E-građani Moja Uprava Središnji državni portal
NSPC

godišnje izvješce
Kliknite za više
Hrvatski audiovizualni centar
  Zaklada Kultura nova
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru (MCPA)
Hrvatski restauratorski zavod

Iz medija
KULTURNA BAŠTINA  >  Nepokretna kulturna baština  >  Registar kulturnih dobara  >  Naputak za predlaganje, pripremu i donošenje rješenja o preventivnoj zaštiti knjižnične građe
NAPUTAK ZA PREDLAGANJE, PRIPREMU I DONOŠENJE RJEŠENJA O PREVENTIVNOJ ZAŠTITI KNJIŽNIČNE GRAĐE
 
 
Postupak se odnosi na knjige i drugu tiskanu građu (novine, časopise, plakate, sitni tisak i sl.) koja se nalazi u knjižnicama, a utvrđuje slijedom zakonskih odredbi Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (1999.) te iz njeg proizašlog Pravilnika o Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske (2001., 2007.), Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara RH (2011.) i Zakona o knjižnicama (1997.) te iz njeg proizašlih propisa – Pravilnika o matičnoj djelatnosti (2001.) i Pravilnika o zaštiti knjižnične građe (2005.) čije su odredbe usklađene s odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.
 
  1. PRIJAVA ZA PREVENTIVNU ZAŠTITU
 
Knjižnično dobro za koje se predmnijeva da ima svojstvo kulturnog dobra te da ga treba preventivno zaštititi moraju nadležnim tijelima prijaviti građani, vlasnici i nositelji prava na dobru te drugi imatelji dobra, a po službenoj dužnosti nadležna tijela državne uprave i matične knjižnice.
 
Prijava se upućuje nadležnom tijelu, odnosno konzervatorskom odjelu nadležnom prema sjedištu knjižnice:
 
Konzervatorski odjel u Bjelovaru
Konzervatorski odjel u Dubrovniku
Konzervatorski odjel u Gospiću
Konzervatorski odjel u Imotskom
Konzervatorski odjel u Karlovcu
Konzervatorski odjel u Krapini
Konzervatorski odjel u Osijeku
Konzervatorski odjel u Pakracu
Konzervatorski odjel u Poreču
Konzervatorski odjel u Požegi
Konzervatorski odjel u Puli
Konzervatorski odjel u Rijeci
Konzervatorski odjel u Sisku
Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu
Konzervatorski odjel u Splitu
Konzervatorski odjel u Šibeniku
Konzervatorski odjel u Trogiru
Konzervatorski odjel u Varaždinu
Konzervatorski odjel u Vukovaru
Konzervatorski odjel u Zadru
Konzervatorski odjel u Zagrebu [za područje Zagrebačke županije]
Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu [za Grad Zagreb]
 
Prijavi se prilaže obvezna dokumentacija, koja sadrži:
 
- osnovne identifikacijske podatke (naziv dobra, porijeklo, vrsta građe, broj jedinica građe),
- sažeti opis dobra
- sažeto obrazloženje pretpostavljenih svojstava kulturnog dobra
- podatke o sustavu mjera zaštite.
 
Dokumentaciju je dužan izraditi, odnosno pribaviti prijavitelj (vlasnik ili nositelj prava na dobru, drugi imatelji dobra, matične knjižnice, nadležna tijela).
 
 
  1. DONOŠENJE RJEŠENJA O PREVENTIVNOJ ZAŠTITI
 
Temeljem prijave za utvrđivanja svojstva kulturnog dobra, nadležno tijelo (konzervatorski odjeli, Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode) donosi rješenje o preventivnoj zaštiti knjižnične građe.
 
 
U rješenju o preventivnoj zaštiti navode se sljedeći podaci:
 
- osnovni identifikacijski podaci (naziv dobra, porijeklo, vrsta građe, broj jedinica građe),
- sažeti opis dobra
- sažeto obrazloženje pretpostavljenih svojstava kulturnog dobra
- podaci o sustavu mjera zaštite preventivno zaštićenog dobra i
- vrijeme važenja rješenja o preventivnoj zaštiti.
 
Knjižnice obvezno čuvaju rješenja o preventivnoj zaštiti, kao i priloženu dokumentaciju. Presliku rješenja o preventivnoj zaštiti dostavljaju matičnoj knjižnici i Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu na trajno čuvanje.
Najave  RSS
ON-LINE PRIJAVNICE
Pristup informacijama
 
Fondovi EU
 Kulturne politike i rezidencijalni programi
 
 
Croatian literature