E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNE DJELATNOSTI  >  Arhivska djelatnost  >  Hrvatsko arhivsko vijeće   >  Bilješke sa sjednica
 
Sažetak 2. sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća održane 6. ožujka 2019. godine u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2
 
Ad. 1. Predsjednik Vijeća D. Rubčić je započeo sjednicu predloživši izmjene najavljenog dnevnog reda kojeg bi se proširilo s nekoliko novih točaka. D. Rubčić je predložio da se Prijedlog Nacionalnog programa zaštite pisane baštine raspravi na idućoj sjednici Vijeća kako bi članovi imali dovoljno vremena za detaljno proučiti dokumentaciju. Prijedlog predsjednika je prihvaćen te je izmijenjeni dnevni red jednoglasno usvojen.
 
Ad. 2. D. Rubčić je predložio je da se Poslovnik usvoji na idućoj sjednici Vijeća s obzirom da se za isti još uvijek čeka traženo mišljenje pravnika Ministarstva kulture. Prijedlog je jednoglasno usvojen.
 
Ad. 3. D. Rubčić je predstavio Izvješće o radu Povjerenstva za stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva u 2018. godini. Prema navedenom Izvješću Povjerenstvo je održalo osam ispitnih rokova za provjeru stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama za zaštitu i obradu arhivskog gradiva. Ispitu je ukupno pristupilo 398 kandidata s područja cijele Hrvatske od kojih je ispit uspješno položilo 347 kandidata. Vijeće je Izvješće jednoglasno prihvatilo.
 
Ad. 4. D. Rubčić je predstavio Izvješće o stručnim ispitima iz arhivske struke održanim 10. siječnja 2019. godine. Prema navedenom Izvješću stručnim ispitima pristupilo je devet kandidata. Ispite je položilo ukupno osam kandidata (polaznici stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa: Tomislav Branđolica – HDA, Filip Katić – HDA, Ines Komljenović – DAVŽ, Ida Vencl – DAZG, Iva Boban – DAZG, Marija Jurić – DAZD, Dario Rebić – HDA; te Karolina Ražov – DAZD). Vijeće je Izvješće jednoglasno prihvatilo.
 
Ad. 5. D. Rubčić je pročitao prijedlog ispitivača i zamjenika ispitivača pojedinih predmeta iz stručnih ispita u arhivskoj struci koji je dostavilo Povjerenstvo za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci. Naglasio je kako je ostalo otvoreno pitanje ispitivača i zamjenika ispitivača za predmet Osnove državnog i pravnog poretka Republike Hrvatske i zakonodavstva u području kulture koje treba predložiti Ministarstvo kulture. Dogovoreno je da će se Ministarstvo podsjetiti da dostavi svoj prijedlog ispitivača i zamjenika ispitivača. Vijeće je prijedlog jednoglasno prihvatilo.
 
Ad. 6. Vijeće je zaprimilo obavijest da je Povjerenstvo za stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva u dogovoru s Državnim arhivom u Varaždinu, promijenilo termin održavanja ispita te umjesto planiranog 27. ožujka, predlaže se 9. travnja 2019. godine. Promjena termina je jednoglasno usvojena.
 
Ad. 7. Vijeću je pristigao prijedlog za imenovanjem Suzane Hegol za tajnika Povjerenstva za stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva. Prijedlog je jednoglasno usvojen.
 
Ad. 8. Vijeću je pristigao prijedlog za imenovanjem Enise Čamdžić Martinić za tajnika Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci. Prijedlog je jednoglasno usvojen.
 
Ad. 9. D. Rubčić je predstavio dva izvješća o obavljenoj prosudbi o ispunjavanju uvjeta za stjecanje viših stručnih zvanja u arhivskoj struci. S obzirom da je jedan zahtjev pristigao u listopadu 2018. godine te nije ušao u razmatranje na Konstituirajućoj sjednici Vijeća zbog administrativnih propusta, D. Rubčić se ispričao u ime Vijeća zbog kašnjenja obrade zahtjeva za stjecanjem višeg zvanja. Uvidom u izvješća, utvrđeno je da uvjete za stjecanje zvanja arhivskog savjetnika ispunjava Ladislav Dobrica (HDA), odnosno za višeg arhivista Tomislav Škrbić (DASK). Vijeće je izvješća jednoglasno prihvatilo i preporučilo dodjelu viših stručnih zvanja.
 
Ad. 10. J. Ivanović je kao član Stručnog povjerenstva za razmatranje prijedloga projekta smještaja arhivskog gradiva Državnog arhiva u Križevcima predstavio navedeno Izvješće koje je rezultat posjeta Križevcima i pregleda prostora namijenjenog Arhivu. Naveo je kako idejno rješenje projekta rekonstrukcije i prenamjene zgrade treba izmijeniti sukladno uputama Povjerenstva (manje izmjene u gabaritima hodnika i prostora za korisnike i sl.) te da se gradonačelnik Križevaca pozitivno izjasnio po pitanju financiranja projekta od strane grada. Također je naveo kako je Ivan Peklić, privremeni ravnatelj Arhiva, utvrdio koliko bi gradiva, obzirom na teritorijalnu nadležnost, Arhiv trebao preuzeti od DA u Bjelovaru i DA u Varaždinu. D. Rubčić je naveo kako je ukupna količina navedenog gradiva cca 2.000 d/m. J. Ivanović je predložio da Vijeće podnese prijedlog Ministarstvu kulture za osiguranje sredstava minimalnoga broja zaposlenika (prioritet je vanjska služba Arhiva) tek nakon što Grad Križevci usvoji službene dokumente relevantne za financiranje projekta (odluka, rebalans gradskog proračuna za 2019. godinu, stavka u proračunu za 2020. i dr.). Vijeće je jednoglasno prihvatilo Izvješće te preporuča da Grad Križevci što prije donese sve potrebne odluke za pokretanje realizacije projekta, pogotovo da se napravi financijski plan i plan radova na rekonstrukciji i prenamjeni zgrade te da se svi radovi uključe u projekciju gradskog proračuna s definiranim vremenskim rokovima.
 
Ad. 11. Državni arhiv u Dubrovniku je Vijeću poslao obavijest o tijeku preseljenja dijela arhivskih fondova i zbirki Arhiva u nove prostore u Gružu. S. Babić je, kao članica Povjerenstva za provedbu stručnog nadzora nad radom Državnog arhiva u Dubrovniku, kratko obavijestila Vijeće o stanju u Arhivu. Navela je da je Hrvatski državni arhiv bio pozvan pružiti pomoć vezano uz problematiku preseljenja gradiva u Gruž (utvrditi točno koje gradivo bi trebalo i koje je spremno, u dobrom stanju i opremljeno za preseljenje, terminski plan preseljenja i dr.) te je sugerirano da gradivo nastalo do 1945. godine i dalje ostane u palači Sponza. Gradivo u Sponzi bi se trebalo primjereno srediti i opremiti, a svo gradivo nastalo nakon 1945. godine, kao i gradivo na terenu koje udovoljava propisanim uvjetima preuzimanja, bi trebalo smjestiti u Gruž. Također je navela da je šteta što je struktura vlastitih prihoda vezana samo uz iznajmljivanje palače Sponza, umjesto  privlačenja publike putem programa koji promoviraju arhivsku djelatnost, za što bi - između ostaloga - djelomično trebalo prilagoditi uređenje prostora. S. Ćosić je naveo kako je prostor palače jako atraktivan i lukrativan te da postoji interes više strana za njegovo preuzimanje s čim su se složili ostali članovi Vijeća. Vijeće je jednoglasno prihvatilo obavijest te podržalo plan preseljenja gradiva sukladno preporukama Hrvatskog državnog arhiva uz poseban naglasak da gradivo iz razdoblja Dubrovačke Republike nikako ne bi smjelo napustiti povijesnu jezgru Dubrovnika.  
 
Ad. 12. S. Babić je navela da je počinjena greška u izradi imenovanja za Stručno povjerenstvo za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci u smislu da je izostalo imenovanje predsjednika Povjerenstva, zbog čega je navedeno Povjerenstvo bilo i formalno onemogućeno podnijeti prijedlog HAV-u za imenovanje tajnika. Zamolila je da se navedena greška ispravi te je Služba za arhivsku djelatnost navela da će poslati obavijest Glavnom tajništvu.Sažetak Konstituirajuće sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća održane 10. prosinca 2018. godine u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik Vijeća Darko Rubčić pozdravivši prisutne te pozvavši ministricu kulture da se obrati novom sazivu Vijeća.
Ministrica je zahvalila novim članovima Vijeća na njihovoj kandidaturi istaknuvši činjenicu da je ovaj sastav Vijeća po prvi put biran putem održavanja javnog poziva koji je pokazao znatan interes struke za sudjelovanjem u radu Vijeća. Naglasila je da je provođenje javnog poziva rezultat donošenja novog Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, kao prvog od paketa novih zakona iz područja koje još obuhvaća knjižničnu i muzejsku djelatnost.

Ministrica je istaknula kako predstoji razdoblje intenzivnog rada na dovršetku normativnog okvira arhivske djelatnosti putem izrade novih provedbenih propisa kao i izrada Nacionalnog plana razvoja arhivske djelatnosti, te je naglasila kako očekuje da Vijeće bude jedan od aktivnih sudionika u izradi navedenih propisa. Ministrica je izjavila da se Nacionalnim planom planira artikulirati prioritete u arhivskoj djelatnosti te razraditi razvoj djelatnosti za sljedećih 5 – 10 godina kako bi uspostavili dobar temelj za ulaganje u arhivsku djelatnost u sljedećoj financijskoj perspektivi.
           
Ad. 1.
S obzirom da je Vijeću u međuvremenu pristigao Plan ispitnih rokova za provjeru stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama u 2019. godini, D. Rubčić je predložio da se navedeni uvrsti u dnevni red kao točka 6. te da se preostale dvije točke pomaknu za jedno mjesto. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ad. 2. D. Rubčić je naveo kako se u prijedlogu Poslovnika našlo nekoliko tiskarskih grešaka i da će navedene biti izmijenjene te je pitao prisutne da daju svoje prijedloge na isti. S. Babić je istaknula kako se prijedlogom Poslovnika definira dio stvari koje će sigurno biti izmijenjene donošenjem novih pravilnika. D. Rubčić je naveo kako će zasad Vijeće djelovati po važećim pravilnicima te će se donošenjem novih lako izmijeniti Poslovnik sukladno novim propisima. D. Kušen je postavio pitanje naknada za članove Stručnog povjerenstva za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci koje je do sad radilo bez naknade te zamolio da se provjeri status povjerenstava u muzejskoj i knjižničnoj djelatnosti po ovom pitanju. Također je zamolio da se provjeri pitanje putnih troškova za članove Vijeća koji nisu iz Zagreba. Dogovoreno je da će se navedena pitanja provjeriti s drugim službama Ministarstva kulture te da će se prijedlog Poslovnika uskladiti s predloženim izmjenama i kao takav usvojiti na sljedećoj sjednici Vijeća.

Ad. 3. D. Rubčić je predstavio Izvješće o stručnim ispitima iz arhivske struke Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci. Prema navedenom Izvješću ispitima je pristupilo ukupno šest kandidata. Ispite je položilo ukupno 5 kandidata (Joakim Čičić – DASB, Ivana Baković – HDA, Ivana Čurik – DAOS, Maja Knežević – DAZD, Oleg Šimić – DARI). Jedna kandidatkinja je upućena na popravni ispit (Marija Jurić – DAZD). Vijeće je Izvješće jednoglasno prihvatilo.
 
Ad. 4.
D. Rubčić je predstavio Izvješće o obavljenoj prosudbi o ispunjavanju uvjeta za stjecanje viših stručnih zvanja u arhivskoj struci Stručnog povjerenstva za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci. Stručno povjerenstvo je zaprimilo ukupno 9 zahtjeva za dodjelom višeg stručnog zvanja (tri za arhivskog savjetnika, šest za višeg arhivista). Ocijenjeno je da svi ispunjavaju uvjete za stjecanje višeg stručnog zvanja te se predlaže dodjeljivanje zvanja arhivski savjetnik dr. sc. Dubravki Kolić (DAZD), dr. sc. Amiru Obhođašu (HDA) i dr. sc. Mariu Stipančeviću (HDA). Predlaže se dodjeljivanje zvanja viši arhivist Angeliki Milić (HDA), Dijani Cenger (DAVT), Nadi Klobučar (DAGS), Katarini Mataiji (DAGS), Kristini Nosković (HDA) i dr. sc. Tatjani Šarić (HDA).
Prisutni su kratko raspravili da bi se ubuduće trebalo voditi računa o ujednačenosti kriterija za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci vezano za činjenicu da je u prošlim sazivima Vijeća dodijeljeno mnogo viših stručnih zvanja. Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog Stručnog povjerenstva za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci.
 
Ad. 5.
D. Rubčić je naglasio kako se o ovoj točki raspravljalo do same sjednice zbog čega nisu članovima dostavljeni pisani prijedlozi već su on i S. Babić pročitali prisutnima prijedlog novih članova navedenih povjerenstava.
Prijedlog za Povjerenstvo za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci
Članovi: - Snježana Ivanović (HDA) – predsjednica 
               - Nela Kušanić (DASK)                                                 
               - Ladislav Dobrica (HDA)
Zamjene: - Dražen Kušen (DAOS)
                  - Ante Gverić (DAZD)
Prijedlog za Stručno povjerenstvo za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci
Članovi: - Melina Lučić (HDA) – predsjednica    
               - Vida Pavliček (DAVŽ)                                                
               - Marina Škalić (HDA)
Zamjene: - Mario Stipančević (HDA)
                  - Zoran Stanković (DARI)
Predloženo je da članovi i zamjene Povjerenstva za stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i dokumentarnog gradiva ostanu isti.
              
D. Rubčić je naglasio da treba ostati ista praksa po pitanju obavljanja administrativnih poslova za navedena povjerenstva, tj. da to i dalje ostane u nadležnosti Hrvatskog državnog arhiva, iako je prema novom Zakonu utvrđeno da administrativne poslove za Vijeće obavljaju stručne službe Ministarstva kulture. J. Ivanović je predložio da se to formalizira dopisom koji bi Ministarstvo uputilo Hrvatskom državnom arhivu jer se dosadašnja praksa pokazala funkcionalnom i racionalnom. Svi članovi su se složili s tim. S. Babić je prisutnima pročitala i prijedlog ispitivača i zamjenika ispitivača iz predmeta za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci, te je odlučeno da će se imena finalizirati na idućoj sjednici Vijeća nakon što Povjerenstvo za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci bude imenovano. Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog novih članova i zamjena za navedena povjerenstva.
 
Ad. 6.
Vijeće je pregledalo Plan ispitnih rokova za provjeru stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama u 2019. godini te je S. Babić predložila izmjenu termina ispita koji se održavaju u Hrvatskom državnom arhivu zbog niza događanja koje Arhiv organizira u prosincu. Dogovoreno je da termin Hrvatskog državnog arhiva od 3. prosinca preuzme Državni arhiv u Zagrebu, koji će svoj termin od 2. srpnja ustupiti Hrvatskom državnom arhivu.
 
Ad. 7. D. Rubčić je ukratko predstavio Izvješće Stručnog povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za smještaj arhivskog gradiva vezano uz problematiku početka rada Državnog arhiva u Križevcima. Izvijestio je prisutne kako je Povjerenstvo u sastavu dr. sc. Dinko Čutura (ravnatelj HDA), Darko Rubčić (predsjednik HAV-a), Dajna Mišurac (Ministarstvo kulture) pregledalo prostor koji je Grad Križevci predložio za adaptaciju u Državni arhiv u Križevcima te zaključilo da je zadovoljena većina uvjeta sukladno Pravilniku o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja (NN 65/2001). S obzirom da je Grad Križevci trenutno u fazi izrade projekta adaptacije navedenog prostora u svrhu Arhiva, D. Rubčić je predložio da se još jednom formira Stručno povjerenstvo u sastavu dr. sc. Jozo Ivanović (član HAV-a), dr. sc. Amir Obhođaš (HDA), Dajna Mišurac (MK) kako bi se pregledao prijedlog projekta i dale eventualne dodatne upute za adaptaciju prostora. Prijedlog je jednoglasno usvojen. 
   

Sažetak 22. sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća održane 12. lipnja 2018. u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2
   
            Sjednica je započela jednoglasnim usvajanjem dnevnog reda.
 
             Ad. 1. Verificiran je zapisnik s prethodne sjednice.
 
            Ad. 2. D. Rubčić je predstavio zahtjev što su ga Vijeću uputili Državni arhiv u Križevcima i Grad Križevci. Državni arhiv u Križevcima osnovan je Uredbom Vlade RH 2008. godine no do danas nije započeo s radom jer nije bio osiguran prostor. Grad Križevci nudi zgradu za sjedište arhiva te se moli Vijeće da utvrdi odgovara li ona uvjetima za smještaj arhivskog gradiva. Nakon kraće rasprave D. Rubčić je predložio zaključak da Vijeće preporuči Ministarstvu osnivanje povjerenstva koje bi posjetilo Križevce te provjerilo uvjete predložene zgrade. Kao predstavnici Vijeća predloženi su D. Rubčić i D. Čutura. Prijedlog je jednoglasno usvojen.
 
            Ad 3. S. Razum je predstavio Izvješće (XV.) Stručnog povjerenstva za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci koje obuhvaća šest obavljenih prosudbi o ispunjavanju uvjeta za stjecanje višeg stručnog zvanja viši arhivist.  Ocijenjeno je da uvjete za stjecanje zvanja viši arhivist ispunjavaju svi prijavljeni te se predlaže dodjeljivanje zvanja viši arhivist Jurju Kukoču (HDA), Tihomiru Pleše (HDA), Ivanki Magić-Kanižaj (HDA), Tatjani Ružić (DABj), Ivanu Trogrliću (DAST) i Maji Kovačević-Kuzmanić (DAST). Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog Stručnog povjerenstva za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci.
 
            Ad 4. D. Rubčić je izvijestio prisutne da je prijedlog Zakona o arhivskom gradivu i arhivima 7. lipnja bio drugi put razmatran na sjednici Vlade RH gdje je usvojen i upućen u Sabor na drugo čitanje. Vjeruje se da će Zakon biti usvojen prije ljetne stanke Sabora. Po usvajanju Zakona u roku od 12 mjeseci morat će se donijeti provedbeni propisi i Nacionalni plan razvoja arhivske službe.
D. Kušen je postavio pitanje roka izmjena statuta arhivskih ustanova na što je M. Kovač odgovorila da roka nema, a izmjenama statuta se može pristupiti odmah po usvajanju novog Zakona.
S. Razum je pitao znači li to da je ovo posljednja sjednica u ovom sastavu što je D. Rubčić potvrdio te svima zahvalio da dosadašnjoj suradnji, no ukoliko bude potrebno, Vijeće će održavati sjednice sve do usvajanja Zakona.Sažetak 21. sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća održane 14. veljače 2018. u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2
 
            Sjednica je započela jednoglasnim usvajanjem dnevnog reda.
 
            Ad. 1. Verificiran je zapisnik s prethodne sjednice.
 
            Ad. 2. Raspravljalo se o prijedlogu Državnog arhiva u Šibeniku o razgraničenju arhivskog gradiva s Državnim arhivomu Zadru. Predloženo razgraničenje temelji se na Uredbi Vlade o osnivanju Državnog arhiva u Šibneniku (NN 7/07) sukladno kojoj je bilo potrebno sklopiti sporazum o razgraničenju arhivskog gradiva. Sporazumom Državni arhiv u Zadru trebao bi predati Državnom arhivu u Šibeniku arhivsko gradivo koje se odnosi na područje njegove teritorijalne nadležnosti, dakle gradivo nastalo na području Šibensko-kninske županije.
D. Kušen je predstavio sličnu situaciju i iskustva u razgraničenju arhivskog gradiva Državnog arhiva u Osijeku s novoosnovanim Državnim arhivom u Virovitici i Državnim arhivom u Vukovaru pri kojoj se poštivalo načelo područne pripadnosti kako to i sama Uredba Vlade o osnivanju arhiva nalaže.  
B. Kaleb je napomenuo da je praksa Ministarstva tretirati sve državne arhive kao jednakovrijedne te istaknuo pozitivne primjere razgraničenja gradiva između Državnog arhiva u Varaždinu i Državnog arhiva za Međimurje te Državnog arhiva u Karlovcu i Državnog arhiva u Gospiću.
D. Rubčić je kao zaključak rasprave predložio da Vijeće prepouči Minsitarstvu razgraničenje arhivskog gradiva u skladu s Uredbom Vlade o osnivanju Državnog arhiva u Šibeniku te da se osnuje povjerenstvo koje bi posjetilo ova arhiva i još jednom provjerilo prostorne i stručne uvjete za smještaj arhivskog gradiva, što je Vijeće jednoglasno prihvatilo. Napomenuto je da je pri primopredaji gradiva potrebno osigurati njegovu digitalizaciju.
 
            Ad. 3. Viša stručna savjetnica u Službi za arhivsku djelatnost D. Mišurac predstavila je Vijeću na poziv D. Rubčića rad Službe za arhivsku djelatnost u 2017. godini. I. Poljičak je istaknuo profesionalnu odgovornost zaposlenih u Službi te pohvalio njihov rad. D. Kušen je zamolio da Služba pripremi jasnije naputke za izradu izvješća o izvršenim programima na što mu je odgovoreno da će to biti učinjeno kao i da će se organizirati na tu temu sastanak sa svim ravnateljima državnih arhiva.
 
            Ad. 4. Povjerenstvo za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci dostavilo je Vijeću izvješće o svom radu u 2017. koje je kratko predstavio D. Rubčić. Prisutni nisu imali pitanja ni komentara na izvješće pa je D. Rubčić predložio da se izjasne o njegovom prihvaćanju te je ono jednoglasno prihvaćeno.
 
            Ad. 5. S. Razum je predstavio Izvješće (XlV.) Stručnog povjerenstva za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci koje obuhvaća tri obavljene prosudbe o ispunjavanju uvjeta za stjecanje višeg stručnog zvanja viši arhivist i arhivski savjetnik. Ocijenjeno je da svi ispunjavaju uvjete za stjecanje višeg stručnog zvanja te se predlaže dodijeljivanje zvanja viši arhivist Borisu Suljagiću (HDA) i Tomislavu Radoniću (DASB), a zvanje arhivski savjetnik Hrvoju Gržini (HDA). Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog Stručnog povjerenstva za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci.Sažetak 20. sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća održane 19. prosinca 2017. u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2
 
            Sjednica je započela jednoglasnim usvajanjem dnevnog reda.
 
            Ad. 1. Verificiran je zapisnik s prethodne sjednice.
 
            Ad. 2. Povjerenstvo za stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva dostavilo je Vijeću izvješće o radu u 2017. te plan ispita u 2018., a predstavila ih je predsjednica Povjerenstva I. Prgin. Povjerenstvo je ove godine održalo osam ispitnih rokova za provjeru stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva. Ispitima je ukupno pristupilo 357 kandidata s područja cijele RH, a ispit je uspješno položilo 314 kandidata.
 
            U 2018. Povjerenstvo je u dogovoru s državnim arhivima, imajući u vidu njihove planove održavanja edukacija i interes stvaratelja i imatelja gradiva, predložilo održavanje sedam ispitnih rokova. Nakon kraće diskusije D. Rubčić je pozvao prisutne da daju svoje mišljenje na što je D. Kušen predložio da se u plan ispita u 2018. godini doda održavanje ispitnog roka u Državnom arhivu u Osijeku u studenom 2018. godine. Uz ovu izmjenu, izvješće o radu u 2017. i plana ispita u 2018. su jednoglasno usvojeni.
 
            Ad 3. M. Katušić je spomenuo projekt digitalizacije arhivskog gradiva iz Domovinskog rata koji će Ministarstvo hrvatskih branitelja provoditi u suradnji s Ministarstvom obrane, Ministarstvom unutarnjih poslova i Hrvatskim memorijalno-dokumentacijskim centrom Domovinskog rata. Prijedlog je da se na poslovima digitalizacije angažiraju djelatnici Ministarstva obrane koji bi se educirali za navedene poslove uz suradnju Hrvatskog državnog arhiva.
D. Rubčić je izvijestio da bi se Nacrt prijedloga Zakona o arhivskom gradivu i arhivima mogao naći sredinom siječnja 2018. godine u Saboru na prvom čitanju te se nada da bi do proljeća mogao biti usvojen, nakon čega će biti potrebna izrada provedbenih propisa i Nacionalnog plana za razvoj arhivske djelatnosti.
S. Razum je pitao o radionicama koje se nude vezano za Opću uredbu o zaštiti podataka koja će stupiti na snagu u svibnju 2018. godine. D. Kušen je odgovorio kako se iste odnose na stvaratelje gradiva, predstavnike tijela javne vlasti i ostale subjekte koji u svom radu prikupljaju osobne podatke.
M. Perčin je upitao prisutne jesu li vidjeli informaciju u Jutarnjem listu o sudbini gradiva Haškog suda nakon prestanka njegovog rada te zna li se tko s hrvatske strane vodi o tome računa. Nakon kraće rasprave, Vijeće je odlučio da se predloži Ministarstvu kulture da se uključi u dogovor oko sudbine ovog gradiva.
 


Sažetak 19. sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća održane 17. listopada 2017. u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2

  Sjednica je započela jednoglasnim usvajanjem izmjena dnevnog reda na prijedlog predsjednika Vijeća, D. Rubčića.

   Ad. 1. Verificiran je zapisnik s prethodne sjednice.

  Ad. 2. D. Rubčić je prije otvaranja rasprave o Prijedlozima programa arhivske djelatnosti za 2018. godinu prijavljenima na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske podsjetio na ranije usvojeni stav Vijeća kako se neće razmatrati programi pristigli na Poziv od strane predlagatelja koji nisu osnovani za obavljanje arhivske djelatnosti. Takvim predlagateljima se preporuča da se sa svojim preijedlozima jave nadležnom državnom arhivu koji bi potom kao partner u programu mogao tražiti sredstva od Ministarstva kulture.
Vijeće je potom pristupilo vrednovanju programa. Na Poziv je iz područja arhivske djelatnosti pristiglo ukupno 84 programa za koja su ukupna tražena sredstva od Ministarstva kulture iznosila 7.995.965,20 kn. Po utvrđivanju prijedloga programa, isti je upućen ministrici kulture na odobrenje.

  Ad 3. S. Razum je predstavio izvješće Stručnog povjerenstva za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci koje obuhvaća četiri obavljene prosudbe o ispunjavanju uvjeta za stjecanje višeg stručnog zvanja i to zvanja viši arhivist.  Ocijenjeno je da uvjete za stjecanje zvanja viši arhivist ispunjavaju: Damir Stanić (HDA), Domagoj Zovak (DASB) i Lucija Zore (HDA).
Negativno je ocijenjen zahtjev Krešimira Ibrišimovića (DAOS) za kojeg je Stručno povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjava uvjete za stjecanje zvanja viši arhivist.  Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog Stručnog povjerenstva za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci.

  Ad 4. D. Rubčić je državnom tajniku, I. Poljičku, uputio pitanje o izjednačavanju visine naknada članova Vijeća s naknadama ostalih kulturnih vijeća te zamolio da se riješi zahtjev Stručnog povjerenstva za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci za utvrđivanjem naknada za rad članova ovog Povjerenstva, što je državni tajnik ustanovio da će se naći rješenje.Sažetak 18. sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća održane 14. rujna 2017. u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2

Ad 1.  Članovi vijeća usvojili su zapisnik sa prijašnje sjednice jednoglasno.

Ad 2. Povjerenstvo za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci dostavilo je Vijeću izvješće o stručnim ispitima održanim 12. i 13. lipnja 2017. godine. Izvješće je jednoglasno usvojeno.

Ad 3. Stjepan Razum predstavio je izvješće Stručnog povjerenstva za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci. Izvješće obuhvaća sedam objavljenih prosudbi o ispunjavanju uvjeta kandidata za stjecanje višeg stručnog zvanja viši arhivist ili arhivski savjetnik. Ocijenjeno je da svi kandidati ispunjavaju uvjete Stručnog povjerenstva za stjecanje višeg stručnog zvanja. Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog.

Ad 4. Povjerenstvo za stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva dostavilo je Vijeću prijedlog imenovanja v.d. tajnice Povjerenstva zbog korištenja rodiljnog dopusta dosadašnje tajnice Povjerenstva. Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog.

Ad 5. Darko Rubčić izvijestio je članove Vijeća o upitu koji je došao u Ministarstvo kulture vezano uz financiranje konzervacije i restauracije arhivskog gradiva stvaratelja i imatelja izvan državnih arhiva.

Predloženo je da se takvi zahtjevi trebaju Ministarstvu kulture dostavljati isključivo kroz prijedloge financiranja programa područnih arhiva na čijem području nadležnosti djeluje određeni stvaratelj ili imatelj gradiva.

Vezano uz pitanje usklađivanja visine naknada članovima Vijeća s naknadama u ostalim kulturnim vijećima te pitanje naknada za članove Stručnog povjerenstva za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci, Darko Rubčić obavijestio je članove kako nažalost još uvijek nema informaciju o rješavanju tog pitanja.

