E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Nematerijalna kulturna baština   >  Služba za pokretnu, etnografsku i nematerijalnu kulturnu baštinu
Unutar Uprave za zaštitu kulturne baštine, Sektora za zaštitu kulturne baštine, ustrojena je Služba za pokretnu, etnografsku i nematerijalnu kulturnu baštinu,  a kadrovskim jačanjem stvaraju se preduvjeti za kvalitetniji stručni rad na ovoj specifičnoj problematici zaštite nematerijalne kulturne baštine.
 
Rad na zaštiti nematerijalne kulturne baštine obuhvaća:
 
• Obavljanje stručnih i upravnih poslova vezanih uz evidentiranje, istraživanje, bilježenje i dokumentiranje nematerijalnih kulturnih dobara
• Izrada prijedloga programa i prioriteta zaštite nematerijalnih kulturnih dobara
• Izrada metodološke osnove, standarda, kriterija i smjernica za zaštitu nematerijalnih kulturnih dobara
• Priprema prijedloga za upis nematerijalnih dobara u Registar kulturnih dobara RH
• Priprema materijala i provođenje zaključaka Povjerenstva za nematerijalnu kulturnu baštinu
• Sudjelovanje u izradi konzervatorske dokumentacije
• Suradnja na izradi inventara kulturne baštine
• Provedba UNESCO -ove Konvencije za zaštitu nematerijalne kulturne baštine
• Sudjelovanje u međunarodnoj suradnjiNajave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi


 
Procedura oslobođenja od plaćanja PDV-a