E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
MINISTARSTVO KULTURE  >  Kulturna vijeća  >  Nacionalno vijeće za kulturu   >  Arhiva  >  Sjednica Nacionalnog vijeća za kulturu, 26.05.2009.
SJEDNICA NACIONALNOG VIJEĆA ZA KULTURU
 
U utorak 26. svibnja 2009 g. pod predsjedanjem ministra kulture Republike Hrvatske mr. sc. Bože Biškupića održana je sjednica Nacionalnog vijeća za kulturu. Sjednici su bili nazočni predsjednici svih vijeća koja djeluju kao savjetodavna tijela Ministarstva kulture: Jagoda Martinčević, Želimir Mesarić, Mikica Maštrović, Goranka Horjan, Ferdinand Meder, Jozo Ivanović, Davorka Bastić, Vinko Ivić, Tonko Maroević, Branko Franchesci. Sjednici su prisustvovali državni tajnici u Ministarstvu kulture: Zoran Šikić, Nina Obuljen i Jasen Mesić, te ravnatelji Uprava Ministarstva kulture: Branka Šulc, Jasminka Lokas-Strpić, Blanda Matica, Blaž Žilić, Ante Mandarić, Srećko Šestan i Čedomir Višnjić te tajnica Ministarstva kulture Marica Mikec.
 
Na sjednici su doneseni sljedeći zaključci:
 
Ad. 1.
Izvješća predsjednika kulturnih vijeća
 
HRVATSKO ARHIVSKO VIJEĆE
 
Hrvatsko arhivsko vijeće podržava politiku širenja mreže područnih državnih arhiva. Od 2007. do 2009. uredbama Vlade Republike Hrvatske osnovano je pet novih državnih arhiva (Šibenik, Štrigova, Vukovar, Križevci, Virovitica).
Vijeće je u više navrata razmatralo brojna pitanja i prijedloge usmjerene na oblikovanje cjelovite i podrobne strategije i „akcijskog plana“ za razvoj arhivske službe u narednom razdoblju.
 
HRVATSKO KNJIŽNIČNO VIJEĆE
U sljedećem razdoblju Hrvatsko knjižnično vijeće usmjerit će svoje djelovanje u prvom redu na:
- pripremu primjene i ostvarivanja prava na naknadu za javnu posudbu prikupljanjem podataka u županijskim matičnim knjižnicama
- pripreme pravilnika koji proizlaze iz Zakona o izmjeni Zakona o knjižnicama
- izradu akcijskog plana za provođenje Strategije razvoja narodnih knjižnica koji će obuhvatiti i daljnji rad na funkcionalnom povezivanju knjižnica.
- problem studija knjižničarstva
 
HRVATSKO MUZEJSKO VIJEĆE
- Sustav mreže muzeja unaprijediti opremanjem konzervatorsko – restauratorskih radionica matičnih muzeja prve razine; program otpočeo 2008.g. potporom Ministarstva kulture,
- U cilju uspostavljanja sigurnosti muzejskih fundusa primijeniti standard sigurnosnih mjera i opremekoji mora uspostaviti svaka muzejska ustanova, a sredstva za provedbu ovog programa osigurava Ministarstvo kulture,
- Pojačano nastaviti poslovima na inventarizaciji i obradi muzejske građe jer je iz izvještaja o nadzoru muzeja razvidno da su te aktivnosti bile premalo zastupljene
- Nastaviti opremanje svih muzeja i galerija informatičkom opremom i programima u cilju stvaranja uvjeta za jedinstvenu obradu muzejske građe
- Nastaviti rješavanje problematike povrata građe iz drugih zemalja
- Poticati među muzejsku suradnju, a osobito izložbene aktivnosti koje mogu biti uključene u programe međunarodne kulturne suradnje.
- Nastaviti  investicijska ulaganja u dovršenje novih muzeja i galerija i izrade novih stalnih
postava u postojećim muzejima.
- stvoriti uvjete za produljeni rad muzeja nedjeljom
- rasprava o problemima u reformi visokog obrazovanja (posebno arhivi, muzeji i knjižnice) potreba stalnog kontakta s MZOŠ i visokim učilištima kako ne bi došlo do smanjenja postignutih kriterija
 
 
 
HRVATSKO VIJEĆE ZA KULTURNA DOBRA
- do sada je objavljen Registar kulturnih dobara za Međimursku i Varaždinsku županiju, u pripremi za tisak je Registar kulturnih dobara Karlovačke i Primorsko-goranske županije
- temeljem Ugovora između Vlade RH i UNESCO-a osnovan je Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru s ciljem budućeg razvijanja međunarodne suradnje vezane uz znanstvena istraživanja podvodnih lokaliteta, razmjenjivanje znanja iz područja podvodne arheologije, organiziranje međunarodnih konferencija i radionica, stručno osposobljavanje podvodnih arheologa i konzervatorskih stručnjaka za istraživanje podvodnih arheoloških lokaliteta te usavršavanje na području konzervacije i restauracije podvodnih nalaza
     - nastavlja se Nacionalni program digitalizacije muzejske, knjižnične i arhivske građe kao važan strateški program koji će omogućiti jednaku dostupnost građe i time ovaj važan segment postati sastavnica e- Hrvatske
     - nastavlja se realizacija projekta istraživanja obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol
     - nastavak djelovanja na obnovi spomenika kulture
   
 
KULTURNO VIJEĆE ZA DRAMSKE UMJETNOSTI
- ostvarenje bolje međusobne suradnje javnih kazališta (gradskih i nacionalnih kazališta);
- daljnja potpora profesionalizaciji i profesionalnoj produkciji regionalnih kazališta;
- unaprjeđenje mreže kazališnih gostovanja
- organizacija projekta Noć kazališta
- daljnja potpora postavljanju na scenu nagrađenih dramskih tekstova Nagradom za dramsko djelo Marin Držić, a Ministarstvo kulture će financirati izdavanje nagrađenih dramskih tekstova
 
KULTURNO VIJEĆE ZA GLAZBU I GLAZBENO-SCENSKE UMJETNOSTI
- uspjeh u osnivanju studija plesa
- reorganizacija i daljnje unapređenje koncertnih gostovanja u Republici Hrvatskoj
- reorganizacija i daljnje unapređenje nakladničke djelatnosti u području glazbe (diskografsko     i notno nakladništvo)
     - reorganizacija djelatnosti Muzičkog informativnog centra
 
KULTURNO VIJEĆE ZA LIKOVNE UMJETNOSTI
- Poticat će se likovni programi i manifestacije, osobito izložbe koje mogu biti uključene u međunarodnu kulturnu suradnju a Vijeće za likovne umjetnosti treba pripremiti prijedlog takvih programa,
- Osobito će se poticati kompleksne izložbe koje ukazuju na kontinuitet umjetničkog stvaralaštva i potencijal hrvatske umjetnosti, a kojima se prezentiraju tematske cjeline i predstavlja raznolikost kulturnih izričaja.
 
KULTURNO VIJEĆE ZA NOVE MEDIJSKE KULTURE
- Poticat će se programi koji pokazuju dugoročnost i stabilnost, kao i programi koji       pridonose razvoju civilnog društva i drugih organizacija u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku te pridonose stabilizaciji izvaninstitucionalne i neprofitne scene uključujući podršku njihovoj suradnji s javnim kulturnim institucijama.
- U cilju daljnjeg razvoja poticat će se programi koji teže inovativnim modelima povezivanja i umrežavanja kao i njihovo uključivanje u međunarodnu kulturnu suradnju.
- Intenzivirati će se komunikacija s gradskim i općinskim upravama u cilju davanja podrške
kvalitetnim programima.
 
 
KULTURNO VIJEĆE ZA KNJIGU I NAKLADNIŠTVO
- kroz sufinanciranje i dalje ustrajati u poticanju razvoja svakog segmenta u životu knjige uz nužnost pomnije evaluacije poduprtih programa i dosljednog provođenja jedinstvene cijene knjige.
- profilirati predstavljanje hrvatske knjige u inozemstvu sukladno strateškim ciljevima kulturne politike, uključivati se u međunarodne mjere suradnje u području knjige i promicanja prevođenja, poticati razmjenu književnika i prevoditelja, podizati svijest o važnosti prevođenja književnih djela kao instrumenta u međukulturnoj razmjeni
- rješavanje problema sufinanciranja velikog broja časopisa
 
KULTURNO VIJEĆE ZA MEĐUNARODNU KULTURNU SURADNJU I EUROPSKE INTEGRACIJE
- Vijeće za međunarodnu kulturnu suradnju i europske integracije u suradnji s drugim kulturnim vijećima poticat će suradnju s državama članicama EU kako u okviru bilateralne tako i multilateralne međunarodne kulturne suradnje.
- Poticat će se i podupirati uključivanje hrvatskih partnera u programe Europske unije na svim područjima kulture.
- Poseban naglasak bit će na promociji hrvatske kulture u inozemstvu i njenoj uključenosti u međunarodnu kulturnu suradnju.
- Poboljšavanje distribucije međunarodnih programa diljem Hrvatske
 
Ad. 2.
 
Informacija o proračunu Ministarstva kulture i pripremama za objavljivanje Poziva
za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2010. g
 
Rebalansom Državnog proračuna sredstva namijenjena investicijama Ministarstvu kulture umanjena su sa prvotno predviđenih 120 milijuna kuna na 96 milijuna kuna. Odluka je da se investira u već započete projekte kao što su Muzej antičkog stakla, Muzej krapinskog pračovjeka, Muzej suvremene umjetnosti, Veliki Tabor, dogradnja paviljona u Jasenovcu, pripremni radovi za početak uređenja zgrade za Hrvatski povijesni muzej u Zagrebu i dr. Isto tako, smanjenja su učinjena i na stavkama zaštite spomenika kulture ali nije dovedena u pitanje realizacija prihvaćenih programa. Sredstva za projekt Vukovar-Vučedol-Ilok povećana su za 50% u odnosu na prethodnu godinu kako bi se što bolje iskoristio kredit Svjetske banke i iznose 47 milijuna kuna.
Iznos za financiranje festivala smanjen je za 5%, a sredstva za izdavačku djelatnost smanjena su za 10 %.
Živa kultura neće trpjeti, zadržani su brojni projekti među kojim profesionalizacija kazališnog života, koja bi trebala uroditi i većim vlastitim produkcijama pojedenih regionalnih kazališta, za što je ove godine izdvojeno dodatnih milijun kuna. Dugogodišnja tradicija održavanja festivala i njihova kvaliteta također neće osjetiti smanjenje sredstava te će i dalje doprinositi razvoju i održanju hrvatskog kulturnog identiteta kao i afirmaciji hrvatske kulture izvan granica naše domovine. Za projekt „Poduzetništvo u kulturi“ povećana su sredstva u dvostrukom iznosu u odnosu na prošlu godinu.
 
Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2010. g. bit će objavljen  1. lipnja 2009. g. a trajat će do zaključno 20. srpnja 2009. g.
Obvezno je ispuniti elektronsku prijavnicu na web stranicama Ministarstva kulture. Da bi prijava bila valjana, potrebno je ispunjenu elektronsku prijavnicu ispisati te je zajedno s prilozima dostaviti u Ministarstvo kulture.
 
 
Ad. 3.
 
Veliki projekti Ministarstva kulture: izvješće o realiziranim projektima i planovi za
sljedeće razdoblje.
 
- Upis Starigradskog polja na Hvaru na UNESCO-ovu Listu zaštićene svjetske baštine. Kandidatura 16 hrvatskih fenomena nematerijalne baštine za novo uspostavljenu Reprezentativnu listu nematerijalne baštine svijeta (objava upisa u jesen 2009.)
 
-nakon donošenja i stupanja na snagu novog Zakona o audiovizualnim djelatnostima, osnovan je Hrvatski audiovizualni centar te je osigurana puna decentralizacija odlučivanja o financiranju filmske produkcije i značajno povećanje financijskih sredstava. Hrvatska je također postala punopravna članica programa MEDIA.
 
-Pokrenut je program profesionalizacije kazališta u gradovima Vinkovcima, Požegi, Koprivnici, Bjelovaru, Čakovcu, Karlovcu, Velikoj Gorici, Sisku, Puli, Zadru i Šibeniku. Sustavnim projektom obnove glazbeno-scenskih prostora, kazališta i domova kulture stvoreni su preduvjeti razvoja kazališne mreže.
 
- pokrenut je projekt poticanja poduzetništva u kulturi kao zajednička mjera Ministarstva kulture i Ministarstva za gospodarstva, rada i poduzetništva. Odmah je iskazan veliki interes sa preko 450 prijava. U 2008. godini osigurana su sredstva u iznosu od 2.000.000. kuna od kojih 50 % osigurava Ministarstvo kulture, a 50% Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. U 2009. godini  sredstva udvostručena.
 
- Ministarstvo kulture je u okviru Nacionalnog programa digitalizacije predstavilo portal „Hrvatska kulturna baština“ www.kultura.hr, kao dio aktivnosti određenih Nacionalnim programom digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe i središnje mrežno mjesto koje osigurava pristup i pretraživanje postojećih ili digitalnih zbirki koje se izrađuju u okviru istoga. Nastavlja se razvojem portala i njegovu uključenju u Europeanu.
 
-  temeljem Ugovora između Vlade RH i UNESCO-a osnovan je Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru s ciljem budućeg razvijanja međunarodne suradnje vezane uz znanstvena istraživanja podvodnih lokaliteta, razmjenjivanje znanja iz područja podvodne arheologije, organiziranje međunarodnih konferencija i radionica, stručno osposobljavanje podvodnih arheologa i konzervatorskih stručnjaka za istraživanje podvodnih arheoloških lokaliteta te usavršavanje na području konzervacije i restauracije podvodnih nalaza
 
- postavljene velike nacionalne izložbe Dalmatinska Zagora: Nepoznata zemlja (kraj 2007. g.) te Slavonija-Baranja-Srijem (u tijeku). U idućem razdoblju (2010.-2014.) planira se još jedna velika nacionalna izložba (Središnja Hrvatska; Istra, Hrvatsko primorje i Goranska Hrvatska; Dalmacija).
 
- U 2008. godini izložbeni projekt „Hrvatski Apoksiomen“ postavljen je u Arheološkom muzeju u Osijeku, Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja, Rijeka i Etnografskom muzeju u Splitu a otpočelo se uređenjem zgrade za Muzej Apoksiomena u Malom Lošinju.
 
 
- Investicije
Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu, Muzej krapinskog pračovjeka u Krapini, Muzej     antičkog stakla u Zadru, dogradnja paviljona u Jasenovcu, pripremni radovi za početak uređenja zgrade za Hrvatski povijesni muzej u Zagrebu, projekt Vukovar-Vučedol-Ilok s kojim su vezana i kreditna sredstva Razvojne banke Vijeća Europe, izrada dokumentacije za arhivskog spremišta u Kerestincu za potrebe Hrvatskog državnog arhiva.
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature