E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Dokumentacijske zbirke  >  Središnji arhiv s područja kulturne baštine
Središnji arhiv s područja kulturne baštine sadrži sljedeće cjeline stručne konzervatorske dokumentacije:

Topografsku zbirku
Tematske zbirke
Kartice osnovne evidencije spomenika kulture
Rješenja o registriranim i preventivno zaštićenim spomenicima kulture
Zbirku dosjea i elaborata zaštitnih radova na spomenicima kulture
Zbirke starije građe


Zbirke su pohranjene u prostoriji br. 316 na III. katu te dijelom u arhivskom spremištu zgrade Ministarstva kulture u Runjaninovoj 2, u Zagrebu.

Topografska zbirka sadrži topografskim redom usustavljene podatke o kulturnoj baštini na području Republike Hrvatske i o hrvatskoj kulturnoj baštini u inozemstvu. Utemeljena je radom prof. Gjure Szabe počevši od 1910. godine, a znatno proširena djelovanjem dr. Anđele Horvat i dr. Ljube Karamana (od 1941. godine). Zbirka se i nadalje stalno dopunjuje i proširuje obradom starije građe, evidencijom kulturnih dobara i reambulacijama terena te drugom nepubliciranom građom koja sadrži stručne podatke o kulturnoj baštini pojedinog naselja. Uz topografske jedinice postoji zbirka karata u mj. 1 : 100000 s ucrtanim granicama općina i naselja (1910. − 2002.). Kao pomoć u pretraživanju služi: monografija Mirka Korenčića „Naselja i stanovništvo SRH 1857.-1971.“, Stipetić V., ur.,1979. Naselja i stanovništvo SR Hrvatske 1857.-1971. Zagreb: JAZU


Gjuro Szabo u poznim godinama pri radu; autor nepoznat, 1936. (MK, UZKB - F, OGS)Dr. Ljubo Karaman za pisaćim stolom; snimio Tihomil Stahuljak, 1943. (MK, UZKB – F, inv. br. 32970, br. neg. II-1148)Dr. Anđela Horvat; snimio Tomić, 1980. (MK, UZKB – F, inv. br. 470)


Tematska zbirka dokumentacije o kulturnoj baštini obuhvaća niz tema važnih za evidenciju i zaštitu kulturne baštine. Prati i logički nadopunjuje topografsku zbirku podataka (starije evidencije, zemljopisne cjeline, stanje kulturnih dobra, zaštitni radovi, klasifikacija, srodne ustanove, međunarodne organizacije, osobe, obitelji, razvoj službe, zakoni, varia). Dijelovi tematske zbirke organizirani su prema sadržaju, a vode se prema ključnim riječima (1910. − 2002.).
Obje zbirke (tematska i topografska) smještene su u 40 pretinaca Tobro ormara i sadrže cca 3500 fascikala i dosjea.

Zbirka kartica osnovne evidencije spomenika kulture (1968. − 1992.) nastala je tijekom navedenog razdoblja na temelju Zakona o zaštiti spomenika kulture Hrvatske iz 1967. godine („Narodne novine“, 7/67), a sadrži 6582 kartice osnovne evidencije i 300 kartica o zaštitnim radovima na spomenicima kulture. Pretražuje se topografskim redom.

Zbirka rješenja o registriranim i preventivno zaštićenim spomenicima kulture na temelju čl. 57. Zakona o zaštiti spomenika kulture iz 1960. g. („Narodne novine“, br.18/60), odnosno Pravilnika o registraciji spomenika kulture („Narodne novine“, br. 1/61), te njihovi prijevodi i nova rješenja na temelju Zakona o zaštiti spomenika kulture iz 1967. godine sadrže rješenja o upisu u registar za 2802 nepokretna spomenika kulture, dok je 3399 nepokretnih spomenika kulture preventivno zaštićeno. Od pokretnih spomenika kulture ukupno je registrirano 884 (od toga 577 zbirki i 307 pojedinačnih predmeta), dok je preventivno zaštićenih pokretnih spomenika 281. Količina: 8 d/m. Rješenja su nastajala u vremenskom razdoblju od 1960. do 2000. godine. Podatci iz Rješenja upisuju se u računalnu bazu podataka ISKB „Teuta“, koja ujedno služi kao pomagalo za pretraživanje.

Zbirka dosjea i elaborata zaštitnih radova na spomenicima kulture sadrži podatke o programima i zaštitnim radovima na spomenicima kulture, koji su dostavljani u Središnji arhiv (1945. − 1995.) po završetku zaštitnih radova na pojedinom spomeniku kulture. Zbirka sadrži više od 3000 elaborata, a prate je dva popisa − jedan sastavljen prema redoslijedu pristizanja u Središnji arhiv, a drugi prema abecednom redu naselja.
 
Zbirke starije građe obuhvaćaju arhivsko-dokumentacijske fondove državnih tijela, ustanova, organizacija i drugih institucija, relevantne za djelatnost zaštite kulturne baštine, te arhivske fondove poslijeratnih komisija koje su djelovale u okviru tadašnjeg Zemaljskog zavoda za zaštitu spomenika kulture (1945. − 1946.), odnosno kasnije Konzervatorskog zavoda Hrvatske (1946. − 1967.):
 
1. Zemaljska komisija za utvrđivanje ratne štete na kulturno-historijskim
    predmetima za Hrvatsku –
Zagreb (1945.-1946.) („Komrat“): svež. 2
   

2. Komisija za sakupljanje i zaštićivanje kulturnih spomenika i starina -
     Zagreb (1945.-1954.);  
(„Komza“), 4 arhivske kutije.
   


3. Komisija za restituciju Ministarstva prosvjete NRH. Odjel za kulturu i
    umjetnost - Zagreb (1947.-
1951.): svež.20;1,31 („Komrest“).
   

4. Zaštićene privatne zbirke – rješenja o proglašenju zaštite nad
    konfisciranim umjetninama:
Zemaljski zavod za zaštitu spomenika kulture;
    Konzervatorski zavod Hrvatske (1945.-1961.): svež. 1

   
 
5. Dokumentacijska građa Zemaljskog povjerenstva za zaštitu spomenika
     kulture (1910.-1928.),
Konzervatorskog ureda (1928.—1945.),
     Konzervatorskog zavoda (1946.-1967.) te Regionalnih

     zavoda (1967.-1991.)


Ostavština Većeslava Henneberga

Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture donijela je 2016. godine rješenje da Ostavština Većeslava Henneberga koja se čuva u Središnjem arhivu kulturne baštine i u Zbirci fotografske dokumentacije Službe za dokumentaciju i registar kulturnih dobara Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Runjaninova 2, Zagreb, ima svojstvo kulturnoga dobra.
Većeslav Henneberg (1889. - 1937.) završio je 1917. godine studij povijesti i zemljopisa na zagrebačkom Filozofskom fakultetu, a od 1925. godine radio kao kustos u Muzeju za umjetnost i obrt, na čelu kojega se nalazio tada već renomirani konzervator i muzealac Gjuro Szabo.
Ostavština Većeslava Henneberga iz Središnjega arhiva Uprave za zaštitu kulturne baštine pohranjena je u tri arhivske kutije te se sastoji od neobjavljenih rukopisa, novinskih članaka, izvještaja s terena, planova i nacrta pretpovijesnih i srednjovjekovnih lokaliteta, mnoštva bilješaka i iscrpne bibliografije, a njezin se najveći dio odnosi na povijest Like, manji dio na Medvednicu, domaće i strane dvorce te na bosanskohercegovački srednjovjekovni Soko grad. 
Tematske cjeline sadrže ukupno 2536 dokumenata pisane dokumentacije, sporadično s priloženim fotografijama.


Udbina – Grad srednjovjekovni, ostaci ziđa s istoka; Većeslav Henneberg, 1933; (MK, UZKB – F, inv. br. 7826, br. neg. III-795)


Uvjeti i način poslovanja Središnjeg arhiva

1. RADNO VRIJEME I NAČIN POSLOVANJA SA STRANKAMA
 
1.1. Radno vrijeme poslovanja sa strankama jest svaki radni dan od 9.00 do 12.00.
1.2. Stranka je dužna dolazak najaviti telefonom (01/48 66 515) te specificirati zahtjev 24 sata prije posjeta Središnjem arhivu.
1.3. Neopravdan nedolazak po dogovoru poništava prethodni zahtjev i potrebno ga je obnoviti.
(Stavke 1.2. i 1.3. ne primjenjuju se kod hitnih zahtjeva i to isključivo djelatnika Ministarstva kulture te ostalih državnih tijela Republike Hrvatske).
1.4. Telefonske narudžbe, kao i one kad naručitelj ima točne podatke o zahtijevanoj građi, ne primaju se, budući da svaka narudžba podrazumijeva neizostavno ispunjavanje Zahtjevnice.
1.5. Ispravno ispunjenu Zahtjevnicu svojim potpisom prihvaća voditelj Službe za dokumentaciju i registar kulturne baštine, odobravajući zamolbu za uvid i korištenje dokumentacijske građe Središnjeg arhiva.
 
2. DOSTUPNOST I IZRADA PRESLIKA
 
2.1. Konzervatorska dokumentacija daje se na uvid samo u prostorijama Ministarstva kulture i ne može se posuđivati niti neovlašteno iznositi izvan zgrade. Samo u iznimnim slučajevima (posudba za izložbu) moguće je izvršiti posudbu građe, o čemu je potrebno izraditi ugovor s popisom posuđenih dokumenata i naznakom vremena posudbe.
2.2. Središnji arhiv u sklopu svog djelovanja obavlja digitalizaciju dokumentacijske građe te se korisnicima u skladu sa zahtjevom isporučuje digitalni sadržaj ako je on dostupan.

3. OBVEZE KORISNIKA

3.1. Korisnik je obvezan pri korištenju konzervatorske dokumentacije postupati s njom pažljivo, ne smije na dokumentaciju upisivati bilo kakve bilješke ili podcrtavati tekst, ni na bilo koji način oštetiti građu, niti poremetiti postojeći red u zbirkama.
3.2. Korisnik se obvezuje poštovati zakonom propisana autorska prava te u svojim radovima ili napisima u kojima kao izvor koristi konzervatorsku dokumentaciju pravilno navesti naziv Ministarstva kulture, nadležne Uprave za zaštitu kulturne baštine, Službe te Središnjeg arhiva, dokumentacijske zbirke i oznaku dokumenta (MK − UZKB − SA) pod kojom se on vodi unutar dokumentacijske zbirke.
 
  

 Zahtjevnica za korisnike (sve zbirke)
  

Središnji arhiv:

Jadranka Galiot Kovačić
tel.: 01 4866-515; e-pošta: jadranka.galiot-kovacic@min-kulture.hr

Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature