof. i Pavica Vilać, prof. te iz Ministarstva kulture dr. sc. Ivica Poljičak, državni tajnik, Jelena Glavić-Perčin, načelnica Sektora za muzejsku i knjižničnu djelatnost, Nevena Tudor Perković, načelnica Sektora za razvoj kulture i umjetnosti, Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost, Željka Hudolin, viša stručna savjetnica u Odjelu za vizualnu umjetnost i Tereza Teklić, viša stručna savjetnica u Službi za muzejsku djelatnost Uprave za arhive, knjižnice i muzeje. Darko Komšo, dipl. arh. se ispričao.

   Sjednici je predsjedavala Ružica Marić, prof., predsjednica Hrvatskog muzejskog vijeća.
 
Dnevni red:
 1. Usvajanje dnevnoga reda
 2. Usvajanje zapisnika 11. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća
 3. Donošenje Programa rada Hrvatskog muzejskog vijeća
 4. Programi prijavljeni na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu – prigovori
 5. Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, Zamolba za financiranje Retrospektivne izložbe Vladimira Becića
 6. Otkup muzejske građe:
a)Galerija umjetnina, Split, Otkup skulpture Slavomira Drinkovića „Grop“, 1987. – 1999.
b)Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb, Otkup umjetničkog djela Petera Koglera „Bez naziva“, 2011.
 1. Razno                          
Na početku sjednice R. Bilić je prezentirala analizu Službe za muzejsku djelatnost kojom je obuhvaćen statistički pregled prijavljenih i odobrenih programa od 2016. do 2018. godine, pregled financiranih programa prema županijama i osnivačima, stanje inventiranosti muzejske građe državnih i gradskih muzeja, posjećenost državnih muzeja kao i otvorena pitanja u muzejskoj djelatnosti te prijedlozi i planovi za rješavanje istih.

   Hrvatsko muzejsko vijeće je usvojilo Program i plan rada za mandatno razdoblje 2016. – 2020. te Plan rada za 2018. godinu. 

   Slijedom zaključka Hrvatskog muzejskog vijeća s 8. sjednice održane 16. listopada 2017. godine kojim Hrvatsko muzejsko vijeće upućuje Muzejski dokumentacijski centar na izradu godišnjeg plana rada matičnih muzeja 1. i 2. razine te održavanje sastanka svih matičara u cilju usklađivanja programa provedbe matične djelatnosti matičnih muzeja i utvrđivanja prioritetnih tema kao i kriterija za provedbu matične djelatnosti, R. Bilić je izvijestila Vijeće da je sastanak matičara održan 25. siječnja 2018. godine u Muzejskom dokumentacijskom centru. Zaključeno je da bi do kraja veljače matični muzeji trebali MDC-u dostaviti plan rada za 2018. godinu. Hrvatsko muzejsko vijeće je uputilo Muzejski dokumentacijski centar da na sjednici Vijeća, tijekom ožujka ove godine, predstavi zaključke s održanog sastanak matičnih muzeja te prezentira plan rada Sustava muzeja za 2018. godinu.

   U nastavku sjednice Hrvatsko muzejsko vijeće je razmatralo je prigovore pristigle na objavljenje rezultate Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu te je podržalo zamolbu Galerije umjetnina za otkup skulpture Slavomira Drinkovića „Grop“, 1987.-1999. i zamolbu Muzeja suvremene umjetnosti za otkup umjetničkog djela Petera Koglera „Bez naziva“, 2011. Razmatralo je i zamolbu Galerije Klovićevi dvori za financiranje retrospektivne izložbe Vladimira Becića koja bi se održala krajem 2018. godine. Galerija Klovićevi dvori predložila je izložbu Vladimira Becića s obzirom da je održavanje planirane izložbe o Katarini II. iz Muzeja Ermitaž iz Sankt Peterburga i dalje upitno te je ujedno pomaknut i datum otvorenja druge izložbe o Vlahi Bukovcu iz planiranog trogodišnjeg ciklusa. Hrvatsko muzejsko vijeće je uputilo Galeriju Klovićevi dvori na dostavu dopunu dokumentacije s obzirom da iz obrazloženja nije razvidno tko je autor predložene izložbe, koliko bi ukupno djela izložba obuhvatila i koje bi sve institucije posudbom svojih djela bile uključene u realizaciju projekta te na koji način bi se, osim sredstvima Ministarstva kulture, osigurala financijska potpora izložbe.

   Hrvatsko muzejsko vijeće je na temelju zapisnika s izvanredne 4. sjednice Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju uvjete za obavljanje poslova višeg kustosa i muzejskog savjetnika održane 19. prosinca 2017. godine, razmatralo prijedlog Stručnog povjerenstva za stjecanje višeg zvanja u muzejskoj struci i u cijelosti prihvatilo zaključak Stručnog povjerenstva. Izvanredna sjednica sazvana je na prijedlog Ministarstva kulture s obzirom da zamolba Sanje Nekić, kustosice Hrvatskog školskog muzeja, uslijed previda Službe za muzejske djelatnost nije razmatrana na redovnoj sjednici Stručnog povjerenstva. Hrvatsko muzejsko vijeće prihvatilo je prijedlog Povjerenstva.
 

Sažetak 11. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 12. prosinca 2017. godine
 
   Na sjednici su bili prisutni članovi Hrvatskog muzejskog vijeća Ružica Marić, prof., dr. sc. Darko Babić, dr. sc. Iris Biškupić Bašić, Matea Brstilo Rešetar, prof., Darko Komšo, dipl. arh., Biserka Rauter Plančić, prof. i Pavica Vilać, prof. te iz Ministarstva kulture dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica, dr. sc. Ivica Poljičak, državni tajnik, Jelena Glavić-Perčin, načelnica Sektora za muzejsku i knjižničnu djelatnost; Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost i Tereza Teklić, viša stručna savjetnica u Službi za muzejsku djelatnost Uprave za arhive, knjižnice i muzeje.
   
   Sjednici je predsjedavala Ružica Marić, prof., predsjednica Hrvatskog muzejskog vijeća.
 
            Dnevni red:
 1. Usvajanje dnevnoga reda
 2. Usvajanje zapisnika 9. i 10. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća
 3. Nacrt prijedloga Zakona o muzejima
 4. Donošenje konačnog prijedloga programa muzejske djelatnosti osnovom Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu
 5. Etnografski muzej, Zagreb, Zamolba za otpisom muzejske građe iz fundusa Etnografskog muzeja, Zagreb
 6. Razno
    Ministrica kulture, dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, je izvijestila  Hrvatsko muzejsko vijeće da Ministarstvo kulture od 15. studenog 2017. godine provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti u vezi Nacrta prijedloga Zakona o muzejima. Javno savjetovanje otvoreno je do 14. prosinca 2017. godine i do sada je pristiglo preko 200 komentara. Istaknula je da je ostalo nekoliko otvorenih pitanja koja će se rješavati pravilnicima, a odnose se između ostalog na nazive stručnih zvanja u muzejskoj struci odnosno mijenjanje naziva prilikom napredovanja, napredovanje stručnih djelatnika u galerijskim ustanovama te inventarizacija i registracija muzejske građe. Napomenula je da će se izradom pet pravilnika (Pravilnik o očevidniku muzeja te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju te o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi, Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske, Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije i Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci) započeti nakon prvog čitanja Nacrta prijedloga Zakona o muzejima u Hrvatskom saboru. Hrvatsko muzejsko vijeće je načelno podržalo Nacrt prijedloga Zakona o muzejima, uz potrebu donošenja svih pravilnika u najkraćem mogućem roku. Hrvatsko muzejsko vijeće smatra da bi ministrica kulture, u cilju stručnog unapređenja muzejske djelatnosti, pravilnike trebala donijeti uz savjetovanje muzejske struke te bi to kao odredbu trebalo uvrstiti u Zakon o muzejima ili u obrazloženje samog Zakona. Nadalje, Vijeće smatra da bi unutar Zakona trebalo uskladiti terminologiju te u određenim člancima uz pojam 'muzejska građa' dopisati i pojam 'muzejska dokumentacija'. Hrvatsko muzejsko vijeće predlaže izmjenu članka 1. stavka 2. kako slijedi: (2) Muzejska građa i muzejska djelatnost od interesa je za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu.

   U nastavku sjednice Hrvatsko muzejsko vijeće je usvojilo konačni prijedlog programa muzejske djelatnosti na temelju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu te je isti uputilo Kabinetu ministrice na daljnje postupanje. Zaključeno je i da se u 2018. godini programi matične djelatnosti neće financirati matičnim muzejima, nego da će se Muzejskom dokumentacijskom centru, kao koordinatoru matične djelatnosti unutar Sustava muzeja Republike Hrvatske, odobriti sredstava za koordinaciju matične djelatnosti na nacionalnoj razini.

   Hrvatsko muzejsko vijeće podržalo je i zamolbu Etnografskog muzeja, Zagreb za otpisom muzejske građe iz Zbirke lončarstva, Zbirke predmeta tradicijskog gospodarstva te Zbirke tekstilnih alatki i sirovina s obzirom na to da je pregledom predmeta utvrđeno da su oštećeni do te mjere da nemaju svojstvo kulturnog dobra niti drugu vrijednost. Hrvatsko muzejsko vijeće je predmet na daljnji postupak uputilo Upravi za pravne i financijske poslove i programe Europske unije Ministarstva kulture.
 

Sažetak 10. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 21. studenog 2017. godine
 
   Na sjednici su bili prisutni članovi  Hrvatskog muzejskog vijeća Ružica Marić, prof., dr. sc. Iris Biškupić Bašić, Matea Brstilo Rešetar, prof. i Biserka Rauter Plančić, prof. te iz Ministarstva kulture Jelena Glavić-Perčin, načelnica Sektora za muzejsku i knjižničnu djelatnost, Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost i Tereza Teklić, viša stručna savjetnica u Službi za muzejsku djelatnost Uprave za arhive, knjižnice i muzeje. Dr. sc. Darko Babić, Darko Komšo, dipl. arh. i Pavica Vilać, prof. su se ispričali.
   Sjednici je predsjedavala Ružica Marić, prof., predsjednica Hrvatskog muzejskog vijeća.
 
            Dnevni red:
 1. Usvajanje dnevnoga reda
 2. Prijedlog Ministarstva kulture o osnivanju Arheološkog muzeja Osijek kao samostalne muzejske ustanove
 3. Zamolbe za otkupima građe za muzeje:
a) Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka: Otkup slike Mitra Matića „Bez naziva“, 2014.
b) Muzeji Hrvatskog zagorja, Dvor Veliki Tabor: Otkup slike Otona Ivekovića „Konji“, 1912.
c) Galerija umjetnina, Split: Otkup skulpture Slavomira Drinkovića „Grop“, 1987.-1999.
 1. Naknadno zaprimljena prijavnica iz Uprave za zaštitu kulturne baštine: Muzej hvarske baštine „Konzervatorsko-restauratorski radovi na antičkoj skulpturici vježbača
 2. Konačni prijedlog programa muzejske djelatnosti na temelju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu, raspisanog od 15.7. do 15.9.2017.
 3. Razno
    Uprava za pravne i financijske poslove i programe Europske unije Ministarstva kulture dostavila je Hrvatskom muzejskom vijeću zamolbu za mišljenje o Prijedlogu Uredbe o osnivanju Arheološkog muzeja Osijek. Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo Prijedlog Uredbe o osnivanju Arheološkog muzeja Osijek i podržalo osnivanje Arheološkog muzeja Osijek kao samostalne muzejske ustanove. Hrvatsko muzejsko vijeće je nadalje zaključilo da, s obzirom na činjenicu da su svi ostali muzeji u Slavoniji kompleksni, što znači da sakupljaju sve muzejske predmete, osnivanje Arheološkog muzeja kao samostalne ustanove u Osijeku bi omogućilo jedinstveno sagledavanje cjelokupne arheološke baštine Slavonije, Baranje i zapadnoga Srijema, pri tome ne umanjujući svakome pojedinom lokalitetu ili muzeju da u svom prostoru izlože i istaknu značajne nalaze s užega prostora na kojem djeluju. Hrvatsko muzejsko vijeće ističe da je većina muzeja, pa tako i Muzej Slavonije, osnovano upravo na arheološkom fundusu, gdje su prvi eksponati koji su pristizali u muzeje bili arheološki. U prilogu podršci osnivanju Arheološkog muzeja Osijek također ide podatak da je prostor Republike Hrvatske pokriven mrežom nacionalnih arheoloških muzeja, osim prostora istočno od Zagreba. Arheološke muzeje imaju Dubrovnik, Split (dva), Zadar koji pored Arheološkoga ima i Muzej antičkoga stakla (izgrađen i otvoren kada i Arheološki muzej Osijek), zatim Pula te Zagreb. Specijalizirani arheološki muzej nema jedino Slavonija, iako po bogatstvu, količini i značaju arheoloških lokaliteta i nalaza ne zaostaje niti za jednom regijom u Hrvatskoj.
 
   U nastavku sjednice Hrvatsko muzejsko vijeće podržalo je zamolbu Muzeja moderne i suvremene umjetnosti za otkup slike Mitra Matića „Bez naziva“, 2014. godina, te je vrednovalo ukupno šest programa prijavljenih na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godine koje je zaprimila Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture, ali je utvrđeno da programski pripadaju muzejskoj djelatnosti.
Sljedeća sjednica Hrvatskog muzejskog vijeća će se održati na temu Nacrta prijedloga Zakona o muzejima za koji Ministarstvo kulture do 14. prosinca 2017. godine provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti. Sjednica Hrvatskog muzejskog vijeća po navedenoj temi će se održat u tjednu od 4. do 8. prosinca 2017. godine.
  

Sažetak 9. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 6. do 10. studenog 2017. godine
 
   Na sjednici su bili prisutni članovi Hrvatskog muzejskog vijeća Ružica Marić, prof., dr. sc. Darko Babić, dr. sc. Iris Biškupić Bašić, Matea Brstilo Rešetar, prof., Darko Komšo, dipl. arh., Biserka Rauter Plančić, prof. i Pavica Vilać te iz Ministarstva kulture dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture, dr. sc. Ivica Poljičak, državni tajnik, Jelena Glavić-Perčin, načelnica Sektora za muzejsku i knjižničnu djelatnost, Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost, Goran Blagus, viši stručni savjetnik i Tereza Teklić, viša stručna savjetnica u Službi za muzejsku djelatnost Uprave za arhive, knjižnice i muzeje. Sjednici su pod točkom 4. prisustvovali i  dr. sc. Ante Milošević, ravnatelj Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika – Split, mr. sc. Željko Krnčević, ravnatelj Muzeja grada Šibenika te Emil Podrug, viši kustos i Jelena Jović, kustosica u Muzeju grada Šibenika.

   Sjednici je tijekom svih pet dana predsjedavala Ružica Marić, prof., predsjednica Hrvatskog muzejskog vijeća.
 
Dnevni red:
 1. Usvajanje dnevnoga reda
 2. Potvrda usvojenog teksta zapisnika 8. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća putem e-mail korespondencije
 3. Donošenje Programa rada Hrvatskog muzejskog vijeća
 4. Zamolba za darovanjem muzejske građe Muzeja grada Šibenika Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika – Split – usmeno obrazloženje zamolbe od strane ravnatelja dvaju muzeja
 5. Zamolba Muzeja Moslavine za trajnom pohranom pokretnog arheološkog materijala s lokaliteta pavlinski samostan BDM, Mikleuška na Moslavačkoj gori
 6. Definiranje programa muzejske djelatnosti na temelju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu, raspisanog od 15.07. do 15.09.2017.
 7. Izvješća Stručnih povjerenstava Hrvatskog muzejskog vijeća za utvrđivanje postojanja uvjeta za stjecanje višeg muzejskog zvanja
 8. Razno
 
Dnevni red je jednoglasno usvojen, uz sljedeću dopunu:
točka 8. Razno
a)Dubrovački muzeji, Zamolba za prenamjenom sredstava dodijeljenih za program „Izložba: Nikolica Bunić, Jaketa Palmotić i Marojica Kaboga – junaci posljednje velike kušnje Dubrovačke Republike“
 
   Hrvatsko muzejsko vijeće je usvojilo konačni Program i plan rada za mandatno razdoblje 2016. – 2020. te Plan rada za 2017. godinu. Program i plan rada za mandatno razdoblje 2016. – 2020. i Plan rada za 2017. godinu.

   Slijedom zaključka sa 7. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća na kojoj je Vijeće razmatralo zamolbu Muzeja grada Šibenika za darovanje građe iz fundusa Muzeja grada Šibenika, s arheološkog lokaliteta Bribirska glavica, Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika – Split, Hrvatsko muzejske vijeće je na 9. sjednicu pozvalo ravnatelje Muzeja grada Šibenika i Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika – Split da usmeno obrazlože zamolbu za darovanje građe. Obrazloženje zamolbe su održali dr. sc. A. Milošević, ravnatelj Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika – Split, mr. sc. Željko Krnčević, ravnatelj Muzeja grada Šibenika te Emil Podrug, viši kustos i Jelena Jović, kustosica iz Muzeja grada Šibenika. Hrvatsko muzejsko vijeće je podržalo prijedlog da se građa Muzeja grada Šibenika s lokaliteta Bribirska glavica izluči iz fundusa Muzeja grada Šibenika i daruje Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika – Split radi formiranja Zbirke Bribirska glavica. Hrvatsko muzejsko vijeće je preporučilo da se, prije izlučivanja građe iz fundusa Muzeja grada Šibenika, napravi detaljna revizija inventara građe te da se sklopi ugovor između dva muzeja o trajnoj posudbi 22 predmeta koja se sad nalaze u stalnom postavu Muzeja grada Šibenika, a pronađena su na lokalitetu Bribirska glavica.

   Uprava za pravne i financijske poslove i programe Europske unije, Sektor za normativne i upravno-pravne poslove Ministarstva kulture uputila je Hrvatskom muzejskom vijeću zamolbu za mišljenje po temi trajne pohrane nadgrobne ploče Sofije Kaštelanović, rođ. di Prata, iz 16. stoljeća, pronađene na lokalitetu pavlinskog samostana Blažene Djevice Marije, Mikleuška (Bela crkva) na Moslavačkoj gori u Muzeju Moslavine Kutina. Konzervatorski odjel u Sisku uputio je zamolbu Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture te je sukladno čl. 47. stavku 4. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 44/17) potrebna suglasnost i Hrvatskog muzejskog vijeća. Hrvatsko muzejsko vijeće je suglasno da se navedena nadgrobna ploča trajno pohrani u Muzeju Moslavine Kutina.

   U nastavku sjednice, Hrvatsko muzejsko vijeće je, prema postojećim Smjernicama za vrednovanje muzejskih programa, razmotrilo i vrednovalo programe muzejske djelatnosti. Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu ukupno je pristiglo 1098 programa muzejske djelatnosti. Potraživanja prema Ministarstvu kulture iznose 44.061.696,28 kn. Hrvatsko muzejsko vijeće je ocijenilo svaki program predložen za financiranje ocjenom od 1 do 3 odnosno dobar (1), vrlo dobar (2), odličan (3). U kompjuterskom sustavu Ministarstva kulture Centrix ocjena 2 označena je slovom B, ocjena 3 označena je slovom A, a programi koje Vijeće ne podržava za sufinanciranje označeni su slovom C. Hrvatsko muzejsko vijeće je po vrednovanju svih programa muzejske djelatnosti donijelo sljedeće zaključke:
-       programe s nepotpunim prijavama koji ne zadovoljavaju uvjete natječaja Vijeće nije vrednovalo;
-       programi koji ne pripadaju djelokrugu rada Hrvatskog muzejskog vijeća Vijeće nije vrednovalo:
-       programi Noći muzeja nisu predlagani za financiranje;
-       programi kataloga zbirki koje nisu cjelovito obrađene i registrirane kao kulturno dobro nisu predloženi za financiranje;
-       programi konzervatorsko-restauratorskih radova razmatrani su ukoliko je priložena ponuda ovlaštenog restauratora odnosno konzervatora, u skladu s popisom restauratora i  konzervatora koji imaju Dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, objavljenim na mrežnim stranicama Ministarstva kulture;
-       pregledom prijavljenih programa za 2018. profilirali su se određeni pokazatelji potrebe razvoja i poboljšanja u obavljanju muzejske djelatnosti pa se tijekom 2018. godine planira održavanje tematskih sjednica;
-       definirana je kategorija „otvoreni programi“ za one muzejske programe za koje Vijeće predlaže naknadno vrednovanje i analizu u koordinaciji sa Službom za muzejsku djelatnosti i Kabinetom ministrice, a s obzirom na dostavu dodatne dokumentacije i pribavljanja dodatnih relevantnih informacija nužnih za donošenje njihova konačnog zaključka:
- programi otkupa Muzeja Ivana Meštrovića, predmeti u vlasništvu Stjepana Meštrovića (2 programa) – Hrvatsko muzejsko vijeće podržava otkup umjetnina, no prepušta konačnu odluku o visini iznosa i načinu provedbe otkupa Kabinetu ministrice;
- programi matične djelatnosti matičnih muzeja (6 programa) – Vijeće smatra da programi nisu jasno obrazloženi i ne proizlaze iz jasnog godišnjeg plana provedbe matičnosti unutra cijelog Sustava muzeja Republike Hrvatske.
- programi otkupa – o nekim programima nije donesena konačna odluka s obzirom da Vijeće traži nadopunu dokumentacije, pa će se o njima donijeti končano mišljene na jednoj od idućih sjednica Vijeća, početkom 2018. godine
 
   Hrvatsko muzejsko vijeće je, na temelju zapisnika sa sastanaka održanih 19. listopada 2017. godine, razmatralo prijedloge Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju uvjete za obavljanje poslova višeg kustosa i muzejskog savjetnika te prijedloge Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višeg muzejskog pedagoga, muzejskog pedagoga savjetnika, višeg dokumentarista, dokumentarista savjetnika, višeg informatičara, informatičara savjetnika, višeg restauratora, restauratora savjetnika, višeg preparatora, višeg muzejskoga tehničara i višeg fotografa. Hrvatsko muzejsko vijeće u cijelosti je prihvatilo prijedloge Povjerenstava.

   Temeljem dostavljene dokumentacije i zamolbe Dubrovačkih muzeja za prenamjenu programskih sredstava, Hrvatsko muzejsko vijeće je podržalo prenamjenu sredstava osiguranih za program Izložba: Nikolica Bunić, Jaketa Palmotić i Marojica Kaboga – junaci posljednje velike kušnje Dubrovačke Republike„ za potrebe programa Izložba: Nikola Božidarević – veliki slikar dubrovačke renesanse.

   Hrvatsko muzejsko vijeće je primilo na znanje dopis Jasminke Najcer Sabljak po temi realizacije muzejskog programa pod nazivom Izložba „Valpovački vlastelini Prandau i Normann“, u organizaciji Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek. U njemu navodi da kao bivša djelatnica Muzeja likovnih umjetnosti nije uključena u završnu realizaciju navedenog programa koji je vodila od 2016., kao viša kustosica Muzeja.
 

Sažetak 8. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 16. listopada 2017. godine
  
   Na sjednici su bili prisutni članovi  Hrvatskog muzejskog vijeća Ružica Marić, prof., dr. sc. Iris Biškupić Bašić, Matea Brstilo Rešetar, prof., Darko Komšo, dipl. arh., Biserka Rauter Plančić, prof. i Pavica Vilać te iz Ministarstva kulture dr. sc. Ivica Poljičak, državni tajnik, Jelena Glavić-Perčin, načelnica Sektora za muzejsku i knjižničnu djelatnost, Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost, Goran Blagus, viši stručni savjetnik i Tereza Teklić, viša stručna savjetnica u Službi za muzejsku djelatnost Uprave za arhive, knjižnice i muzeje. Dr. sc. Darko Babić se ispričao. Sjednici je pod točkom Razno prisustvovala Iva Validižija, kustosica Muzejskog dokumentacijskog centra, izloživši svoju prezentaciju sa 4. kongresa muzealaca.
   Sjednici je predsjedavala Ružica Marić, prof., predsjednica Hrvatskog muzejskog vijeća.
 
Dnevni red:
 1. Usvajanje dnevnoga reda
 2. Usvajanje zapisnika 7. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća
 3. Donošenje Programa rada Hrvatskog muzejskog vijeća
 4. Pregled izvješća matičnih muzeja i Muzejskog dokumentacijskog centra za 2016. godinu
 5. Očitovanje na pristiglu tužbu kandidatkinje Jasmine Bavoljak na rješenje Ministarstva kulture o stjecanju višeg zvanja u muzejskoj struci
 6. Otkup muzejske građe:
a) Narodni muzej Zadar, Otkup dvije umjetnine za fundus Galerije umjetnina Narodnog muzeja Zadar, Rita Bersa-Bottura „Portret Lie Bersa“, 1908. i Bruno Bersa „Portret Ivana Smiricha“, 1909.
 1. Zamolbe za prenamjenom sredstava:
a)Gradski muzej Virovitica, Restauriranje starih novina Virovitičan 1923. i 1924. – nastavak radova
b)Hrvatski školski muzej, Izložba „Dobro jutro, Sunce na prozorčiću! – Priča o nastavnom predmetu Hrvatski jezik“
 1. Razno
  Dnevni je jednoglasno usvojen, uz sljedeću dopunu:
točka 8.
a)Etnografski muzej, Zamolba za otpisom muzejske građe iz fundusa Muzeja
b)Moderna galerija, Dopuna zamolbe za davanjem mišljenja o zamjeni muzejske građe s Franjevačkom galerijom Široki Brijeg
c)Izlaganje Ive Validžije „10 godina utvrđivanja svojstva kulturnog dobra za muzejske i galerijske zbirke
 
   Slijedom zaključka sa 7. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća da će se na sljedećoj sjednici predložiti i definirati Program rada Hrvatskog muzejskog vijeća, R. Bilić pripremila je prijedlog Programa i plana rada Hrvatskog muzejskog vijeća za mandatno razdoblje 2016. – 2020. i Plan rada za 2017. godinu. Uslijedila je rasprava po temi te su utvrđene prioritetne zadaće Hrvatskog muzejskog vijeća u 2017. i 2018. godini. Zaključeno je da će Hrvatsko muzejsko vijeće konačni Program i plan rada za mandatno razdoblje 2016. – 2020. i Plan rada za 2017. godinu utvrditi i usvojit na sljedećoj sjednici koja je planirana od 6. do 10. studenog 2017. godine.

   Hrvatsko muzejsko vijeće je vrednovalo izvještaje matičnih muzeja 1. razine (Arheološki muzej u Zagrebu, Etnografski muzej, Hrvatski povijesni muzej, Hrvatski prirodoslovni muzej, Muzej za umjetnost i obrt, Tehnički muzej Nikola Tesla te Muzejski dokumentacijski centar) o provedbi programa matične djelatnosti u 2016. godini. R. Bilić je pripremila pregled i sažetak svih izvještaja te istaknula uočene nedostatke. Iz analize izvješća iščitava se nepostojanje usklađenog programa rada i plana aktivnosti matičnih muzeja i Muzejskog dokumentacijskog centra za provedbu programa matične djelatnosti te kriterija za obilazak muzejskih ustanova i zbirki, kao i nedostatak ujednačenog načina pisanja izvješća. Hrvatsko muzejsko vijeće uputilo je Muzejski dokumentacijski centar na izradu godišnjeg plana rada matičnih muzeja 1. i 2. razine te održavanje sastanka svih matičara u cilju usklađivanja programa provedbe matične djelatnosti matičnih muzeja i utvrđivanja prioritetnih tema kao i kriterija za provedbu matične djelatnosti. Hrvatsko muzejsko vijeće predložilo je da se na razini Vijeća Sustava muzeja i Vijeća za matičnu djelatnost, a u koordinaciji Muzejskog dokumentacijskog centra, sastavi standardizirani obrazac za izradu izvješća o provedenom stručnom nadzoru.

   Hrvatsko muzejsko vijeće je zaprimilo zamolbu za očitovanje na sadržaj tužbe Jasmine Bavoljak, više kustosice Galerije Klovićevi dvori, na rješenje Ministarstva kulture od 3. srpnja 2017. godine kojim se odbija njen zahtjev za stjecanje zvanja muzejskoj savjetnika. Tužba je pokrenuta pred Upravnim sudom u Zagrebu 4. rujna 2017. godine. Po ponovnom vrednovanju zamolbe Jasmine Bavoljak za stjecanje višeg zvanja u muzejskoj struci, Hrvatsko muzejsko vijeće je potvrdilo svoj zaključak s 5. sjednice održane 12. lipnja 2017. godine prema kojem se ministrici kulture ne predlaže unapređenje Jasmine Bavoljak u zvanje muzejske savjetnice. Sukladno članku 2. Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci („Narodne novine“ br. 97/10, 112/11) Jasmina Bavoljak ne ispunjava uvjet o objavljenim stručnim ili znanstvenim radovima iz područja za koje je zadužen.

   U nastavku sjednice Hrvatsko muzejsko vijeće je podržalo prijedlog Narodnog muzeja Zadar otkupa dvije umjetnine za fundus Galerije umjetnina – Rita Bersa-Bottura „Portret Lie Bersa“, 1908. i Bruno Bersa „Portret Ivana Smiricha“, 1909. te je podržalo i zamolbu Gradskog muzeja Virovitica za prenamjenu sredstava osiguranih za program „Restauriranje starih novina Virovitičan 1923. i 1924.“ za potrebe programa „Restauratorski radovi na škrinji za tekstil“. Hrvatsko muzejsko vijeće nije podržalo zamolbu Hrvatskog školskog muzeja za prenamjenu sredstava osiguranih za realizaciju izložbe „Dobro jutro, Sunce na prozorčiću! – Priča o nastavnom predmetu Hrvatski jezik“ za potrebe izložbe „O čemu govorimo kada govorimo o obrazovanju: medijska slika obrazovanja u Hrvatskoj u 21. stoljeću“.

   Hrvatsko muzejsko vijeće je pozitivno ocijenilo zamolbu Etnografskog muzeja, Zagreb, za otpisom muzejske građe iz Zbirke lončarstva, Zbirke košaraštva, Zbirke narodnih nošnji sjeverozapadne Hrvatske i Zbirke tradicijskog gospodarstva s obzirom da je pregledom predmeta ustanovljeno da su oštećeni do mjere da nemaju svojstvo kulturnog dobra niti drugu vrijednost. Hrvatsko muzejsko vijeće je predmet uputilo Ministarstvo kulture na daljnje postupanje te je ujedno zatražilo i mišljenje Uprave za pravne i financijske poslove i programe Europske unije Ministarstva kulture po temi postupanja s inventariziranom muzejskom građom koja zbog dotrajalosti i uništenosti ne zadovoljava osnovne kriterije za čuvanje u muzejskim fundusima te ju muzeji žele izlučiti odnosno otpisati.

Nastavno na raspravu i zaključak sa 7. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća po temi zamolbe Moderne galerije za davanje mišljenja o zamjeni muzejske građe s Franjevačkom galerijom Široki Brijeg, Moderna galerija dostavila je dopunu zamolbe iz koje je vidljivo da četiri djela Kamila Tompe, koja Franjevačka galerija u Širokom Brijegu traži u zamjenu za djelo Sofije Naletilić Penavuše „Sve moje životinje“ iz 1988. godine, nisu registrirana kao kulturna dobra pri Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture. Hrvatsko muzejsko vijeće i nadalje daje podršku nastojanju Moderne galerije za iznalaženje konačnog rješenja pravnog statusa skulpture Sofije Naletilić Penavuše.

   U nastavku sjednice održana je prezentacija Ive Validžije, više kustosice Muzejskog dokumentacijskog centra, koja je Hrvatskom muzejskom vijeću predstavila rezultate desetogodišnjeg rada Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra za muzejske i galerijske zbirke pri Ministarstvu kulture. Prezentacija je temeljena na dostupnim podacima u Registru muzeja, galerije i zbirki RH za razdoblje od 2007. do 2017. godine. I. Validžija je po pojedinim godinama prezentirala broj registriranih zbirki i muzejskih predmeta te broj zaposlenih stručnih djelatnika zaduženih za posao obrade i registracije muzejskih zbirki.

   Pa završetku službenog dijela 8. sjednice, Hrvatsko muzejsko vijeće je na poziv M. Brstilo Rešetar obišlo zgradu bivše Tvornice duhana Zagreb u kojoj će biti smješten Hrvatski povijesni muzej.
 

Sažetak 7. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 11. rujna 2017. godine

   Na sjednici su bili prisutni članovi Hrvatskog muzejskog vijeća Ružica Marić, prof., dr. sc. Darko Babić, dr. sc. Iris Biškupić Bašić, Matea Brstilo Rešetar, prof., Darko Komšo, dipl. arh., Biserka Rauter Plančić, prof. i Pavica Vilać te iz Ministarstva kulture dr. sc. Ivica Poljičak, državni tajnik, Jelena Glavić-Perčin, načelnica Sektora za muzejsku i knjižničnu djelatnost, Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost, Goran Blagus, viši stručni savjetnik i Tereza Teklić, viša stručna savjetnica u Službi za muzejsku djelatnost Uprave za arhive, knjižnice i muzeje.
   Sjednici je predsjedavala Ružica Marić, prof., predsjednica Hrvatskog muzejskog vijeća.

Dnevni red:
1. Potvrda suglasnosti na Zapisnik 6. sjednice
2. Prihvaćanje dnevnog reda
3. Zahtjev za utvrđivanjem uvjeta za osnivanje muzeja „Muzej automobila Presečki“
4. Zamolbe za prenamjenom ugovorenih programa odobrenih na Pozivu za financiranje programa javnih potreba u kulturi:
a) Moderna galerija – trogodišnji program iz 2013. godine – izložba „Vizije grada – Ikonografija 2./1950. – 2013.“ – prenamjena zadnjeg iznosa realizacije programa na izložbu „Na obalama Jadranskog mora“
b) Muzej Općine Jelsa – izložba Bavul iz Amerike
c) Galerije Klovićevi dvori – prenamjena programa „Umjetnička ostavština biskupa Đure Kokše“ (odobreno 50.000,00 kn) na „Vasko Lipovac, retrospektivna izložba“ (odobreno 50.000,00 kn)
5. Zamolba za otkup građe:
a) Narodni muzej Zadar
b) Muzej Slavonije, Osijek
6. Razno
a) Muzej grada Šibenika – Zamolba za darovanjem muzejske građe Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika - Split
b) Moderna galerija – Zamolba za davanjem mišljenja o zamjeni muzejske građe s Franjevačkom galerijom Široki Brijeg
c) Imenovanje Povjerenstva za praćenje izrade i provedbe muzeološke koncepcije stalnog postava Vojnog muzeja
d) Muzej grada Split – Informacija o zaprimljenom prigovoru na međuljudske odnose u muzeju
7. Donošenje Programa rada Hrvatskog muzejskog vijeća, u skladu sa člankom 3. Poslovnika o radu HMV-a
8. Pregled izvješća matičnih muzeja za 2016. godinu
9. Prijedlozi smjernica MDC-a i matičnim muzejima 1. razine pri provođenju matične djelatnosti
10. Analiza rada muzeja u RH

   Po usvajanju Zapisnika 6. sjednice i dnevnog reda, Hrvatsko muzejsko vijeće je razmatralo zamolbu Presečki grupe d.o.o. vezano za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja automobila Presečki. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, Hrvatsko muzejsko vijeće je utvrdilo da je, u svrhu donošenja konačnog mišljenja o podršci ove privatne inicijative, nužno dobiti još informacija te je Presečki grupa d.o.o. upućena na dostavu dopune dokumentacije odnosno dostavu plana rada i razvoja muzeja, preliminarnog muzeološkog programa s opisom građe, podataka o smještaju i mjestu čuvanja građe, opisa prostora, analize i valorizacije prostora predviđenih za muzejske sadržaje te obrazloženja zašto je osnivanje Muzeja od lokalnog odnosno nacionalnog interesa za Republiku Hrvatsku.
   U nastavku sjednice Hrvatsko muzejsko vijeće razmatralo je zamolbe Galerije Klovićevi dvori, Muzeja Općine Jelsa i Moderne galerije za prenamjenu dodijeljenih sredstava te je podržalo otkup građe za Numizmatički i Povijesni odjel Muzeja Slavonije (25 značaka, 18 razglednica, fotografija i pečatnjaka, 5 diploma i 11 iskaznica).

   Hrvatsko muzejsko vijeće je razmatralo i zamolbu Muzeja grada Šibenika za darovanje građe iz fundusa Muzeja grada Šibenika, s arheološkog lokaliteta Bribirska glavica, Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika – Split. S obzirom da iz dostavljene dokumentacije nije razvidno na koji će se način formirati zbirka Arheološkog lokaliteta Bribirska glavice te gdje će točno građa biti prezentirana, Hrvatsko muzejsko vijeće planira na sljedeću sjednicu pozvati ravnatelje Muzeja grada Šibenika i Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika – Split kako bi usmeno obrazložili zamolbu za darovanje građe.
   Vezano uz zamolbu Moderne galerije za rješenje pravnog statusa skulpture Sofije Naletilić Penavuše, Sve moje životinje, iz 1988. izložene u stalnom postavu Moderne galerije, ali u vlasništvu Franjevačke galerije Široki Brijeg, Hrvatsko muzejsko vijeće je podržalo nastojanja Moderne galerije da iznađe konačno rješenje pravnog statusa skulpture Sofije Naletilić Penavuše. Hrvatsko muzejsko vijeće će zatražiti mišljenje od Uprave za pravne i financijske poslove i programe Europske unije te Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture u vezi postojanja uvjeta za rješavanje pravnog statusa skulpture Sofije Naletilić Penavuše.

   Hrvatsko muzejsko vijeće predložilo je imenovanje Povjerenstva za praćenje izrade i provedbe muzeološke koncepcije stalnog postava Vojnog muzeja u sljedećem sastavu: Matea Brstilo Rešetar, ravnateljica Hrvatskog povijesnog muzeja, dr. sc. Ante Nazor, ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata, Vinko Ivić, ravnatelj Muzeja grada Zagreba, dr. sc. Alexander Buczynski, znanstveni savjetnik Hrvatskog instituta za povijest te Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost Ministarstva kulture.
   U nastavku sjednice zaključeno je da će Hrvatsko muzejsko vijeće za sljedeću sjednicu pripremiti smjernice za rad matičnih muzeja i smjernice Muzejskom dokumentacijskom centru za obradu godišnjih izvješća muzejskih ustanova. Vijeće je suglasno da je potrebno definirati parametre prema kojima bi se pratio rad muzeja, ali da je potrebno i uvođenje standarda za izradu izvješća, za obavljanje stručnog nadzora, načina vođenja muzejske građe i inventarizacije građe. Hrvatsko muzejsko vijeće je predložilo da se uvede strukturirani obrazac za izradu izvješća za matičnu djelatnost, kako bi podaci bili ujednačeni. Na sljedećoj sjednici će se također vrednovati izvješća matičnih muzeja za 2016. godinu.

   Na sljedećoj sjednici će se, slijedom zaključka sa 6. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća da je potrebno donošenje Programa rada Hrvatskog muzejskog vijeća u skladu s člankom 3. Poslovnika o radu Hrvatskog muzejskog vijeća, predložiti i definirati Program rada.
   Slijedom dopisa koje je Ministarstvo kulture u veljači ove godine dostavilo svim muzejskim ustanova u Republici Hrvatskoj, a prema kojem se tražila dostava rezultata revizije muzejske građe te programa inventarizacije i upisa muzejske građe i dokumentacije u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, Služba za muzejsku djelatnost Ministarstva kulture je obradila zaprimljene podatke za državne muzeje. Kako bi se što bolje mapiralo stanje u muzejskoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj, sastavljena je tablica s rezultatima dostavljenih podataka koje je Vijeću prezentirao G. Blagus.Sažetak 6. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 14. srpnja 2017. godine

   Na sjednici su bili prisutni članovi Hrvatskog muzejskog vijeća: Ružica Marić, prof.; dr. sc. Darko Babić; dr. sc. Iris Biškupić Bašić; Matea Brstilo Rešetar, prof.; Biserka Rauter Plančić, prof. i Pavica Vilać te iz Ministarstva kulture: dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture, dr. sc. Ivica Poljičak, državni tajnik, Jelena Glavić Perčin, načelnica Sektora za muzejsku i knjižničnu djelatnost, Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost i Goran Blagus, viši stručni savjetnik u Službi za muzejsku djelatnost Uprave za arhive, knjižnice i muzeje.
   Zbog prethodno dogovorenih poslovnih obveza prof. Darko Komšo nije nazočio sjednici.
   Sjednici je predsjedavala Ružica Marić, prof., predsjednica Hrvatskog muzejskog vijeća.

   Dnevni red:
1. Smjernice za vrednovanje muzejskih programa
2. Zahtjev za davanjem mišljenja o statusnim promjenama Muzeja Apoksiomen – pripajanje Lošinjskom muzeju
3. Dogovor o donošenju Programa rada, u skladu s člankom 3. Poslovnika Hrvatskog muzejskog vijeća
4. Razno

   Predloženi dnevni red je u redoslijedu i sadržaju izmijenjen. Predsjednica Vijeća zamolila je članove na suglasnost s izmjenama redoslijeda točaka s obzirom na dolazak ministrice kulture na sjednicu po točki 2. dnevnog reda. Također, točka Razno nadopunila se trima pristiglim zahtjevima za otkupom radova i razmatrali su se pod točkom 3. dnevnog reda: Moderna galerija – zamolba za refundiranjem iznosa otkupa četiri rada Slavka Kopača, kupljena na aukciji u Parizu; Muzej suvremene umjetnosti – zamolba za otkupom pet radova suvremenih umjetnika, za popunjavanje fundusa  MSU-a i Muzej Slavonije – zamolba za otkupom građe za Numizmatički i Povijesni odjel Muzeja.
   Hrvatsko muzejsko vijeće dalo je pozitivno mišljenje na spajanje Muzeja Apoksiomena i Lošinjskog muzeja uz napomenu nužnosti kontinuiteta očuvanja skulpture Apoksiomena kao kulturnog dobra i nepromijenjenosti svih dosadašnjih uvjeta njegove skrbi.
   U nastavku sjednice podržan je otkup četiriju umjetničkih radova Slavka Kopača za fundus zbirke Moderne galerije, dok je od Muzeja suvremene umjetnosti i Muzeja Slavonije zatražena dopuna dokumentacije za otkup muzejske građe.
    Hrvatsko muzejsko vijeće zatim je utvrdilo prijedlog teksta Smjernica za vrednovanje muzejskih programa na temelju kojih će se vrednovati programi prijavljeni na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu, a koji je objavljen na mrežnim stranicama Ministarstva kulture.
   Hrvatsko muzejsko vijeće na sljedećoj će sjednici utvrditi Program rada te način vrednovanja muzejskih programa pristiglih na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu.


Sažetak 5. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 2. veljače 2017. godine

   Na sjednici su bili prisutni članovi Hrvatskog muzejskog vijeća: Ružica Marić, prof.; dr. sc. Darko Babić; dr. sc. Iris Biškupić Bašić; Matea Brstilo Rešetar, prof.; Darko Komšo, dipl. arh.; Biserka Rauter Plančić, prof. i Pavica Vilać; po 4. točci – mr. sc. Ervin Dubrović, ravnatelj Muzeja grada Rijeke i Nikolina Jelavić Mitrović, dipl. dizajnerica; po 5. točci – Ema Makarun, kustosica Muzeja grada Rijeke, prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina i Nikolina Jelavić Mitrović, dipl. dizajnerica te iz Ministarstva kulture: dr. sc. Ivica Poljičak, državni tajnik; Jelena Glavić Perčin, načelnica Sektora za muzejsku i knjižničnu djelatnost; Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost i Tereza Teklić, viša stručna savjetnica u Službi za muzejsku djelatnost Uprave za arhive, knjižnice i muzeje.
   Sjednici je predsjedavala Ružica Marić, prof., predsjednica Hrvatskog muzejskog vijeća.

Dnevni red:
1. Usvajanje dnevnoga reda
2. Usvajanje zapisnika 4. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća
3. Smjernice za vrednovanje muzejskih programa
4. Muzej grada Rijeke, Prijedlog stalnog postava Muzeja grada Rijeke u palači Rafinerije šećera
5. Muzej grada Rijeke, Prijedlog idejnog rješenja muzejskog postava Broda Galeb
6. Općina Konjščina, Zamolba za utvrđivanjem postojanja uvjeta za osnivanje Zbirke akademskog kipara Zlatka Čulara pri Kulturno-turističkom centru Stari grad Konjščina
7. Grad Ogulin, Pokretanje postupka izdvajanja Zavičajnog muzeja Ogulin iz sastava Pučkog otvorenog učilišta Ogulin
8. Gradska galerija Antun Gojak, Makarska, Zamolba za davanjem suglasnosti za razmjenu muzejskog predmeta: Prikaz jedrenjaka inv. ozn. 525:MKR 430
9. Muzej Slavonije, Osijek, Zahtjev za trajnom pohranom arheoloških nalaza pronađenih na lokalitetu AN 13 Petrijevci-Čerina
10. Muzej Slavonije, Osijek, Zahtjev za trajnom pohranom arheoloških nalaza pronađenih na lokalitetima Mursa-Donji grad-Obrtnička škola; Osijek, Vojarna-Poljoprivredni fakultet; Zmajevac, Várhegy-Mocsolás; Osijek, Vojarna-Učiteljski fakultet
11. Muzeji i galerije Konavala, Zahtjev za trajnom pohranom arheoloških nalaza pronađenih na lokalitetima Jagnjilo, Stravča; Pernova greda, Zastolje; Zorina 8, Cavtat; Rat, Cavtat te Sokol grad u Dunavama
12. Otkup muzejske građe:
a) Gradski muzej Varaždin, Otkup dijela namještaja iz Zbirke Sporčić Kosinjski
b) Hrvatski povijesni muzej, Otkup slike Branka Ružića "Cigani", 1949.
c) Hrvatski povijesni muzej, Otkup slike Cate Dujšin „Portret Vlatka Mačeka“, 1938.
d) Muzeji Hrvatskog zagorja, Galerija Antuna Augustinčića, Otkup skulptura Antuna Augustinčića „Akt muškarca koji sjedi“, 1926. i „Mladić s amforom“, 1924.-1926.
e) Muzeji Hrvatskog zagorja, Galerija Antuna Augustinčića, Otkup skulpture Antuna Augustinčića „Glava vojnika“, 1932.
13. Zamolba za prenamjenu sredstava:
a) Hrvatski muzej turizma, Izložba „Jadran nadahnuće – Zbirka Večerina“
14. Izvještaji Stručnih povjerenstava za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci
15. Razno
a) Strategija zaštite, očuvanja i održivog gospodarskog korištenja kulturne baštine Republike Hrvatske za razdoblje 2011. – 2015.

Informacije:
b) Prijedlog izmjena Zakona o muzejima („Narodne novine“ br. 110/15)
c) Marina Desin, Muzeji i galerije Konavala – Zavičajni muzej Konavala
d) Hrvatski povijesni muzej, Izvještaj o izvršenju programa matične djelatnosti Hrvatskog povijesnog muzeja za 2016. godinu
e) Hrvatski povijesni muzej, Izvještaj o provedenom stručnom nadzoru u Muzeju grada Šibenika
f) Muzej za umjetnost i obrt, Izvještaji o provedenim stručnim nadzorima u Zavičajnom muzeju Poreštine (Kulturno-povijesni odjel), Muzeju likovnih umjetnosti, Osijek, Umjetničkog galeriji Dubrovnik, Kući Bukovac Muzeja i galerija Konavala i Muzeju Slavonije (Odjel umjetničkog obrta)

   Dnevni red je jednoglasno usvojen uz dopunu točke 12.: f) Hrvatski povijesni muzej, Otkup predmeta u vlasništvu Franje Bošnjaka; g) Moderna galerija, Otkup slike Brace Dimitrijevića „Leopard“, 1979.-2004.; h) Moderna galerija, Otkup građe za Zbirku medalja i plaketa: Plaketa Roberta Jeana Ivanovića i medalja Augusta Augustinčića te točka 16.: Izvještaj Stručnog povjerenstva za utvrđivanja uvjeta za osnivanje Muzeja Domovinskog rata u Splitu.

   Hrvatsko muzejsko vijeće će točke 15. d-f) razmatrati na tematskoj sjednici koja će se održati u rujnu ove godine, po temi Sustava muzeja te godišnjih izvješća matičnih muzeja prve razine.
   Hrvatsko muzejsko vijeće je na početku 5. sjednice raspravljalo o Smjernicama za vrednovanje muzejskih programa na temelju kojih će se vrednovati programi prijavljeni na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu.
   U nastavku sjednice prezentirani su prijedlozi stalnog postava Muzeja grada Rijeke u palači Rafinerije šećera te idejnog rješenja muzejskog postava Broda Galeb. Hrvatsko muzejsko vijeće pozitivno je ocijenilo oba prijedloga.

   Hrvatsko muzejsko vijeće podržalo je inicijativu Općine Konjščina za osnivanje Zbirke akademskog kipara Zlatka Čulara te je osnovalo Stručno povjerenstvo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Zbirke akademskog kipara Zlatka Čulara u sastavu: Biserka Rauter Plančić, članica Hrvatskog muzejskog vijeća i ravnateljica Moderne galerije, Zagreb, mr. sc. Rašeljka Bilić, voditeljica Službe za muzejsku djelatnost, i Goran Blagus, viši stručni savjetnik u istoj službi Ministarstva kulture.
   Grad Ogulin pokrenuo je postupak izdvajanja Zavičajnog muzeja Ogulin iz sastava Pučkog otvorenog učilišta Ogulin. Hrvatsko muzejsko vijeće podržalo je njegovo izdvajanje i preporučilo osnivanje Zavičajnog muzeja Ogulin kao samostalne ustanove. Hrvatsko muzejsko vijeće također je razmatralo zamolbu Gradske galerije Antun Gojak za davanje suglasnosti za razmjenu muzejskog predmeta „Prikaz jedrenjaka“ inv. ozn. 525:MKR 430, za vrijedan dokumentacijski materijal o Antunu Gojaku. Nakon uvida u dostavljenu dokumentaciju Vijeće je odbilo dati suglasnost za razmjenu muzejskog predmeta predloživši da se navedeni dokumentacijski materijal otkupi te da se na taj način popuni fundus vrijednim materijalom koji će doprinijeti daljnjoj obradi života i djela Antuna Gojaka.

   Hrvatsko muzejsko vijeće je pozitivno ocijenilo zahtjeve za trajnu pohranu arheoloških nalaza i to Muzeja Slavonije, Osijek, za pohranu nalaza s lokaliteta AN 13 Petrijevci-Čerina, Mursa-Donji grad-Obrtnička škola, Vojarna-Poljoprivredni fakultet, Várhegy-Mocsolás i Vojarna-Učiteljski fakultet te Muzeja i galerija Konavala za pohranu nalaza s lokaliteta Jagnjilo, Stravča; Pernova greda, Zastolje; Zorina 8, Cavtat; Rat, Cavtat i Sokol grad u Dunavama.

   U nastavku sjednice Vijeće je podržalo otkup dijela namještaja iz Zbirke Sporčić Kosinjski za Gradski muzej Varaždin, otkup slike Cate Dujšin „Portret Vlatka Mačeka“ i predmeta u vlasništvu Franje Bošnjaka za Hrvatski povijesni muzej, skulpture Antuna Augustinčića „Akt muškarca koji sjedi“, 1926., „Mladić s amforom“, 1924. ‒ 1926., te „Glava Vojnika“, 1932., za Muzeje Hrvatskog zagorja, Galerija Antuna Augustinčića. Za financiranje je također predložen otkup slike Brace Dimitrijevića „Leopard“, 1979. ‒ 2004., te građe za Zbirku medalja i plaketa: Plaketa Roberta Jeana Ivanovića i medalja Augusta Augustinčića za Modernu galeriju, Zagreb. Podržana je i prenamjena sredstava osiguranih za program Hrvatskog muzeja turizma „Dubrovački klasici u Opatiji“ za potrebe programa „Jadran nadahnuća – Zbirka Večerina“.
Hrvatsko muzejsko vijeće je na temelju zapisnika sa sastanaka održanih 26. i 27. travnja 2017. godine razmatralo prijedloge Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju uvjete za obavljanje poslova višeg kustosa i muzejskog savjetnika te prijedloge Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višeg muzejskog pedagoga, muzejskog pedagoga savjetnika, višeg dokumentarista, dokumentarista savjetnika, višeg informatičara, informatičara savjetnika, višeg restauratora, restauratora savjetnika, višeg preparatora, višeg muzejskoga tehničara i višeg fotografa. Hrvatsko muzejsko vijeće u cijelosti je prihvatilo prijedloge Povjerenstava.

   Hrvatsko muzejsko vijeće prihvatilo je i Izvještaj o izvršenom stručnom nadzoru Matične službe Etnografskog muzeja u Zagrebu nad stručnim radom Muzeja i galerija Konavala – Zavičajni muzej Konavala. Hrvatsko muzejsko vijeće je preporučilo postupanje prema zaključcima matičarke radi uklanjanja uočenih nedostataka te prije svega zapošljavanje kustosa etnologa u cilju unapređenja stručnog rada Muzeja. Vijeće je prihvatilo i Izvještaj sa sastanka održanog na temu utvrđivanja postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Domovinskog rata u Splitu. Hrvatsko muzejsko vijeće je utvrdilo da su sukladno odredbama članka 17. Zakona o muzejima („Narodne novine“, broj 110/15) ispunjeni svi stručni uvjeti za osnivanje Muzeja Domovinskog rata u Splitu.Sažetak 4. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 2. veljače 2017. godine

   Na sjednici su bili prisutni članovi Hrvatskog muzejskog vijeća: Ružica Marić, prof., dr. sc. Darko Babić, dr. sc. Iris Biškupić Bašić, Matea Brstilo Rešetar, prof., Darko Komšo, dipl. arh. i Pavica Vilać; po 3. točci – dr. sc. Zvjezdana Antoš, muzejska savjetnica, Etnografski muzej, Zagreb; po 4. točci – Silvija Brkić Midžić, upraviteljica Hrvatskog muzeja medicine i farmacije te iz Ministarstva kulture: dr. sc. Ivica Poljičak, državni tajnik, Eva Brunović, načelnica Sektora za izvedbenu, likovnu, muzejsku i arhivsku djelatnost, Goran Blagus, viši stručni savjetnik, Tereza Teklić, viša stručna savjetnica, Služba za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnost, Uprava za razvoj kulture i umjetnosti.
Biserka Rauter Plančić, prof. se ispričala.
   Sjednici je predsjedavala Ružica Marić, prof., predsjednica Hrvatskog muzejskog vijeća.

Dnevni red:
1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika 3. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća
3. Etnografski muzej, Zagreb, Prezentacija dopune muzeološke koncepcije stalnog postava Etnografskog muzeja, Zagreb
4. Hrvatski muzej medicine i farmacije, Prezentacija muzeološke koncepcije Hrvatskog muzeja medicine i farmacije
5. Grad Split, Zamolba za utvrđivanjem postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Domovinskog rata u Splitu
6. Arheološki muzej Narona, Zahtjev za trajnu pohranu arheoloških nalaza (dionica ceste A1 Ravča-Ploče i čvor Ploče-granice BiH)
7. Gradski muzej Požega, Zahtjev za trajnu pohranu arheoloških nalaza s lokaliteta Čaglin Ivančevac
8. Povjerenstvo za polaganje stručnih ispita u muzejskoj struci, Prijedlog izmjena i dopuna sadržaja predmeta i literature za polaganje stručnih ispita u muzejskoj struci
9. Otkup muzejske građe:
a) Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, Marijan Trepše, Akt u interijeru, ulje na platnu, 50x60 cm
10. Programi prijavljeni na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu - prigovori
11. Razno
a) Klaudio Štefančić, Očitovanje o prijedlogu preuređenja zgrade Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica
Informacije:
b) Centar za kulturu Lopar, Formiranje stalnog izložbenog prostora
c) Etnografski muzej Istre – Museo Etnografico dell'Istria, Informacija o realizaciji stalnog postava

   Dnevni red je jednoglasno usvojen uz dopunu točke 11.: Pučko otvoreno učilište Imotski, Zamolba za ustupanje dijela predmeta numizmatičke građe Hrvatskog povijesnog muzeja.
Zapisnik je prihvaćen bez primjedbi.

   Na 4. sjednici Hrvatskog muzejskog vijeća prezentirana je dopuna muzeološke koncepcije stalnog postava Etnografskog muzeja u Zagrebu. Dopuna muzeološke koncepcije odnosi se na dio prostorne organizacije i proširenje programima nužnima za financiranje obnove i uređenja Etnografskog muzeja iz fondova Europske unije, dok je osnovna muzeološka koncepcija ostala nepromijenjena u idejnom konceptu i glavnim tematskim cjelinama. Hrvatsko muzejsko vijeće prihvatilo je dopunu muzeološke koncepcije stalnog postava Etnografskog muzeja, Zagreb.
Hrvatsko muzejsko vijeće također je prihvatilo muzeološku koncepciju Hrvatskog muzeja medicine i farmacije HAZU koju je na sjednici prezentirala upraviteljica Muzeja Silvija Brkić Midžić.

   Hrvatsko muzejsko vijeće razmatralo je inicijativu Grada Splita za osnivanje Muzeja Domovinskog rata u Splitu. Vijeće je osnovalo Stručno povjerenstvo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Domovinskog rata u Splitu u sastavu: doc. dr. sc. Ante Nazor, ravnatelj, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Matea Brstilo Rešetar, prof., ravnateljica, Hrvatski povijesni muzej, i Goran Blagus, viši stručni savjetnik, Služba za muzejsko-galerijsku i likovnu djelatnosti, Uprava za razvoj kulture i umjetnosti Ministarstva kulture. Hrvatsko muzejsko vijeće je zatražilo i stručno mišljenje Vijeća Sustava muzeja vezano uz osnivanje Muzeja Domovinskog rata u Splitu.

   U nastavku sjednice Hrvatsko muzejsko vijeće pozitivno je ocijenilo zahtjev Arheološkog muzeja Narona za trajnu pohranu arheološkog nalaza s dionice ceste A1 Ravča-Ploče i čvor Ploče-granice BiH te zahtjev Gradskog muzeja Požega za trajnu pohranu arheoloških nalaza s lokaliteta Čaglin Ivančevac.
   Na temelju članka 19. Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci („Narodne novine“, br. 97/10 i 112/11) i prijedloga Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u muzejskoj struci, Hrvatsko muzejsko vijeće utvrdilo je sadržaj predmeta i popis literature za polaganje stručnih ispita.
   Hrvatsko muzejsko vijeće podržalo je otkup slike Marijana Trepše „Akt u interijeru“ za Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, te je razmatralo pristigle prigovore na rezultate Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu. Vijeće je po ponovnom razmatranju pozitivno ocijenilo program Umjetničke akademije u Splitu „6. konzervatorsko-restauratorske radionice u Parku skulptura u Sisku“, Kulturno-umjetničkog središta Sinj, Galerija Sikirica „Industrijsko naslijeđe i kultura sjećanja na primjerima tvornice Dalmatinka – Sinj“ te Hrvatskog nacionalnog komiteta ICOM-a „Program edukacije za muzejske čuvaonice“.
   Hrvatsko muzejsko vijeće zaprimilo je dopis gospodina Klaudija Štefančića po temi prijedloga preuređenja zgrade Doma kulture u Velikoj Gorici, odnosno Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, u okviru koje više od 35 godina djeluje i Galerija Galženica. Također je primilo na znanje dopis Centra za kulturu Lopar i informacije vezane za namjeru osnivanja stalnog izložbenog postava koji bi obuhvatio arheološku, etnološku i geološku građu te obavijest Etnografskog muzeja Istre o izmjenama likovnog rješenja stalnog postava Etnografskog muzeja Istre, u cilju smanjenja troškova izvedbe stalnog postava.
   Na kraju sjednice Hrvatsko muzejsko vijeće preporučilo je da se 140 predmeta Numizmatičke zbirke izluči iz fundusa Hrvatskog povijesnog muzeja te da se oni pohrane u fundus Zavičajnog muzeja Imotski.Sažetak 3. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 24. do 27. listopada 2016. u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2

     Hrvatsko muzejsko vijeće je usvojilo zapisnik 2. sjednice.
     U nastavku sjednice Hrvatsko muzejsko vijeće je razmatralo i vrednovalo programe muzejsko-galerijske djelatnosti pristigle na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu. Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu ukupno je pristiglo 1128 programa muzejsko-galerijske djelatnosti. Potraživanja prema Ministarstvu kulture iznose 44.798.590,06 kn.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je po vrednovanju svih programa muzejsko-galerijske djelatnosti donijelo sljedeće zaključke:
     - programe s nepotpunim prijavama koji ne zadovoljavaju uvjete natječaja Vijeće nije vrednovalo;
     - programe otkupa muzeja i galerija Vijeće će razmotriti naknadno kada se upotpuni dokumentacija;
     - programi kataloga zbirki koje nisu cjelovito obrađene i registrirane kao kulturno dobro nisu predloženi za financiranje;
     - programi konzervatorsko-restauratorskih radova razmatrani su ukoliko je priložena ponuda ovlaštenog restauratora;
     - programi Međunarodnog dana muzeja su podržani isključivo ukoliko je u programu specificirana aktivnost;
     - Hrvatsko muzejsko vijeće će tijekom 2017. godine planirati održavanje tematskih sjednica i to vezano za Sustav muzeja, izradu smjernica za pohranu muzejske građe  i dr., s obzirom kako su se kroz programe za 2017. godinu profilirali određeni pokazatelji u muzejsko-galerijskoj djelatnosti.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je, temeljem zapisnika sa sastanaka održanih 21. listopada 2016. godine, razmatralo prijedloge Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju uvjete za obavljanje poslova višeg kustosa i muzejskog savjetnika te prijedloge Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višega muzejskoga pedagoga, muzejskoga pedagoga savjetnika, višega dokumentarista, dokumentarista savjetnika, višega informatičara, informatičara savjetnika, višega restauratora, restauratora savjetnika, višega preparatora, višega muzejskoga tehničara i višega fotografa. Hrvatsko muzejsko vijeće je u cijelosti prihvatilo prijedloge Povjerenstava.Sažetak 2. sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 8. rujna 2016. u 10.00 sati u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2