Vezano za Arhivski sabirni centar u Vinkovcima o kojem je Vijeće ranije raspravljalo, Dražen Kušen je izvijestio članove kako Grad Vinkovci uređuje prostor na adresi Duga ulica 2 u Vinkovcima. Sadašnja zgrada Arhivskog sabirnog centra u Vinkovcima, koja je gruntovno uknjižena na Državni arhiv u Osijeku, slijedom povrata imovine bivšim vlasnicima vratiti će se zajednici Sestara služavki malog Isusa.Sažetak 17. sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća održane 4. svibnja 2017. u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2
 
Ad. 1. Nakon usvajanja izmjena dnevnog reda verificiran je zapisnik s prethodne sjednice.
 
Ad. 2. D. Rubčić je predstavio tekst Smjernica za vrednovanje programa arhivske djelatnosti koji je nadopunjen u skladu s odlukom Vijeća donesenom na prethodnoj sjednici prema kojoj je radna grupa u sastavu M. Stipančević, D. Kušen, D. Rubčić, B. Kaleb i D. Mišurac unijela dogovorene izmjene i dopune.
 
Ad 3. D. Rubčić je izvijestio članove Vijeća o radu Stručnog povjerenstva za izradu novog Zakona o arhivskom gradivu i arhivima. Nacrt prijedloga Zakona o arhivskom gradivu i arhivima predstavljen je javnosti u Ministarstvu kulture 7. travnja 2017. i od tada je na javnoj raspravi u koju su svi članovi Vijeća pozvani da se uključe. O ovoj temi održan je jučer, 3. svibnja 2017., u Hrvatskom državnom arhivu sastanak ravnatelja državnih arhiva u RH te dogovoreno sudjelovanje u raspravi.  Po zaključenju javne rasprave Stručno povjerenstvo i stručne službe Ministarstva kulture proučit će sve pristigle primjedbe te će se pripremiti konačni prijedlog Zakona.
 
   S. Razum je imao primjedbe na tekst Zakona, na što je D. Kušen predložio da članovi svoje primjedbe na tekst unesu u obrazac aplikacije e-Savjetovanje dok je još otvorena javna rasprava o nacrtu prijedloga Zakona. K. Ćirić je pitao što je s privatnim pružateljima usluga u području arhiviranja. D. Rubčić je odgovorio da je obveza zaštite gradiva na njegovim stvarateljima i imateljima te da se u nacrtu prijedloga ne ide dalje od toga, a stvar je svakog pojedinog stvaratelja kako će organizirati zaštitu svoga gradiva.
 
   Ž. Žuljević se osvrnuo na odredbe o Hrvatskom arhivskom vijeću čiji je sastav i način imenovanja članova potpuno izmijenjen na što je D. Kušen konstatirao da se radi o modelu koji se primjenjuje kod ostalih kulturnih vijeća. Ž. Žuljević je predložio da bez obzira na to u rad Vijeća budu uključeni po službenoj dužnosti i predstavnici Ministarstva uprave, Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova odnosno da se u tome smislu nadopuni članak 42. te pozvao članove da se izjasne o prijedlogu. Ovaj prijedlog podržalo je osam članova Vijeća, a članovi Vijeća B. Kaleb i D. Rubčić su se suzdržali od glasanja.
 
Ad 4. – 7. Vijeće je zaprimilo pet zahtjeva za odobrenjem prijevremene dostupnosti arhivskoga gradiva koji su proslijeđeni članovima Povjerenstva za davanje mišljenja o prijevremenoj dostupnosti arhivskog gradiva.
 
   M. Stipančević je u predstavio zahtjev Državnog arhiva u Pazinu, a odnosi se na gradivo fondova HR-DAPA-80 Oblasna agrarna komisija za Istru (1947) i HR-DAPA-159 Mjesni narodni odbor Fažana (1947-1952.) čije korištenje u svrhu istraživanja povijesti crkve u Istri traži Ilija Jakovljević, te je u ime Povjerenstva predložio da se isti odobri uz obveznu potpisanu izjavu korisnika da neće zloupotrijebiti osobne podatke koji će mu biti dostupni korištenjem gradiva. D. Rubčić se složio s prijedlogom i pozvao članove da se izjasne. S. Razum smatra zahtjev bespredmetnim te će se suzdržati od glasanja. Prijedlog je prihvaćen s devet glasova „za“, a član Vijeća S. Razum se suzdržao od glasanja.
 
   D. Rubčić je predstavio zahtjev Državnog arhiva u Šibeniku kojim se traži mišljenje o prijevremenoj dostupnosti arhivskoga gradiva iz fondova: HR-DAŠI-44 Ministarstvo vodoprivrede i šumarstva (1991-1995), HR-DAŠI-250 Republički devizni inspektorat Republike Srpske Krajine (1991-1995), HR-DAŠI-171 Vlada Republike Sreske Krajine (1991-1995). Korištenje u svrhu pripreme rada Procjena nenaplaćenih carinskih prihoda i vrijednosti nezakonito izvezene robe na okupiranim područjima 1991-1998. traži Nenad Grgurica. D. Rubčić predlaže da se zahtjev odobri uz obveznu potpisanu izjavu korisnika da neće zloupotrijebiti osobne podatke koji će mu biti dostupni korištenjem gradiva. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
 
   D. Rubčić je predstavio zahtjev Državnog arhiva u Vukovaru za odobrenjem prijevremene dostupnosti arhivskoga gradiva iz fonda HR-DAVU-VK-427 Carinska uprava Osijek – Carinske ispostave Vukovar, Tovarnik i Ilok (1991/1996.) kojeg u isu svrhu traži isti korisnik kao kod zahtjeva Državnog arhiva u Šibeniku, te predlaže da se zahtjev odobri uz obveznu potpisanu izjavu korisnika da neće zloupotrijebiti osobne podatke koji će mu biti dostupni korištenjem gradiva.  Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
 
   M. Stipančević je predstavio dva zahtjeva za odobrenjem prijevremene dostupnosti gradiva koje je uputio Hrvatski državni arhiv. U prvom se traži mišljenje o prijevremenoj dostupnosti arhivskoga gradiva iz fonda HR-HDA-1596 Vrhovni sud NRH, čije korištenje u svrhu istraživanja djelovanja pojedinaca i grupa, suradnika NOP iz redova Domobranstva NDH te antifašista (1941-1945.) traži dr. sc. Branke Boban. M. Stipančević predlaže da se zahtjev odobri uz obveznu potpisanu izjavu korisnice da neće zloupotrijebiti osobne podatke koji će joj biti dostupni korištenjem gradiva. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
 
   U drugom zahtjevu Hrvatskog državnog arhiva traži se mišljenje o prijevremenoj dostupnosti arhivskoga gradiva iz fonda HR-HDA-1745 Operativni štab Ministarstva unutarnjih poslova RH (1990-1993.), čije korištenje u svrhu izrade doktorske radnje traži Darjan Godić. M. Stipančević predlaže da se zahtjev odobri uz obveznu potpisanu izjavu korisnika da neće zloupotrijebiti osobne podatke koji će mu biti dostupni korištenjem gradiva. Prijedlog je prihvaćen s devet glasova „za“, a član Vijeća Ž. Žuljević se suzdržao od glasanja.
 
Ad 8. S. Razum je predstavio izvješće Stručnog povjerenstva za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci koje obuhvaća pet obavljenih prosudbi o ispunjavanju uvjeta za stjecanje višeg stručnog zvanja i to zvanja viši arhivist.  Ocijenjeno je da uvjete za stjecanje zvanja viši arhivist ispunjavaju: Erika Žilić-Vincetić (DAOS), Senad Ađulović (DABJ), Stjepan Prutki (DAVU) i Janja Sekula-Gibač (HMDCDR).
Negativno je ocijenjen zahtjev Krešimira Ibrišimovića (DAOS) za kojeg je Stručno povjerenstvo utvrdilo da ne ispunjava uvjete za stjecanje zvanja viši arhivist.  Vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog Stručnog povjerenstva za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci.
 
Ad 9. D. Rubčić je izvijestio članove Vijeća o upitu o nagrađivanju članova Stručnog povjerenstva za dodjelu viših stručnih zvanja koji je dostavio predsjednik Stručnog povjerenstva S. Razum.  Naglasio je da upit smatra opravdanim no nagrađivanje prema sadašnjim propisima nije predviđeno. S. Razum je istaknuo da članovi svoj rad ne uvjetuju nagradom i da su svjesno prihvatili imenovanje, no smatra da nitko ne bi trebao biti zakinut ili diskriminiran.
 
   D. Rubčić je predložio da se uputi zahtjev Ministarstvu kulture za nadopunom Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci kojom bi se utvrdio način nagrađivanja članova Stručnog povjerenstva za dodjelu viših stručnih zvanja. K. Čirić  je podržao predloženo te zatražio da se u istom dopisu ponovi zahtjev za izjednačavanje naknada članovima Vijeća s naknadama članovima ostalih kulturnih vijeća. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
           
Ad 10. Ž. Žuljević je pozvan u Radnu skupinu za digitalizaciju gradiva iz Domovinskog rata pri Ministarstvu branitelja te je o tome obavijestio članove Vijeća. M. Stipančević je potvrdio da je sudjelovao na inicijalnom sastanku te da je, osim HDA, u ovu aktivnost uključen i Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata. M. Katušić je također upoznat s navedenim budući da je uključeno i Ministarstvo obrane no smatra da je sve još u inicijalnoj fazi odnosno da ništa konkretno nije dogovoreno.


Sažetak 16. sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća održane 9. ožujka 2017. u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2
 
   Na početku sjednice prisutne je pozdravio državni tajnik u Ministarstvu kulture dr. sc. Ivica Poljičak i u kraćem obraćanju osvrnuo se na točku 5 predloženog dnevnog reda ove sjednice Vijeća odnosno aktivnosti na izradi novog Zakona o arhivskom gradivu i arhivima. Istaknuo je kako je trenutno u postupku prijedlog Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, dok istovremeno Ministarstvo kulture radi na novom Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima čije je donošenje predviđeno za treće tromjesečje 2017. U tu svrhu imenovano je Stručno povjerenstvo za izradu novog Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, izrađene su  polazišne teze koje su poslane svim ravnateljima državnih arhiva i na koje je Ministarstvo već primilo nekoliko primjedbi. Cilj Ministarstva je maksimalno uključiti struku, doprinijeti pronalaženju što boljih rješenja i time pomoći skidanju svojevrsne stigme s arhiva. Predsjednik Vijeća je kao član uključen u rad Stručnog povjerenstva te će redovito o aktivnostima na izradi novog Zakona informirati članove Vijeća čiji su prijedlozi i komentari dobrodošli.
 