     Na 2. sjednici Hrvatskog muzejskog vijeća je na temelju članka 6. Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci („Narodne novine“, br. 97/10 i 112/11) utvrđena Lista mentora za izradu pisanog rada za stjecanje stručnog zvanja u muzejskoj struci. Na temelju članka 16. Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci („Narodne novine“, br. 97/10 i 112/11) Hrvatsko muzejsko vijeće je predložilo ministru kulture imenovanje ispitivača i njihovih zamjenika za pojedine predmete.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je na temelju članka 4. Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci („Narodne novine“, br. 97/10 i 112/11) i članka 2. Poslovnika o radu Hrvatskog muzejskog vijeća razriješilo Stručna povjerenstva za stjecanje viših muzejskih zvanja s datumom 10. listopada 2016. godine i imenovalo nova Stručna povjerenstva za stjecanje viših muzejskih zvanja za sljedeće četverogodišnje razdoblje.
     U nastavku sjednice Hrvatsko muzejsko vijeće je prihvatilo izvještaj sa sastanaka Stručnog povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Cvelferije u Drenovcima te utvrdilo kako su sukladno odredbama članka 17. Zakona o muzejima („Narodne novine“, broj 110/15) ispunjeni svi stručni uvjeti za osnivanje Muzeja Cvelferije. Prihvaćen je izvještaj sa sastanaka Stručnog povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Radboa u Radoboju te je utvrđeno kako su sukladno odredbama članka 17. Zakona o muzejima („Narodne novine“, broj 110/15) ispunjeni svi stručni uvjeti za osnivanje Muzeja Radboa. Vezano uz zamolbu Grada Delnice za utvrđivanjem postojanja uvjeta za osnivanje Zavičajnog muzeja Delnice, Hrvatsko muzejsko vijeće je na prijedlog Stručnog povjerenstva za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje navedenog muzeja podržalo inicijativu za osnivanje Zavičajnog muzeja Delnice posebice imajući u vidu očuvanje kulturne i prirodne baštine ovoga kraja i njegovo daljnje istraživanje, obradu i prezentaciju koju ovo područje neupitno zaslužuje, međutim sukladno članku 17. Zakona o muzejima („Narodne novine“, broj 110/15) utvrđeno je kako ne postoje svi stručni uvjeti za osnivanje Zavičajnog muzeja Delnice.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je podržalo prijedloge otkupa muzejske spomeničke građe  Hrvatskom povijesnom muzeju, Zagreb, Muzeju Slavonije, Osijek i Gradskom muzeju Nova Gradiška.
Sljedeća sjednica  Hrvatskog muzejskog vijeća će se održati u drugoj polovici listopada 2016. godine po temi razmatranja i vrednovanja programa muzejsko-galerijske djelatnosti prijavljenih na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu.


  
Sažetak konstituirajuće sjednice Hrvatskog muzejskog vijeća održane 6. srpnja 2016. godine

     Sjednicu je otvorila zamjenica ministra kulture dr. sc. Ana Lederer pozdravivši predsjednicu i članove novoimenovanog Hrvatskog muzejskog vijeća  u ime ministra kulture dr. sc. Zlatka Hasanbegovića i svoje osobno ime. Hrvatskom muzejskom vijeću poželjela je puno uspjeha u predstojećem četverogodišnjem mandatu.
     Predsjednica Hrvatskog muzejskog vijeća  Ružica Marić je zahvalila Ministarstvu kulture na ukazanom povjerenju te iskazala nadu da će rad novog saziva Hrvatskog muzejskog vijeća na svim razinama pridonijeti daljnjem razvoju i unaprjeđenju muzejske struke.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je usvojilo Poslovnik o radu Hrvatskog muzejskog vijeća te Kriterije za vrednovanje muzejsko-galerijskih programa temeljem kojih će se vrednovati programi prijavljeni na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu.
     Razmatrana je zamolba Općine Drenovci za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Cvelferije u Drenovcima. Hrvatsko muzejsko vijeće je podržalo inicijativu Općine Drenovci za osnivanjem Muzeja Cvelferije u Drenovcima i osnovalo Stručno povjerenstvo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Cvelferije u Drenovcima u sastavu: dr. sc. Iris Biškupić Bašić, muzejska savjetnica, Etnografski muzej, Zagreb, Maja Žebčević Matić, prof., ravnateljica, Gradski muzej Požega i Eva Brunović, dipl. pov. umj., načelnica, Sektor za izvedbenu, likovnu, muzejsku i arhivsku djelatnost Ministarstva kulture. Stručno povjerenstvo je zaduženo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Cvelferije o čemu će izvijestiti Hrvatsko muzejsko vijeće. Razmatrana je i zamolba Općine Radoboj za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Radboa koju je Hrvatsko muzejsko vijeće  podržalo i osnovalo Stručno povjerenstvo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Radboa u Radoboju u sastavu: Dragan Bukovec, muzejski savjetnik, Hrvatski prirodoslovni muzej, Spomenka Težak, muzejska savjetnica, Gradski muzej Varaždin i Eva Brunović, dipl. pov. umj., načelnica, Sektor za izvedbenu, likovnu, muzejsku i arhivsku djelatnost Ministarstva kulture. Stručno povjerenstvo je zaduženo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Radboja o čemu će izvijestiti Hrvatsko muzejsko vijeće.
     Gospođa Jasmina Reis je uputila HMV zamolbu za utvrđivanjem postojanja uvjeta za osnivanje Kuće Šenoa u Zagrebu. Po temi utvrđivanja postojanja uvjeta za osnivanje Kuće Šenoa održan je sastanak 29. travnja 2016. godine u obiteljskoj kući obitelji Šenoa u Malinovoj ulici u Zagrebu kojem su nazočili predstavnici Ministarstva kulture. Hrvatsko muzejsko vijeće  je prihvatilo izvještaj s predmetnog sastanka i utvrdilo kako su sukladno odredbama članka 17. Zakona o muzejima („Narodne novine“, broj 110/15) ispunjeni svi stručni uvjeti za osnivanje Kuće Šenoa. Predmet je na daljnje postupanje upućen nadležnoj službi Ministarstva kulture.
     Grad Delnice je uputio Hrvatskom muzejskom vijeću zamolbu za utvrđivanjem postojanja uvjeta za osnivanje Zavičajnog muzeja Delnice. Ista je podržana te je osnovano Stručno povjerenstvo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Zavičajnog muzeja Delnice u sastavu: Vesna Zorić, muzejska savjetnica, Etnografski muzej, Zagreb, mr. sc. Sanjin Mihelić, viši kustos, ravnatelj, Arheološki muzej u Zagrebu i Eva Brunović, dipl. pov. umj., načelnica, Sektor za izvedbenu, likovnu, muzejsku i arhivsku djelatnost Ministarstva kulture. Stručno povjerenstvo je zaduženo za utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje Zavičajnog muzeja Delnice o čemu će izvijestiti Hrvatsko muzejsko vijeće .
     Grad Dubrovnik je uputio Hrvatskom muzejskom vijeću zamolbu za davanjem suglasnosti na statusne promjene javne ustanove Dubrovački muzeji i utvrđivanjem postojanja uvjeta za osnivanje Muzeja Domovinskog rata. Muzej Domovinskog rata osnovao bi se izdvajanjem Muzeja suvremene povijesti iz sastava Dubrovačkih muzeja. Hrvatsko muzejsko vijeće je, sukladno članku 19. Zakona o muzejima (NN, 110/15), dalo pozitivno mišljenje Ministarstvu kulture vezano uz izdvajanje unutarnje ustrojbene jedinice Muzej suvremene povijesti iz javne muzejske ustanove Dubrovački muzeji, Dubrovnik te utvrdilo kako su sukladno odredbama članka 17. Zakona o muzejima (NN, 110/15) ispunjeni svi stručni uvjeti za osnivanje Muzeja Domovinskog rata.
     U nastavku sjednice je Hrvatsko muzejsko vijeće, sukladno članku 13. Zakona o muzejima (NN, 110/15), dalo pozitivno mišljenje Ministarstvu kulture vezano uz trajnu pohranu ulomka grede s natpisom MES u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika – Split, a koji će se izlučiti iz fundusa Zavičajnog muzeja Benkovac. Razmatrane su i zamolbe za otkup muzejske građe i to Gradskog muzeja Varaždin, Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti, Hrvatskog povijesnog muzeja, Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek, te Zavičajnog muzeja Slatina.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je temeljem zapisnika sa sastanka održanog 22. travnja 2016. godine razmatralo prijedloge Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju uvjete za obavljanje poslova višeg kustosa i muzejskog savjetnika te prijedloge Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje stručnih i znanstvenih radova u muzejskoj struci onih osoba koje ostvaruju ostale uvjete za obavljanje poslova višega muzejskoga pedagoga, muzejskoga pedagoga savjetnika, višega dokumentarista, dokumentarista savjetnika, višega informatičara, informatičara savjetnika, višega restauratora, restauratora savjetnika, višega preparatora, višega muzejskoga tehničara i višega fotografa sa sastanka održanog 27. travnja 2016. godine.
     Hrvatsko muzejsko vijeće je primilo na znanje izvješće Hrvatskog povijesnog muzeja o provedenom stručnom nadzoru u Muzeju Brodskog Posavlja u Slavonskom Brodu.
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru je uputio Hrvatskom muzejskom vijeću  zamolbu za dopuštenjem naplaćivanja ulaznica u Galeriji MCPA. Hrvatsko muzejsko vijeće  je utvrdilo kako odluka o naplati ulaznica za Galeriju MCPA ulazi u djelokrug rada i načina poslovanja ravnatelja Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, stoga odobrenje za naplaćivanjem i ulaznica nije u nadležnosti Hrvatskog muzejskog vijeća.
 


 
Arhiva
Najave  RSS
e-Pisarnica
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Otvorene metode koordinacije

 Kulturne politike i rezidencijalni programi