Ad. 1. Vezano uz usvajanje zapisnika prijašnje sjednice Vijeća, D. Rubčić je pozvao prisutne da daju svoje komentare i eventualne ispravke, nakon kojih je zapisnik jednoglasno usvojen.
 
Ad 2. Ministarstvo kulture je izradilo prijedlog Kriterija za vrednovanje arhivskih programa koji se prijavljuju na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi. Kriterije je Vijeću kratko predstavio D. Rubčić i pozvao prisutne da iznesu svoje mišljenje.
 
   D. Kušen je pozdravio izradu ovakvog dokumenta koji će biti smjernica arhivima pri prijavljivanju programa no smatra da bi ih trebalo uputiti na mišljenje ravnateljima područnih državnih arhiva kako bi se predloženi tekst još malo doradio. B. Kaleb ističe da bi to oduzelo previše vremena te predlaže da se tekst doradi u što je moguće kraćem roku, a u tu svrhu formira manja radna grupa. M. Stipančević se slaže s D. Kušenom i pozdravlja inicijativu.  Smatra da je deset dana dovoljno da predloženi tekst doradi na temelju primjedbi Hrvatskog državnog arhiva.
 
Ad 3.-4. Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci dostavilo je Vijeću izvješće o svom radu u 2016. koje je kratko predstavio D. Rubčić.  S. Razum je predstavio izvješće Stručnog povjerenstva za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci koje obuhvaća osam obavljenih prosudbi o ispunjavanju uvjeta za stjecanje višeg stručnog zvanja i to zvanja viši arhivist.
 
   Ocijenjeno je da svi ispunjavaju uvjete za njegovo stjecanje te se predlaže dodjeljivanje zvanja viši arhivist Josipi Maras-Kraljević (HMDCDR), Maji Pajnić (HDA), Jasni Mrkonjić (DAPA), Ivi Grdinić (DAPA), Snježani Šute (HDA), dr. sc. Jošku Kovačiću (DAST), Ivani Posedi (DAVŽ) i Hrvoju Baričeviću (HDA).
 
   Izvješće Povjerenstva i prijedlog Stručnog povjerenstva su jednoglasno usvojeni.
 
Ad 5. D. Rubčić je upoznao prisutne sa sastavom Stručnog povjerenstva za izradu novog Zakona o arhivskom gradivu i arhivima kojeg je ministrica kulture imenovala Odlukom od 14. veljače 2017. te kratko predstavio osnovne teze na kojima bi se novi Zakon trebao temeljiti.
 
   S. Razum je pitao prema kojem kriteriju su u Povjerenstvo odabrani ravnatelji područnih državnih arhiva na što je B. Kaleb odgovorio da se vodilo računa o regionalnoj zastupljenosti te da su osim njih u rad Povjerenstva uključeni i predsjednik Vijeća te predsjednik Hrvatskog arhivističkog društva. Također, članom Povjerenstva imenovan je predstojnik Katedre za arhivistiku i dokumentalistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dr. sc. Hrvoje Stančić kao stručnjak za elektroničko gradivo.
 
   D. Kušen se osvrnuo na prigovor javnosti da je Povjerenstvo sastavljeno isključivo od predstavnika struke te podsjetio da je pri njegovom formiranju upravo to i istaknuto kao i da će prema potrebi u njegovom radu biti angažirani stručnjaci za određena područja koji će pomoći pri oblikovanju pojedinih poglavlja Zakona. Prijedlog novog Zakona proći će redovnu proceduru što uključuje i javnu raspravu u kojoj će moći sudjelovati svi zainteresirani.
   Nakon kraće rasprave o dostupnosti gradiva u kojoj su sudjelovali D. Kušen, S. Razum i M. Stipančević, a u kojoj je istaknuto da novi Zakon ne smije ostavljati nedoumice niti prepuštati arhivistima da odlučuju o tome što je dostupno za korištenje, zaključena je ova točka dnevnog reda.
 
Ad 6. Hrvatski državni arhiv uputio je Vijeću zahtjev za odobrenjem prijevremene dostupnosti gradiva kojemu nije dospio rok. Radi se o dvije dokumentacijske cjeline fonda HR-HDA-1453 Uprava za suzbijanje kriminaliteta Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove SRH u svrhu pripreme knjige o Hrvatskom proljeću u Bosni i Hercegovini, 1967-1971.
 
   Zahtjev je prethodno dostavljen Povjerenstvu za davanje mišljenja o prijevremenoj dostupnosti  arhivskoga gradiva koje nije imalo primjedbi pa je D. Rubčić predložio da se zahtjev odobri. M. Perčin je pitao kakav je odnos prema hrvatskim istraživačima u bosanskohercegovačkim arhivima, na što je D. Rubčić odgovorio da Vijeće to ne može znati te da se ono pri donošenju odluka mora voditi i poštovati važeće propise. M. Stipančević se složio s tim te istaknuo kako Hrvatski državni arhiv svakodnevno posjećuju brojni istraživači prema kojima se postupa bez razlike.
   D. Rubčić je još jednom predložio da se dozvoli korištenje gradiva uz obveznu potpisanu izjavu korisnika da neće zloupotrijebiti osobne podatke koji će mu biti dostupni korištenjem gradiva. Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
 
Ad 7. Dogovoreno je da se ponovno ministrici kulture uputi podnesak Vijeća vezan uz izjednačavanje naknada članovima Vijeća s naknadama članova ostalih kulturnih vijeća.
 


Sažetak 15. sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća održane 15. prosinca 2016. u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2
 
Ad. 1. Hrvatsko arhivsko vijeće je nakon izglasavanja dnevnog reda i verifikacije zapisnika s prethodne sjednice, pristupilo raspravi po točkama dnevnog reda.
 
Ad 2. S. Razum je predstavio izvješće Stručnog povjerenstva za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci koje obuhvaća četiri obavljene prosudbe o ispunjavanju uvjeta za stjecanje višeg stručnog zvanja i to zvanja viši arhivist.  Ocijenjeno je da svi ispunjavaju uvjete za njegovo stjecanje te se predlaže dodjeljivanje zvanja viši arhivist Ivanu Pupić-Bakraču (DAZG), Tomislavu Caru (HDA), Tonku Barčotu (DADU) i Ljiljani Arambašić (DAOS). Prijedlog Stručnog povjerenstva jednoglasno je usvojen.
 
Ad 3. Povjerenstvo za stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva dostavilo je Vijeću izvješće o radu u 2016. te plan ispita u 2017., a predstavila ih je predsjednica Povjerenstva I. Prgin. Povjerenstvo je ove godine održalo sedam ispitnih rokova za provjeru stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva. Ispitima je ukupno pristupilo 506 kandidata s područja cijele RH, a ispit je uspješno položilo 450 kandidata.
 
   U 2017. Povjerenstvo je u dogovoru s državnim arhivima, imajući u vidu njihove planove održavanja edukacija i interes stvaratelja i imatelja gradiva, predložilo održavanje osam ispitnih rokova. Nakon kraće diskusije D. Rubčić je pozvao prisutne na glasanje o usvajanju izvješća o radu u 2016. i plana ispita u 2017. koji su jednoglasno usvojeni.
 
Ad 4. D. Rubčić je podsjetio prisutne da je na temelju zaključka Vijeća donesenog na 13. sjednici upućen još 16. rujna 2016. podnesak Ministarstvu kulture vezano uz naknade članovima Vijeća. Podnesak je još uvijek u proceduri i nada se da će u idućoj godini naknade članovima biti izjednačene s naknadama koje primaju članovi ostalih kulturnih vijeća, kako je traženo.
 

Sažetak 14. sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća održane 11. listopada 2016. u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2
 
Ad. 1. Članovi vijeća su jednoglasno usvojili zapisnik sa prijašnje sjednice.       
 
Ad. 2. Hrvatsko arhivsko vijeće je prema temeljnim kriterijima uređenima člankom 7. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16)  te ciljevima navedenima u Uputama za predlaganje programa arhivske djelatnosti za 2017. godinu, razmotrilo i vrednovalo programe arhivske djelatnosti prijavljene na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2017. godinu.
  
    Članovi Hrvatskog arhivskog vijeća su razmotrili i vrednovali ukupno 119 programa arhivske djelatnosti koji su pristigli na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu. Ukupni traženi iznos od Ministarstva kulture je 6.402.876,47 kn.
 
    Članovi Hrvatskog arhivskog vijeća su usuglasili  svoje prijedloge i primjedbe,  definirali nacrt prijedloga programa arhivske djelatnosti za 2017. godinu te predložili 103 programa za financiranje u ukupnom iznosu od 3.244.500,00 kn.
 
Ad. 3. Jednoglasno je usvojen prijedlog da se dozvoli prijevremeno korištenje gradiva prema zahtjevu Državnog arhiva u Zadru za gradivo kojem nije dospio rok dostupnosti prema članku 21. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima te članku 5. Pravilnika o korištenju arhivskoga gradiva, koje je tražio Petar Šale u svrhu sudskog postupka, uz uvjet  da korisnik potpiše izjavu da neće zloupotrijebiti osobne podatke koji će mu biti dostupni korištenjem gradiva.
 
 
Sažetak 13. sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća održane 8. rujna 2016. u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2
 
Ad. 1. Vezano uz usvajanje zapisnika 12. sjednice Vijeća, D. Rubčić je pozvao prisutne da daju svoje komentare i eventualne ispravke, nakon kojih je zapisnik jednoglasno usvojen.
 
Ad. 2. Vijeće je zaprimilo traženo očitovanje Grada Vinkovaca o prostoru u koji planira smjestiti Arhivski sabirni centar Vinkovci. D. Rubčić i B. Kaleb su vezano uz ovu temu 6. rujna posjetili Vinkovce i Vukovar gdje su se susreli s predstavnicima Grada Vinkovci i Državnog arhiva u Vukovaru te posjetili ponuđeni prostor. Radi se o prostoru na adresi Duga ulica 2, u Vinkovcima, koji je u vlasništvu grada i koji prema njihovoj procjeni udovoljava svim uvjetima za smještaj arhivskoga gradiva. Pohvalili su također zainteresiranost predstavnika lokalnih vlasti i spremnost da osiguraju sve potrebno kako bi Arhivski sabirni centar Vinkovci nastavio s radom i nakon što zgrada Državnog arhiva u Vukovaru bude završena.
           
   Posjetili su i Državni arhiv u Vukovaru gdje radovi na dovršetku zgrade napreduju. U razgovoru s ravnateljem DAVU S. Prutkijem dobili su i njegovu suglasnost da nakon dovršetka zgrade i preseljenja dijela gradiva u Vukovar, dio gradiva koje se odnosi na područje Vinkovaca i Županje ostane u Vinkovcima ako za to Grad Vinkovci osigura adekvatan prostor.
 
   D. Rubčić i B. Kaleb nakon iznesenog predlažu Vijeću da podrži nastavak rada Arhivskog sabirnog centra Vinkovci u novom prostoru kako predlaže Grad Vinkovci. U raspravi koja je slijedila K. Ćirić i Ž. Žuljević su podržali prijedlog. D. Kušen je također izrazio slaganje te napomeno da kod sklapanja ugovora Ministarstva kulture s Gradom Vinkovci treba paziti da režijski troškovi i investicijsko održavanje budu obveza Grada te da se ugovor sklopi na dulji vremenski rok s čim se složio i M. Stipančević.
 
   D. Rubčić je na kraju rasprave predložio da Arhivski sabirni centar Vinkovci nastavi s radom u novoj zgradi koju je osigurao Grad Vinkovci na adresi Duga ulica 2, a koji prijedlog je jednoglasno usvojen.
 
Ad. 3. Državni arhiv u Vukovaru uputio je Vijeću zahtjev za odobrenjem prijevremene dostupnosti gradiva kojemu nije dospio rok dostupnosti prema članku 20. i 21. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima te članku 5. Pravilnika o korištenju arhivskoga gradiva. Radi se o gradivu Republike Srpske Krajine nastalom u razdoblju od 1991. do 1997. čije korištenje u svrhu izrade stručnog rada traži Nikola Kajkić iz Nacionalnog sindikata policije.
 
   U raspravi koja je slijedila istaknuto je da nije priložen nikakav dokaz o razlogu korištenja gradiva. M Stipančević spornim smatra što u zahtjevu nije točno specificirano koje se gradivo traži na uvid, bez čega zahtjev smatra nepotpunim. M. Katušić je tražio pojašnjenje o uvjetima pod kojim je gradivo Republike Srpske Krajine preuzeto u Državni arhiv u Vukovaru što je pojasnio D. Kušen objašnjenjem načina na koji je tadašnji Državni arhiv u Osijeku preuzimao gradivo s oslobođenih i reintegriranih područja RH. S. Razum smatra da se Vijeće ne bi trebalo baviti opravdanošću nečijeg zahtjeva već ukoliko netko ima želju koristiti neko gradivo to mu treba i omogućiti, te se načelno slaže da se dopusti korištenje ovog gradiva. K. Ćirić je istaknuo da Vijeće treba poštivati i provoditi zakone, a ne procjenjivati nečije interese.
 
   Na kraju rasprave D. Rubčić je predložio da se dozvoli korištenje gradiva navedenog u zahtjevu u skladu s odredbama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima uz obveznu potpisanu izjavu korisnika da neće zloupotrijebiti osobne podatke koji će mu biti dostupni korištenjem gradiva. Prijedlog je usvojen sa sedam glasova „za“, a članovi Vijeća K. Ćirić, Ž. Žuljević i M. Stipančević su se suzdržali od glasanja.
 
   D. Rubčić je podsjetio prisutne da zahtjeve za odobrenjem prijevremene dostupnosti gradiva prije Vijeća treba razmotriti njegovo Povjerenstvo za davanje mišljenja o prijevremenoj dostupnosti arhivskoga gradiva. Zahtjevi koji su zaprimljeni do današnje sjednice bit će riješeni na sjednici, no sve buduće zahtjeve treba po primitku proslijediti članovima Povjerenstva koji će ih razmotriti i pripremiti mišljenje za sljedeću sjednicu Vijeća
 
 Ad. 4. M. Stipančević je predstavio tri zahtjeva koja je Hrvatski državni arhiv uputio Vijeću za odobrenjem prijevremene dostupnosti gradiva kojemu nije dospio rok dostupnosti. Sva tri zahtjeva odnose se na korištenje gradiva iz fonda HR-HDA-1561 Služba državne sigurnosti Republičkog sekretarijata unutrašnjih poslova SRH. Dva zahtjeva odnose se na cjelinu Dosjei građana, to su zahtjevi Vladimira Sokola i Franje Jankača za korištenjem osobnih dosjea Antuna Sobote, Stjepana Zadravca i Ivana Lukinca. Treći je zahtjev Alena Matušeka koji se odnosi na cjelinu Akcija Partner. Navedeno gradivo je deklasificirano no, nije mu dospio rok dostupnosti. U prva dva zahtjeva nije proteklo 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osoba čiji se dosjei traže niti su podnositelji zahtjeva njihovi potomci, a u trećem nije protekao opći rok dostupnosti od 30 godina. Za sva tri zahtjeva Hrvatski državni arhiv je prethodno tražio mišljenje Sigurnosno-obavještajne agencije, koja je navedeno gradivo predala Hrvatskom državnom arhivu, i koja je suglasna s korištenjem cjeline Akcija Partner, dok je za zahtjeve za korištenjem gradiva iz cjeline Dosjei građana dala negativno mišljenje.
    M. Stipančević je predložio da Vijeće pri donošenju odluke poštuje mišljenje Sigurnosno-obavještajne agencije te istaknuo da će se on sam suzdržati od glasanja jer se radi o gradivu Hrvatskog državnog arhiva. S. Razum smatra da treba dopustiti i korištenje traženoga gradiva iz cjeline Dosjei građana te ne prihvaća razloge za njihovo odbijanje. Nakon kraće rasprave na glasanje je dan prijedlog S. Razuma da se odobri korištenje gradiva iz sva tri zahtjeva. Prijedlog je odbijen s jednim glasom „za“ i osam glasova „protiv“, a član Vijeća M. Stipančević se suzdržao od glasanja.
 
    D. Rubčić je potom predložio da se zahtjevi za korištenjem gradiva iz cjeline Dosjei građana odbiju, a da se dopusti korištenje gradiva iz cjeline Akcija Partner. Prijedlog je prihvaćen s osam glasova „za“ i jednim glasom „protiv“, a član Vijeća M. Stipančević se suzdržao od glasanja.
 
Ad. 5. Državni arhiv u Zadru uputio je Vijeću zahtjev za odobrenjem prijevremene dostupnosti gradiva kojemu nije dospio rok dostupnosti. Radi se o gradivu koje se odnosi na istragu i suđenje u Karinskom slučaju iz 1971. nastalom radom Okružnog i Općinskog javnog tužilaštva u Zadru, Okružnog suda u Zadru i Općinskog suda u Benkovcu čije korištenje u svrhu znanstvenog istraživanja traži Bože Ujević, prof., uz suglasnost fra Milana Ujevića, sudionika i svjedoka u navedenom istražnom i sudskom postupku.
 
    Nastavno na rasprave po točkama 3 i 4 dnevnog reda predloženo je da se dozvoljava korištenje arhivskoga gradiva navedenog u zahtjevu podnositelja, uz obveznu potpisanu izjavu korisnika da neće zloupotrijebiti osobne podatke koji će mu biti dostupni korištenjem gradiva. Prijedlog je usvojen sa devet glasova „za“, a član Vijeća K. Ćirić se suzdržao od glasanja.         
Ad. 6. S. Razum je predstavio izvješće Stručnog povjerenstva za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj koje obuhvaća četiri obavljene prosudbe o ispunjavanju uvjeta za stjecanje višeg stručnog zvanja u arhivskoj struci i to zvanja viši arhivist.
 
    Ocijenjeno je da svi ispunjavaju uvjete za njegovo stjecanje te se predlaže dodjeljivanje zvanja viši arhivist Gordanu Grzunovu (DAPA), Karmen Markezić (DAPA), Ivani Kuhar (HDA) i Vesni Šteinglin (HDA). Prijedlog Stručnog povjerenstva jednoglasno je usvojen.
 
Ad. 7. D. Rubčić je podsjetio članove Vijeća na zahtjev koji su uputili Ministarstvu kulture u svezi izjednačavanja naknada za rad u Hrvatskom arhivskom vijeću s visinom naknada koje primaju članovi ostalih kulturnih vijeća te predložio da se zahtjev ponovi budući da do sada nije stigao nikakav odgovor. Ž. Žuljević je predložio da se pošalje podnesak sa zahtjevom o izjednačavanju visine naknade za rad u Vijeću koja bi se isplaćivala svim članovima bez obzira na to iz kojeg tijela dolaze. Prijedlog je jednoglasno usvojen.


Sažetak 12. sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća održane 17. lipnja 2016. u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2
   
    Na početku sjednice prisutne je pozdravio ministar kulture dr. sc. Zlatko Hasanbegović te u kraćem obraćanju predstavio Vijeću temeljne ciljeve razvoja i unapređenja arhivske djelatnosti koje je u svom mandatu želio ostvariti, a to su reorganizacija unutar samog Ministarstva u kojem bi se arhivska djelatnost ojačala i vratila u Sektor zaštite kulturne baštine, zatim rješavanje stanja u državnim arhivima te donošenje do kraja godine potpuno novog zakona o arhivskoj djelatnosti kojim bi se, između ostalog, riješilo i pitanje dostupnosti gradiva kojeg ministar smatra jednim od gorućih pitanja. No, kako je dan ranije izglasano nepovjerenje Vladi RH, ministar je napomenuo da to do daljnjeg ostaje samo plan. S. Razum je iskazao podršku ministru i zahvalio mu se na dosadašnjem radu. Prisutni članovi su izrazili nadu u nastavak izvršenja navedenih promjena bez obzira na trenutnu situaciju. Ministar je potom zbog drugih obveza napustio sjednicu zaželjevši Vijeću uspješan daljnji rad.
 
Ad. 1. Članovi vijeća su usvojili zapisnik sa prijašnje sjednice uz jedan suzdržan glas.
 
Ad. 2. Državni arhiv u Karlovac uputio je Vijeću zahtjev za odobrenjem prijevremene dostupnosti gradiva koje sadrži osobne podatke i kojemu nije dospio rok dostupnosti prema Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima te Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva. Radi se o gradivu 13 fondova i zbirki nastalih radom tijela uprave u razdoblju od 1941. do 1945., te pravosudnih tijela nakon 1945. čije korištenje u znanstvene svrhe traži Rory Yeomans s Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien.
 
Prisutni su raspravljali o tumačenju odredbi propisa koji se odnose na zaštitu osobnih podataka u odnosu na odredbe Zakona o arhivskom gradivu i arhivima. Iako se u načelu članovi slažu da se prvenstveno treba voditi odredbama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, dio članova Vijeća smatra kako se ne mogu paušalno odbaciti kao neobvezujuće odredbe Zakona o zaštiti osobnih podataka.
 
Nakon rasprave predloženo je da se, u skladu s odredbama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, dozvoljava korištenje arhivskoga gradiva navedenog u zahtjevu podnositelja, uz obveznu potpisanu izjavu korisnika da neće zloupotrijebiti osobne podatke koji će mu biti dostupni korištenjem gradiva. Prijedlog je usvojen uz jedan suzdržan glas.
 
Ad. 3. S. Razum je izvijestio da je Stručno povjerenstvo za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci dostavilo Vijeću, u razdoblju između dviju sjednica, dva Izvješća o obavljenoj prosudbi o ispunjavanju uvjeta za stjecanje višeg stručnog zvanja. Izvješćima su obuhvaćena 3 zahtjeva za stjecanje zvanja viši arhivist i 1 zahtjev za sjecanje zvanja arhivski savjetnik.
 
Ocijenjeno je da svi ispunjavaju uvjete za stjecanje višeg stručnog zvanja te se predlaže dodjeljivanje zvanja viši arhivist Gordani Slanček (DASB), Biserki Budicin (DAPA) i dr. sc. Slavenu Ružiću (HMDCDR), a zvanja arhivski savjetnik Meliti Rončević (DAOS). Prijedlog Stručnog povjerenstva jednoglasno je usvojen.
 
Ad. 4. D. Kušen je upoznao prisutne s akcijom prikupljanja arhivskoga gradiva iz Domovinskog rata, koju su povodom Međunarodnog dana arhiva pokrenuli Hrvatsko arhivističko društvo, Ministarstvo kulture, Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Hrvatski državni arhiv i svi područni državni arhivi. Poziv građanima koji posjeduju javno ili privatno arhivsko gradivo o Domovinskom ratu da ga anonimno ili pod imenom i prezimenom predaju u najbliži državni arhiv ili Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata ostaje otvoren do kraja 2016., a cilj akcije je osigurati da se u arhivima, u što je moguće većoj mjeri, sačuva pisani trag o Domovinskom ratu.
 
M. Katušić je pozdravio akciju te napomenuo da je Vojni arhiv Ministarstva obrane službeno mjesto čuvanja dokumentacije vojnog podrijetla te da bi se eventualno prikupljeno gradivo trebalo pripojiti postojećim fondovima. D. Kušen je odgovorio da su na tiskovnoj konferenciji, održanoj uoči početka akcije, navedena sva službena mjesta čuvanja gradiva o Domovinskom ratu uključujući i Vojni arhiv Ministarstva obrane te da svi uključeni u akciju o tome vode računa. M. Perčin se složio s akcijom, ali je konstatirao da je zabrinjavajuća činjenica da su pojedinci takvo gradivo zadržali kod sebe te da za to nema opravdanja. Također je istaknuo da je potrebno pozornost skrenuti i na prikupljanje gradiva iz otvorenih izvora (novinski članci ili intervjui), u kojemu često na vidjelo izlaze činjenice koje nisu bile ranije poznate, a neke od njih promiču osobama koje se bave Domovinskim ratom.
 
D. Rubčić je predložio da Vijeće prihvati izvješće o započetoj akciji  prikupljanja arhivskoga gradiva iz Domovinskog rata i podrži je u njenoj realizaciji, a koji prijedlog je jednoglasno usvojen.


Sažetak sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća održane 21. ožujka 2016. u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2
 
     Sjednici je nazočila zamjenica ministra kulture dr. sc. Ane Lederer koja je uvodno pozdravila prisutne.  
           
     Osnovom  zahtjeva Grada Vinkovaca o neukidanju Arhivskog sabirnog centra u Vinkovcima koji se razmatrao na prošloj sjednici, Državni arhiv u Vukovaru je dostavio očitovanje o rokovima dovršetka i spremišnim kapacitetima nove zgrade koja se gradi u Vukovaru. S obzirom kako dodatno očitovanje Grad Vinkovaca koje je zatraženo nije pristiglo, HAV će prije usvajanja konačnog stava, pričekati zatraženo kako je navedeno.
 
     G. Razum je izvijestio HAV da je Stručno povjerenstvo za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci Vijeću dostavilo tri Izvješća o obavljenoj prosudbi o ispunjavanju uvjeta za stjecanje višeg stručnog zvanja, a koja obuhvaćaju 15 zahtjeva za stjecanje viših zvanja. Vijeće je jednoglasno usvojilo prijedlog Stručnog povjerenstva.
 
     G. Kušen je kao predsjednik Hrvatskog arhivističkog društva obrazložio dostavljeni prijedlog da se svi državni arhivi u Hrvatskoj uvrste u Popis pravnih osoba od posebnog državnog interesa, što je Vijeće jednoglasno usvojilo.
 
     Vijeće je jednoglasno usvojilo  i Izvješće o radu Povjerenstva za stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva za 2015. godinu, koje je  predstavila predsjednica povjerenstva gđa. Ivana Prgin, kao i Izvješće o radu Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci za 2015. godinu, koje je predstavio predsjednik Vijeća, g. Rubčić.
 
     Vijeće je raspravljalo o upitu Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci o mogućnosti polaganja stručnog ispita iz arhivske struke kandidata zaposlenih u baštinskim ustanovama. Nakon kratke rasprave, većina članova je zaključeno je da trenutno ne postoji pravna mogućnost da se osobama koje nisu zaposlene u arhivskim ustanovama dopusti polaganje stručnog ispita iz arhivske struke. Navedeno se može definirati pri izradi novog Zakona o arhivskom gradivu i arhivima.
 
     Prijedlog g. Rubčića da se rad dr. sc. Marka Jurića s Pravnog fakulteta koji se bavi sukobom propisa o pravu na pristup informacijama i propisa o zaštiti osobnih podataka, na koji je uputio g. Ćirić, dostavi članovima Radne skupine za donošenje novog Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, je jednoglasno usvojen. Sažetak sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća održane 27. listopada 2015. godine u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2
 
     Hrvatsko arhivsko vijeće (dalje: HAV) je na svojoj sjednici, prema temeljnim kriterijima uređenima člankom 7. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 69/12, 44/13, 91/13 i 72/15)  te ciljevima navedenima u Uputama za predlaganje programa arhivske djelatnosti za 2016. godinu, razmotrilo i vrednovalo programe arhivske djelatnosti prijavljene na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2016. godinu.
  
     Članovi Hrvatskog arhivskog vijeća su razmotrili i vrednovali ukupno 130 programa arhivske djelatnosti, i to 128 jednogodišnjih programa i 2 trogodišnja programa koji su pristigli na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2016. godinu.  Ukupni traženi iznos od Ministarstva kulture je 9.514.132,69 kn.
     
     Članovi Hrvatskog arhivskog vijeća su usuglasili  svoje prijedloge i primjedbe, te definirali nacrt prijedloga programa arhivske djelatnosti za 2016. godinu.
 
     U nastavku sjednice HAV je predložilo ministru kulture da se Irena Bobovčan imenuje za ispitivačicu iz predmeta Osnove državnog i pravnog poretka Republike Hrvatske i zakonodavstva u području kulture pri Povjerenstvu za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci, a Hrvoje Pavičić za njezinog zarnjenika.
 

Sažetak sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća održane 29. rujna 2015. godine u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2
 
     Hrvatsko arhivsko vijeće (dalje: HAV) je nakon izglasavanja dnevnog reda i verifikacije zapisnika s prethodne sjednice, pristupilo raspravi o usvajanju prijedloga i davanju mišljenja o izmjeni i dopuni Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva. Nakon provedene rasprave pristupilo se glasovanju po ovoj temi te je većinom glasova usvojen predloženi nacrt Prijedloga o izmjeni i dopuni Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva.
   
     U nastavku sjednice prihvaćen je prijedlog teksta Stručnog mišljenja o čuvanju i zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva uz dvije izmjene predloženog teksta, na način kako slijedi:
„Na temelju čl. 43., st. 3. i 4. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00 i 65/09) državni arhivi mogu dati STRUČNO MIŠLJENJE o ispunjavanju uvjeta čuvanja i zaštite arhivskog  i registraturnog gradiva izvan sustava državnih arhiva, a u skladu s odredbama čl. 11-15. Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/04 i 106/07) prilikom obavljanja stručnog nadzora  i/ili na zahtjev stvaratelja-imatelja gradiva.“
 
     Nakon rasprave o zahtjevima za prijevremenu dostupnost pojedinih arhiva te obrazloženja gđe. Lemić o mišljenima Povjerenstva za dostupnost, članovi Vijeća su većinom glasova donijeli slijedeće zaključke:
-    daje se suglasnost za prijevremenu dostupnost arhivskoga gradiva Državnom arhivu u Osijeku i  Državnom arhivu  u Zagrebu uz uvjet da se korisnici obvežu na korištenje gradiva isključivo u tražene svrhe te uz pisano prihvaćanje obaveze o zaštiti osobnih podataka.
     HAV će Ministarstvu kulture i Ministarstvu pravosuđa uputiti zamolbe za imenovanjem članova u Povjerenstvo za dostupnost.
 
     Nakon rasprave o zahtjevu Državnog arhiva u Osijeku o razgraničenju fondova s Državnim arhivom u Virovitici predloženo je da se od  Državnog arhiva u Osijeku zatraži obrazloženje po temi razgraničenja gradiva. Nakon dodatnog pojašnjenja g. Kušena o administrativnom ustroju i historijatu stvaratelja gradiva o kojem se radi u ovom konkretnom zahtjevu, jednoglasno je zaključeno da DAOS navedeno gradivo preda u DAVT.
 
     Nakon rasprave o zahtjevu Državnog arhiva u Splitu o digitalizaciji Arhiva mapa za Istru i Dalmaciju u suradnji s tvrtkom Arcanum, gđa. Lemić je predstavila dosadašnja iskustva suradnje HDA i Arcanuma na projektu Mapire te obrazložila prisutnima aktivnosti u okviru Projekta. HAV je jednoglasno podržalo zahtjev.
 
     Vezano uz zamolbe za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci gđa. Lemić je obrazložila da je Vijeće do sada zaprimilo devet molbi koje čekaju na rješavanje. Pristigli zahtjevi proslijedit će se povjerenstvu na daljnje rješavanje.  


Sažetak sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća održane 10. srpnja 2015. godine u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2
   
     Hrvatsko arhivsko vijeće (dalje: HAV) je nakon izglasavanja dnevnog reda i verifikacije zapisnika s prethodne sjednice, pristupilo raspravi o Nacrtu pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva.
           
     G. Jelić iz Ministarstva kulture je sažeo zaključke članova HAV-a koji će se unijeti u Nacrt pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva, a to su:
-    stvaratelj i imatelj arhivskog i registraturnog gradiva, izuzev onog prve i druge kategorije trajne vrijednosti, a koji nema prostor, može osigurati prostor za smještaj gradiva kod subjekata registriranih za arhivsku djelatnost i uz odobrenje nadležnog državnog arhiva nakon što se ustanovi postojanje adekvatnih uvjeta za smještaj
-    stvaratelj i imatelj gradiva odgovara za isto osnovom Zakona o arhivima i arhivskom gradivu, Pravilnikom o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, broju i strukturi stručnog osoblja arhiva, te Uredbom o uredskom poslovanju
-    stvaratelj i imatelj gradiva koji već koristi drugi prostor dužan je uskladiti svoje postupanje s gradivom u roku od 6 mjeseci.
 
Predloženo je da se isti dan formuliraju navedeni zaključci u tekst, koji će se potom poslati svim članovima HAV-a.
 

Zapisnik sa 4. sjednice Hrvatskog arhivskog vijeća održane 27. siječnja 2015. godine u 11 sati u Hrvatskom državnom arhivu 
 
     Predsjednica dr. sc. Vlatka Lemić (Hrvatski državni arhiv), članovi Vijeća: Erna Perak (Ministarstvo vanjskih i europskih poslova), Marjan Katušić (Ministarstvo obrane), Arijana Blažek (Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta), Željko Žuljević (Ministarstvo unutarnjih poslova), dr. sc. Dražen Kušen  (Hrvatsko arhivističko društvo),  dr. sc. Stjepan Razum (Hrvatska biskupska konferencija), Krunoslav Ćirić (Ministarstvo  uprave), Mirjana Galović i Darko Rubčić (Ministarstvo kulture), te tajnik Vijeća Zlatko Draganović (Hrvatski državni arhiv).Zbog izostanka sa sjednice unaprijed se ispričao Željko Čvorak (Ministarstvo pravosuđa).
 
Sjednicu je otvorila predsjednica Vijeća te predložila sljedeći dnevni red:
   1.  Verifikacija zapisnika 1., 2. i 3. sjednice Vijeća
   2.  Povjerenstva Vijeća, rad i novi sastavi
   3.  Prijedlozi programa arhivske djelatnosti za 2015.
   4.  Problematika čuvanja gradiva izvan arhiva
   5.  Razno
 
Ad 1.
     Zapisnik 1. sjednice Vijeća je jednoglasno prihvaćen uz opasku da se isprave pogrešno napisano ime člana Vijeća Marjana Katušića i naziv Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta, što je potrebno učiniti i u kasnijim zapisnicima. Dogovoreno je da će zapisnici Vijeća koji će biti objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva kulture sadržavati samo dnevni red i zaključke bez tijeka rasprave.
     Raspravljajući o zapisniku 2. sjednice Vijeća, S. Razum je zatražio da se u raspravi pod točkom 2. dnevnog reda ispravi kako je primjedbu na članak 16. Poslovnika o radu Vijeća dao on, a ne K. Ćirić.
     D. Rubčić je pitao što je učinjeno po zaključku točke 6. ove sjednice, na što mu je Z. Draganović odgovorio kako se čeka imenovanje predstavnika Ureda za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade RH. Zapisnik 2. sjednice Vijeća potom je jednoglasno prihvaćen. Zapisnik 3. sjednice Vijeća jednoglasno je prihvaćen bez rasprave.
 
Ad 2.
     V. Lemić je izvijestila prisutne da su napisane sve odluke o imenovanjima članova povjerenstava Vijeća te da je danas stigla odluka Ministarstva kulture o imenovanju Povjerenstva za polaganje stručnih ispita u arhivskoj struci.  Povjerenstvo za davanje mišljenja o prijevremenoj dostupnosti gradiva imenovano je s danom 20. siječnja 2015.Sva povjerenstva trebaju Vijeću dostaviti svoje prijedloge rada, predložiti naknade za svoj rad te dostaviti prijedloge za imenovanje tajnika svakog povjerenstva. Povjerenstvo za stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva predložilo je Vijeću imenovanje Vesne Šteinglin za tajnicu Povjerenstva. Vijeće je ovaj prijedlog prihvatilo jednoglasno.
     V. Lemić je potom predložila Vijeću kandidate za članove Stručnog povjerenstva za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci, i to S. Razuma za predsjednika Stručnog povjerenstva, B. Zakošeka (DARI) i Z. Jukić (DAOS) za članove, a D. Kolić (DAZD) i Z. Hendija (DAZG) za zamjenike članova.      U raspravi koja je uslijedila D. Rubčić je predložio da uz S. Razuma i B. Zakošeka treći član Stručnog povjerenstva bude zaposlenik HDA. V. Lemić je odgovorila da je S. Razum zaposlenik HDA te da je namjera u radu povjerenstava osigurati zastupljenost stručnjaka iz različitih državnih arhiva. S. Razum je izjavio da prihvaća prijedlog imenovanja za predsjednika nakon čega je Vijeće zaključilo raspravu i jednoglasno prihvatilo prijedlog da se u Stručno povjerenstvo za dodjelu viših stručnih zvanja u arhivskoj struci imenuju S. Razum kao predsjednik, B. Zakošek (DARI) i Z. Jukić (DAOS) kao članovi, a D. Kolić (DAZD) i Z. Hendija (DAZG) kao zamjenici članova.
 
Ad 3.
     M. Galović je izvijestila da je temeljem predloženih programa u arhivskoj djelatnosti u 2015., o kojima je raspravljano na prošloj sjednici, ukupan iznos dosegao 3.860.000,00 kn od 4.000.000,00 kn koliko je proračunom predviđeno za arhivsku djelatnost. Osvrnula se na zahtjev Saveza društava Naša djeca Hrvatske koji je također podnio zahtjev za financiranjem programa u iznosu od 112.000,00 kn koji bi bio utrošen na sređivanje i obradu gradiva Saveza nastalog u razdoblju od 1950-ih do danas, u količini od 800 d/m. Na kraju rasprave o ovom zahtjevu predloženo je da se Savezu odobre samo sredstva tražena za nabavu zaštitne opreme (ambalaže) u iznosu od 20.000,00 kuna, što je Vijeće jednoglasno prihvatilo.
     Predloženo je da se od udruge Kontra zatraži povrat nenamjenski utrošenih sredstava. Na kraju rasprave Vijeće je jednoglasno prihvatilo predložene iznose financiranja programa arhivske djelatnosti u 2015. te se oni upućuju Ministarstvu kulture na odobrenje.
 
Ad 4. - Zaključak
     Sukladno članku 2. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima kojim je propisano da je arhivsko i registraturno gradivo od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu i kao takvo se smatra kulturnim dobrom, predlaže se da se javno arhivsko i registraturno gradivo kao i gradivo privatnih imatelja koje je upisano u Upisnik vlasnika arhivskog gradiva Republike Hrvatske u privatnom vlasništvu koje podrazumijeva gradivo kategoriziranih stvaratelja I. i II. kategorije isključivo čuva u državnim arhivima, odnosno u sustavu javne arhivske službe.
 
Ad 5.
     D. Kušen je postavio pitanje teme kojom će se obilježiti ovogodišnji Međunarodni dan arhiva, naime  Hrvatsko arhivističko društvo je Kolegiju ravnatelja predložilo da tema bude Ostavine, pa ga zanima što je dogovoreno na nedavnom sastanku Kolegija. V. Lemić je odgovorila da je postignut načelni dogovor da ove godine kao i lani tema bude Prvi svjetski rat, a da ostavine budu obrađene sljedeći put. D. Kušen će u ime Hrvatskog arhivističkog društva preuzeti koordinaciju s drugim arhivskim ustanovama u obilježavanju Međunarodnog dana arhiva. 

 
 Arhiva 

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature